Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 23.01.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 284

Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi zakres stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i Narodowemu Bankowi Polskiemu.";

  2) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, o ile minister właściwy do spraw aktywów państwowych nie zgłosi sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem, w terminie dwóch tygodni.".

Art. 4. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) w art. 24b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ministrem właściwym do spraw środowiska," dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu,".

Art. 5. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355, 1501 i 1680) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w art. 26h w ust. 10 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

Art. 8. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378 oraz z 2019 r. poz. 1572) w art. 7a w pkt 6 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w stosunku do której Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 6 osób, w tym:

   1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa;

   2) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym tej spółki jest największy.".

Art. 10. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000 oraz z 2019 r. poz. 2303) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181) użyte w art. 4b w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 36 w ust. 1a i 5, w art. 37 w ust. 1b i w art. 38 w ust. 2b, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych".

Art. 12. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150) użyte w art. 2 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3b w ust. 3, w art. 3c w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4a w ust. 1, w art. 7 w ust. 7, w art. 9d w ust. 2, w art. 9oa w ust. 6, w art. 9s w ust. 2, 4 i 5 oraz w art. 9ta w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 13. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119) w art. 4 w ust. 1 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

Art. 15. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 66 w ust. 9 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu";

  2) w art. 80c w ust. 1 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

   "20a) ministrowi właściwemu do spraw klimatu;";

  3) w art. 140d w pkt 4 po wyrazie "mieszkalnictwa," dodaje się wyraz "klimatu,".

Art. 16. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) art. 58 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 58. 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być wnoszone jako wkład niepieniężny (aport) do spółki przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

  2. W przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, stosuje się odpowiednio procedurę określoną w art. 52.".

Art. 17. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 19. Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji zadań przez bank państwowy.";

  2) w art. 44 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia:".

Art. 18. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214 oraz z 2020 r. poz. 148) w art. 48 wyrazy "Minister właściwy do spraw ochrony środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska".

Art. 19. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011 oraz z 2019 r. poz. 2020) w art. 14 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7 oraz w art. 15 w ust. 6 wyraz "środowiska" zastępuje się wyrazem "klimatu".

Art. 20. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170) w art. 47 w ust. 3 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

Art. 22. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 17 w ust. 2 w pkt 1, w art. 18 w ust. 3, w art. 73a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 80a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 86 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 86a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 86b we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 86c, w art. 86d, w art. 87 w ust. 3, w art. 88 w ust. 8 i 10, w art. 90 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 91 w ust. 2b, 2c, 4 i 10, w art. 91c, w art. 92a w ust. 1 i 3-6, w art. 92b w ust. 2, w art. 94 w ust. 1h i 2, w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 101a w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 101c w ust. 12, w art. 101p w ust. 3, w art. 112b, w art. 113 w ust. 1, w art. 116 w ust. 2, w art. 117b w ust. 2, w art. 118 w ust. 13, w art. 118a w ust. 6, w art. 119a w ust. 12, w art. 120 w ust. 3 w pkt 3 i w ust. 6, w art. 120a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 122 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 122a w ust. 3, w art. 123 w ust. 3, w art. 140 w ust. 3, w art. 145 w pkt 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 145a, w art. 146 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 5 w lit. i we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146e, w art. 146f w ust. 1, 6 i 8, w art. 146g w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146ga, w art. 146h we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146i, w art. 148 w ust. 1, w art. 149 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 152 w ust. 9, w art. 153 w ust. 1, w art. 160 w ust. 3, w art. 163 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 6 i 8, w art. 167 w ust. 3, w art. 168a w ust. 4, w art. 169 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 170 w ust. 1 i 3, w art. 176 w ust. 1, w art. 177 w ust. 2, w art. 187 w ust. 5 i 6, w art. 201 w ust. 2 i 3, w art. 206, w art. 209 w ust. 1, w art. 210 w ust. 4, w art. 211 w ust. 12, w art. 212, w art. 213 w ust. 1 i 7, w art. 215 w ust. 3, w art. 220 w ust. 2, w art. 221 w ust. 3, w art. 222 w ust. 2 i 5, w art. 236b w ust. 5, w art. 242 w ust. 1, w art. 253 w ust. 3, w art. 260 w ust. 3, w art. 270, w art. 271 w ust. 1, w art. 271a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 271b, w art. 271c, w art. 286 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 291 w ust. 2, w art. 306 w ust. 1, w art. 321h w ust. 3, w art. 376 w pkt 4, w art. 377a, w art. 387-391, w art. 393 w ust. 1, w art. 400a w ust. 1 w pkt 37a i w ust. 2, w art. 400d w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 5-8, w art. 400f w ust. 2 w pkt 7 i w ust. 7 i 8, w art. 400h w ust. 1 w pkt 7 i w ust. 2 w pkt 1, w art. 400i w ust. 2 i 10, w art. 400k w ust. 2 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 5 oraz w ust. 7, w art. 400o, w art. 400p, w art. 400q w ust. 5, w art. 400r w ust. 2, w art. 401c w ust. 1 i 11, w art. 404 w ust. 2, w art. 410d, w art. 410e w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 411 w ust. 6 i 6a oraz w art. 411a w ust. 3, 5 i 6, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";

  2) w art. 72 w ust. 6 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz";

  3) w art. 385 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz";

  4) w art. 400e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Organizację wewnętrzną biur wojewódzkich funduszy określają zarządy wojewódzkich funduszy w regulaminach zatwierdzonych przez rady nadzorcze wojewódzkich funduszy.";

  5) w art. 400f:

   a) w ust. 2 w pkt 1 wyraz "wojewodę" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw klimatu",

   b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady, kierując się przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.";

  6) w art. 400h w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy "listy programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;";

  7) w art. 400k w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a) sporządzanie list programów priorytetowych Narodowego Funduszu i przedstawianie ich w celu uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw klimatu; listy programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej uzgadnia się z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

   1b) przyjmowanie programów priorytetowych, po uprzednim ich zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw klimatu;";

  8) w art. 400r:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy sprawuje minister właściwy do spraw klimatu, z tym że w odniesieniu do wojewódzkich funduszy czynności organu nadzoru, o których mowa w ust. 4-8, wykonują wojewodowie.",

   b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Uchwały rad nadzorczych wojewódzkich funduszy są przekazywane wojewodzie w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.",

   c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy.";

  9) w art. 411 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Przeznaczenie środków na finasowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.".

Art. 23. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 oraz z 2019 r. poz. 1403) w art. 3 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11 w ust. 7 oraz w art. 14 w ust. 4 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 24. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495) w art. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

Art. 25. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "ochrony środowiska" zastępuje się wyrazami "klimatu, środowiska".

Art. 27. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1082) w art. 10 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 28. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 29. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;".

Art. 30. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2042) w art. 18 w ust. 3 po wyrazie "gospodarki" dodaje się wyraz " , klimatu".

Art. 31. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 144 oraz z 2019 r. poz. 1655) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 34 w ust. 2 wyrazy "ministra właściwego do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw aktywów państwowych";

  2) w art. 59 po wyrazach "ministrowi właściwemu do spraw gospodarki" dodaje się wyrazy " , ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych".

Art. 32. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 111) użyte w art. 11 w ust. 4 i 5, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych".

Art. 33. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 155) użyte w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 oraz w art. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin".

Art. 34. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2144 i 2217) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 35. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020) w art. 54 po wyrazach "ministrem właściwym do spraw środowiska" dodaje się wyrazy " , ministrem właściwym do spraw klimatu".

Art. 36. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 w lit. cb wyrazy "ministra właściwego do spraw energii" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw aktywów państwowych".

Art. 37. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) w art. 4d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  "1. Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28, sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Rady Ministrów.

  2. Opieka, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra.".

Art. 38. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063) w art. 34 w ust. 5 wyrazy "ministra właściwego do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw klimatu".

Art. 39. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473) w art. 49 w pkt 1:

  1) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

   "aa) aktywa państwowe,";

  2) po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

   "fa) klimatu,".

Art. 40. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) użyte w art. 14 w ust. 6, w art. 17b w ust. 2 w pkt 3, w art. 22, w art. 23 w ust. 9, w art. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 31 w ust. 3, w art. 32 w ust. 3, w art. 37 w ust. 2 oraz w art. 38 w ust. 4, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 41. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 oraz z 2019 r. poz. 1815) w art. 36 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ministrem właściwym do spraw środowiska" dodaje się wyrazy "oraz ministrem właściwym do spraw klimatu".

Art. 42. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89) w art. 150 w ust. 1 w pkt 15 w lit. g wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw klimatu".

Art. 43. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180) w art. 17d w ust. 3 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

Art. 44. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 45. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 46. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 47. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 48. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 49. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 50. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 51. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162) użyte w art. 11a, w art. 12 w ust. 2, w art. 15 w ust. 2, w art. 19, w art. 20 w ust. 3 i 6 oraz w art. 30 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 52. W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259 oraz z 2019 r. poz. 1495, 1501 i 2170) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 53. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 54. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1966) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 55. W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 56. W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. z 2019 r. poz. 261) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 57. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 23 w ust. 2, w art. 24 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 28 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";

  2) w art. 25 w ust. 1:

   a) w pkt 1:

    - lit. c oraz d otrzymują brzmienie:

     "c) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej - klimat, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,

    d) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - klimat,",

     - uchyla się lit. e oraz f,

   b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a) przez ministra właściwego do spraw środowiska:

     a) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

      - Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy,

      - Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 15v tej ustawy,

      - Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 34 tej ustawy,

      - Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,

      - Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 50 tej ustawy,

      - Rejestr Upraw GMO, o którym mowa w art. 50a tej ustawy,

     b) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej - środowisko, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,

     c) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - środowisko;

    1b) przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne:

     a) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy,

     b) sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy;";

  3) w art. 52 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu,";

  4) w art. 66 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 74 w ust. 1d oraz w art. 129 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Minister właściwy do spraw środowiska" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu";

  5) po art. 121 dodaje się art. 121a w brzmieniu:

   "Art. 121a. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w celu realizacji swoich zadań współpracuje z ministrem właściwym do spraw klimatu w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej - klimat.

   2. Minister właściwy do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw klimatu prowadzą kontrolę wspólną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jeżeli przedmiotem kontroli są sprawy objęte działem administracji rządowej - klimat.".

Art. 58. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 26 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

   "b) klimatu,";

  2) w art. 27 w ust. 2 wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw klimatu".

Art. 59. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495) w art. 24 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

Art. 60. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403 oraz z 2020 r. poz. 150) użyte w art. 13 w ust. 2, w art. 14 w ust. 4, w art. 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 40 w ust. 2, w art. 54 w ust. 6, w art. 56 w ust. 3, w art. 59b we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 63 w ust. 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 64b we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 72 w ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 61. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020) w art. 6 w ust. 3 w pkt 2-2b po wyrazie "gospodarki," dodaje się wyraz "klimatu,".

Art. 62. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 i 1501) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 63. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2078) w art. 2:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 64. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych.";

  2) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Likwidując instytucję gospodarki budżetowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego określa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych, przeznaczenie mienia tej instytucji.";

  3) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych przejmuje od jednostek sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, akcje i udziały w spółkach oraz obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu Państwa.";

  4) w art. 58 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) minister właściwy do spraw aktywów państwowych - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;".

Art. 65. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, który tworzy w tym celu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.";

  2) w art. 62 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje ministra właściwego do spraw aktywów państwowych o nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń lub uchybień, przekazując mu szczegółową informację o tych naruszeniach i uchybieniach.

   3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień oraz niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.".

Art. 66. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) w art. 3 w pkt 7:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 67. W ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 68. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020) w art. 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 69. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów może wskazać dwóch ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy nadzoru sprawowanego przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych ministrów z zakresu nadzoru nad instytutem.";

  2) w art. 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, Rada Ministrów może wskazać nie więcej niż dwóch ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy nadzoru sprawowanego przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych ministrów z zakresu nadzoru nad instytutem.";

  3) w art. 21 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

   "5a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, Rada Ministrów może wskazać nie więcej niż dwóch ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy nadzoru sprawowanego przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych ministrów z zakresu nadzoru nad instytutem.".

Art. 70. W ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219) użyte w art. 20 w ust. 3 i 4, w różnym przypadku, wyrazy "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rodziny".

Art. 71. W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225) użyte w art. 6 w ust. 1 i 3, w art. 14, w art. 16 w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 20 w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 21 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 26 w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 72. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 73. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060 oraz z 2019 r. poz. 1501) użyte w art. 2 w pkt 1, w art. 3, w art. 6 w ust. 6, w art. 7 w ust. 5, w art. 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 17 w ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 74. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 291 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 75. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 3 w ust. 5, w art. 4 w ust. 3, w art. 9, w art. 11 w ust. 6, w art. 14 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 1b, w art. 24 w ust. 7, w art. 25 w ust. 7-8a, w art. 27 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 30 w ust. 4 i 5, w art. 33 w ust. 2-4, w art. 35a w ust. 3, w art. 35b w ust. 4 i 5, w art. 35c w ust. 1 i w ust. 4 w pkt 3, w art. 36 w ust. 1, 3, 5, 6a i 6b, w art. 39 w ust. 3, w art. 40 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 43 w ust. 8, w art. 45 w ust. 3, w art. 48a w ust. 22, w art. 54 w ust. 4, w art. 57 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 66 w ust. 5, w art. 81 w ust. 1-4 i 9, w art. 83 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 84 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 94 w ust. 2, w art. 95 w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 13, w art. 96 w ust. 13, w art. 100, w art. 102 w ust. 8, w art. 102c, w art. 118 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 121 w ust. 3, w art. 124 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 160 w ust. 8, w art. 167 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 169, w art. 197 w pkt 3 oraz w art. 251 w ust. 7, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";

  2) w art. 83 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) minister właściwy do spraw środowiska,";

  3) w art. 159 w ust. 2 wyrazy "Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii".

Art. 76. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 77. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579) użyte w art. 3 w ust. 3, w art. 11 w ust. 4 i 5, w art. 15 w ust. 4, w art. 18 w ust. 6, w art. 20 w ust. 5, w art. 23 w ust. 13, w art. 24 w ust. 11, w art. 25 w ust. 4, 6, 7 i 9, w art. 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 35 w ust. 2, w art. 40b w ust. 2, w art. 40e, w art. 51 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 53 w ust. 6, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 78. W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1793) w art. 14 w ust. 2 w pkt 10 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 79. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 4 w ust. 14, w art. 38c w ust. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 53 w ust. 4, w art. 60, w art. 60a w ust. 3, w art. 61 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 62 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 69 w ust. 1, w art. 73 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 74 w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 77 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 77a, w art. 78 w ust. 10, w art. 80 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7, w art. 81 w ust. 7, w art. 113, w art. 116 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 119a, w art. 126 w ust. 3 i 4, w art. 127 w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 131 w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 132 w ust. 1, w art. 134, w art. 154 w ust. 5 i 6, w art. 157 w ust. 2, w art. 162, w art. 166 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 167 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 171 oraz w art. 221 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu";

  2) w art. 6a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;";

  3) użyte w art. 9 w ust. 2, w art. 10 w ust. 5 oraz w art. 126 w ust. 1 i 5 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki";

  4) w art. 17 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym;";

  5) użyte w art. 32 w ust. 3 oraz w art. 35 w ust. 4 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu oraz minister właściwy do spraw gospodarki";

  6) w art. 128:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 1,

    - dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) minister właściwy do spraw gospodarki;" 

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) minister właściwy do spraw klimatu;",

   b) w ust. 2:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministra właściwego do spraw energii" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw klimatu",

    - w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

     "6) opracowywanie analiz w zakresie określenia szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują działania:

     1) mające na celu promowanie rozwoju energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

     2) mające na celu promowanie modelu prosumcji energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej, przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego;

     3) wspierające inne formy społecznego wykorzystania energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

     4) w zakresie tworzenia instrumentów i regulacji mających na celu zwiększenie partycypacji społecznej i udziału lokalnych społeczności w procesie inwestycyjnym energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

     5) w zakresie monitorowania i ewaluacji efektów działań, o których mowa w pkt 1-4, oraz ich korygowanie;

     6) mające na celu wdrażanie dobrych praktyk w promowaniu energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej oraz efektywności energetycznej.",

   d) uchyla się ust. 4;

  7) w art. 164 w ust. 3 po wyrazach "informuje niezwłocznie" dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw klimatu oraz";

  8) w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Minister właściwy do spraw energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 164 ust. 1, do wspólnego projektu energetycznego.".

Art. 80. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158) użyte w art. 6 w ust. 1, 1a, 6 i 8-13, w art. 7 w ust. 2 i 4, w art. 8 w ust. 1, 5-7, w art. 9 w ust. 5-8, w art. 14 w ust. 11 i 12, w art. 18 w ust. 1-4, 6, 7 i 9, w art. 19 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 41 w ust. 3f i 6, w art. 42, w art. 45 w ust. 10 i 12, w art. 46 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w art. 50, w art. 51 w ust. 4 oraz w art. 70 w ust. 2 i w ust. 3 w części wspólnej, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 81. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136) użyte w art. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 10 w ust. 4 i 7-9, w art. 18 w ust. 3 i 5, w art. 21 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7, w art. 23 w ust. 2-5, w art. 24, w art. 25a w ust. 6, w art. 26 w ust. 4, w art. 26d w ust. 2 i 3, w art. 26e w ust. 1 i 3, w art. 27 w ust. 3a i 4, w art. 29 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 30 w ust. 1, w art. 32 w ust. 4, 6, w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 9 oraz w ust. 10 w pkt 1, w art. 34 w ust. 3, 10-13 i 17, w art. 36 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 37 w ust. 5, w art. 38 w ust. 5 i 6a, w art. 40 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 40a w ust. 1, 5, 8 i 10, w art. 40b, w art. 41 w ust. 1 i 2, w art. 42, w art. 44, w art. 46 w ust. 1, 2, 5 i 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 47 w ust. 4, 5, 9 i 10 i w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 49 w ust. 5, w art. 50 w ust. 1 i 2, w art. 59 w ust. 3-5, w art. 65 w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 66 w ust. 3, 4, 7, 8 i 10, w art. 68 w ust. 1 i 8, w art. 70 w ust. 1, 3, 3b-3d, 5-6, 8, 10 i 12, w art. 71 w ust. 9-12, w art. 72 w ust. 6 i 7, w art. 73 w ust. 9 i 10, w art. 75 w ust. 1, w art. 76 w ust. 1 i 2, w art. 77 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 79 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 i 3, w art. 81 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 90, w art. 96, w art. 101 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 5, w art. 106 w ust. 4, w art. 109 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 i 4 oraz w art. 150 w ust. 2 i w ust. 3 w części wspólnej, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 82. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 83. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 84. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191) w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "ministra właściwego do spraw energii," dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw środowiska,".

Art. 85. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150) użyte w art. 20 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 53 w ust. 11, w art. 59, w art. 71 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 74 w ust. 2, w art. 88, w art. 89 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 90 w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 86. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w ust. 1 oraz w art. 19 w ust. 2 po wyrazach "minister właściwy do spraw energii" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";

  2) użyte w art. 4 w ust. 1 i 3, w art. 5, w art. 8 w ust. 9 i 10, w art. 9, w art. 12 w ust. 6, w art. 19 w ust. 2, w art. 29 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 38 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 87. W ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 i 2217) w art. 11 uchyla się ust. 2.

Art. 88. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 89. W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154 oraz z 2019 r. poz. 1080) art. 17 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 90. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 91. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 37 w ust. 4 wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw klimatu";

  2) w art. 38 po wyrazach "ministrowi właściwemu do spraw energii" dodaje się wyrazy "oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu";

  3) użyte w art. 43 w ust. 1, 3, 4 i 6 oraz w art. 44 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 92. W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227) w art. 18:

  1) w ust. 1 w pkt 2:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "6 członków, w tym:",

   b) w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

    "e) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw klimatu.";

  2) w ust. 3 wyrazy "lit. a, c i d" zastępuje się wyrazami "lit. a oraz c-e".

Art. 93. W ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. poz. 630) w art. 4 w ust. 3 w pkt 2 i 3 po wyrazie "gospodarki," dodaje się wyraz "klimatu,".

Art. 94. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593) w art. 22 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 95. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680) w art. 8 w ust. 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu".

Art. 96. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1901) w art. 47 w ust. 1:

  1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "13 osób" zastępuje się wyrazami "14 osób";

  2) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

   "6a) ministra właściwego do spraw klimatu;".

Art. 97. W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. poz. 1924) w art. 5 w ust. 3 w pkt 2-4 po wyrazie "gospodarki," dodaje się wyraz "klimatu,".

Art. 98. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed organami, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 99.

2. Organy, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły te zadania i kompetencje, w tym także wynikające z umów i porozumień.

3. Akta spraw, rejestry, ewidencje, listy i bazy danych, prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują organy, które przejęły od nich w tym zakresie zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

4. Organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazują niezwłocznie organom, które przejęły od nich zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych zadań i kompetencji, w tym także w postaci informatycznych nośników danych.

5. Z czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządza się protokół.

Art. 99. Do spraw wszczętych na podstawie:

  1) art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3,

  2) art. 12 ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 58 ust. 1 pkt 1 i art. 135 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 64,

  3) art. 62 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 65,

  4) art. 165 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 79,

  5) ustawy zmienianej w art. 83

- i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, w tym dotyczące organów.

Art. 100 - 110. (pominięto przez redakcję)


Art. 111. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc, z wyjątkiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 88, w brzmieniu dotychczasowym, i mogą być zmieniane.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 125 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 72 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 125 ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 72, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 112. Ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez wojewodów na podstawie art. 400f ust. 10 ustawy zmienianej w art. 22 szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady zachowują ważność do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 400f ust. 10 ustawy zmienianej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 113. Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie:

  1) art. 113 ustawy zmienianej w art. 20,

  2) art. 400d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 22,

  3) art. 166 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 72

- zachowują moc.

Art. 114. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 106 ust. 4, art. 107 ust. 2 i art. 108 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.02.2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60