Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń ...

Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

 Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 2030
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 966
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 373
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2288
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1658
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1533
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2692
2024.02.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Istniejące wersje czasowe art. 2
2011.04.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431
2015.12.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2030
2016.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 966
2017.03.01
zmieniony przez
2018.02.01
zmieniony przez
2018.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 373
2018.05.20
zmieniony przez
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2288
2019.01.01
zmieniony przez
2020.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1658
2022.04.23
zmieniony przez
2022.07.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1533
2023.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2692
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Przez użyte w ustawie określenia:

  1) państwowa sfera budżetowa - rozumie się państwowe jednostki budżetowe, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";

  2) pracownicy - rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej - z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką - oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Celno-Skarbowej;

  3) wynagrodzenia - rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2;

  4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - rozumie się wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego;

  5) (uchylony)

  6) kwoty bazowe - rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej z 1999 r. w wysokości 1.135,40 zł, odpowiednio przeliczone dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941).

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  1) pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c;

  2) (uchylony)

  3) osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

  4) (uchylony)

Art. 4. 1. Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.

3. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może być różny dla poszczególnych grup pracowników.

Istniejące wersje czasowe art. 5
2011.04.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431
2015.12.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2030
2016.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 966
2017.03.01
zmieniony przez
2018.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 373
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2288
2020.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1658
2022.07.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1533
2023.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2692
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:

  1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:

   a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,

   b) sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy,

   c) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,

   d) żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2;

  2) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Istniejące wersje czasowe art. 6
2011.04.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431
2015.12.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2030
2016.03.04
zmieniony przez
2016.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 966
2018.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 373
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2288
2020.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1658
2022.07.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1533
2023.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2692
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b, określane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429 i 1860) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.).

3. Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. c, określane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005).

Istniejące wersje czasowe art. 7
2011.04.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431
2015.09.11
zmieniony przez
2015.12.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2030
2016.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 966
2018.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 373
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2288
2020.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1658
2022.07.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1533
2023.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2692
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o:

  1) prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto;

  2) prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych;

  3) prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw;

  4) prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej;

  5) prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia;

  6) prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej;

  7) wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

3. Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii, w terminie 20 dni od dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego uzgodni, w drodze uchwały, wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości wskaźników.

5. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe od wskaźników zawartych w propozycji, o której mowa w ust. 2.

6. Terminy, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).

Art. 8. 1. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej następuje w terminie określonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Art. 9. 1. W ustawie budżetowej ustala się:

  1) (uchylony)

  2) kwoty bazowe;

  3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;

  4) kwoty wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych, dla poszczególnych grup pracowników, o których mowa w art. 5, w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, mogą być wypłacane wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Art. 10. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe przeznaczone dla państwowych jednostek budżetowych na:

  1) zwiększenie wynagrodzeń, wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań;

  2) zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

  3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Art. 10a. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania przeniesień kwoty środków na uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy - między częściami i działami - odpowiednio na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Art. 11 - 29e. (pominięte)

Istniejące wersje czasowe art. 29f
2011.04.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431
2015.12.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2030
2016.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 966
2018.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 373
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2288
2020.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1658
2022.04.23
uchylony przez
2022.07.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1533
2023.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2692
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29f. (uchylony)

Art. 29g - 29n. (pominięte)

Istniejące wersje czasowe art. 29o
2020.01.01
dodany przez
2020.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1658
2022.07.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1533
2023.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2692
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29o. W 2020 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.

Istniejące wersje czasowe art. 29p
2023.01.01
dodany przez
2023.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2692
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29p. W 2023 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.

Istniejące wersje czasowe art. 29q
2024.02.01
dodany przez

Art. 29q.*) W 2024 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie art. 42 ustawy z dnia 16.01.2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r. poz. 123), art. 29q wszedł w życie z dniem 1.02.2024 r. z mocą od dnia 1.01.2024 r.

Art. 30. (pominięty)

Art. 31. Traci moc ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 1995 r. poz. 163, z późn. zm.).

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60