Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2015 r. poz. 2281
2017.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 49 ust. 2f otrzymuje brzmienie:

   "2f. Do pozyskiwania danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, nie wymaga się odrębnego żądania, zapytania lub wniosku w tej sprawie, a ich przekazywanie następuje bezpłatnie w sposób ustalony w porozumieniu zawartym między Ministrem Obrony Narodowej i, w zakresie:

    1) rejestru PESEL - z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

    2) centralnej ewidencji kierowców - z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

    3) Krajowego Rejestru Karnego - z Ministrem Sprawiedliwości.";

  2) w art. 208 w ust. 4 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

   "b) jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw informatyzacji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,".

Art. 3. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) użyte w art. 39 w ust. 6c i w art. 43a w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw łączności" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 4. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) w art. 24b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) w art. 9e ust. 20 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) w art. 24c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.) w art. 36c ust. 17 otrzymuje brzmienie:

  "17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określa, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.".

Art. 9. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) w art. 35c w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.) użyte w art. 14 w ust. 4-7, w różnych przypadkach, wyrazy "minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 11. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 218b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 218b. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia danych, o których mowa w art. 218 § 1, niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposoby zabezpieczania danych informatycznych w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia tych danych przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.";

  2) art. 242 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 242. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji dokonywanych z wykorzystaniem tych sieci oraz sposób dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych oraz treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia dokonywanych zapisów przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.".

Art. 12. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 76:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:

      a) warunki i tryb rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów, wyrejestrowania pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2-3, oraz wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis,

      b) warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych,

      c) szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakres i sposób ich badania;",

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach.",

   b) ust. 2-3 otrzymują brzmienie:

    "2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

    2a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

    3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.";

  2) w art. 80a ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3. W ewidencji wyodrębnia się zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, poprzez jego umieszczenie w odrębnym środowisku informatycznym, spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224).

   4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.";

  3) w art. 80c:

   a) w ust. 1 uchyla się pkt 17,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8 oraz w ust. 2a.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.",

   d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2a.";

  4) w art. 80d w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 6a, oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych,";

  5) w art. 80e uchyla się ust. 2;

  6) w art. 100a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.";

  7) w art. 100c:

   a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

    "1b. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.",

   b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

    "6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1b.";

  8) w art. 100d w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 2 i 4a, oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych - nieodpłatnie;";

  9) użyte w art. 80c w ust. 4, 7 i 8, w art. 80d w ust. 2, w ust. 3a w pkt 2, w ust. 3c i 7, w art. 80e w ust. 1, w art. 80k w ust. 2, w art. 80p w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 80r, w art. 100c w ust. 3 i 5, w art. 100e w ust. 1, w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 13. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 22a, w art. 36a w ust. 9, w art. 46a i w art. 46f wyrazy "minister właściwy do spraw administracji publicznej" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji";

  2) art. 39a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 39a. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, uwzględniając zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a także wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzanych danych.".

Art. 14. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 33:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL;",

   b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) rejestru PESEL;";

  2) w art. 50 ust. 2d otrzymuje brzmienie:

   "2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru PESEL.".

Art. 15. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1191) w art. 22 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1815 oraz z 2015 r. poz. 529) w art. 24 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. nr 233, poz. 1956, z późn. zm.) użyte w art. 1 w ust. 2 w pkt 2, w art. 2 w pkt 10, w art. 3 w ust. 1, w art. 4 w ust. 1, 2 i 4, w art. 8 w ust. 2, w art. 9 w ust. 1, 2 i 4, w art. 10 w ust. 1, 2, 8 i 10, w art. 11 w ust. 2-5, w art. 12 w ust. 8 i 9, w art. 13 w ust. 5, 7 i 8, w art. 14 w ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw łączności" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 18. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.) w art. 105 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82, poz. 556, z 2010 r. nr 107, poz. 679 oraz z 2012 r. poz. 1445) użyte w art. 11 w ust. 1 i w art. 23 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw łączności" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 22. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651, 1066 i 1991) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art.23. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249) w art. 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 24. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045 i 1777) użyte w art. 3 w ust. 8, w art. 4 w ust. 5, w art. 28 i w art. 29 w ust. 7 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw łączności" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 25. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224) w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych, informatyzacji, administracji publicznej, spraw zagranicznych, finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny, Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Biura Ochrony Rządu, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, określą, w drodze zarządzenia, każdy w zakresie swojego działania, szczególny sposób organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 44 ust. 1, sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.".

Art. 26. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

   "9) kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw informatyzacji, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4-8.";

  2) art. 9 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 9. 1. Właściwi miejscowo wojewodowie:

    1) sprawują nadzór nad organami gmin w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;

    2) są organami odwoławczymi od decyzji wydawanych przez organy gmin.

   2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

   3. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, polega na:

    1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:

     a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,

     b) terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie;

    2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania.

   4. Kontrola, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).";

  3) art. 53 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 53. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w formie elektronicznej wykaz unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych.";

  4) w art. 54 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:";

  5) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi Rejestr Dowodów Osobistych.";

  6) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:

   "Art. 57a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wprowadza dane, o których mowa w art. 56 pkt 6, bezpośrednio w czasie rzeczywistym do Rejestru Dowodów Osobistych.";

  7) w art. 66 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych korzysta z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, bez konieczności składania wniosku. Udostępnienie następuje nieodpłatnie i nie wymaga decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji.";

  8) w art. 78 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:";

  9) użyte w art. 58, w art. 59, w art. 65 w ust. 1 i 2, w art. 66 w ust. 2, w art. 67, w art. 68 w ust. 3, w art. 69 w ust. 1 i 3, w art. 70, w art. 71, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 27. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337 i 1864) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.",

   b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

    "3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

    4. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, polega na:

     1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:

      a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,

      b) terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie;

     2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania.

    5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).";

  2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.";

  3) w art. 13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023), określi, w drodze rozporządzenia:";

  4) w art. 39 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:";

  5) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

   "Art. 45a. Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się dane z rejestru PESEL, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania wniosku. Udostępnienie nie wymaga decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji.";

  6) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Dane z rejestru PESEL udostępnia:

    1) minister właściwy do spraw informatyzacji - za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2;

    2) minister właściwy do spraw wewnętrznych, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.";

  7) w art. 52 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:";

  8) w art. 53 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych - nieodpłatnie;";

  9) użyte w art. 14, w art. 16 w ust. 3, w art. 17 w ust. 2, w art. 18 w ust. 4, w art. 20, w art. 23, w art. 51 w ust. 2, w art. 57 w ust. 1 i 3, w art. 58 i w art. 77, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 28. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.) użyte w art. 23 w § 1 i 3, w art. 24, w art. 344a-344c, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 29. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 20 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:";

  2) art. 48 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 48. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 44, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia jej efektywności.";

  3) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

   "Art. 48a. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania staroście przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.";

  4) art. 74 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 74. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 69, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia jej efektywności.";

  5) po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu:

   "Art. 74a. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania marszałkowi województwa przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.";

  6) w art. 105:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 98.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.";

  7) w art. 124:

   a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, terminy wymiany praw jazdy, o których mowa w ust. 4.",

   b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

    "12. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zawartymi w dokumencie prawa jazdy a danymi znajdującymi się w centralnej ewidencji kierowców, uwzględniając konieczność zapewnienia aktualności wydawanych dokumentów odpowiednio do posiadanych uprawnień.";

  8) w art. 136 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4, oraz sposób współdziałania w tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.";

  9) w art. 138b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.".

Art. 30. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) w art. 15 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

  "Minister właściwy do spraw informatyzacji, jako organ prowadzący rejestr PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, z późn. zm.):".

Art. 31. W ustawie z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. nr 153, poz. 903 oraz z 2012 r. poz. 1456) użyte w art. 1 w pkt 3, w art. 3 w ust. 3, w art. 4 w ust. 3 i 4, w art. 14, w art. 16 w ust. 1 i 3, w art. 30 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw łączności" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 32. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, informatyzacji, rolnictwa, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, każdy w zakresie swojego działania, mogą określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem wymagań dla prowadzenia procesów przetwarzania, kierując się potrzebą zapewniania prawidłowego postępowania z odpadami.".

Art. 33. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (Dz. U. poz. 575) w art. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 34. W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. poz. 1533) w art. 14 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 35. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 36. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. 1272) w art. 13 w ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

  "10) ministra właściwego do spraw informatyzacji;".

Art. 37. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273 i 2183) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 9, w art. 80c:

   a) w ust. 1 uchyla się pkt 23,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.",

   d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

    "7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2a.";

  2) w art. 1 w pkt 17, w art. 100ah:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.",

   b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

    "6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1a.";

  3) użyte w:

   a) art. 1 w pkt 6 w lit. b, w pkt 7 w zakresie art. 80b ust. 2, w pkt 8 w zakresie art. 80ba ust. 6, w zakresie art. 80bb ust. 4, w zakresie art. 80bd ust. 4, w zakresie art. 80bg i art. 80bh ust. 9, w pkt 9 w zakresie art. 80c ust. 6, w pkt 10 w zakresie art. 80cb ust. 3, w zakresie art. 80cd ust. 1, w zakresie art. 80cf i art. 80ch ust. 4, w pkt 16 w lit. b, w pkt 17 w zakresie art. 100aa ust. 8, w zakresie art. 100ac ust. 5, w zakresie art. 100ad ust. 4, w zakresie art. 100af ust. 4, w zakresie art. 100ah ust. 5, w zakresie art. 100aj ust. 3, w zakresie art. 100al ust. 1, w zakresie art. 100an, w zakresie art. 100ap ust. 4 i art. 100aq, w pkt 19 w zakresie art. 100f ust. 2 i 3, w zakresie art. 100g ust. 6, w zakresie art. 100h ust. 4, w zakresie art. 100i ust. 4 i art. 100k ust. 3,

   b) art. 17 w ust. 2

  - w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 38. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1864) użyte w art. 1 w pkt 3 w zakresie art. 59a ust. 6 i art. 59b, w art. 2 w pkt 3 w zakresie art. 13a ust. 6 i art. 13b, w art. 5 w pkt 3 i w art. 6 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji".

Art. 39. 1. Postępowania administracyjne wszczęte i prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przed ministrem właściwym do spraw łączności oraz przed ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawach, w których właściwy na mocy przepisów niniejszej ustawy staje się minister właściwy do spraw informatyzacji, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. W prawa i obowiązki wynikające z zawartych na podstawie przepisów dotychczasowych umów i porozumień w zakresie sposobu udostępniania danych zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wstępuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

Art. 40. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy, o której mowa w art. 12, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy, o której mowa w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 48, art. 74, art. 124 ust. 10 oraz art. 136 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 29, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 48, art. 48a, art. 74, art. 74a, art. 124 ust. 10 i 12 oraz art. 136 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 29, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wskaże:

  1) ministrowi właściwemu do spraw nauki przedstawiciela do Rady Centrum Badań i Rozwoju, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 23;

  2) Prezesowi Rady Ministrów przedstawiciela do Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 7a ustawy, o której mowa w art. 34;

  3) ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa przedstawiciela do Komitetu Konsultacyjnego powoływanego na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 36.

2. Prezes Rady Ministrów w terminie 7 dni od wskazania przedstawiciela przez ministra właściwego do spraw informatyzacji powołuje go na członka Rady Polskiej Agencji Kosmicznej na kadencję 5 lat.

3. Minister właściwy do spraw nauki w terminie 7 dni od wskazania przedstawiciela przez ministra właściwego do spraw informatyzacji odwołuje z Rady Centrum Badań i Rozwoju członka będącego przedstawicielem ministra właściwego do spraw łączności, powołanego na podstawie przepisów dotychczasowych i powołuje przedstawiciela ministra właściwego do spraw informatyzacji na czas pozostający do końca kadencji przedstawiciela ministra właściwego do spraw łączności.

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w terminie 7 dni od wskazania przedstawiciela przez ministra właściwego do spraw informatyzacji odwołuje z Komitetu Konsultacyjnego członka będącego przedstawicielem ministra właściwego do spraw łączności, powołanego na podstawie przepisów dotychczasowych i powołuje do składu tego Komitetu przedstawiciela ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Art. 42. Minister właściwy do spraw informatyzacji przejmuje funkcję organu założycielskiego dla instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Informatyki.

Art. 43. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędach obsługujących ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych i realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.).

4. Do pracowników zatrudnionych w urzędach obsługujących ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych i realizujących do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Art. 44. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w posiadaniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych przeznaczonych do wykonywania zadań, których realizacja została przekazana niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Istniejące wersje czasowe art. 45
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2281
2017.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

  1) art. 43 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

  2) art. 29 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

  3) art. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie pkt 1 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60