Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.03.2021 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.03.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 436

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367 i 415) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2-4, w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 11 i 12, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 17 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20 i 21, w ust. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 24, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1 i 2, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w § 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 8, w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 12 i 13 i w ust. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "14 marca 2021 r." zastępuje się wyrazami "28 marca 2021 r.";

  2) w § 3:

   a) w ust. 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

    "19) przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.",

   b) w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

    "9) pkt 19 - są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.";

  3) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.";

  4) w § 11:

   a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

    "- jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej albo danego turnusu.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego w przypadku, o którym mowa w ust. 1:

     1) pkt 1-3, 4 lit. a, 5 i 6, dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą albo turnus;

     2) pkt 4 lit. b, dokonuje jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, do której został skierowany uczestnik turnusu readaptacyjno-kondycyjnego.";

  5) w § 25:

   a) w ust. 3 w pkt 4 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

    "c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;",

   b) w ust. 6 po wyrazach "ust lub nosa" dodaje się przecinek i wyrazy "lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia";

  6) w § 26 w ust. 13:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich;",

   b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

    "2b) egzaminów kuratorskich oraz konkursów na stanowiska zawodowych kuratorów sądowych;",

   c) w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20-24 w brzmieniu:

    "20) egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

    21) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii;

    22) egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;

    23) szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów na przewodników górskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

    24) egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).";

  7) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 są obszary województwa warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego.";

  8) w § 28:

   a) w ust. 2 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

    "37) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.",

   b) w ust. 3 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

    "18) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 37, jest zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.";

  9) w § 29:

   a) w ust. 1 w pkt 11 w lit. b:

    - tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

     "- po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub",

    - dodaje się tiret piąte i szóste w brzmieniu:

     "- u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, lub

     - oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b.".

§ 2. Osoby, o których mowa w § 29 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochoronne przeciwko COVID-19, są uprawnione do poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 bez konieczności upływu terminu określonego w tym przepisie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10.03.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60