Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
Wyświetl wcześniejsze wersje
2021.12.05 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.06.16
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.07.01
zmieniony przez
2017.10.20
zmieniony przez
2017.11.13
zmieniony przez
2018.06.04
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) pkt 1a i 1b otrzymują brzmienie:

    "1a) droga publiczna - drogę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870);

    1b) droga wewnętrzna - drogę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;",

   b) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

    "21a) profil kandydata na kierowcę - profil kandydata na kierowcę w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.);";

  2) w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka kontrolna oraz ich wtórniki są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.";

  3) w art. 75a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Produkcja tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego dalej "rejestrem". Ilekroć w przepisie niniejszym oraz w art. 75aa-75d jest mowa o tablicach rejestracyjnych, należy przez to rozumieć także ich wtórniki.";

  4) w art. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników;";

  5) w art. 77:

   a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Wtórnik karty pojazdu wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy starosta.",

   b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik;",

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić znaczenie tych dokumentów dla rejestracji pojazdu oraz wysokość kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart pojazdów oraz ich wtórników.";

  6) w art. 80a:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W ewidencji gromadzi się dane o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy, a także o pojazdach niezarejestrowanych, w stosunku do których przeprowadzono badania techniczne, lub w stosunku do których zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.",

   b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości przekazywanych danych do ewidencji i jej referencyjny charakter.";

  7) art. 80b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 80b. 1. W ewidencji gromadzi się następujące dane:

    1) identyfikujące pojazd:

     a) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,

     b) numer rejestracyjny pojazdu;

    2) o właścicielu pojazdu:

     a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),

     b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

     c) datę i miejsce urodzenia,

     d) numer identyfikacyjny REGON,

     e) adres zamieszkania (siedziby),

     f) datę zgonu;

    3) o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:

     a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),

     b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

     c) datę i miejsce urodzenia,

     d) numer identyfikacyjny REGON,

     e) adres zamieszkania (siedziby),

     f) datę zgonu;

    4) o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu):

     a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),

     b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

     c) datę i miejsce urodzenia,

     d) numer identyfikacyjny REGON,

     e) adres zamieszkania (siedziby),

     f) datę zgonu;

    5) o zbyciu pojazdu:

     a) datę zgłoszenia zbycia pojazdu,

     b) datę zbycia pojazdu,

     c) dane nabywcy:

      - imię i nazwisko (nazwę lub firmę),

      - numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

      - datę i miejsce urodzenia,

      - numer identyfikacyjny REGON,

      - adres zamieszkania (siedziby),

      - datę zgonu;

    6) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:

     a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby),

     b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

     c) datę i miejsce urodzenia,

     d) numer identyfikacyjny REGON,

     e) dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,

     f) dane o umowie,

     g) dane o pojeździe, którego dotyczy umowa ubezpieczenia;

    7) o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe:

     a) dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy,

     b) datę złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów,

     c) sygnaturę akt,

     d) datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów,

     e) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika,

     f) numer PESEL zastawnika,

     g) numer identyfikacyjny REGON zastawnika,

     h) datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów;

    8) o dokumentach pojazdu:

     a) dane o dowodzie rejestracyjnym,

     b) dane o pozwoleniu czasowym,

     c) dane o karcie pojazdu

    - oraz o ich wtórnikach;

    9) o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, o nalepkach kontrolnych, oraz o ich wtórnikach;

    10) o badaniach technicznych pojazdu;

    11) o szkodach istotnych klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego;

    12) o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia);

    13) techniczne o pojeździe;

    14) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu;

    15) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;

    16) o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu;

    17) o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego wyrejestrowaniu;

    18) o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu albo dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu;

    19) identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub zmiany danych.

   2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e-g, pkt 7 lit. a oraz pkt 8-18, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2.

   3. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się.

   4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).";

  8) po art. 80b dodaje się art. 80ba-80bh w brzmieniu:

   "Art. 80ba. 1. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1, są przekazywane do ewidencji:

    1) przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, pkt 8 i 9, pkt 10 - w zakresie terminu okresowego badania technicznego w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 12 i 13 oraz pkt 16-18, z wyłączeniem daty zgonu;

    2) przez zakłady ubezpieczeń - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 i 11;

    3) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 14;

    4) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 15;

    5) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7;

    6) przez stacje kontroli pojazdów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 10 i 15.

   2. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 19, są uzupełniane w sposób automatyczny przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

   3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 i 6 wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.

   4. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2 wprowadzają dane do ewidencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273).

   5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT), centralnej ewidencji kierowców, centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, rejestru zastawów oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o ile są w nich gromadzone.

   6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych:

    1) może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON, TERYT, centralną ewidencją kierowców i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych;

    2) w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrem zastawów, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a rejestrem zastawów, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych;

    3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób i tryb współdziałania ewidencji i funduszu w zakresie przekazywania danych przez zakłady ubezpieczeń, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

   Art. 80bb. 1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1, zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.

   2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych.

   3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań wynikających z niniejszej ustawy.

   Art. 80bc. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.

   Art. 80bd. 1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

   2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

   3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych w celu usunięcia niezgodności.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo.

   Art. 80be. 1. Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i stacje demontażu przekazują administratorowi ewidencji i aktualizują dane o przedsiębiorcach prowadzących stacje kontroli pojazdów i stacje demontażu.

   2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.

   Art. 80bf. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przekazuje administratorowi ewidencji i aktualizuje dane o klasyfikacji homologacyjnej pojazdów.

   Art. 80bg. W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. nr 29, poz. 154, z późn. zm.) minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji.

   Art. 80bh. 1. Tworzy się elektroniczny katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "katalogiem".

   2. Katalog jest katalogiem referencyjnym służącym do wprowadzenia danych pojazdów do ewidencji na podstawie danych określonych w dokumentach przedstawionych do rejestracji pojazdu.

   3. W katalogu prowadzonym w systemie teleinformatycznym podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu gromadzi się dane o typach pojazdów lub pojazdach, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak dane o:

    1) typie pojazdu, na który zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo świadectwo homologacji typu WE pojazdu;

    2) typie pojazdu, na który zostało udzielone zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji;

    3) typie pojazdu, na który zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu, uznane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przypadkach, o których mowa w art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust. 1;

    4) pojeździe, na który udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

    5) pojeździe, na który udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu, uznanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przypadku, o którym mowa w art. 70zp ust. 1;

    6) pojeździe, na który udzielono świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

    7) typach pojazdów albo pojazdach, dopuszczonych do ruchu drogowego, innych niż wymienione w pkt 1-6.

   4. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje do katalogu:

    1) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie:

     a) wydanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu albo wydanego na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego świadectwa homologacji typu WE pojazdu,

     b) udzielonego zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

     c) wydanego uznania świadectwa homologacji typu pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust. 1,

     d) posiadanych informacji o wygaśnięciu albo cofnięciu dokumentów, o których mowa w lit. a, informacji o upływie terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w lit. b, albo w przypadku uchylenia uznania, o którym mowa w lit. c,

     e) udzielonego dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

     f) wydanego uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 70zp ust. 1,

     g) udzielonego świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

    2) organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów - na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o rejestrację pojazdu, w przypadkach innych niż określone w pkt 1.

   5. Katalog opracowuje podmiot odpowiedzialny za jego prowadzenie, który gromadzi w nim dane oraz dokonuje ich weryfikacji na podstawie danych pochodzących z dokumentów, o których mowa w ust. 4.

   6. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia bezpłatnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane gromadzone w tym katalogu:

    1) Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego;

    2) organowi właściwemu w sprawach rejestracji pojazdów;

    3) administratorowi centralnej ewidencji pojazdów - na potrzeby przetwarzania i udostępniania danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów;

    4) podmiotowi obowiązanemu do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów - na potrzeby przekazywania tych danych.

   7. Zadania związane z prowadzeniem katalogu, gromadzeniem w katalogu danych oraz ich weryfikacją są finansowane z przychodów funduszu, o którym mowa w art. 80d ust. 2.

   8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystego, obiektywnego i konkurencyjnego sposobu wyboru tego podmiotu, a także prawidłowego i sprawnego funkcjonowania procesu gromadzenia i weryfikacji danych w katalogu, jednolity system ich przekazywania i udostępniania oraz możliwości techniczne realizacji tych zadań.

   9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb przekazywania danych do katalogu oraz ich udostępniania, a także gromadzenia danych w katalogu oraz ich weryfikacji, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania procesu gromadzenia i weryfikacji danych w katalogu, jednolity system ich przekazywania i udostępniania oraz możliwości techniczne realizacji tych zadań.";

  9) art. 80c otrzymuje brzmienie:

   "Art. 80c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

    1) Policji;

    2) Żandarmerii Wojskowej;

    3) Straży Granicznej;

    4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

    5) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

    6) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

    7) Szefowi Biura Ochrony Rządu;

    8) sądom;

    9) prokuraturze;

    10) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu;

    11) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;

    12) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

    13) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany;

    14) organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;

    15) strażom gminnym (miejskim);

    16) Inspekcji Transportu Drogowego;

    17) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

    18) komornikom sądowym;

    19) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;

    20) wojskowym komendantom uzupełnień;

    21) ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

    22) ministrowi właściwemu do spraw transportu;

    23) ministrowi właściwemu do spraw łączności;

    24) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;

    25) zakładom ubezpieczeń;

    26) stacjom kontroli pojazdów;

    27) Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego;

    28) organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania;

    29) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu.

   2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16.

   3. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.

   4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.

   5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

   6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

    1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

    2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

    3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.";

  10) po art. 80c dodaje się art. 80ca-80ch w brzmieniu:

   "Art. 80ca. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

   Art. 80cb. 1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.

   2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych,

    2) szczegółowy zakres udostępnianych danych

   - mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych.

   Art. 80cc. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5 oraz użytkownika pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), których one dotyczą.

   2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

   Art. 80cd. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 80c-80cc, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny.

   2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

   Art. 80ce. 1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

   2. Dane zgromadzone w ewidencji przekazywane są do ponownego wykorzystywania na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   Art. 80cf. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnianie danych na podstawie art. 80c ust. 1, art. 80cc ust. 1, art. 80cd ust. 1 i art. 80ce ust. 1, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania danych z ewidencji oraz zróżnicowaniem postaci wniosku.

   2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

   Art. 80cg. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

    1) nieodpłatnie, w przypadku:

     a) danych udostępnianych na podstawie art. 80c-80cc,

     b) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 80c ust. 1, w celach niekomercyjnych;

    2) odpłatnie, w przypadku:

     a) danych udostępnianych na podstawie art. 80cd,

     b) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce w celach komercyjnych,

     c) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce - z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, w celach niekomercyjnych.

   Art. 80ch. 1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednego pojazdu lub jednej osoby nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 i 1240).

   2. Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych określa się według wzoru:

   O = K × (A + B) + M

   gdzie:

   O - łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych,

   K - współczynnik wynoszący:

    a) 1,0 - do celów niekomercyjnych,

    b) 1,5 - do celów komercyjnych,

   A - opłata za prace informatyczne,

   gdzie

   A = 0,5H1 × Z + 0,5H2 × Z + 0,75H3 × Z + 10H4 × Z + H5 × Z

   B - opłata za prace eksploatacyjne,

   gdzie

   B = 1,5H6 × 10Z + H7 × 10Z + 1,5H8 × 10Z + 0,6H9 × 10Z + 0,5H10 × 10Z

   M - koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi, 

   a poszczególne symbole oznaczają:

   H - ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:

   H1 - czas trwania prac programowo-projektowych,

   H2 - czas opracowania dokumentacji programowej,

   H3 - czas trwania prac analitycznych i projektowych,

   H4 - czas opracowania nowego programu,

   H5 - czas opracowania programu z gotowych modułów,

   H6 - czas wyboru podzbioru z bazy danych,

   H7 - czas przetwarzania wybranych danych,

   H8 - czas wykonania tablicy statystycznej,

   H9 - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych jednostkowych,

   H10 - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

   Z - opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji.

   3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23.000 zł.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji,

    2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji,

    3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji

   - mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie danych oraz tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych.";

  11) w art. 80d:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1;",

   c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

    "5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro, a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.",

   d) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;";

  12) w art. 80e uchyla się ust. 1;

  13) w art. 80o w ust. 1:

   a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,",

   b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) numer PESEL,";

  14) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego.";

  15) w art. 83 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:";

  16) w art. 100a:

   a) uchyla się ust. 2 i 3,

   b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości danych przekazywanych do ewidencji i jej referencyjny charakter.";

  17) po art. 100a dodaje się art. 100aa-100aq w brzmieniu:

   "Art. 100aa. 1. W ewidencji gromadzi się dane o:

    1) osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej "uprawnieniami";

    2) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

    3) osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

    4) osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;

    5) wykładowcach prowadzących szkolenie;

    6) egzaminatorach;

    7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

    8) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;

    9) instruktorach techniki jazdy;

    10) instruktorach prowadzących szkolenie;

    11) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;

    12) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;

    13) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;

    14) ośrodkach egzaminacyjnych.

   2. W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.

   3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.

   4. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, gromadzi się następujące dane:

    1) imię i nazwisko;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

    4) obywatelstwo;

    5) adres zamieszkania;

    6) datę zgonu;

    7) o uprawnieniach;

    8) o okresie próbnym i jego przedłużeniu;

    9) o skierowaniu na kurs reedukacyjny;

    10) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;

    11) o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

    12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;

    13) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

    14) o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;

    15) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym;

    16) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099);

    17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie;

    18) o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;

    19) o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

    20) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

   5. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gromadzi się następujące dane:

    1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;

    2) datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę;

    3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;

    4) imię i nazwisko;

    5) datę i miejsce urodzenia;

    6) datę zgonu;

    7) fotografię;

    8) wzór podpisu;

    9) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

    10) obywatelstwo;

    11) adres zamieszkania;

    12) telefon, adres poczty elektronicznej - o ile został podany we wniosku;

    13) o posiadanych uprawnieniach;

    14) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;

    15) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil;

    16) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami;

    17) wskazanie, czy wniosek dotyczy:

     a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

     b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,

     c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,

     d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,

     e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

    18) dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;

    19) dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;

    20) dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;

    21) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;

    22) dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - jeżeli są wymagane;

    23) dotyczące wyników egzaminów państwowych;

    24) o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym.

   6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-10, gromadzi się następujące dane:

    1) imię i nazwisko;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

    4) numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;

    5) dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;

    6) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;

    7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.

   7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11-14, gromadzi się następujące dane:

    1) nazwę;

    2) adres siedziby;

    3) numer ewidencyjny;

    4) numer identyfikacyjny REGON;

    5) dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej;

    6) datę i przyczynę skreślenia z rejestru;

    7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do rejestru;

    8) o wpisach i skreśleniach.

   8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.

   Art. 100ab. 1. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o których mowa w:

    1) art. 100aa ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5 pkt 18, które podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu;

    2) art. 100aa ust. 4 pkt 12 i 13, które podlegają usunięciu z ewidencji na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

   2. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

   Art. 100ac. 1. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2-7, przekazują do ewidencji:

    1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 1-5, pkt 7-10 i pkt 20 oraz ust. 5 pkt 1-5, pkt 7-17, pkt 19-22 i pkt 24;

    2) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18;

    3) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12;

    4) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 10;

    5) marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 14;

    6) wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;

    7) kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;

    8) starosta - w zakresie danych, o których mowa w:

     a) art. 100aa ust. 4 pkt 16-19 oraz ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5 i 10,

     b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 11;

    9) wojewoda - w zakresie danych, o których mowa w:

     a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy oraz w ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 9,

     b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13;

    10) marszałek województwa - w zakresie danych, o których mowa w:

     a) art. 100aa ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 6-8,

     b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 12 i 14;

    11) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie zatarcia skazania, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, w momencie usunięcia danych z Krajowego Rejestru Karnego;

    12) kierownik ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 5 pkt 21;

    13) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 5 pkt 23.

   2. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2, są uzupełniane w sposób automatyczny przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

   3. Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.

   4. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, o ile są gromadzone w tych rejestrach.

   5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

   Art. 100ad. 1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1 zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.

   2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty oraz wpisanie do ewidencji nowych danych.

   3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań wynikających z niniejszej ustawy.

   Art. 100ae. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.

   Art. 100af. 1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

   2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

   3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwo.

   Art. 100ag. 1. Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz zaświadczeń do przewozu towarów niebezpiecznych przekazują administratorowi ewidencji i aktualizują dane o przedsiębiorcach prowadzących wskazane ośrodki.

   2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.

   Art. 100ah. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

    1) Policji;

    2) Inspekcji Transportu Drogowego;

    3) Żandarmerii Wojskowej;

    4) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

    5) Straży Granicznej;

    6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

    7) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

    8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

    9) Szefowi Biura Ochrony Rządu;

    10) sądom;

    11) prokuraturze;

    12) starostom;

    13) strażom gminnym (miejskim);

    14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

    15) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, 788 i 1269);

    16) wojskowym komendantom uzupełnień;

    17) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. nr 180, poz. 1494, z późn. zm.);

    18) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego;

    19) marszałkowi województwa;

    20) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego;

    21) zakładom ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

    22) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;

    23) ministrowi właściwemu do spraw rodziny;

    24) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;

    25) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 i 1217).

   2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.

   3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.

   4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

   5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

    1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

    2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

    3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

   Art. 100ai. 1. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

   2. Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy udostępnia się właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej przy wykorzystaniu Europejskiej Sieci Praw Jazdy.

   Art. 100aj. 1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji, udostępnia się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.

   2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) dane wymagane do uzyskania dostępu do poszczególnych danych,

    2) szczegółowy zakres udostępnianych danych

   - mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych.

   Art. 100ak. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także osobie, której one dotyczą.

   2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

   Art. 100al. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 100ag-100ak, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny.

   2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

   Art. 100am. 1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

   2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   Art. 100an. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnianie danych na podstawie art. 100ah ust. 1, art. 100ak ust. 1, art. 100al ust. 1 i art. 100am ust. 1, mając na względzie zróżnicowanie postaci wniosku oraz potrzebę usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji kierowców.

   2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah i art. 100ak-100am, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

   Art. 100ao. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

    1) nieodpłatnie, w przypadku:

     a) danych udostępnianych na podstawie art. 100ah-100ak,

     b) danych udostępnianych na podstawie art. 100am organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 100ah ust. 1, w celach niekomercyjnych;

    2) odpłatnie, w przypadku:

     a) danych udostępnianych na podstawie art. 100al,

     b) danych udostępnianych na podstawie art. 100am w celach komercyjnych,

     c) danych udostępnianych na podstawie art. 100am - z zastrzeżeniem ust. 1 lit. b, w celach niekomercyjnych.

   Art. 100ap. 1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby lub jednego podmiotu nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

   2. Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych określa się według wzoru:

   O = K × (A + B) + M

   gdzie:

   O - łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych,

   K - współczynnik wynoszący:

    a) 1,0 - do celów niekomercyjnych,

    b) 1,5- do celów komercyjnych,

   A - opłata za prace informatyczne, gdzie

   A = 0,5H1 × Z + 0,5H2 × Z + 0,75H3 × Z + 10H4 × Z + H5 × Z

   B - opłata za prace eksploatacyjne,

   gdzie

   B=1,5H6 × 10Z+H7 × 10Z+1,5H8 × 10Z + 0,6H9 × 10Z + 0,5H10 × 10Z

   M - koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi,

   a poszczególne symbole oznaczają:

   H - ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:

   H1- czas trwania prac programowo-projektowych,

   H2 - czas opracowania dokumentacji programowej,

   H3 - czas trwania prac analitycznych i projektowych,

   H4 - czas opracowania nowego programu,

   H5 - czas opracowania programu z gotowych modułów,

   H6 - czas wyboru podzbioru z bazy danych,

   H7 - czas przetwarzania wybranych danych,

   H8 - czas wykonania tablicy statystycznej,

   H9 - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych jednostkowych,

   H10 - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

   Z - opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji.

   3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23.000 zł.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji,

    2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji,

    3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji

   - mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie danych oraz tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych.

   Art. 100aq. W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji.";

  18) uchyla się art. 100b-100e;

  19) w dziale IV po rozdziale 1a dodaje się rozdział 1b w brzmieniu:

   "Rozdział 1b

   Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

   Art. 100f. 1. Tworzy się centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych, o których mowa w art. 8, zwaną dalej "ewidencją".

   2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

   3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości przekazywanych do ewidencji danych i jej referencyjny charakter.

   Art. 100g. 1. W ewidencji gromadzi się następujące dane:

    1) numer karty;

    2) datę wydania karty;

    3) datę ważności karty;

    4) oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę;

    5) imię i nazwisko, numer PESEL osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

    6) datę zgonu;

    7) nazwę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON placówki, której wydano kartę, markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą - w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3;

    8) datę i przyczynę utraty ważności karty;

    9) status karty;

    10) identyfikator osoby lub podmiotu dokonującej w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.

   2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 7 i 8, z wyłączeniem numeru PESEL, oraz informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3 przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę.

   3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, są uzupełniane w sposób automatyczny przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

   4. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadza dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot.

   5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, o ile są w tych rejestrach gromadzone.

   6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

   7. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

   8. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od dnia utraty ważności karty.

   Art. 100h. 1. W celu wprowadzenia danych do ewidencji, powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.

   2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych.

   3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia się dostęp powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez nie zadań wynikających z niniejszej ustawy.

   Art. 100i. 1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

   2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do ich usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

   3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwo.

   Art. 100j. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.

   Art. 100k. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile jest to niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

    1) Policji;

    2) Inspekcji Transportu Drogowego;

    3) Żandarmerii Wojskowej;

    4) Straży Granicznej;

    5) starostom;

    6) strażom gminnym (miejskim);

    7) powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.

   2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

    1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

    2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

    3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

   Art. 100l. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.

   Art. 100m. Udostępnianie danych, o którym mowa w art. 100k i art. 100l, jest nieodpłatne.";

  20) w art. 135:

   a) w ust. 1 pkt 1:

    - lit. g otrzymuje brzmienie:

     "g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;",

    - w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

     "j) popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g i j oraz pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a - w okresie 72 godzin.".

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w art. 6d w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

  "6) dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

   a) numer karty,

   b) datę wydania karty,

   c) datę ważności karty,

   d) oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę,

   e) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę,

   f) nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą - w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

   g) datę i przyczynę utraty ważności karty.".

Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 39c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji oraz dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przekazują do centralnej ewidencji kierowców, na zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, następujące dane osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 1:

    1) imię i nazwisko;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

    4) rodzaj i zakres kwalifikacji oraz numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej;

    5) datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.";

  2) w art. 39e w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, na zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, następujące dane osób, którym wydał świadectwo:";

  3) w art. 39g w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) do centralnej ewidencji kierowców dane o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - na zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;";

  4) w art. 39h ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Dane o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców na zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

Art. 4. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 oraz z 2014 r. poz. 827) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2017.10.20
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

  1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów.";

  2) w ust. 2 uchyla się pkt 12.

Art. 6. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541 i 1045) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) profilu kandydata na kierowcę - należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.";

  2) w art. 92 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Przez wykroczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się czyny popełnione przez kierującego pojazdem silnikowym lub motorowerem określone w:

    1) art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku niestosowania się do ograniczenia prędkości i jej przekroczenia o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094);

    2) art. 90, art. 92 § 1 lub 2 lub art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, w związku z niestosowaniem się odpowiednio do:

     a) art. 24 ust. 5, 7 lub 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub znaków drogowych zabraniających wyprzedzania,

     b) art. 25 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, sygnałów świetlnych zakazujących wjazdu za sygnalizator lub poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, lub

     c) art. 26 ust. 1-3 i 7, art. 27 ust. 1, 1a i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.";

  3) w art. 98:

   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Dane o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane do centralnej ewidencji kierowców.",

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Dane o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.";

  4) w art. 103 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście dane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, będące podstawą decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.";

  5) w art. 125 w pkt 10 uchyla się lit. c-f;

  6) w art. 138b:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 38 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4, art. 117 ust. 2 pkt 8 przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane, zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r., w następującym zakresie:

     1) imię i nazwisko;

     2) data i miejsce urodzenia;

     3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

     4) numer ewidencyjny odpowiednio wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;

     5) dane dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;

     6) data i przyczyna skreślenia z ewidencji;

     7) data, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 30 ust. 1, art. 86 ust. 4, art. 116 ust. 4, i rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 114 ust. 1, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane, zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r., w następującym zakresie:

     1) nazwa;

     2) adres siedziby;

     3) numer ewidencyjny;

     4) numer identyfikacyjny REGON;

     5) dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej;

     6) data i przyczyna skreślenia z rejestru;

     7) data, do której nie może być dokonany kolejny wpis do rejestru;

     8) dane o wpisach i skreśleniach.",

   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.";

  7) w art. 139 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c, pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7 i ust. 10 pkt 2, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1-3, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.".

Art. 7. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 oraz nr 244, poz. 1454) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do centralnej ewidencji kierowców na zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

Art. 8. W ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486 i 1589) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 uchyla się pkt 3;

  2) w art. 9 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3.

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2017.10.20
zmieniony przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 10. Danych i informacji dotychczas zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie będą gromadzone w tych ewidencjach, nie usuwa się z tych ewidencji.

Istniejące wersje czasowe art. 10a
2018.06.04
dodany przez

Art. 10a

Istniejące wersje czasowe art. 10b
2018.06.04
dodany przez

Art. 10b

Istniejące wersje czasowe art. 10c
2018.06.04
dodany przez

Art. 10c

Istniejące wersje czasowe art. 10d
2018.06.04
dodany przez
2021.12.05
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10d

Istniejące wersje czasowe art. 10e
2018.06.04
dodany przez

Art. 10e

Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.10.20
zmieniony przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Zakłady ubezpieczeń przekazują do centralnej ewidencji pojazdów dane i informacje zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r. w zakresie, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 i 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r. w zakresie wynikającym z utworzenia profilu kandydata na kierowcę, według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2016 r.

3. Organy rejestrujące oraz organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przekazują odpowiednio do centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r., a nieprzekazane do ewidencji, według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2016 r.

4. Przewodniczący powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazują do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych dane i informacje zgromadzone w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 3 stycznia 2016 r. w zakresie, o którym mowa w art. 100g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej ewidencji pojazdów w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podmioty o których mowa w art. 80ba ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzają dane do centralnej ewidencji pojazdów niezwłocznie, nie później niż:

  1) w ciągu 3 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  2) w ciągu 24 godzin od chwili ich uzyskania w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 15 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej ewidencji kierowców w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podmioty o których mowa w art. 100ac ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzają dane do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili ich uzyskania w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 10 i 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2017.10.20
zmieniony przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej ewidencji pojazdów w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zakłady ubezpieczeń wprowadzają dane do centralnej ewidencji pojazdów na zasadach określonych w ustawach zmienianych w art. 1, art. 3 i art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.

Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej ewidencji kierowców w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podmioty o których mowa w art. 100ac ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzają dane do ewidencji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, lub od dnia usunięcia z Krajowego Rejestru Karnego danych o skazaniu, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów - w zakresie danych o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Istniejące wersje czasowe art. 14a
2018.06.04
dodany przez

Art. 14a

Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2017.07.01
zmieniony przez
2017.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Do czasu dostosowania podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1 oraz art. 100ag ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do wymogów dotyczących udostępniania danych określonych odpowiednio w art. 80c i art. 100ah ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dane z centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Istniejące wersje czasowe art. 15a
2017.10.20
dodany przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15a

Istniejące wersje czasowe art. 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2017.10.20
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), dane, o których mowa w art. 80be ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczące przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, są przekazywane w oparciu o wykaz, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i 933).

Istniejące wersje czasowe art. 16a
2017.10.20
dodany przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16a

Istniejące wersje czasowe art. 16b
2018.06.04
dodany przez

Art. 16b

Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. 1. Maksymalny limit zwiększonych wydatków funduszu celowego, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wynikający z wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z wejściem w życie niniejszej ustawy wynosi 55 156 tys. zł, z tym że:

  1) w roku 2016 - 11.217 tys. zł;

  2) w roku 2017 - 5.378 tys. zł;

  3) w roku 2018 - 5.247 tys. zł;

  4) w roku 2019 - 5.119 tys. zł;

  5) w roku 2020 - 4.994 tys. zł;

  6) w roku 2021 - 4.872 tys. zł;

  7) w roku 2022 - 4.753 tys. zł;

  8) w roku 2023 - 4.638 tys. zł;

  9) w roku 2024 - 4.524 tys. zł;

  10) w roku 2025 - 4.414 tys. zł.

2. Organem monitorującym wykorzystanie limitów wydatków określonych w ust. 1 jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia limitu wydatków na dany rok budżetowy zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu kosztów zlecanych usług na rozwój i utrzymanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.

Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 7, w zakresie gromadzenia w centralnej ewidencji pojazdów danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe oraz art. 1 pkt 8, w zakresie przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe przez sąd, który dokonał wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

  2) art. 6 pkt 5-7 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

__________________

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowo wdrożenia: dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, s. 18, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3.04.2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, s. 51) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/46/UE z dnia 3.04.2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, s. 129).
2) Ustawa została ogłoszona w dniu 31.08.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60