Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

 Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.02.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy zakres danych zawartych w:

   a) deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

   b) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, zwanej dalej "ewidencją";

  2) objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy, zwanych dalej "deklaracjami", oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy.

2. Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy określa załącznik do rozporządzenia.

Rozdział 2

Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach

§ 2. Deklaracje zawierają:

  1) oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest składana deklaracja;

  2) dane identyfikacyjne podatnika;

  3) oznaczenie rodzaju rozliczenia:

   a) miesięczne - w przypadku deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy, albo

   b) kwartalne - w przypadku deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;

  4) oznaczenie okresu, za który jest rozliczany podatek od towarów i usług, zwany dalej "podatkiem":

   a) miesiąc i rok - dla deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy, albo

   b) kwartał i rok - dla deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;

  5) oznaczenie wersji (kodu) deklaracji składanej na podstawie:

   a) art. 99 ust. 1 ustawy albo

   b) art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;

  6) oznaczenie daty sporządzenia;

  7) wskazanie celu złożenia deklaracji - złożenie deklaracji albo korekta deklaracji;

  8) dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego;

  9) dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego;

  10) dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu;

  11) dodatkowe dane dotyczące rozliczenia.

§ 3. 1. Dane identyfikacyjne podatnika, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmują:

  1) identyfikator podatkowy NIP podatnika;

  2) w przypadku gdy podatnik jest:

   a) osobą fizyczną - wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia podatnika,

   b) podatnikiem niebędącym osobą fizyczną - wskazanie pełnej nazwy podatnika;

  3) adres poczty elektronicznej.

2. Deklaracje dodatkowo mogą obejmować:

  1) numer telefonu kontaktowego;

  2) nazwę systemu informatycznego, z którego przesyłana jest deklaracja;

  3) uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
2022.01.01
zmieniony przez
2023.04.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, o których mowa w § 2 pkt 8, obejmują:

  1) wysokość podstawy opodatkowania, a w przypadkach określonych w lit. d-f oraz i-m - także wysokość podatku należnego, z tytułu:

   a) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,

   b) dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy,

   c) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy,

   d) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,

   e) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,

   f) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,

   g) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

   h) eksportu towarów,

   i) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

   j) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy,

   k) importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,

   l) importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,

   m) dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy;

  2) łączną wysokość podstawy opodatkowania stanowiącą sumę wysokości podstaw opodatkowania określonych w pkt 1, z wyłączeniem wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy;

  3) wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;

  4) wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy;

  5) wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w pkt 1 lit. i, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy;

  6) wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy;

  7) łączną wysokość podatku należnego stanowiącą sumę wysokości podatku należnego i wysokości zwrotu określonych w pkt 1 lit. d-f oraz i-m, pkt 3 i 4, pomniejszoną o wysokość podatku należnego i wysokość podatku określonych w pkt 5 i 6.

§ 5. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego, o których mowa w § 2 pkt 9, obejmują:

  1) wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji;

  2) wartość bez podatku (netto) oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu:

   a) nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,

   b) nabycia pozostałych towarów i usług;

  3) wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego:

   a) od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,

   b) od nabycia pozostałych towarów i usług,

   c) o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy,

   d) o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy;

  4) łączną wysokość podatku naliczonego do odliczenia stanowiącą sumę wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji i wysokości podatku naliczonego, o których mowa w pkt 2 i 3.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
2022.01.01
zmieniony przez
2026.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, o których mowa w § 2 pkt 10, obejmują:

  1) kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, w tym:

   a) przysługującą do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększającą wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

   b) pomniejszającą wysokość podatku należnego;

  2) wysokość podatku objętą zaniechaniem poboru;

  3) wysokość podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego;

  4) wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

   a) do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, jako:

    - zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy, albo

    - zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy, albo

    - zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, albo 

    - zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy,

   b) do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
2021.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Dodatkowe dane dotyczące rozliczenia, o których mowa w § 2 pkt 11, obejmują:

  1) oznaczenie, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), wraz z podaniem wysokości zaliczenia oraz rodzaju zobowiązania podatkowego;

  2) oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy;

  3) oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy;

  4) oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy;

  5) oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy;

  6) oznaczenie, że podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy;

  7) wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
2026.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. Deklaracje zawierają pouczenia podatnika o następującej treści:

  1) "W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

  2) "Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.".

Rozdział 3

Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji

§ 9. Ewidencja zawiera:

  1) dane identyfikacyjne podatnika:

   a) identyfikator podatkowy NIP podatnika,

   b) w przypadku gdy podatnik jest:

    - osobą fizyczną - wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia podatnika, 

    - podatnikiem niebędącym osoba fizyczną - wskazanie pełnej nazwy podatnika;

  2) oznaczenie okresu, za który prowadzona jest ewidencja.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
2021.07.01
zmieniony przez
2022.01.01
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
2023.04.28
zmieniony przez
2024.02.01
zmieniony przez
2026.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego:

  1) wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z następujących czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności ujęte w ewidencji, o której mowa w pkt 8 i 9:

   a) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,

   b) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy,

   c) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy,

   d) eksportu towarów;

  2) wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z następujących czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem oraz oznaczeniem korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy:

   a) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%,

   b) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%,

   c) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%;

  3) wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy;

  4) wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy;

  5) wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

  6) wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzone zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy;

  7) wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z:

   a) opodatkowania w szczególnej procedurze rozliczenia podatku, w podziale na stawki podatku: 

    - świadczenia usług turystyki,

    - dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,

   b) dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturą wystawioną przez podatnika zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, w podziale na stawki podatku,

   c) importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,

   d) importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,

   e) dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy;

  8) wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

  9) wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego nieudokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku;

  10) wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;

  11) wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy;

  12) wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy;

  13) wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy;

  14) wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy.

2. Poza danymi, o których mowa w ust. 1, ewidencja zawiera następujące dane:

  1) z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 7 lit. a i b, oraz z faktur lub innych dokumentów związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 i pkt 7 lit. c-e:

   a) numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu cyfrowo-literowego,

   b) imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, dostawcy lub usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7 lit. b,

   c) numer odpowiednio faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,

   d) datę wystawienia odpowiednio faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,

   e) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

  2) ze zgłoszenia celnego lub z deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, dokumentujących dokonanie importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy:

   a) numer zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej,

   b) datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej,

   c) imię i nazwisko lub nazwę nadawcy w przypadku zgłoszenia celnego.

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące:

  1) dostawy:

   a) napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "01",

   b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy - oznaczenie "02",

   c) oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją - oznaczenie "03",

   d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "04",

   e) odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "05",

   f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "06",

   g) pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - oznaczenie "07",

   h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "08",

   i) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) - oznaczenie "09",

   j) budynków, budowli i gruntów - oznaczenie "10";

  2) świadczenia usług:

   a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) - oznaczenie "11",

   b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - oznaczenie "12",

   c) transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 - oznaczenie "13".

4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

  1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy - oznaczenie "SW";

  2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie "EE";

  3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP";

  4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_WNT";

  5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_D";

  6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy - oznaczenie "MR_T";

  7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie "MR_UZ";

  8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie "I_42";

  9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie "I_63";

  10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie "B_SPV";

  11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy - oznaczenie "B_SPV_DOSTAWA";

  12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie "B_ MPV_PROWIZJA";

  13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie "MPP".

5. Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

  1) "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

  2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

  3) "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
2021.07.01
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
2026.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego:

  1) wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, w podziale na nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz nabycie pozostałych towarów i usług;

  2) wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, w podziale na korektę podatku naliczonego od:

   a) nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,

   b) nabycia pozostałych towarów i usług;

  3) wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 89b ust. 1 i 4 ustawy;

  4) kwoty nabycia:

   a) towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,

   b) towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

2. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

  1) podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie "IMP";

  2) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie "MPP".

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 1, ewidencja zawiera dane wynikające z:

  1) faktur lub innych dokumentów:

   a) będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,

   b) dokumentujących dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1:

    - pkt 4 ustawy - podatnikiem jest ich usługobiorca, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji,

    - pkt 5 ustawy - podatnikiem jest ich nabywca, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji,

   c) dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 i art. 11 ustawy, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony,

   d) otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;

  2) faktur, o których mowa w art. 116 ust. 2 ustawy, z których wynika zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy, stanowiący u podatnika podatek naliczony;

  3) dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, z których wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony;

  4) deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, z której wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony;

  5) faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, o których mowa w ust. 1 pkt 4, lub dokumentów, z których wynika nabycie towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b.

4. Dane z faktur lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz z faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:

  1) numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu cyfrowo-literowego;

  2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy;

  3) numer faktury lub dokumentu;

  4) datę wystawienia faktury lub dokumentu;

  5) datę wpływu faktury lub dokumentu.

5. Dane z faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2, obejmują:

  1) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy lub usługodawcy;

  2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy;

  3) numer faktury;

  4) datę wystawienia faktury.

6. Dane z dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, obejmują:

  1) numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;

  2) datę zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;

  3) imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera.

7. Dane z dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:

  1) numer dokumentu;

  2) datę dokumentu;

  3) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy.

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące oznaczenia dowodów nabycia:

  1) "VAT_RR" - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;

  2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

  3) "MK" - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 3a
2020.04.01
dodany przez
2023.04.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 3a

 Przepis epizodyczny

Istniejące wersje czasowe § 11a
2020.04.01
dodany przez
2020.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11a. Do dnia 30 czerwca 2021 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji:

  1) wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy,

  2) danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, oraz oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi, o których mowa w pkt 1

- z zastrzeżeniem, że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8.

Istniejące wersje czasowe § 11b
2023.04.28
dodany przez

§ 11b

Istniejące wersje czasowe § 11c
2026.02.01
dodany przez

§ 11c

Rozdział 4

Przepis końcowy

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
2020.04.01
zmieniony przez
2020.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
2022.01.01
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
2026.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI

1. Objaśnienia ogólne

1.1. Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

1.2. Dane w zakresie wskazania daty są podawane w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

1.3. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( - ).

1.4. W deklaracji składanej po raz pierwszy w danym miesiącu/kwartale, w którym to okresie podatnicy nie dokonali żadnej transakcji mającej wpływ na podatek, wpisuje się 0,00.

2. Miejsce składania deklaracji i okres, za który jest rozliczany podatek

2.1. Przez określone w § 2 pkt 1 rozporządzenia oznaczenie w deklaracji urzędu skarbowego, do którego jest składana deklaracja, rozumie się wpisanie urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

  - adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

  - miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.

W przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. W przypadku gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami. Przez urząd skarbowy, do którego jest składana deklaracja, rozumie się urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

2.2. Przez określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia oznaczenie w deklaracji okresu, za który jest rozliczany podatek, rozumie się oznaczenie roku oraz miesiąca, za który jest składana deklaracja przez podatników rozliczających się miesięcznie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - oznaczenie roku oraz kwartału, za który jest składana deklaracja.

3. Dane identyfikacyjne podatnika i dane fakultatywne

3.1. Wśród wyszczególnionych w § 3 ust. 1 rozporządzenia danych identyfikacyjnych podatnika przez adres poczty elektronicznej rozumie się adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

3.2. Numer telefonu kontaktowego podatnika lub osoby reprezentującej podatnika oraz nazwę systemu informatycznego, z którego przesyłana jest deklaracja, oraz uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatnik podaje fakultatywnie.

4. Obliczenie wysokości podatku należnego

4.1. W części deklaracji dotyczącej obliczenia wysokości podatku należnego wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu (wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego), dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w tym okresie. Dotyczy to również czynności wykonywanych poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.

4.2. Dane, o których mowa w § 4 pkt 1 i 3-6 rozporządzenia, są podawane przez podatnika w deklaracji, w przypadku gdy poszczególne czynności określone w tych przepisach wystąpiły u podatnika w danym okresie rozliczeniowym.

5. Obliczenie wysokości podatku naliczonego

5.1. W zakresie danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku naliczonego należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja.

5.2. Dane, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia, są podawane przez podatnika w deklaracji, w przypadku gdy określone w tych przepisach zdarzenia wystąpiły u podatnika w danym okresie rozliczeniowym.

6. Obliczenie wysokości podatku lub zwrotu podatku

6.1. Podatnik wykazuje wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na wskazany przez siebie rachunek wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, poprzez wybranie konkretnego pola wyboru:

  - zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy, albo

  - zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy, albo

  - zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, albo

  - zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy.

6.2. Wybór przez podatnika zwrotu na rachunek VAT jest równoznaczny ze złożeniem wniosku, jeżeli przepisy ustawy wymagają złożenia takiego wniosku.

6.3. Przez wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, o której mowa w § 6 pkt 4 lit. b rozporządzenia, rozumie się różnicę pomiędzy łączną wysokością podatku naliczonego a łączną wysokością podatku należnego, którą podatnik przenosi na następny okres rozliczeniowy.

6.4. Dane, o których mowa w § 6 rozporządzenia, są podawane przez podatnika w deklaracji, w przypadku gdy określone w tym przepisie zdarzenia wystąpiły u podatnika w danym okresie rozliczeniowym.

7. Dodatkowe dane dotyczące rozliczenia

7.1. Dane, o których mowa w § 7 rozporządzenia, są podawane przez podatnika w deklaracji, w przypadku gdy określone w tym przepisie czynności wystąpiły u podatnika w danym okresie rozliczeniowym.

II. SPOSÓB WYKAZYWANIA DANYCH W EWIDENCJI

1. W ewidencji w przypadku jej przesłania wskazuje się cel przesłania ewidencji poprzez zaznaczenie przesłania ewidencji albo jej korekty.

2. W ewidencji przesyłanej po raz pierwszy w danym miesiącu, w którym to okresie podatnicy nie dokonali żadnej transakcji mającej wpływ na podatek, wpisuje się 0,00.

3. Podatnik wykazuje w ewidencji dane, które dotyczą realizowanych w danym okresie rozliczeniowym czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w rozporządzeniu. Pola w ewidencji dotyczące transakcji, które nie były realizowane przez podatnika, podatnik pozostawia puste.

4. Dane w zakresie wskazania daty są podawane w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

5. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( - ).

6. Podatnik wykazuje w ewidencji dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego tylko w takim zakresie, w jakim przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w danym okresie rozliczeniowym.

7. Dane, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia, wykazuje się w złotych polskich.

8. Dane, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 4 rozporządzenia, wykazuje się w jednej pozycji - jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

9. W przypadku dostaw towarów i świadczenia usług oraz posiadania dowodów sprzedaży lub nabycia, do których mają zastosowanie oznaczenia, o których mowa w § 10 ust. 3-5 oraz § 11 ust. 2 i 8 rozporządzenia, podatnicy wykazują każdy rodzaj oznaczeń dotyczących tych transakcji lub dowodów.

10. W przypadku korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, które podatnik ujmuje w ewidencji zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, powinny być one ujmowane zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zdarzeń objętych korektą, w podziale na korektę podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz na korektę podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług.

11. W przypadku wartości sprzedaży brutto dostaw towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, powinny być wykazywane poszczególne marże (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy marży ujemnej podatek wynosi "zero"). W przypadku wskazanym powyżej podstawa opodatkowania w danym okresie rozliczeniowym jest równa sumie poszczególnych wartości marż, natomiast podatek należny w danym okresie rozliczeniowym nie stanowi sumy poszczególnych wysokości podatku, lecz powinien być obliczony każdorazowo od ustalonej podstawy opodatkowania.

12. Dane, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 1 i 3-7 rozporządzenia, są wykazywane, w przypadku gdy określone w tych przepisach czynności wystąpią w danym okresie rozliczeniowym.

13. Podatnicy w ewidencji pozwalającej na rozliczenie podatku ujmują faktury i dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego. Dotyczy to także podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, którzy przesyłają ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3c ustawy za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - podatnicy ci ujmują w ewidencji za każdy z tych miesięcy zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60