Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach ...

Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

 Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2021.10.22 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Art. 1. W roku 2021 środki, o których mowa w art. 70a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), zwanej dalej "ustawą - Karta Nauczyciela", przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

Art. 2. W roku 2021 środki, o których mowa w:

  1) art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty,

  2) art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości do 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty

- ustalonych w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

Art. 3. W roku 2021 środki, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela, na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r.

Art. 4. W roku 2021 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

Art. 5. W roku 2021 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) na emerytury i renty.

Art. 6. W roku 2021 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. na emerytury i renty.

Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. Wielkość wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych", nie może przekroczyć w roku 2021 wielkości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571) albo wynikających z planów finansowych na rok 2020, w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej, przy uwzględnieniu skutków przechodzących wzrostu funduszu wynagrodzeń w roku 2020, z zastrzeżeniem ust. 3, w następujących jednostkach sektora finansów publicznych:

  1) urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

  2) państwowych instytucjach kultury;

  3) Narodowym Funduszu Zdrowia.

2. Wielkość wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć w roku 2021 wielkości wynagrodzeń ustalonych w planach finansowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przedłożonym Sejmowi, z zastrzeżeniem ust. 3, w następujących jednostkach sektora finansów publicznych:

  1) agencjach wykonawczych;

  2) instytucjach gospodarki budżetowej;

  3) państwowych funduszach celowych;

  4) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

  5) innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

3. Do wielkości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się wynagrodzeń:

  1) przyznanych z rezerw celowych;

  2) wynikających ze wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872);

  3) w państwowych instytucjach kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w łącznej wysokości 55 431 tys. zł.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki lub podmiotu prawnego, o których mowa w ust. 1 i 2, wielkość wynagrodzeń w roku 2021 ustala się w warunkach porównywalnych z roku 2020.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w jednostce powstałej w wyniku przekształcenia jednostki sektora finansów publicznych z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku przeniesienia zadań z innej jednostki sektora finansów publicznych, nie więcej niż o kwotę zmniejszenia wielkości wynagrodzeń w jednostce, z której przeniesiono zadanie, uwzględniając konieczność prawidłowej realizacji zadań publicznych.

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Wielkość wynagrodzeń w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1, finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2021 może przekroczyć wielkość wynagrodzeń finansowanych z udziałem tych środków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. albo wynikających z planów finansowych na rok 2020, w przypadku gdy plany te nie są ujmowane w ustawie budżetowej, w części finansowanej lub refundowanej z tych środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy te zwiększane wynagrodzenia są finansowane w wysokości co najmniej 70%, a w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - co najmniej 63%, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Wielkość wynagrodzeń w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 2, finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, lub z przychodów, których źródłem jest odpłatne wykonywanie zadań związanych z realizacją przez organ założycielski projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2021 może przekroczyć wielkość wynagrodzeń ustalonych w planach finansowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przedłożonym Sejmowi albo wynikających z planów finansowych na rok 2021, w przypadku gdy plany te nie są ujmowane w ustawie budżetowej, w części finansowanej lub refundowanej z tych środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy te zwiększane wynagrodzenia lub projekt realizowany przez organ założycielski są finansowane w wysokości co najmniej 70%, a w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - co najmniej 63%, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń niezależnie od ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając stan finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń.

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. Przez wynagrodzenia, o których mowa w art. 7 i art. 8, rozumie się wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane sędziom, prokuratorom, posłom, senatorom oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), zaliczone - według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny - do "wynagrodzeń bez wypłat z zysku".

Istniejące wersje czasowe art. 9a
2021.10.22
dodany przez

Art. 9a

Istniejące wersje czasowe art. 9b
2021.10.22
dodany przez

Art. 9b

Istniejące wersje czasowe art. 9c
2021.10.22
dodany przez

Art. 9c

Art. 10. W roku 2021 środki finansowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 721), przekazywane jednostce doradztwa rolniczego na podstawie umowy, o której mowa w art. 11 ust. 3b tej ustawy, przeznacza się na utrzymanie tej jednostki, z wyłączeniem funduszu wynagrodzeń tej jednostki.

Art. 11. 1. W roku 2021 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego określonej w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w roku 2021 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 12. 1. W roku 2021 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego określonej w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w roku 2021 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 13. 1. W roku 2021 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego, o której mowa w art. 48 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonej w art. 48 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w roku 2021 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 14. 1. W roku 2021 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o której mowa w art. 123 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190 i 875), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia prokuratora określonej w art. 123 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze, w roku 2021 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 15. W roku 2021 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

Art. 16. W roku 2021 podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r.

Art. 17. 1. W roku 2021 w służbie cywilnej nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

2. W roku 2021 członkom korpusu służby cywilnej można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 18. 1. W roku 2021 nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).

2. W roku 2021 pracownikom urzędów państwowych, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 19. 1. W roku 2021 w jednostkach podległych Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi kierującemu działem administracji rządowej albo wojewodzie oraz w jednostkach nadzorowanych przez te organy nie tworzy się funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników, do których stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w ramach środków planowanych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 albo wynikających z planu finansowego na rok 2021, w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej.

2. W roku 2021 pracownikom jednostek, o których mowa w ust. 1, może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 20. 1. W roku 2021 nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).

2. W roku 2021 pracownikom Najwyższej Izby Kontroli może zostać przyznana nagroda za osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 21. 1. W roku 2021 w Państwowej Inspekcji Pracy nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251).

2. W roku 2021 pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy można przyznać indywidualną nagrodę w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. 1. W roku 2021:

  1) w jednostkach i urzędach podległych Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi kierującemu działem administracji rządowej albo wojewodzie oraz w jednostkach nadzorowanych przez te organy,

  2) w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-9, pkt 13, z wyłączeniem samorządowych instytucji kultury, oraz pkt 14, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, ustawy o finansach publicznych,

  3) w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

- do których nie mają zastosowania przepisy art. 17-21, nie tworzy się funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach środków planowanych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 albo wynikających z planu finansowego na rok 2021, w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej.

2. W roku 2021 pracownikom jednostek i urzędów, o których mowa w ust. 1, może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 23. 1. W roku 2021 nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 271 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086).

2. W roku 2021 może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy ekspertom, asesorom i aplikantom eksperckim, zatrudnionym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 24. 1. W roku 2021 fundusz nagród tworzony w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje środków, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 i 2320).

2. W roku 2021 może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej radcom i referendarzom oraz pozostałym pracownikom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z funduszu nagród obejmującego środki, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, lub w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 25. 1. W roku 2021:

  1) nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), zwanej dalej "ustawą o KAS";

  2) przepisu art. 238 ust. 2 ustawy o KAS nie stosuje się.

2. W roku 2021 funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej może zostać przyznana nagroda pieniężna, o której mowa w:

  1) art. 219 ust. 1 pkt 3 ustawy o KAS,

  2) art. 238 ust. 1 ustawy o KAS

- w ramach posiadanych środków na uposażenia.

Art. 26. W roku 2021:

  1) nie tworzy się funduszu nagród i zapomóg, o którym mowa w art. 110a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320), zwanej dalej "ustawą o Policji";

  2) przepisu art. 121g ust. 2 ustawy o Policji nie stosuje się.

Art. 27. 1. W roku 2021 policjantom można przyznać nagrodę, o której mowa w:

  1) art. 110a ust. 1 ustawy o Policji,

  2) art. 121g ust. 1 ustawy o Policji

- w ramach posiadanych środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110b ustawy o Policji stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1.

Art. 28. 1. W roku 2021 tworzy się w Policji fundusz zapomóg dla policjantów w wysokości 0,25% planowanych na rok 2021 środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

2. Fundusz zapomóg, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

3. Z funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się zapomogi na zasadach określonych w ustawie o Policji.

4. Do funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, w zakresie szczegółowych warunków i trybu przyznawania policjantom zapomóg, trybu postępowania oraz przełożonych właściwych w zakresie przyznawania tych zapomóg, sposobu tworzenia funduszu zapomóg dla policjantów oraz jednostek Policji, w których tworzy się fundusz zapomóg, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110b ustawy o Policji.

Art. 29. 1. W roku 2021:

  1) nie tworzy się funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320), zwanej dalej "ustawą o Straży Granicznej";

  2) przepisu art. 125g ust. 2 ustawy o Straży Granicznej nie stosuje się.

2. Nagroda roczna, o której mowa w art. 113a ustawy o Straży Granicznej, jest wypłacana ze środków wyodrębnionych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021 na dotychczasowych zasadach.

Art. 30. 1. W roku 2021 funkcjonariuszom Straży Granicznej można przyznać nagrodę, o której mowa w:

  1) art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy o Straży Granicznej,

  2) art. 114 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej,

  3) art. 125g ust. 1 ustawy o Straży Granicznej

- w ramach posiadanych środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy o Straży Granicznej stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 31. 1. W roku 2021 tworzy się w Straży Granicznej fundusz zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w wysokości 0,25% planowanych na rok 2021 środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

2. Fundusz zapomóg, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

3. Z funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się zapomogi na zasadach określonych w ustawie o Straży Granicznej.

4. Do funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, w zakresie warunków przyznawania zapomóg, okoliczności uzasadniających przyznanie funkcjonariuszowi zapomogi, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach, a także jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których tworzy się fundusz, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114 ust. 3 oraz art. 114 ust. 4 ustawy o Straży Granicznej.

Art. 32. 1. W roku 2021 nie tworzy się funduszu na nagrody i zapomogi na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 695, 1610, 2112 i 2320), zwanej dalej "ustawą o SOP".

2. Nagroda roczna, o której mowa w art. 174 ustawy o SOP, jest wypłacana ze środków wyodrębnionych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021 na dotychczasowych zasadach.

Art. 33. 1. W roku 2021 funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa można przyznać nagrodę, o której mowa w:

  1) art. 159 ust. 1 pkt 3 ustawy o SOP,

  2) art. 173 ust. 1 ustawy o SOP,

  3) art. 199 ust. 5 ustawy o SOP

- w ramach posiadanych środków na uposażenia.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy o SOP stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy o SOP stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 34. 1. W roku 2021 tworzy się w Służbie Ochrony Państwa fundusz zapomóg dla funkcjonariuszy w wysokości 0,25% planowanych na rok 2021 środków na uposażenia.

2. Fundusz zapomóg, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Komendanta Służby Ochrony Państwa o niewykorzystane środki na uposażenia.

3. Z funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się zapomogi na zasadach określonych w ustawie o SOP.

4. Do funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, w zakresie wysokości i sposobu przyznawania zapomóg funkcjonariuszom, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy o SOP.

Art. 35. 1. W roku 2021:

  1) nie tworzy się funduszu nagród i zapomóg, o którym mowa w art. 95b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112), zwanej dalej "ustawą o PSP";

  2) przepisu art. 105g ust. 2 ustawy o PSP nie stosuje się.

2. Nagroda roczna, o której mowa w art. 95 ustawy o PSP, jest wypłacana ze środków wyodrębnionych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021 na dotychczasowych zasadach.

Art. 36. 1. W roku 2021 strażakowi można przyznać nagrodę, o której mowa w:

  1) art. 95a ust. 1 ustawy o PSP,

  2) art. 105g ust. 1 ustawy o PSP

- w ramach posiadanych środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95d ustawy o PSP stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1.

Art. 37. 1. W roku 2021 tworzy się w Państwowej Straży Pożarnej fundusz zapomóg dla strażaków w wysokości 0,25% planowanych na rok 2021 środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

2. Fundusz zapomóg, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.

3. Z funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się zapomogi na zasadach określonych w ustawie o PSP.

4. Do funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, w zakresie szczegółowych warunków i trybu przyznawania strażakom zapomóg, sposobu tworzenia funduszu zapomóg, a także jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w których tworzy się fundusz zapomóg, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95d ustawy o PSP.

Art. 38. W roku 2021:

  1) nie tworzy się funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi, o którym mowa w art. 84 ust. 1b ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320), zwanej dalej "ustawą o służbie wojskowej";

  2) przepisu art. 89c ust. 2 ustawy o służbie wojskowej nie stosuje się.

Art. 39. 1. W roku 2021 nagrody uznaniowe dla żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1 i ust. 1d ustawy o służbie wojskowej, oraz nagrody, o których mowa w art. 89c ust. 1 ustawy o służbie wojskowej, mogą być przyznawane w ramach środków posiadanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w sposób ustalony przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1.

Art. 40. 1. W roku 2021 tworzy się fundusz na zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 0,25% planowanych na rok 2021 środków na uposażenia żołnierzy zawodowych.

2. Minister Obrony Narodowej z pozostających w jego dyspozycji środków funduszu na zapomogi, o którym mowa w ust. 1, może przyznawać zapomogi żołnierzom zawodowym bez względu na miejsce pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej.

3. Fundusz na zapomogi, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany o niewykorzystane środki przeznaczone na uposażenia żołnierzy zawodowych w sposób ustalony przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Z funduszu na zapomogi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się zapomogi na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej.

5. Do funduszu na zapomogi, o którym mowa w ust. 1, w zakresie:

  1) źródeł finansowania funduszu na zapomogi stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej;

  2) trybu przyznawania żołnierzom zawodowym zapomóg, a także zapomóg w sytuacjach, o których mowa w art. 84 ust. 1-1ab ustawy o służbie wojskowej, a także właściwych organów wojskowych wnioskujących o przyznanie oraz przyznających zapomogi, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej.

Art. 41. W roku 2021:

  1) nie tworzy się funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy, o którym mowa w art. 205 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610, 2112 i 2320), zwanej dalej "ustawą o SW";

  2) przepisu art. 60h ust. 2 ustawy o SW nie stosuje się.

Art. 42. 1. W roku 2021 funkcjonariuszowi Służby Więziennej można przyznać nagrodę, o której mowa w:

  1) art. 60h ust. 1 ustawy o SW,

  2) art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy o SW,

  3) art. 203 ustawy o SW

- w ramach posiadanych środków na uposażenia zasadnicze i dodatki do uposażenia zasadniczego o charakterze stałym.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy o SW stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 205 ustawy o SW stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.

Art. 43. 1. W roku 2021 w Służbie Więziennej tworzy się fundusz zapomóg dla funkcjonariuszy w wysokości 0,25% planowanych na rok 2021 środków na uposażenia zasadnicze i dodatki do uposażenia zasadniczego o charakterze stałym.

2. Fundusz zapomóg, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany o niewykorzystane środki przeznaczone na uposażenia zasadnicze i dodatki do uposażenia zasadniczego o charakterze stałym.

3. Z funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się zapomogi na zasadach określonych w ustawie o SW.

4. Do funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, w zakresie trybu postępowania oraz właściwości przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty zapomóg stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 205 ustawy o SW.

Art. 44. W roku 2021:

  1) nie planuje się środków na nagrody, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940), zwanej dalej "ustawą o Straży Marszałkowskiej";

  2) przepisu art. 92 ust. 2 ustawy o Straży Marszałkowskiej nie stosuje się.

Art. 45. W roku 2021 funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej można przyznać nagrodę uznaniową, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o Straży Marszałkowskiej, i nagrodę, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy o Straży Marszałkowskiej, w ramach posiadanych środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

Art. 46. Ograniczenia, o których mowa w art. 17-27, art. 29, art. 30, art. 32, art. 33, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42, art. 44 i art. 45, nie mają zastosowania do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, w części finansowanej lub refundowanej z tych środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy projekty te finansowane są w wysokości co najmniej 70%, a w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - co najmniej 63%, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych.

Istniejące wersje czasowe art. 46a
2021.10.22
dodany przez

Art. 46a

Art. 47. W roku 2021 dysponent Funduszu Pracy nie może dokonywać, bez zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy, realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej, w celu ich przeniesienia na zadania realizowane bez udziału środków europejskich.

Art. 48. W roku 2021:

  1) świadczenia, o których mowa w:

   a) art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1192),

   b) art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821),

  2) koszty obsługi wypłat świadczeń, o których mowa w pkt 1

  - są finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 49. W roku 2021 przepisu art. 140 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się.

Art. 50. W roku 2021 do rezerwy utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się ograniczeń wskazanych w tym przepisie.

Art. 51. Przepisów art. 119, art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2021 w odniesieniu do środków w ramach polityki spójności oraz wspólnej polityki rybołówstwa dla Perspektywy Finansowej 2021-2027.

Art. 52. Przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2021 w odniesieniu do wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej.

Art. 53. W roku 2021 środki z budżetu państwa przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji przeznacza się także na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, o ile nie znajdują pokrycia w zrealizowanych przychodach z tytułu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Art. 54. W roku 2021 środki Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa.

Art. 55. W roku 2021 środki Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa.

Istniejące wersje czasowe art. 56
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 56. W roku 2021 środki Funduszu Wsparcia Policji - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy o Policji, mogą być przekazywane przez Komendanta Głównego Policji do funduszy wojewódzkich lub funduszy Szkół Policji, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Istniejące wersje czasowe art. 57
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 57. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Policji, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy o Policji, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

Istniejące wersje czasowe art. 58
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 58. W roku 2021 środki Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, mogą być przekazywane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do funduszy oddziałów Straży Granicznej, funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub funduszy ośrodków Straży Granicznej, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Istniejące wersje czasowe art. 59
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 59. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

Istniejące wersje czasowe art. 60
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 60. 1. W roku 2021 środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 19e ustawy o PSP, mogą być przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do funduszy wojewódzkich lub funduszy szkół Państwowej Straży Pożarnej, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczane wyłącznie na cele, o których mowa w art. 19h pkt 1 i 2 ustawy o PSP.

Istniejące wersje czasowe art. 61
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 61. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 19e ustawy o PSP, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

Art. 62. W roku 2021 nie przeprowadza się postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Art. 63. W roku 2021 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może udzielić z budżetu państwa dotacji celowej instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontów w nieruchomościach stanowiących wyposażenie lub przekazanych w użyczenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej, do wysokości 2 875 tys. zł.

Art. 64. W roku 2021 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na zgodne wnioski Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dysponenta części budżetowej, może dokonywać przeniesień wydatków zaplanowanych w dziale "obrona narodowa" między częściami budżetu państwa.

Art. 65. W roku 2021 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, może dokonywać przeniesień wydatków zaplanowanych w części 29 - Obrona narodowa pomiędzy działami klasyfikacji wydatków budżetu państwa.

Art. 66. W roku 2021 przedsięwzięcia związane z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS), modernizacją samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie oraz budową nowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) są finansowane w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020), do kwoty 15 340 tys. zł.

Art. 67. W roku 2021 na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznacza się również wydatki:

  1) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie nie niższej niż 175 827 tys. zł,

  2) Agencji Mienia Wojskowego przeznaczone ze środków własnych Agencji Mienia Wojskowego na inwestycje internatowe i mieszkaniowe, w kwocie nie niższej niż 29 856 tys. zł

- w łącznej wysokości z wydatkami budżetu państwa nie niższej niż 2,2% Produktu Krajowego Brutto.

Istniejące wersje czasowe art. 67a
2021.10.22
dodany przez

Art. 67a

Istniejące wersje czasowe art. 68
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.06.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 68. W roku 2021 limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790), wynosi 451.000 tys. zł.

Art. 69. W roku 2021 przepisu art. 460 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), zwanej dalej "ustawą o szkolnictwie wyższym", nie stosuje się.

Istniejące wersje czasowe art. 69a
2021.10.22
dodany przez

Art. 69a

Art. 70. 1. W roku 2021 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e ustawy o szkolnictwie wyższym, przekazuje się uczelniom, o których mowa w art. 389 ust. 1 tej ustawy, w formie skarbowych papierów wartościowych.

2. Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, wynosi 11% wysokości subwencji ustalonej w roku 2019 dla danej uczelni na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3 ustawy o szkolnictwie wyższym. Wartość obliczoną w ten sposób zaokrągla się do 1 tys. zł.

3. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 496 733 tys. zł.

4. Minister właściwy do spraw budżetu przekazuje skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, podmiotom, o których mowa w ust. 1, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 45 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

5. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

6. List emisyjny zawiera w szczególności:

  1) datę emisji;

  2) powołanie podstawy prawnej emisji;

  3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

  4) cenę lub sposób jej ustalenia;

  5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

  6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

  7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

7. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

8. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na finansowanie przez uczelnie zadań realizujących cele, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy o szkolnictwie wyższym.

10. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez uczelnie, o których mowa w ust. 1, przepisu art. 423 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735) nie stosuje się.

Art. 71. Do umów, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się warunki finansowania i przekazywania środków określone w art. 70.

Istniejące wersje czasowe art. 71a
2021.10.22
dodany przez

Art. 71a

Art. 72. Z dniem wejścia w życie ustawy umarza się należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278), z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 tej ustawy.

Art. 73. Z dniem wejścia w życie ustawy umarza się pożyczkę udzieloną na podstawie art. 31a ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w roku 2019.

Art. 74. 1. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, może być również dokonana z przeniesień środków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przepisów art. 177 ust. 6 i 7 tej ustawy nie stosuje się.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych będących przedmiotem blokady między częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z przeznaczeniem na wpłatę, o której mowa w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 74a
2021.10.22
dodany przez

Art. 74a

Istniejące wersje czasowe art. 74b
2021.10.22
dodany przez

Art. 74b

Art. 75. 1. W roku 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków, w tym z tytułu strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, oraz przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków epidemii Prezes Rady Ministrów może wydać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych polecenie utworzenia nowej rezerwy celowej i przeniesienia do tej rezerwy kwot wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. i nie wymaga uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

3. Do zadań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Podziału rezerwy, o której mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek właściwego ministra.

Istniejące wersje czasowe art. 76
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 76. 1. W roku 2021 minister właściwy do spraw budżetu może przekazać Funduszowi Reprywatyzacji skarbowe papiery wartościowe.

2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych Funduszowi Reprywatyzacji nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 tys. zł.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

  1) datę emisji;

  2) powołanie podstawy prawnej emisji;

  3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

  4) cenę lub sposób jej ustalenia;

  5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

  6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

  7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

Art. 77. 1. W roku 2021 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 2011 i 2255), przekaże skarbowe papiery wartościowe o łącznej wartości nominalnej do wysokości 6 600 000 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w szczególności:

  1) łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych w zaokrągleniu do 1 tys. zł;

  2) projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej;

  3) określenie przeznaczenia środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej wraz z pozytywną opinią podmiotu wykonującego prawa z akcji w Polskim Funduszu Rozwoju Spółce Akcyjnej należących do Skarbu Państwa.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

  1) datę emisji;

  2) powołanie podstawy prawnej emisji;

  3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

  4) cenę lub sposób jej ustalenia;

  5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

  6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

  7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

Istniejące wersje czasowe art. 77a
2021.10.22
dodany przez

Art. 77a

Istniejące wersje czasowe art. 77b
2021.10.22
dodany przez

Art. 77b

Istniejące wersje czasowe art. 77c
2021.10.22
dodany przez

Art. 77c

Art. 78. 1. Ustalana przez jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2021 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, może zostać przekroczona o kwotę:

  1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanym dalej "COVID-19", w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach publicznych;

  2) planowanego ubytku w dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

2. Ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021 a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r.

3. Przez dochody, o których mowa w ust. 2, rozumie się dochody bieżące, pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

4. Na koniec roku budżetowego 2021 ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Art. 79. 1. Ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w roku 2021 do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Przepisy art. 78 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

2. Ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w roku 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych.

4. Regionalna izba obrachunkowa, wydając opinię o możliwości spłaty zobowiązań, o których mowa w ust. 1, ocenia w szczególności wpływ planowanych zobowiązań na realizację zadań publicznych.

Art. 80. 1. Na koniec roku budżetowego 2021 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 80% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego 2021 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 80% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

3. Relacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niezachowane jedynie w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego spełnia ograniczenie w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez zastosowania wyłączenia określonego w art. 79 ust. 1.

Art. 81. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) po art. 5i dodaje się art. 5j w brzmieniu:

  "Art. 5j. W 2021 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.".

Art. 82. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875 i 1709) w art. 69h:

  1) w ust. 1 wyrazy "2019 i 2020" zastępuje się wyrazami "2019-2021";

  2) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

   "11. W roku 2021 w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogą być dokonywane zmiany mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.".

Art. 83. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023 i 2369) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 108c dodaje się art. 108d w brzmieniu:

   "Art. 108d. 1. W roku 2021 w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2.

   2. W roku 2021 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznacza się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w roku 2019 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

   4. Kwota środków, o których mowa w ust. 3, jest przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2021.

   5. Środki, o których mowa w ust. 2, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2021 r., podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 2022 r.

   6. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.";

  2) w art. 109 po ust. 2u dodaje się ust. 2v i 2w w brzmieniu:

   "2v. W roku 2021 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2021, która może być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, minister właściwy do spraw pracy ustala kwotę środków (limity) Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych w województwie w wysokości odpowiadającej sumie kwot środków ustalonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot środków przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym mowa w ust. 2.

   2w. Do ustalenia kwot środków (limitów) Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2v, według algorytmu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się kwotę środków w wysokości odpowiadającej kwocie środków określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2021, która może być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, pomniejszoną o kwotę rezerwy, o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy oraz o kwotę środków ustaloną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.".

Istniejące wersje czasowe art. 83a
2021.10.22
dodany przez

Art. 83a

Art. 84. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy "31 grudnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2021 r.";

  2) w art. 78 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2020 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r.";

  3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy "1 stycznia 2021 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2022 r.".

Istniejące wersje czasowe art. 84a
2021.10.22
dodany przez

Art. 84a

Art. 85. W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2020 r. poz. 1346) w art. 56 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

  "6) w roku X+5 - 56 886 870 zł;".

Art. 86. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348) w art. 36 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  "5) w 2021 r. - 64,24 mln zł, w tym:

   a) 3,85 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

   b) 7,18 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

   c) 48,46 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

   d) 4,75 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;".

Art. 87. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020) w art. 9 w ust. 1 uchyla się pkt 5.

Art. 88. W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2173, z 2017 r. poz. 1774, z 2018 r. poz. 2435 oraz z 2020 r. poz. 278) w art. 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  "5) 2021 r. - 405 mln zł;".

Istniejące wersje czasowe art. 88a
2021.10.22
dodany przez

Art. 88a

Art. 89. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) w art. 110 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  "4) 2021 r. - 1584 mln zł;".

Art. 90. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130) w art. 24 w ust. 1:

  1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy w części pozostającej w dyspozycji wojewodów wynosi 1 336 690 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio w:";

  2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) 2021 r. - 185 170 tys. zł;".

Istniejące wersje czasowe art. 90a
2021.10.22
dodany przez

Art. 90a

Istniejące wersje czasowe art. 90b
2021.10.22
dodany przez

Art. 90b

Art. 91. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60