Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o Sieci Badawczej ...

Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

 Dz. U. z 2019 r. poz. 534

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 9

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 69. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 10

Zmiany w przepisach

Art. 70. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244) w art. 12 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

  "8) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.".

Art. 71. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 2 w pkt 5a kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

  "5b) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.".

Art. 72. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) w art. 17b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Polska Akademia Nauk, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz instytuty badawcze wnoszą z tytułu użytkowania wieczystego opłaty roczne równe cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Opłaty te są wnoszone bez uprzedniego wezwania, na rachunek Krajowego Ośrodka, do dnia 15 lutego każdego roku - za poprzedni rok kalendarzowy.".

Art. 73. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) w art. 4a w pkt 24 w lit. h dodaje się przecinek i lit. i-k w brzmieniu:

  "i) Centrum Łukasiewicz,

  j) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

  k) spółkę utworzoną na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534)".

Art. 74. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 36 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

   "10) instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;";

  2) w art. 38 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

   "11) w przypadku instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz - organ nadzorujący;";

  3) w art. 39 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

   "3a) dotyczące pełnomocników podmiotów, o których mowa w art. 36 pkt 8, 9 i 10, i zakresu ich pełnomocnictwa;".

Art. 75. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.) w art. 4a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 76. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8, 9 i 17, oraz nie są szkołami wyższymi;",

   b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

    "17) Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanych dalej "instytutami Sieci".";

  2) w art. 2:

   a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17, w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;

    2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17, w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17;";

  3) w art. 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 1 pkt 17 wynagrodzenie miesięczne osób, o których mowa w art. 2:

    1) pkt 1, 2 i 5 - ustala organ nadzorujący podmiot;

    2) pkt 4 - ustala osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.";

  4) w art. 8 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

   "6a) dla zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, osób, o których mowa w art. 2:

    a) pkt 1 i 2 - dziesięciokrotności,

    b) pkt 4 - sześciokrotności,";

  5) w art. 10:

   a) w ust. 1b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, nagroda roczna może zostać przyznana, jeżeli uprawniony zajmował swoje stanowisko przez co najmniej 6 miesięcy w roku obrotowym poprzedzającym rok przyznania nagrody i spełnił pozostałe warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym, w wysokości proporcjonalnej do okresu zajmowania stanowiska.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Nagrodę roczną zatrudnionym w:

     1) Centrum Łukasiewicz osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, uwzględniając:

      a) wzrost wartości przychodów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych i z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,

      b) realizację inwestycji w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ich wielkość, stopień złożoności i terminowość realizacji,

      c) skuteczność realizacji planów działalności Centrum Łukasiewicz oraz planów i strategii działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;

     2) instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje Prezes Centrum Łukasiewicz, uwzględniając:

      a) wzrost wartości przychodów instytutu Sieci, w tym ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,

      b) skuteczność realizacji planu działalności lub planu restrukturyzacji instytutu Sieci;

     3) Centrum Łukasiewicz i instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 4, przyznaje osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.",

   c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.",

   d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

    "7a. Wysokość nagrody rocznej przyznanej zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, osobom, o których mowa w art. 2:

     1) pkt 1 i 2 - nie może przekroczyć czterokrotności,

     2) pkt 4 - nie może przekroczyć trzykrotności

    - ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

    7b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, uwzględniając możliwość wpływu opinii organów kolegialnych działających w tych podmiotach na przyznanie i wysokość nagrody oraz konieczność uzależnienia jej przyznania i wysokości od sytuacji finansowej podmiotu.".

Art. 77. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244) w art. 7 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

  "8) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.".

Art. 78. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) w art. 2:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 79. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399 i 447) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 80. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397) w art. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 81. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Przedsiębiorca prowadzący badania lub prace rozwojowe, z wyłączeniem instytutu badawczego, Centrum Łukasiewicz i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, z zastrzeżeniem ust. 2.".

Art. 82. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) w art. 7f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także przez Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym do wykonywania danego rodzaju badań lub analiz.".

Art. 83. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w art. 9 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

  "14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.".

Art. 84. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 9:

   a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) przekształcony w instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwany dalej "instytutem Sieci Łukasiewicz".",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Przekształcenia instytutu w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut Sieci Łukasiewicz, albo jego włączenia do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk dokonuje Rada Ministrów z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra nadzorującego, po zasięgnięciu opinii dyrektora i rady naukowej instytutu, który ma zostać przekształcony albo włączony.",

   c) w ust. 3:

    - uchyla się pkt 2,

    - dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

     "3) przekształconego w instytut Sieci Łukasiewicz - przez sąd rejestrowy następuje z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu instytutu Sieci Łukasiewicz do Krajowego Rejestru Sądowego.",

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Do instytutu:

     1) przekształconego w:

      a) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk,

      b) instytut Sieci Łukasiewicz,

     2) włączonego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk

    - stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.";

  2) art. 11 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 11. 1. We wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były łączone instytuty, włączany albo przekształcany instytut, wstępuje odpowiednio:

    1) instytut powstały w wyniku połączenia;

    2) instytut, do którego włączono inny instytut;

    3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3;

    4) instytut Sieci Łukasiewicz - w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4.

   2. Uprawnienia i obowiązki łączonych instytutów, włączanego albo przekształcanego instytutu wynikające z decyzji administracyjnych przechodzą z mocy ustawy odpowiednio na:

    1) instytut powstały w wyniku połączenia;

    2) instytut, do którego włączono inny instytut;

    3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk;

    4) instytut Sieci Łukasiewicz.";

  3) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Niewykonane zobowiązania likwidowanego instytutu uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia lub instytutu, który w okresie 10 lat przed likwidacją nie prowadził działalności gospodarczej, obciążają Skarb Państwa.";

  4) w art. 30:

   a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. W skład rady naukowej wchodzą:

     1) dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14,

     2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5-11 i 17-20

    - którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w ust. 1.",

   b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. Przepisu ust. 5 pkt 2 nie stosuje się do rady naukowej instytutu nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

  5) art. 33 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 33. 1. Instytuty i instytuty Sieci Łukasiewicz mogą utworzyć Radę Główną Instytutów Badawczych, zwaną dalej "Radą", jako wybieralny organ przedstawicielski tych instytutów.

   2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

   3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

   4. Rada składa się z trzydziestu jeden członków wybieranych przez elektorów.

   5. Elektorzy są wybierani przez:

    1) rady naukowe - spośród pracowników instytutów;

    2) rady instytutów Sieci Łukasiewicz - spośród pracowników instytutów Sieci Łukasiewicz.

   6. W przypadku instytutu albo instytutu Sieci Łukasiewicz zatrudniającego:

    1) do dwustu pięćdziesięciu pracowników - rada naukowa albo rada instytutu Sieci Łukasiewicz wybiera jednego elektora;

    2) powyżej dwustu pięćdziesięciu pracowników - rada naukowa albo rada instytutu Sieci Łukasiewicz wybiera dwóch elektorów.

   7. Rada opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów i instytutów Sieci Łukasiewicz, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym instytuty.".

Art. 85. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 i 1669) w art. 15:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 86. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249 i 1669) w art. 13:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 87. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 88. W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 i 447) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 70 w ust. 5 po wyrazach "o których mowa w ust. 4 pkt 2," dodaje się wyrazy "Centrum Łukasiewicz lub instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,";

  2) w art. 74 w ust. 4 po wyrazach "laboratoria badawcze," dodaje się wyrazy "Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,";

  3) w art. 82 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "niezależne laboratoria" dodaje się wyrazy " , Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz".

Art. 89. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

  "2a. Minister właściwy do spraw gospodarki może upoważnić, w drodze rozporządzenia, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, mając na uwadze usprawnienie procedury, kompetencje instytutów i kwalifikacje ich personelu.".

Art. 90. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 oraz z 2019 r. poz. 60) art. 17 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 17. Wykonywanie zadań wyspecjalizowanej jednostki powierza się Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego.".

Art. 91. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) w art. 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 3 albo 4, albo art. 33a ust. 4-6 ustawy, o której mowa w pkt 1, albo,".

Art. 92. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

   "9) kwalifikacje cząstkowe - kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245); kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe;";

  2) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Przepisy art. 14-25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.";

  3) w art. 83 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.";

  4) w art. 84 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.".

Art. 93. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447), zwanego dalej "jednostką naukową".".

Art. 94. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125) w art. 387:

  1) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

   "5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym, Centrum Łukasiewicz, instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.

   6. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym, Centrum Łukasiewicz, instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.";

  2) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) Centrum Łukasiewicz i instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na potrzeby badań naukowych.".

Art. 95. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 179 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;";

  2) w art. 212 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a. Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1 niniejszej ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

   1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy.";

  3) art. 216 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 216. Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2021/2022.";

  4) w art. 223 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

   "2. Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018-2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.

   3. W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 1, wchodzą również przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 331 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

   4. W terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. reprezentatywne organizacje związków zawodowych dokonają wyboru przedstawicieli pracowników oraz przekażą informacje o tych przedstawicielach przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.";

  5) w art. 248 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Do stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 246 ust. 3 i 4, z tym że obowiązek, o którym mowa w ust. 4, uczelnie wykonają w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.";

  6) w art. 279 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

   "3. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

   4. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.";

  7) w art. 310 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   "9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.";

  8) w art. 324 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

   "2a. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:

    1) Scopus - jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,

    2) Science Citation Index Expanded,

    3) Social Sciences Citation Index,

    4) Arts & Humanities Citation Index,

    5) Emerging Sources Citation Index

   - i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.

   2b. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2.".

Art. 96. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

   "6a) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

   6b) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej "instytutami Sieci Łukasiewicz";";

  2) w art. 35:

   a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem nadzorującym uczelnię lub instytut badawczy, po zasięgnięciu opinii dyrektora lub rady naukowej instytutu badawczego, w drodze rozporządzenia, włącza publiczną uczelnię zawodową lub instytut badawczy do uczelni publicznej.",

   b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

    "9a. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego instytutu badawczego włączonego do uczelni publicznej następuje na wniosek rektora tej uczelni.";

  3) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Minister wydaje pozwolenie, jeżeli uczelnia spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81.";

  4) w art. 119 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z Centrum Łukasiewicz, instytutem Sieci Łukasiewicz albo zagraniczną instytucją naukową;";

  5) w art. 126 uchyla się ust. 3;

  6) w art. 130 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz.";

  7) w art. 159:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Uczelnia, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi, może utworzyć spółki kapitałowe, a także przystępować do nich, wspólnie z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami PAN, Centrum Łukasiewicz, instytutami Sieci Łukasiewicz lub innymi podmiotami.",

   b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) utworzenie przez uczelnię publiczną spółki, o której mowa w ust. 1, z podmiotem innym niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz;

    2) przystąpienie przez uczelnię publiczną do spółki, o której mowa w ust. 1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz może posiadać w spółce, o której mowa w ust. 1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna, akcje lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego.";

  8) w art. 190 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.";

  9) w art. 233 w ust. 2 uchyla się pkt 3;

  10) w art. 251 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-5.";

  11) w art. 272 w ust. 2 uchyla się pkt 5;

  12) w art. 331 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

   "3a) 1 przedstawiciel Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz wskazany przez Prezesa Centrum Łukasiewicz spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektorów instytutów Sieci Łukasiewicz;";

  13) w art. 332 w ust. 2:

   a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

    "6a) dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz;",

   b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

    "7a) Prezes lub Wiceprezes Centrum Łukasiewicz;";

  14) w art. 343:

   a) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 11-13, 16, 17, 19 i 20;",

   b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) rektorom, Prezesowi PAN, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorom instytutów międzynarodowych, Prezesowi Centrum Łukasiewicz, dyrektorom instytutów Sieci Łukasiewicz, rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa oraz osobom kierującym podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie danych dotyczących nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową, zatrudnionych w kierowanych przez nich podmiotach;",

   c) uchyla się ust. 11;

  15) w art. 346:

   a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5 i 13-17 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz.",

   b) w ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki - w zakresie danych dotyczących Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;";

  16) w art. 350:

   a) w ust. 1:

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) roczne plany finansowe Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;",

    - w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

     "5) roczne sprawozdania finansowe Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz zbadane przez firmę audytorską, o ile z przepisów odrębnych wynika obowiązek ich badania.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych, Prezes Centrum Łukasiewicz, dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz oraz osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wprowadza się na formularzach w postaci elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.",

   c) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki - w zakresie danych dotyczących Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;";

  17) w art. 354 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2. Podmiot, o którym mowa w art. 343 ust. 2-4, art. 344 ust. 2, art. 345 ust. 2, art. 346 ust. 4-5, art. 347 ust. 3, art. 348 ust. 2 oraz art. 349 ust. 2, systematycznie aktualizuje dane w Systemie POL-on. Za prawidłowość i rzetelność danych oraz terminowość ich wprowadzania do Systemu POL-on odpowiada osoba kierująca danym podmiotem.

   3. W przypadku wprowadzenia do Systemu POL-on danych nieprawidłowych, nierzetelnych lub ich nieterminowego wprowadzenia, minister może wstrzymać przekazywanie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d i pkt 2a, do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.";

  18) w art. 355:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych, Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz realizują obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), za pośrednictwem Systemu POL-on.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W zakresie danych nieobjętych Systemem POL-on rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych, Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz uzupełniają dane wymagane na potrzeby statystyki publicznej na formularzach w postaci elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.",

   c) w ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki - w zakresie danych dotyczących Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;";

  19) w art. 364 w ust. 4 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 3";

  20) w art. 365:

   a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej,",

   b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,",

   c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a) działalność bieżącą instytutów Sieci Łukasiewicz, w tym:

     a) rozwój kompetencji badawczych,

     b) zatrudnienie kadry i rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego,

     c) utrzymanie infrastruktury badawczej i informatycznej,

     d) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, lub know-how związanego z tymi wynikami;

    2b) realizację projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;",

   d) w pkt 4:

    - lit. c otrzymuje brzmienie:

     "c) obsługą realizacji zadań NAWA, NCN, NCBiR i Centrum Łukasiewicz,",

    - dodaje się lit. d w brzmieniu:

     "d) realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;",

   e) w pkt 13 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

    "d) Centrum Łukasiewicz;";

  21) w art. 366 w ust. 1:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) pkt 2 lit. a-f, pkt 3, pkt 4 lit. b, pkt 6, 7 i 9 - niepublicznej uczelni akademickiej;",

   b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

    "5a) pkt 2a - instytutowi Sieci Łukasiewicz;";

  22) po art. 368 dodaje się art. 368a w brzmieniu:

   "Art. 368a. 1. Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez instytut Sieci Łukasiewicz i zaopiniowanego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

   2. Przy przyznawaniu środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, uwzględnia się w szczególności:

    1) wielkość przychodów instytutu Sieci Łukasiewicz ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych;

    2) potencjał badawczy i wdrożeniowy instytutu Sieci Łukasiewicz;

    3) znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w instytucie Sieci Łukasiewicz dla rozwoju gospodarki i innowacyjności;

    4) wysokość kosztów utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej instytutu Sieci Łukasiewicz.

   3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, pozostają w instytucie Sieci Łukasiewicz na rok następny, z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane.";

  23) w art. 370 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) Centrum Łukasiewicz - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit. c i d oraz pkt 13 lit. d.";

  24) art. 371 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 371. 1. W formie subwencji przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1-2a i pkt 13 lit. d.

   2. W formie dotacji podmiotowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3, 5, 6 i 13 lit. a-c.

   3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, 4 i 10-12.";

  25) w art. 373 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

   "4a. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b, nie stosuje się przepisów Kpa.";

  26) w art. 376:

   a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) tryb przeprowadzania naboru do programu, w tym tryb odwoławczy;",

   b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. e i f, pkt 7 oraz art. 401 ust. 1, nie stosuje się przepisów Kpa.";

  27) w art. 380 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Podmiot, który otrzymał środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, 4, 5 i 7, przekazuje ministrowi raport z wykorzystania tych środków.";

  28) w art. 387 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Kwota zwiększenia nie może być mniejsza niż 10% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.";

  29) w art. 389 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Minister przekazuje środki finansowe na podstawie umowy począwszy od roku następującego po roku, w którym został ogłoszony konkurs.";

  30) art. 390 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 390. Uczelnia, która przystąpiła do konkursu, z którą minister nie zawarł umowy, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została sporządzona lista rankingowa wniosków, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs, w wysokości 2% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.";

  31) w art. 394 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Uczelnia, która uzyskała pozytywny wynik końcowej ewaluacji oraz pozytywny wynik oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1, ale nie uzyskała finansowania na okres kolejnych 6 lat, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, o której mowa w ust. 3, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, w wysokości 2% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.";

  32) w art. 396 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Kwota zwiększenia nie może przekroczyć 2% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.";

  33) w art. 402 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie, oraz warunki i tryb rozliczania tych środków, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie z wykorzystania tych środków, mając na uwadze znaczenie przyznawanych dotacji dla prawidłowego wykonywania zadań przez instytuty Sieci Łukasiewicz i dla możliwości realizacji celów Sieci Badawczej Łukasiewicz;";

  34) w art. 404:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Minister może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu, podmiotowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie określonego zadania w zakresie ich działalności statutowej, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.",

   b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) podmiotowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz - następuje za pośrednictwem Prezesa Centrum Łukasiewicz, który wskazuje Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci Łukasiewicz właściwe do wykonania tego zadania.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Minister, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu, Centrum Łukasiewicz lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie także innych zadań, zapewniając środki na ich realizację.";

  35) w art. 417 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   "1a) subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 2a - subwencja może być przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty subwencji przekazanej w poprzednim roku budżetowym;";

  36) w art. 426:

   a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) NAWA, NCBiR, NCN, Centrum Łukasiewicz i instytutami Sieci Łukasiewicz, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Minister sprawuje nadzór również w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów nad PAN, instytutami PAN, instytutami badawczymi, instytutami Sieci Łukasiewicz, Centrum Łukasiewicz, instytutami międzynarodowymi, NAWA, NCBiR i NCN.";

  37) w art. 427 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Jeżeli uczelnia, założyciel, instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz lub instytut międzynarodowy nie zrealizowali wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

  38) w art. 431 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister może nałożyć na instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz, lub instytut międzynarodowy administracyjną karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł w przypadku:";

  39) w art. 432 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 6, uchwałę podejmuje się bezwzględną większością głosów.".

Art. 97. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432) w art. 1 w pkt 21 lit. a otrzymuje brzmienie:

  "a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447 i 534), zwanego dalej "jednostką naukową", a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - pod opieką jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu.",".

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

Art. 98 - 127. (pominięto przez redakcję)

Art. 128. Wypłata wynagrodzeń dostosowanych w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 95 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest dokonywana z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.

Art. 129. W terminie do dnia 1 lipca 2019 r. Prezes Centrum Łukasiewicz wskaże przedstawiciela Sieci Badawczej Łukasiewicz do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przekaże jej przewodniczącemu informację w tej sprawie.

Art. 130. Osoby, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 96, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie złożyły oświadczenia zgodnie z tym przepisem albo zgodnie z art. 219 ust. 12 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie składają tego oświadczenia.

Art. 131. W roku 2019 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 96, przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przeznacza się również na realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej i w obszarze działalności badawczej.

Art. 132. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 402 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 96 zachowują moc, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 133. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem:

  1) art. 95, art. 96 pkt 3, 5, 9-11, pkt 14 lit. c, pkt 21 lit. a, pkt 25, 26 i 39, art. 111 ust. 2, art. 128 i art. 130, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) art. 39, art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, art. 74 i art. 84 pkt 1 lit. c tiret drugie, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.03.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60