Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 878
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1005
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 757
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 740
2024.04.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) grupy działalności w oparciu o rodzaj działalności PKD ujęty w rejestrze REGON;

  2) szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka w zależności od wskaźników częstości, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem wypadkowym", dla grup działalności;

  3) szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe, w zależności od wskaźników częstości;

  4) szczegółowe zasady ustalania wskaźnika korygującego;

  5) wzór informacji przekazywanej przez płatnika składek o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, zwane dalej "składką".

§ 2. Stopę procentową składki ustaloną w zależności od kategorii ryzyka określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2010.04.01
zmieniony przez
2013.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 878
2016.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1005
2019.04.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 757
2022.04.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 740
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Kategorie ryzyka dla grup działalności ustala się w oparciu o cząstkowe kategorie ryzyka K1, K2, K3, K4 dla grup działalności, przez obliczenie średniej arytmetycznej z tych cząstkowych kategorii ryzyka według następującego wzoru:


K1 + K2 + K3 + K4

KDX =

4


gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KDX - kategoria ryzyka dla danej grupy działalności;
2) K1    - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
3) K2    - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
4) K3    - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
5) K4    - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi chorób zawodowych.

2. Podstawę ustalania cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowią średnie arytmetyczne wskaźników częstości, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej "ustawą". Średnie arytmetyczne wskaźników częstości są obliczane z trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy.

3. Wskaźniki częstości:

  1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz

  2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1.000 pracujących i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności;

  3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz

  4) stwierdzonych chorób zawodowych

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1.000 zatrudnionych i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności.

§ 5. 1. Kategorie ryzyka dla płatników składek ustala się w oparciu o cząstkowe kategorie ryzyka K1, K2 i K3 dla płatników składek, przez obliczenie średniej ważonej z tych cząstkowych kategorii ryzyka, według następującego wzoru:


K1 + K2 + 2K3

KZX =

4


gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KZX - kategoria ryzyka dla danego płatnika składek;
2) K1    - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem
3) K2    - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
4) K3    - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

2. Podstawę ustalenia cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowią średnie arytmetyczne wskaźników częstości, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy. Średnie arytmetyczne wskaźników częstości są obliczane z trzech kolejnych, ostatnich lat kalendarzowych.

3. Wskaźniki częstości:

  1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (W1),

  2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich (W2),

  3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (W3)

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1.000 ubezpieczonych, w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy, oraz ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla płatników składek.

4. Wskaźniki częstości na 1.000 ubezpieczonych W1, W2 i W3, o których mowa w ust. 3, oblicza się dla płatników składek odpowiednio według następujących wzorów:

1)


P1


W1 =
x 1.000,

U


2)


P2


W2 =
x 1.000,

U


3)


P3


W3 =
x 1.000,

U


gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) P1   - liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
2) P2   - liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
3) P3   -

liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4) U   -

liczba ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3, zaokrąglona do pełnych jedności zgodnie z zasadą matematyczną.

§ 6. 1. W przypadku braku możliwości ustalenia cząstkowej kategorii ryzyka lub wskaźnika częstości, średnie arytmetyczne i średnie ważone, o których mowa w § 4 i 5, oblicza się odpowiednio z pozostałych cząstkowych kategorii ryzyka lub wskaźników częstości.

2. Wartości stóp procentowych składki, kategorii ryzyka i wskaźników częstości zaokrągla się zgodnie z zasadą matematyczną, z dokładnością przyjętą odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia.

§ 7. Przedziały wartości wskaźników częstości, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, stanowiące podstawę do ustalania cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w § 3-5, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2009.04.01
zmieniony przez
2013.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 878
2016.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1005
2019.04.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 757
2022.04.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 740
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. Stopy procentowe składek dla płatników, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, ustala się jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego, wynoszącego:

  1) 0,5 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  2) 0,6 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  3) 0,7 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  4) 0,8 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  5) 0,9 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  6) 1,1 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  7) 1,2 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  8) 1,3 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  9) 1,4 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  10) 1,5 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

  11) 1,0 - w pozostałych przypadkach.

§ 9. 1. Informację o danych do ustalenia składek, o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy, płatnik składek przekazuje do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez niego wskazanej. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Dla formularza informacji, o której mowa w ust. 1, ustala się kolor pantone Nr 224CV.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Załącznik nr 1

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe
w zależności od kategorii ryzyka

Kategoria ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

0,40

2

0,67

3

0,93

4

1,20

5

1,47

6

1,73

7

2,00

8

2,26

9

2,53

10

2,80

11

3,06

12

3,33

13

3,60

14

3,86

15

4,13

16

4,39

17

4,66

18

4,93

19

5,19

20

5,46

21

5,73

22

5,99

23

6,26

24

6,52

25

6,79

26

7,06

27

7,32

28

7,59

29

7,86

30

8,12

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2009.04.01
zmieniony przez
2010.01.01
zmieniony przez
2010.04.01
zmieniony przez
2012.04.01
zmieniony przez
2013.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 878
2015.04.01
zmieniony przez
2016.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1005
2018.04.01
zmieniony przez
2019.04.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 757
2021.04.01
zmieniony przez
2022.04.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 740
2024.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki
na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

5

1,47

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

6

1,73

3

Rybactwo

A-03

4

1,20

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

12

3,33

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

6

1,73

6

Górnictwo rud metali

B-07

8

2,26

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

6

1,73

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

12

3,33

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

4

1,20

10

Produkcja napojów

C-11

4

1,20

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

1,20

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

4

1,20

13

Produkcja odzieży

C-14

2

0,67

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

6

1,73

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

5

1,47

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

0,93

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

4

1,20

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

3

0,93

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

5

1,47

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

5

1,47

23

Produkcja metali

C-24

6

1,73

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

5

1,47

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

0,93

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

4

1,20

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

5

1,47

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

4

1,20

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

5

1,47

30

Produkcja mebli

C-31

4

1,20

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

4

1,20

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

4

1,20

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

4

1,20

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

6

1,73

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

4

1,20

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

3

0,93

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

5

1,47

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

3

0,93

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

2

0,67

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

3

0,93

45

Transport wodny

H-50

4

1,20

46

Transport lotniczy

H-51

2

0,67

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

4

1,20

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

4

1,20

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

0,67

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

3

0,93

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

3

0,93

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

0,67

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

2

0,67

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

2

0,67

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2a
2010.01.01
dodany przez
2010.04.01
uchylony przez
2013.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 878
2016.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1005
2019.04.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 757
2022.04.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 740
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2a

 
(uchylony)

Załącznik nr 3

Przedziały wartości wskaźników częstości stanowiące podstawę do ustalania cząstkowych kategorii ryzyka według wskaźników częstości wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia

Kategoria ryzyka Wskaźniki częstości (średnia z trzech lat kalendarzowych) na 1000 osób
poszkodowanych w wypadkach
przy pracy
zatrudnionych
w warunkach zagrożenia
poszkodowanych wskutek chorób zawodowych
ogółem w tym:
śmiertelnych
i ciężkich
30 44,3 - i więcej 1,087 - i więcej 991 - i więcej 8,31 - i więcej
29 42,7 - 44,2 1,047 - 1,086 956 - 990 8,01 - 8,30
28 41,1 - 42,6 1,007 - 1,046 921 - 955 7,71 - 8,00
27 39,5 - 41,0 0,967 - 1,006 886 - 920 7,41 - 7,70
26 37,9 - 39,4 0,927 - 0,966 851 - 885 7,11 - 7,40
25 36,3 - 37,8 0,887 - 0,926 816 - 850 6,81 - 7,10
24 34,7 - 36,2 0,847 - 0,886 781 - 815 6,51 - 6,80
23 33,1 - 34,6 0,807 - 0,846 746 - 780 6,21 - 6,50
22 31,5 - 33,0 0,767 - 0,806 711 - 745 5,91 - 6,20
21 29,9 - 31,4 0,727 - 0,766 676 - 710 5,61 - 5,90
20 28,3 - 29,8 0,687 - 0,726 641 - 675 5,31 - 5,60
19 26,7 - 28,2 0,647 - 0,686 606 - 640 5,01 - 5,30
18 25,1 - 26,6 0,607 - 0,646 571 - 605 4,71 - 5,00
17 23,5 - 25,0 0,567 - 0,606 536 - 570 4,41 - 4,70
16 21,9 - 23,4 0,527 - 0,566 501 - 535 4,11 - 4,40
15 20,3 - 21,8 0,487 - 0,526 466 - 500 3,81 - 4,10
14 18,7 - 20,2 0,447 - 0,486 431 - 465 3,51 - 3,80
13 17,1 - 18,6 0,407 - 0,446 396 - 430 3,21 - 3,50
12 15,5 - 17,0 0,367 - 0,406 361 - 395 2,91 - 3,20
11 13,9 - 15,4 0,327 - 0,366 326 - 360 2,61 - 2,90
10 12,3 - 13,8 0,287 - 0,326 291 - 325 2,31 - 2,60
9 10,7 - 12,2 0,247 - 0,286 256 - 290 2,01 - 2,30
8 9,1 - 10,6 0,207 - 0,246 221 - 255 1,71 - 2,00
7 7,5 - 9,0 0,167 - 0,206 186 - 220 1,41 - 1,70
6 5,9 - 7,4 0,127 - 0,166 151 - 185 1,11 - 1,40
5 4,3 - 5,8 0,087 - 0,126 116 - 150 0,81 - 1,10
4 2,7 - 4,2 0,047 - 0,086 81 - 115 0,51 - 0,80
3 1,4 - 2,6 0,024 - 0,046 41 - 80 0,26 - 0,50
2 0,1 - 1,3 0,001 - 0,023 1 - 40 0,01 - 0,25
1 0,0 - 0,0 0,000 - 0,000 0 - 0 0,00 - 0,00

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2013.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 878
2016.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1005
2019.04.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 757
2022.04.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 740
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
ZUS IWA. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS IWA. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
ZUS IWA. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60