Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 10.02.2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę ...

Ustawa z dnia 10.02.2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

 Dz. U. z 2017 r. poz. 624

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 oraz z 2015 r. poz. 349) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, 996, 1159, 1948, 2175 i 2261) w art. 364 w ust. 8 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) użyte w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b oraz art. 6a ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "Agencja Nieruchomości Rolnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa".

Art. 5. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 47 w ust. 2 wyrazy "Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";

  2) w art. 58:

   a) w ust. 2 wyrazy "Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",

   b) w ust. 2a wyrazy "Agencję Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa".

Art. 6. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923) użyte w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 2, art. 6 ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 17a ust. 3 pkt 4 lit. a, w różnym przypadku, wyrazy "Agencja Nieruchomości Rolnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa".

Art. 7. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 6 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 31 w zdaniu pierwszym i pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy "Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";

  2) art. 38b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 38b. Lasy Państwowe mogą, w drodze umowy zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, przekazywać nieodpłatnie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa lasy i grunty, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki, stanowiące w szczególności enklawy i półenklawy wśród gruntów wchodzących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.".

Art. 8. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 1:

   a) uchyla się pkt 9,

   b) uchyla się pkt 13,

   c) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

    "19) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.";

  2) w art. 17:

   a) w ust. 1 w pkt 36a wyrazy "agencjom płatniczym" zastępuje się wyrazami "agencji płatniczej",

   b) w ust. 1d pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;".

Art. 10. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 82, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207, 1948, 2003 i 2138) w art. 66 w pkt 1 w lit. d wyrazy "Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 12. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 57 ust. 3, art. 59 ust. 5 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 i 7 oraz ust. 6, w różnym przypadku, wyrazy "Agencja Nieruchomości Rolnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";

  2) w art. 111a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje wojewoda, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa albo Agencja Mienia Wojskowego, prawo pierwokupu wykonuje właściwy minister, wojewoda, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencja Mienia Wojskowego.";

  3) w art. 131 w ust. 3 wyrazy "Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 13. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, 1948, 1961 i 2007) w art. 17c w ust. 3 i 5 wyrazy "Prezes Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 16. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579) w art. 2 w ust. 2 oraz w art. 6 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 17. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) "Krajowym Ośrodku" - należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;";

  2) w art. 2a:

   a) w ust. 3 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,",

   b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Prezesa Agencji" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka";

  3) użyty w art. 2a ust. 6-8 i 10, art. 3 ust. 10 i 11, art. 3a ust. 3, art. 3b ust. 2-4, art. 4 ust. 2 i 2a, art. 8 ust. 2, art. 8a ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";

  4) użyte w art. 3 ust. 4, art. 3a ust. 1, art. 3b ust. 1, art. 4 ust. 1 w części wspólnej oraz art. 8 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "Agencja działająca" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek działający";

  5) w art. 8a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Krajowy Ośrodek przeprowadza kontrole, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka planem kontroli.

   3. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka lub dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka.";

  6) w art. 9 w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:

   "- sąd, na wniosek Krajowego Ośrodka, orzeka o nabyciu własności tej nieruchomości przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej ustalonej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe stoją temu na przeszkodzie.".

Art. 18. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 5 w ust. 8c wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 19. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 6 w ust. 1:

  1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Agencja Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";

  2) w pkt 2 wyrazy "Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 20. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 134a w pkt 7 wyrazy "Agencją Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją"" zastępuje się wyrazami "Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, zwanym dalej "Krajowym Ośrodkiem"";

  2) użyty w art. 134b ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 4 i 5, art. 134d oraz art. 134l, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";

  3) w art. 134b ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Krajowy Ośrodek zadań powierzonych zgodnie z ust. 4, nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego, w tym z Programem Operacyjnym lub wytycznymi instytucji zarządzającej, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanych dalej "uchybieniami", minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może:

    1) wydać Krajowemu Ośrodkowi rekomendacje wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz wskazać termin na ich usunięcie;

    2) zobowiązać Krajowy Ośrodek do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania;

    3) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla Krajowego Ośrodka, jeżeli dopuścił się uchybień, nie usunął ich w terminie lub nie wykonał działań naprawczych;

    4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygnacji Krajowemu Ośrodkowi.";

  4) art. 134c otrzymuje brzmienie:

   "Art. 134c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdza opracowane przez Krajowy Ośrodek procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych Krajowemu Ośrodkowi zadań.";

  5) uchyla się art. 134i.

Art. 24. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. poz. 963, z 2005 r. poz. 115, z 2006 r. poz. 546 oraz z 2016 r. poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

   "Art. 2a. Zadania, które zgodnie z ustawą wykonuje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.";

  2) użyte w art. 5 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 2, art. 8a, art. 8i, art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 39a ust. 3 i 4, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";

  3) w art. 8c w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) jeżeli z czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623) wynika, że importer lub eksporter wspólnotowy naruszył warunki, na jakich wydano decyzję o nadaniu upoważnienia, lub nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych.";

  4) art. 8d otrzymuje brzmienie:

   "Art. 8d. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu upoważnienia, jeżeli z czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wynika, że importer lub eksporter wspólnotowy zaprzestał prowadzenia działalności objętej decyzją lub został wykreślony z rejestru lub ewidencji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.".

Art. 25. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 5 w ust. 2:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 27. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 i 2260) w art. 16 w ust. 4 wyrazy "Agencja Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa".

Art. 28. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285) użyte w art. 3, art. 4 ust. 2, art. 30 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 1a, ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 1c, ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 3-4a, art. 30a ust. 2 i 4, art. 31 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 3, art. 31a, art. 31b we wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 33 ust. 1 pkt 8 i 8b, ust. 9 pkt 1 i ust. 10, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 29. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948) w art. 12 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "Agencję Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa".

Art. 30. W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1065 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 31. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty".

Art. 32. W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5) w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "Agencja Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa".

Art. 33. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489) w art. 9 w ust. 10 wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 34. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 35. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122 oraz z 2016 r. poz. 2170) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) sprzedaży z zapasów interwencyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem";";

  2) użyte w art. 4 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b i ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Agencji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka";

  3) użyty w art. 5, art. 6 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 7 ust. 1 oraz art. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";

  4) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu naliczającego, pobierającego i przekazującego wpłaty na dany fundusz promocji oraz numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624);";

  5) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

   "Art. 9a. 1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, udzielonych w ramach wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

   2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

   3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, przysługują:

    1) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka, jako organowi pierwszej instancji;

    2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi odwoławczemu od decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.

   4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

  6) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2-4 i 6, są udostępniane przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.".

Art. 36. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260) w art. 74 wyrazy "zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa".

Art. 37. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 38. W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 39. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 40. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanemu dalej "Prezesem ARR"" zastępuje się wyrazami "Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanemu dalej "Dyrektorem Generalnym KOWR"";

  2) użyte w art. 21 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 22 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 24 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2, art. 25 pkt 6, art. 26 ust. 4 w części wspólnej, art. 28 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 i ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 29 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia i pkt 3, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 ust. 1 w części wspólnej i ust. 3, art. 33 ust. 1 i 6, art. 34 ust. 2 i 3, art. 35 ust. 1 pkt 6, ust. 2 w części wspólnej i ust. 4, art. 38, art. 128 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 168 pkt 22, art. 169 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 oraz art. 175 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes ARR" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny KOWR";

  3) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny KOWR, w terminie 75 dni od dnia zakończenia kwartału, sporządza zbiorczy raport, który zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.";

  4) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Generalnego KOWR oraz po okazaniu legitymacji służbowej.";

  5) w art. 212 wyrazy "Prezes Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny KOWR".

Art. 41. W ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. poz. 848 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 42. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60 i 245) w art. 7 w ust. 8 wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 43. W ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 2 wyrazy "Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";

  2) w art. 13 wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".

Art. 44. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 45 - 60. (pominięto przez redakcję)

Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem art. 45, art. 46, art. 49-51, art. 52 ust. 2-5 oraz art. 57 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.*)

___________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 23.03.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60