Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z ...

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.12.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

 Dz. U. z 2021 r. poz. 31
2024.03.25 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 61 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej "ustawą".

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 31
2024.03.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. W przypadku gdy podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy, wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 61 § 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej "wnioskiem", zawiera:

  1) nazwę, adres siedziby i numer rachunku bankowego wierzyciela lub nazwę, adres siedziby i numer rachunku bankowego podmiotu, któremu należy przekazać należność pieniężną - jeżeli zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;

  2) dane zobowiązanego będącego:

   a) osobą fizyczną:

    - imię i nazwisko oraz adres jego miejsca zamieszkania,

    - imię ojca i imię matki oraz datę urodzenia zobowiązanego, o ile są znane wierzycielowi,

    - numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,

    - numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju,

   b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną:

    - nazwę i adres jego siedziby,

    - NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,

    - numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju;

  3) informację dotyczącą:

   a) małżonka zobowiązanego: imię i nazwisko małżonka zobowiązanego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także numer PESEL lub NIP, jeżeli małżonek zobowiązanego taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi, w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka,

   b) podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie: imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numer PESEL, NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,

   c) podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, w przypadku gdy zgodnie z odrębnymi przepisami czynność prawna dokonana przez ten podmiot została uznana za bezskuteczną wobec tego wierzyciela: imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numer PESEL, NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi, oraz składnik majątkowy tego podmiotu, do którego może być skierowana egzekucja

  - w przypadku gdy w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym nie wniesiono sprzeciwu albo sprzeciw został oddalony;

  4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej będącej zobowiązanym - jeżeli zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub nie zostały zawarte w dotychczasowym tytule wykonawczym;

  5) numer i datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;

  6) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika zobowiązanego, również mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, który jest obciążony prawem majątkowym względem zobowiązanego - w przypadku ujawnienia prawa majątkowego, z którego jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne;

  7) informacje dotyczące zabezpieczenia należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie hipoteką przymusową albo zastawem skarbowym lub rejestrowym lub zastawem nieujawnionym w żadnym rejestrze oraz terminu powstania tego zabezpieczenia - w przypadku ich ustanowienia po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;

  8) wysokość należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, rodzaj i stawkę odsetek oraz wysokość kosztów upomnienia;

  9) okres, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej w wyniku okoliczności, które wystąpiły po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;

  10) dzień, do upływu którego należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie i koszty upomnienia mogą być dochodzone - jeżeli jest inny niż wskazany w dotychczasowym tytule wykonawczym lub nie został w nim zawarty;

  11) informacje, o których mowa w art. 26 § 1e pkt 1, 4 i 5-8 ustawy - jeżeli dotyczą okoliczności, które wystąpiły po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;

  12) wysokość kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym - jeżeli wierzyciel, który pokrył te koszty, wnosi o ich wyegzekwowanie.

2. Wniosek zawiera znane wierzycielowi informacje, o których mowa w ust. 1, aktualne na dzień jego sporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 31
2024.03.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. W przypadku gdy podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dalszy tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 2 ustawy, wniosek zawiera informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz art. 26 § 1e pkt 1-4 i 5-8 ustawy, jeżeli nie zostały zawarte w dalszym tytule wykonawczym, oraz:

  1) nazwę organu egzekucyjnego, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego;

  2) informację o nieobciążeniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi powstałymi w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym bądź umorzeniu tych kosztów egzekucyjnych na wniosek wierzyciela.

§ 4. Wniosek sporządzony na podstawie więcej niż jednego dotychczasowego tytułu wykonawczego lub dalszego tytułu wykonawczego zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 5, 7-10 i 12, § 3 pkt 1 i 2 oraz art. 26 § 1e pkt 4 i 5 ustawy, w zakresie numeru i daty wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego lub dalszego tytułu wykonawczego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60