Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony ...

Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

 Dz. U. z 2018 r. poz. 138

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 10

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 250. (pominięto przez redakcję)


Rozdział 11

Zmiany w przepisach

Art. 251. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 163 w § 3 i 4, w art. 814 w § 4 oraz w art. 1057 w § 2 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa";

  2) w art. 476 w § 2 w pkt 5 i w § 5 w pkt 2 w lit. d oraz w art. 4778 w § 2 w pkt 3 po wyrazach "Biurze Ochrony Rządu," dodaje się wyrazy "Służbie Ochrony Państwa,";

  3) w art. 811:

   a) § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz na okrętach wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyście wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.",

   b) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w przypadku wykonywania asysty przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa;".

Art. 252. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 48 w § 5 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa";

  2) w art. 50:

   a) § 2 otrzymuje brzmienie:

    "§ 2. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczną oraz na okrętach wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyście wyznaczonego organu wojskowego lub organu Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej.",

   b) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku wykonywania asysty przez Policję, Służbę Ochrony Państwa lub Straż Graniczną;";

  3) art. 153 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 153. § 1. Przymus bezpośredni w stosunku do żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo funkcjonariusza Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej może być zastosowany tylko przez odpowiednio Żandarmerię Wojskową lub wojskowy organ porządkowy albo organ Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej.

   § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy ze względów sanitarnych lub innych społecznych zachodzi potrzeba natychmiastowego wykonania egzekwowanego obowiązku, a Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo właściwego organu Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej nie ma na miejscu.".

Art. 253. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 44 w ust. 1 w pkt 2, w art. 49 w ust. 1d w pkt 4, w art. 59a w ust. 3 w pkt 6, w art. 169 w ust. 1 w pkt 8, w art. 175 w ust. 4 w pkt 5, w art. 206a w ust. 1 w pkt 5 oraz w art. 208 w ust. 2a w różnym przypadku wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Służba Ochrony Państwa";

  2) w art. 44 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 6 po wyrazach "Biurze Ochrony Rządu," dodaje się wyrazy "Służby Ochrony Państwa";

  3) w art. 44 w ust. 5 oraz w art. 76a w ust. 1 i 3 po wyrazach "Biura Ochrony Rządu," dodaje się wyrazy "Służby Ochrony Państwa,";

  4) w art. 98s w ust. 15 w pkt 4 po wyrazach "Biuru Ochrony Rządu" dodaje się wyrazy "oraz Służbie Ochrony Państwa".

Art. 254. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 i 4) art. 302 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 302. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.".

Art. 255. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948) w art. 2a po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 256. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400) art. 75 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 75. Stosunek służbowy oraz wynikające z niego prawa i obowiązki radców prawnych i aplikantów radcowskich będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszami Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej w zakresie nieokreślonym niniejszą ustawą określają przepisy odrębnych ustaw.".

Art. 257. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111) w art. 20 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 3 użyte w różnym przypadku wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Służba Ochrony Państwa".

Art. 258. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12) w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 w lit. a oraz w ust. 3a w pkt 2 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 259. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 260. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 261. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 1948) w art. 19 w ust. 2 po wyrazach "Centralnym Biurze Antykorupcyjnym," dodaje się wyrazy "Służbie Ochrony Państwa,".

Art. 262. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1) w pkt 49a i 77 użyte w różnym przypadku wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Służba Ochrony Państwa";

  2) w pkt 80 skreśla się wyrazy "Biura Ochrony Rządu";

  3) w pkt 82a wyrazy "w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 960 i 1250)" zastępuje się wyrazami "w art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138)".

Art. 263. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 264. W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 265. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 266. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w tytule ustawy, w art. 1, w art. 3 w ust. 1 w pkt 7, w art. 12, w art. 13 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 18b w ust. 1, w art. 21 w ust. 1, w art. 33a, w art. 33b w ust. 1, w art. 40a oraz w art. 42 w ust. 3 w zdaniu pierwszym w różnym przypadku wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Służba Ochrony Państwa";

  2) w art. 3 w ust. 2 i 3 po wyrazach "Biurze Ochrony Rządu," dodaje się wyrazy "Służbie Ochrony Państwa,";

  3) po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu:

   "Art. 10b. 1. Emeryci i renciści Biura Ochrony Rządu oraz osoby uprawnione do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Biura Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem art. 39, zachowują prawo do świadczeń ustalonych na podstawie ustawy.

   2. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.";

  4) w art. 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa lub Biura Ochrony Rządu;";

  5) w art. 18a w ust. 1 po wyrazach "Biurze Ochrony Rządu" dodaje się wyrazy "Służbie Ochrony Państwa";

  6) w art. 18b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Jako równorzędne ze służbą, o której mowa w ust. 1, traktuje się okresy:

    1) służby w Biurze Ochrony Rządu;

    2) służby wojskowej uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej.";

  7) w art. 18d w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

   "6a) art. 107 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138);";

  8) w art. 24 w pkt 1a w lit. e na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. f w brzmieniu:

   "f) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz wykonywał zadania w warunkach, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa";

  9) w art. 32 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "Biura Ochrony Rządu" dodaje się wyrazy ", Służby Ochrony Państwa".

Art. 267. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, 2245 i 2439) w art. 50 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 268. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057 oraz z 2018 r. poz. 12) w art. 37g w pkt 1 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 269. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 133) w art. 78c w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 270. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149) w art. 8 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 271. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7) w art. 25 w ust. 3a w pkt 2 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 272. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1992) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 273. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 274. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 9) w art. 21a w pkt 1 oraz w art. 28b w pkt 4 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 275. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5 i 106) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 134 w § 1 po wyrazach "Centralnego Biura Antykorupcyjnego," dodaje się wyrazy "Służby Ochrony Państwa,";

  2) w art. 309 w pkt 2 po wyrazach "Służby Wywiadu Wojskowego," dodaje się wyrazy "Służby Ochrony Państwa,".

Art. 276. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79 i 106) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 2 w pkt 37, w art. 6 w ust. 1 w pkt 11, w art. 39 w ust. 2 w pkt 6, w art. 53 w ust. 1 w pkt 10, w art. 64e w ust. 1 w pkt 5, w art. 66 w ust. 1b w pkt 1, w ust. 4 w pkt 4 i w ust. 7, w art. 70d w ust. 3, w art. 70zn w ust. 4, w art. 73 w ust. 3, w art. 76 w ust. 3 i w ust. 5 w pkt 4 oraz w art. 86 w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Służba Ochrony Państwa";

  2) użyte w art. 86 w ust. 4, w art. 80c ust. 1 pkt 7, w art. 100ah w ust. 1 w pkt 9 i w art. 100c w ust. 1 w pkt 5a w różnym przypadku wyrazy "Szef Biura Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Komendant Służby Ochrony Państwa".

Art. 277. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) w art. 26 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 278. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935, 1428 i 2494) w art. 6b2 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 279. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321) w art. 111a w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 280. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) w art. 297 w § 1 w pkt 7 oraz w art. 298 w pkt 5a wyrazy "Biuru Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbie Ochrony Państwa".

Art. 281. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 106) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. k oraz w art. 110 w pkt 6 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 282. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w art. 43 w ust. 2 po wyrazach "Służbę Wywiadu Wojskowego" dodaje się wyrazy " , Służbę Ochrony Państwa".

Art. 283. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, 1086, 1566, 1909, 2180 i 2494) w art. 29 w ust. 4 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 284. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217) w art. 1 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 285. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 8 w ust. 15 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

   "7) Służby Ochrony Państwa.";

  2) w art. 22 w ust. 3a w pkt 2 oraz w art. 40 w ust. 8a wyrazy "Biura Ochrony Rządu," zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa,".

Art. 286. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 2, w art. 32 w ust. 3 w pkt 6 oraz w art. 173 w ust. 1a po wyrazach "Biura Ochrony Rządu," dodaje się wyrazy "Służby Ochrony Państwa,";

  2) w art. 85 w ust. 6 oraz w art. 95 w ust. 2 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa";

  3) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu: 

   "i) w Służbie Ochrony Państwa;";

  4) w art. 45 w ust. 2 w pkt 6 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

   "7) Służbie Ochrony Państwa".

Art. 287. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 620 oraz z 2016 r. poz. 1948) w tytule ustawy, w art. 1 w ust. 1 oraz w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 288. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 289. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 i 1948) w art. 2 w pkt 2 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 290. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 106) w art. 6 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach "Służbie Kontrwywiadu Wojskowego," dodaje się wyrazy "Służbie Ochrony Państwa,".

Art. 291. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127, 1089 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106) w art. 54 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbie Ochrony Państwa".

Art. 292. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 2282) w art. 35 w pkt 2 wyrazy "Biuru Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbie Ochrony Państwa".

Art. 293. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290) w art. 30 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b, w pkt 2 w lit. f, w pkt 3 w lit. e, w pkt 7 w lit. b oraz w pkt 9 w lit. b wyrazy "Biuru Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbie Ochrony Państwa".

Art. 294. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930 oraz z 2016 r. poz. 1948) w art. 19 w pkt 8 wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służba Ochrony Państwa".

Art. 295. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556) w art. 29 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach "Biura Ochrony Rządu," dodaje się wyrazy "Służby Ochrony Państwa,".

Art. 296. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5 i 106) w art. 16 w § 4a w pkt 3 po wyrazach "Centralne Biuro Antykorupcyjne" dodaje się wyrazy " , Służbę Ochrony Państwa".

Art. 297. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476) w art. 16 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 298. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 1086 i 2405) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 299. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12 i 79) w art. 67 w ust. 1 wyrazy "Biurem Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbą Ochrony Państwa".

Art. 300. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 301. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 302. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) wprowadza się następujące zmiany:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 303. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 17a w ust. 1 i 5 po wyrazach "Biura Ochrony Rządu" dodaje się wyrazy ", Służby Ochrony Państwa".

Art. 304. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 107) w art. 3 w pkt 5 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 305. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) w art. 71 w ust. 2 w pkt 1 oraz w art. 104 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 306. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106) w art. 281 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 307. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 308. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107) użyte w art. 42 w ust. 2, w art. 47 w ust. 2c, w art. 66 w ust. 1 w pkt 4 i 9 oraz w art. 87 w ust. 10f w różnym przypadku wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Służba Ochrony Państwa".

Art. 309. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 i 1948) w art. 23 w ust. 7 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 310. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) w art. 137 w ust. 3 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 311. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106) w art. 149 w pkt 7 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 312. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405) w art. 98 w ust. 3 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 313. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 314. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758) w art. 52 w ust. 2 w pkt 13 wyrazy "Biuru Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbie Ochrony Państwa".

Art. 315. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 134) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 316. W ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 49 i 1948) w art. 41 w ust. 3 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 317. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664) w art. 13 w ust. 1 po wyrazach "Biura Ochrony Rządu," dodaje się wyrazy "Służby Ochrony Państwa,".

Art. 318. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160) w art. 38 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 319. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 106) w art. 9f w ust. 1 w pkt 21 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 320. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933) w art. 25 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 321. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321) w art. 97 w ust. 3 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 322. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948, z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 23 w ust. 3 w pkt 1 oraz w art. 47 w ust. 3 w różnym przypadku wyrazy "Szef Biura Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Komendant Służby Ochrony Państwa";

  2) użyte w art. 23 w ust. 3 w pkt 2 oraz w ust. 5 w różnym przypadku wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Służba Ochrony Państwa".

Art. 323. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286) w art. 46 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Biuru Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbie Ochrony Państwa".

Art. 324. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418) w art. 8 w ust. 3 w pkt 2 i 3, w art. 106 w ust. 3 oraz w art. 109 w ust. 5 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 325. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4 i 130) w art. 30 w § 3 i 4 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 326. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110 i 2217) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 37 w ust. 5, w art. 40 w ust. 2 i 3 oraz w art. 48 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa";

  2) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, który jest żołnierzem zawodowym, stosuje się przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, który jest funkcjonariuszem Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stosuje się odpowiednio przepisy o Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.".

Art. 327. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 328. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1199, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2018 r. poz. 106) w art. 1 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 329. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 330. W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 331. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) Służby Ochrony Państwa na podstawie art. 89-98 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138);";

  2) w art. 450 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straży gminnej (miejskiej);".

Art. 332. W ustawie z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 295) wprowadza się następujące zmiany:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 333. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616 i 1199, z 2017 r. poz. 1321 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 334. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498) w art. 38 w ust. 2 wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbę Ochrony Państwa".

Art. 335. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 336. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 337. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485 oraz z 2017 r. poz. 579) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 338. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 122) w art. 39 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Biurze Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbie Ochrony Państwa".

Art. 339. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107) w art. 2 w pkt 6 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 340. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669 i 1948) w art. 8 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się przecinek i pkt 9 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 341. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 1948) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "Biuro Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służba Ochrony Państwa".

Art. 342. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) w art. 56 w ust. 1 oraz w art. 95 w ust. 5 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 343. W ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 2161 i 2312) w art. 8 oraz w art. 13 w ust. 1 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".

Art. 344. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" (Dz. U. poz. 2140) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 345. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) w art. 3 w ust. 10 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

  "21) Służbę Ochrony Państwa.".

Art. 346. W ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 6 w dodawanym art. 11zh skreśla się zdanie drugie;

  2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 6. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 pkt 83b otrzymuje brzmienie:

    "83b) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym lub Biuru Nadzoru Wewnętrznego, wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;".";

  3) w art. 36 wyrazy "w art. 7 ust. 4" zastępuje się wyrazami "w art. 7 ust. 5";

  4) w art. 40 wyrazy "w art. 3a pkt 3" zastępuje się wyrazami "w art. 3c ust. 10".

Rozdział 12

Przepisy dostosowujące i przejściowe 

Art. 347 - 388. (pominięto przez redakcję)

Art. 389. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 7, art. 23 ust. 6, art. 27 ust. 4, art. 28, art. 29 ust. 9, art. 40 ust. 3, art. 44 ust. 3, art. 51 ust. 3, art. 52, art. 54 ust. 6 i 7, art. 60b, art. 61a, art. 62a ust. 9, art. 63 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3, art. 75 ust. 4, art. 91 ust. 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 2, art. 106 ust. 4, art. 107a ust. 3, art. 108i ust. 3, art. 127 ust. 3a, art. 127a ust. 5 i 7, art. 128 ust. 6 oraz art. 129 ust. 3 i 4 ustawy uchylanej w art. 391 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 31 ust. 5, art. 73 ust. 2, art. 76 ust. 9, art. 81 ust. 6, art. 82 ust. 8, art. 114 ust. 3, art. 119 ust. 10, art. 127 ust. 3, art. 129, art. 132 ust. 5, art. 133 ust. 13, art. 144, art. 145 ust. 2, art. 147 ust. 9, art. 148 ust. 3, art. 149 ust. 5 i 7, art. 159 ust. 5, art. 163 ust. 2, art. 172 ust. 4, art. 175 ust. 2, art. 189 ust. 5, art. 191 ust. 3, art. 201 ust. 3, art. 246 ust. 6, art. 247 ust. 5 i 7, art. 249 ust. 8 oraz art. 250 ust. 3 i 5 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 811 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,

  2) art. 50 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  3) art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  4) art. 25a ust. 4 oraz art. 47 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

  5) art. 31a ust. 5, art. 61 ust. 4, art. 62 oraz art. 106 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

  6) art. 64i ust. 3, art. 66 ust. 7, art. 76 ust. 3 i ust. 5 pkt 4 oraz art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

  7) art. 14 ust. 2 oraz 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,

  8) art. 28 ust. 2 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą,

  9) art. 8 ust. 2 oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

  10) art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

- zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1-8, w dotychczasowym brzmieniu.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 66a § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

  2) art. 165 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

  3) art. 57, art. 86, art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

  4) art. 31 ust. 3, art. 38, art. 90, art. 101 ust. 1 oraz art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

  5) art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660 oraz z 2018 r. poz. 50),

  6) art. 15 ust. 6 oraz - w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych - art. 20 ust. 4, art. 27 ust. 2, art. 32 ust. 2a oraz art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

  7) art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

  8) art. 53 ust. 4 oraz art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

  9) art. 10 ust. 3 oraz art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

  10) art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,

  11) art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2017 r. poz. 1950),

  12) art. 47 ust. 2d, w zakresie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  13) art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

  14) art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195),

  15) art. 17 ust. 3, art. 24 ust. 8 oraz art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

  16) art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

  17) art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego,

  18) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

- zostaną zmienione w celu dostosowania do niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 390. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 13

Przepisy końcowe

Art. 391. Traci moc ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985, 1321 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106).

Art. 392. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r., z wyjątkiem art. 346, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 17.01.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60