Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Prawo o szkolnictwie wyższym »  Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę ...

Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.02.02 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:

  1) art. 5, art. 116 ust. 7, art. 265-274 i art. 401, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

  2) art. 68 ust. 3, art. 98-103, art. 403, art. 406-415, art. 418-422 i art. 460 ust. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

  3) art. 86-95, art. 198-216 i art. 263, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.;

  4) art. 122, art. 243 i art. 248 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;

  5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5-9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.;

  6) art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

  7) art. 53 ust. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Art. 2. 1. Przepis art. 359 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.

2. Przepisy:

  1) art. 407 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do gromadzenia przez uczelnię publiczną środków finansowych z subwencji na rachunku, którego obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego,

  2) art. 419 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do uczelni publicznych

- stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rozdział 2

Zmiany w przepisach

Art. 3. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) w art. 93 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

  "Wojskowy komendant uzupełnień odracza absolwentowi szkoły wyższej, na jego wniosek, przeszkolenie wojskowe również wtedy, gdy bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął kształcenie w szkole doktorskiej.".

Art. 5. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441) w art. 2a pkt 12 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 i 1467) w art. 75e w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 1467) w art. 335 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) art. 6 i art. 7 otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588) w art. 12 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

  "1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż te federacje;".

Art. 10. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356) w art. 24n:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 11. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 380) w art. 9 uchyla się ust. 2.

Art. 12. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 13. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 14. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 15. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 i 1588) w art. 7 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

  "1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;".

Art. 16. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398, 723, 1496 i 1629) w art. 71f w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411) w art. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5a pkt 39 i 40 otrzymują brzmienie:

   "39) badaniach naukowych - oznacza to:

    a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

    b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

   40) pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;";

  2) w art. 6 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej";

  3) w art. 21 w ust. 1:

   a) pkt 39 i 39a otrzymują brzmienie:

    "39) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

    39a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530);",

   b) po pkt 39a dodaje się pkt 39b-39d w brzmieniu:

    "39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych;

    39c) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669);

    39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;",

   c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

    "40) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;",

   d) pkt 61 otrzymuje brzmienie:

    "61) kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;";

  4) w art. 22 ust. 9b otrzymuje brzmienie:

   "9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

    1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

    2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

    3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

    4) działalności publicystycznej;

    5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

    6) działalności konserwatorskiej;

    7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

    8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.";

  5) w art. 26e:

   a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.";

  6) w art. 35:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,",

   b) uchyla się ust. 2.

Art. 20. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4a w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);";

  2) w art. 11j w ust. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;".

Art. 21. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 i 1592) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 22. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 9a w ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

   "5a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);";

  2) w art. 9c w ust. 2 pkt 11a otrzymuje brzmienie:

   "11a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;";

  3) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów.".

Art. 23. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479 i 1507) w art. 29 w ust. 3:

  1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;";

  2) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

   "8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych;".

Art. 24. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4a:

   a) w pkt 24 lit. a i b otrzymują brzmienie:

    "a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

    b) spółkę utworzoną na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,",

   b) pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

    "27) badaniach naukowych - oznacza to:

     a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

     b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

    28) pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;";

  2) w art. 17 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;";

  3) w art. 18d:

   a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.".

Art. 25. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. poz. 200 oraz z 1998 r. poz. 1115) w art. 2 uchyla się ust. 2 i 3.

Art. 26. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 15a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 15a. 1. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.

   2. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

   3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może korzystać z prac dyplomowych i rozpraw doktorskich znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania i rozwoju tych baz oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych.";

  2) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.";

  3) w art. 3510 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Archiwa, instytucje oświatowe, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz instytucje kultury mogą, na podstawie umowy zawartej z wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, zwielokrotniać znajdujące się w ich zbiorach utwory niedostępne w obrocie handlowym opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 24 maja 1994 r. oraz udostępniać je publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przepis art. 355 ust. 3 stosuje się odpowiednio.".

Art. 27. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 i 1608) w art. 5 w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;".

Art. 28. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 i 1496) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12 ust. 4b otrzymuje brzmienie:

   "4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zawartej między uczelnią a właściwym organem samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16.";

  2) w art. 14 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

   "4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.";

  3) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

  "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:".

Art. 29. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1162) w art. 8 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

  "b) z uczelniami lub federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).".

Art. 30. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000 i 1629) w art. 35c w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 31. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650 i 723) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 22:

   a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) dziesięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni lub pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, posiadających wiedzę i doświadczenie co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu, powoływanych po zasięgnięciu opinii uczelni lub instytutu;",

   b) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

    "13a. Komisja Egzaminacyjna może zawierać z uczelniami posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych lub nauk prawnych umowy, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), określające realizowany przez uczelnię program studiów obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Do podpisania umowy w imieniu Komisji Egzaminacyjnej uprawniony jest jej Przewodniczący.";

  2) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia, których program zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a, obejmuje tylko część ustną.".

Art. 32. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) art. 14d otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję).

Art. 33. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) w art. 10 w ust. 3a pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  "1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

  2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;".

Art. 34. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 35. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 83 w ust. 2a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

   "b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub ministra właściwego do spraw transportu,";

  2) w art. 84 ust. 2e otrzymuje brzmienie:

   "2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem studiów, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.".

Art. 36. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk i Krajowej Rady Bibliotecznej;";

  2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.".

Art. 37. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5:

   a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;",

   b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia szkoły doktorskiej - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 5;";

  2) w art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb badań lekarskich osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz sposób dokumentowania tych badań, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia oraz biorąc pod uwagę konieczność ochrony danych osobowych osób poddanych badaniu.".

Art. 38. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496) w art. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

  "6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;".

Art. 39. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 40. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309) w art. 29a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 41. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810, 1090, 1467, 1544 i 1560) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 42. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w pkt 2:

   a) po lit. p dodaje się lit. pa w brzmieniu:

    "pa) podmiot prowadzący szkołę doktorską - w stosunku do kształcących się w niej doktorantów, otrzymujących stypendium doktoranckie,",

   b) w lit. za tiret ósme otrzymuje brzmienie:

    "- podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),";

  2) w art. 6:

   a) w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

    "7b) otrzymującymi stypendium doktoranckie doktorantami;",

   b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

    "4b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem że stypendium pobierane jest w związku z realizacją takiego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, których obowiązek odbycia wynika z programu nauczania.";

  3) w art. 9 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.";

  4) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7b, 8 i 10.";

  5) w art. 13 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

   "15a) doktoranci - w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego;";

  6) w art. 16:

   a) w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

    "7a) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów,",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 7a-9 i 11 oraz w ust. 1c, finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.";

  7) w art. 18 w ust. 4 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

   "2b) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów - stanowi kwota stypendium doktoranckiego,".

Art. 43. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076, 1544 i 1629) w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;".

Art. 44. W ustawie z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. poz. 762) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 45. W ustawie z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz. U. poz. 884 oraz z 2018 r. poz. 1397) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 46. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 47. W ustawie z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U. poz. 440 oraz z 2014 r. poz. 477) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 48. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 49. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 20 członków, w tym co najmniej po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw pracy oraz po 1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców.";

  2) w art. 6b:

   a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);",

   b) w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;".

Art. 50. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 51. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 52. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 4a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 53. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 723) w art. 21 w ust. 1a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 54. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338 i 1480) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 55. W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. poz. 677, z 2009 r. poz. 664 oraz z 2015 r. poz. 300) art. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 56. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 57. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Dz. U. poz. 760) art. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 58. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 116) w art. 10 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 59. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Dz. U. poz. 785) art. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 60. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798, z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2018 r. poz. 1000) w art. 33 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 61. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 1629) w art. 30 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 62. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 63. W ustawie z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. poz. 1088) art. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 64. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 65. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 66. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) w art. 9a w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 67. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 68. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1964) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 69. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 70. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 1338 i 1544) w art. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 71. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 3 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

   "12a) kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących stypendium;";

  2) w art. 5 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

   "12a) podmiot prowadzący szkołę doktorską - w stosunku do kształcących się w tej szkole doktorantów otrzymujących stypendium;";

  3) w art. 9 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego lub doktorantami,".

Art. 72. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588) w art. 7 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

  "1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;".

Art. 73. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. poz. 533, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 74. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. poz. 534, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 75. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109) w art. 69f w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 76. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.".

Art. 77. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) art. 83 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 78. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 79. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3:

   a) w pkt 1 w lit. c:

    - tiret piętnaste otrzymuje brzmienie:

     "- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,",

    - tiret dwudzieste ósme otrzymuje brzmienie:

     "- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,",

   b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

    "19) szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;",

   c) w pkt 23 lit. l otrzymuje brzmienie:

    "l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;",

   d) w pkt 24 lit. k otrzymuje brzmienie:

    "k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.";

  2) w art. 23b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych od organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych przez organy właściwe lub wojewodów.".

Art. 80. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 188 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 81. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560 i 1603) w art. 4 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

  "13a) umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);".

Art. 82. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) w art. 43 w ust. 1 w pkt 26 lit. b otrzymuje brzmienie:

  "b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia".

Art. 83. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 43-47 otrzymują brzmienie:

   "Art. 43. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 43 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te jednostki i organizacje.

   Art. 44. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 44 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje.

   Art. 45. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 53 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje.

   Art. 46. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 55 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje i laboratoria.

   Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W wykazie mogą być umieszczone tylko jednostki, które gwarantują wykorzystanie zwolnionych od należności przywozowych towarów zgodnie z przeznaczeniem.";

  2) art. 91 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 91. Badania lub analizy towaru mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne laboratoria akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub inne podmioty, które dysponują metodami i wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.".

Art. 84. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy przy współudziale w szczególności: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.";

  2) w art. 18c dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Nie wymaga wpisu do rejestru prowadzenie akademickiego biura karier.";

  3) w art. 88c w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył studia w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest doktorantem w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub".

Art. 85. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 478) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 86. W ustawie z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019" (Dz. U. z 2018 r. poz. 962) art. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 87. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 2:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3";

  2) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,";

  3) w art. 31p w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub";

  4) w art. 66 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

   "20) studenci i doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;";

  5) w art. 67 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły:

    1) szkołę ponadpodstawową - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;

    2) studia lub szkołę doktorską - wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.";

  6) w art. 73 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów;";

  7) w art. 75:

   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, uczelnie, podmioty prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.",

   b) w ust. 9a pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,";

  8) w art. 86 w ust. 1:

   a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te odbywają kształcenie;",

   b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

    "14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te odbywają lub będą odbywać kształcenie;".

Art. 88. W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. poz. 2414) w art. 2 uchyla się ust. 2 i 3.

Art. 89. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) w art. 3 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 90. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

  "Art. 9a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

   1) przekazanie lub udzielenie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania tej subwencji;

   2) wydatkowanie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezgodnie z przeznaczeniem;

   3) niedokonanie w terminie zwrotu subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w należnej wysokości.".

Art. 91. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 92. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 93. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Dz. U. poz. 755) art. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 94. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 95. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 i 1490) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 96. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) w art. 129 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

  "1c. Przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii komisji egzaminacyjnej dla maklerów w odniesieniu do maklerów lub komisji egzaminacyjnej dla doradców w odniesieniu do doradców, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), z uczelnią posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych lub prawnych oraz prowadzącą studia umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu dziedzin, o których mowa w art. 128 ust. 1 lub ust. 1 i 2.".

Art. 97. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 98. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) w art. 41 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 99. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516) w art. 58 w ust. 2:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 100. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650 i 1654) w art. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 101. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 102. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 103. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

  "c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), a także w uczelniach w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz uczelniach i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,".

Art. 104. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 105. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, 1293 i 1592) w załączniku do ustawy w części III wprowadza się następujące zmiany:

  1) w ust. 36 kolumna "Zwolnienia" otrzymuje brzmienie:

   "zgoda i zezwolenie wydawane podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)";

  2) w ust. 44 w kolumnie "Zwolnienia" pkt 7 otrzymuje brzmienie:

   "7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, działającym na rzecz ochrony przyrody".

Art. 106. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307) w art. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

  "7) partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464 i 1608), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), a także Rada Działalności Pożytku Publicznego;".

Art. 107. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Prezes Urzędu może zwrócić się o wydanie opinii do podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).";

  2) art. 79 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 79. Koszty niezbędnych opinii biegłych i podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sprawach dotyczących koncentracji ponoszą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.".

Art. 108. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272) w art. 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 109. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

    "14) szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;",

   b) w pkt 17 lit. i otrzymuje brzmienie:

    "i) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);",

   c) w pkt 18 lit. i otrzymuje brzmienie:

    "i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.";

  2) w art. 15a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela.".

Art. 110. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) w art. 4:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 111. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141) w art. 2 w ust. 1:

  1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) badania - badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);";

  2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) jednostka naukowa - podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;";

  3) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

   "9) nowa technologia - technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;

   10) prace rozwojowe - prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;".

Art. 112. W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Dz. U. poz. 1110) art. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 113. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) w art. 74a w ust. 2:

  1) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:";

  2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.".

Art. 114. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890) w art. 8c w ust. 1 w pkt 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 115. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) w art. 6 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.".

Art. 116. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 117. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) w art. 43 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);".

Art. 118. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045 i 1443) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 119. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 120. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 48 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

   "1b. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 11, mogą dokonywać lokat wolnych środków w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na okres nie dłuższy niż 3 dni. Ograniczenie w zakresie terminu lokowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy środków w walutach obcych.";

  2) w art. 112 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

   "3a) subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;";

  3) w art. 169 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

   "7. Do subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.";

  4) w art. 179 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Blokowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego oraz subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.".

Art. 121. W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2024) w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 122. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 123. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 124. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 125. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 126. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:

    1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,

    2) inne formy kształcenia

   - na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).";

  2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 3. Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.";

  3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Rada Ministrów tworzy instytut, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego ze względu na planowaną działalność instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

  4) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu.";

  5) w art. 9:

   a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Instytut badawczy może być włączony do uczelni publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Do instytutu przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub włączonego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.";

  6) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.";

  7) w art. 13 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

  8) w art. 15 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, którego właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub instytut, w stosunku do którego może być ogłoszona upadłość, jest wyłączone z postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz podlega przekazaniu innemu instytutowi w trybie i na warunkach określonych w decyzji ministra nadzorującego.";

  9) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu majątku decyduje minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 15.";

  10) w art. 17:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).",

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.";

  11) w art. 18:

   a) w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;

    2) patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych oraz wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny;",

   b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Instytut osiąga przychody z subwencji i dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 9 i art. 21 ust. 6, oraz z innych źródeł.";

  12) w art. 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2. Status państwowego instytutu badawczego może być nadany instytutowi na wniosek ministra nadzorującego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

   3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności instytutu dokonaną przez Komisję Ewaluacji Nauki działającą na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej "Komisją", ze szczególnym uwzględnieniem informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz o ich wynikach, liczbie zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach oraz o stanie majątkowym tego instytutu umożliwiającym właściwą realizację zadań.";

  13) w art. 24 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

   "5a) tworzy szkoły doktorskie;";

  14) w art. 29 w ust. 2:

   a) pkt 14-16 otrzymują brzmienie:

    "14) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;

    15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;

    16) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;",

   b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

    "19) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;";

  15) w art. 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Rada Główna Instytutów Badawczych opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym.";

  16) art. 34 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 34. 1. Do kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki należy ocena poziomu działalności naukowej instytutu oraz zgodności działalności instytutu z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 i 2.

   2. Podstawą oceny jest ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzana przez Komisję, w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.";

  17) uchyla się art. 37a;

  18) art. 43 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 43. 1. Pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona na stanowisku:

    1) profesora;

    2) profesora instytutu;

    3) adiunkta;

    4) asystenta.

   2. Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora.

   3. Na stanowisku profesora instytutu może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, a w przypadku osoby na stałe zamieszkującej za granicą - co najmniej stopień doktora.

   4. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora.

   5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

   6. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem. Kryteria i tryb przeprowadzania i ogłaszania konkursu określa statut instytutu. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

   7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się:

    1) do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

    2) w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika naukowego:

     a) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową,

     b) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę lub środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

     c) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.";

  19) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora lub profesora instytutu z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł profesora może nastąpić na podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor. Osobę pełniącą funkcję dyrektora na stanowisko profesora mianuje minister nadzorujący instytut.";

  20) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku profesora lub profesora instytutu wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia.";

  21) w art. 54 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w składzie trzech członków.";

  22) w art. 55:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.",

   b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonują komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

  23) w art. 57:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Rzecznika dyscyplinarnego w instytucie powołuje rada naukowa instytutu, a rzecznika dyscyplinarnego przy komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.",

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki trwa 4 lata.";

  24) art. 61 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 61. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, w tym przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, możliwość zawieszania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz zapewnieniem bezstronności osób przeprowadzających te postępowania.".

Art. 127. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 128. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 129. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów uwzględni odrębności wynikające z wydawania zaświadczeń przez ABW i SKW oraz pełnomocników ochrony oraz sposób ustalania kosztów na potrzeby ich rozliczania w ten sposób, że ich wysokość nie może przekroczyć 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629).";

  2) w art. 53 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) wysokość kwoty bazowej w postaci kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;";

  3) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich zwrotu, uwzględniając, że wysokość kosztów nie powinna przekroczyć 7-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.".

Art. 130. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650 i 907) w art. 46 w ust. 1 w pkt 6 w lit. a tiret piąte otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 131. W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 132. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz doktoranci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia.";

  2) w art. 89 w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez studentów, doktorantów lub nauczycieli akademickich i zasady postępowania w przypadku naruszenia przez nich porządku ustalonego przez udostępniającego;";

  3) w art. 92 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz doktoranci w uczelniach medycznych lub federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących działalność naukową w zakresie nauk medycznych są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:";

  4) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

   "Art. 92a. Przepisy art. 89-92 stosuje się odpowiednio do innej uczelni prowadzącej kształcenie i działalność naukową w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.".

Art. 133. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 134. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 135. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181 i 1137) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 136. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473) w art. 33 w ust. 1:

  1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów;";

  2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

   "4a) stypendiów i zapomóg otrzymywanych przez studentów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);".

Art. 137. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 17 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 138. W ustawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 925) w art. 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 139. W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604) w art. 7 w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych".

Art. 140. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) naukowiec - cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, umożliwiający ubieganie się o nadanie stopnia doktora;";

  2) w art. 60 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

   "9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia w szkole doktorskiej;";

  3) w art. 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub kształcenie w szkole doktorskiej, w tym kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.";

  4) w art. 114 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest doktorantem w Rzeczypospolitej Polskiej, lub";

  5) w art. 144:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole doktorskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, zwanych dalej "studiami", także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach i spełnia warunki określone w ust. 1.";

  6) art. 145 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 145. 1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, cudzoziemcowi, który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy.

   2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144 ust. 1, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia cudzoziemcowi, który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów przedłużony o 3 miesiące.

   3. Zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w celu kształcenia się na studiach przedłużony o 3 miesiące.

   4. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, udziela się na okres studiów lub na okres kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.";

  7) w art. 148a:

   a) w ust. 1 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

    "8) kierunek studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej - dyscypliny naukowe albo artystyczne;

    9) określenie rodzaju studiów i informację o ich odpłatności.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na uwadze konieczność uzyskania informacji niezbędnych do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, oraz ujednolicenia danych zawartych w zaświadczeniu i jego formy.";

  8) w art. 151:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanym dalej "jednostką naukową", zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie decyzji oraz gdy cudzoziemiec przedstawi:",

   b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się także cudzoziemcowi, który posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją "naukowiec", wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    3. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2, zamiast umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z instytucją naukową mającą siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.",

   c) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może wydać decyzję o odmowie przedłużenia okresu zatwierdzenia albo o cofnięciu zatwierdzenia jednostki naukowej w przypadku, gdy:",

   d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

  9) w art. 155 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1) zamierza prowadzić, w ramach kształcenia w szkole doktorskiej, działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub

   2) jest oddelegowany przez instytucję naukową z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do jednostki naukowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

  10) w art. 156 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.";

  11) w art. 159 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

   "g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją "naukowiec", wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,".

Art. 141. W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 142. W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 143. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 696) w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 144. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544) w art. 10 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 145. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 146. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 pkt 15a otrzymuje brzmienie:

   "15a) klaster energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii";";

  2) w art. 136 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany po dniu 1 września 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) albo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

Art. 147. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075 i 1637) w art. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 148. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000) w art. 70 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 149. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 150. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 151. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 13 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:";

  2) w art. 20 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

   "- chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.";

  3) w art. 21:

   a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, a także określi dla każdego z nich obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na uwadze konieczność zapewnienia znajomości prawa polskiego na poziomie gwarantującym właściwą ochronę interesów korzystających z porad i pomocy prawnej świadczonych przez osoby, które ubiegają się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania tych zawodów.",

   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określając dla każdego z nich obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na uwadze konieczność zapewnienia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa polskiego na poziomie gwarantującym właściwe wykonywanie tych działalności regulowanych.";

  4) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami, oraz, o ile to jest możliwe, tytułami ustalonymi dla poszczególnych zawodów w Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę organizację systemu edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyeliminowanie możliwości wystąpienia poważnego ryzyka dla porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, a także dla bezpieczeństwa usługobiorców lub ochrony środowiska na skutek przyjęcia wspólnych ram kształcenia lub wspólnych testów.";

  5) w art. 33 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   "9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zachowania przejrzystości i kompletności zawartych w nim informacji.";

  6) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza pracownika obsługującego go urzędu do pełnienia funkcji koordynatora systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "koordynatorem".";

  7) w art. 53 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pełni funkcję ośrodka wsparcia, do którego zadań należy:".

Art. 152. W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000 i 1443) w art. 3 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 153. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.) w art. 2:

  1) w pkt 19 lit. j otrzymuje brzmienie:

   "j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);";

  2) w pkt 20 lit. i otrzymuje brzmienie:

   "i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;".

Art. 154. W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 155. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

  "e) w ramach programu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i co najmniej jednym państwem członkowskim Unii Europejskiej, opartego na badaniach i rozwoju, rozumianych jako każda działalność dotycząca badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności obejmujących tworzenie technologicznych egzemplarzy próbnych sprzętu pokazującego zastosowanie nowego zamysłu lub nowej technologii w odpowiednich lub reprezentatywnych warunkach, które są prowadzone wspólnie nad opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, na późniejszych etapach całości lub części cyklu życia tego produktu,".

Art. 156. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanego dalej "jednostką naukową".".

Art. 157. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723 i 1544) w art. 54 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 158. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182) w art. 3 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 159. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260) w art. 117 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

  "6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykonuje uprawnienia w odniesieniu do nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań zlikwidowanego funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym.".

Art. 160. W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 161. W ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 919) w art. 4 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 162. W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Jeżeli realizowany przez uczelnię posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych program studiów na danym kierunku, poziomie i profilu obejmuje wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2, a egzaminy w tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej, Komisja zawiera z uczelnią, na jej wniosek, umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). Do podpisania umowy w imieniu Komisji jest uprawniony jej przewodniczący.".

Art. 163. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);",

   b) w ust. 3:

    - pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

     "1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień;

     2) prowadzenie spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

     3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;",

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3 i art. 180 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz uwierzytelnianiem dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 4 tej ustawy.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.";

  2) w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach.";

  3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

  4) w art. 7:

   a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

    "7) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 28a.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku wygaśnięcia kadencji Dyrektora, do czasu powołania nowego Dyrektora, jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

  5) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W skład Rady wchodzą:

    1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

    2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

    3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

    4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

    5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

    6) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

    7) przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

    8) przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

    9) przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.";

  6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 11. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

   2. Członka Rady, o którym mowa w art. 10 ust. 1:

    1) pkt 1 - powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów;

    2) pkt 2 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

   3. Członków Rady wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-9, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek tych podmiotów.

   4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek podmiotu, który wyznaczył danego członka Rady, powołuje inną osobę na jego miejsce. Członek Rady powołany w tym trybie pełni funkcję do końca kadencji Rady.

   5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza spośród członków Rady przewodniczącego Rady i jego zastępcę.";

  7) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Agencji.";

  8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora.

   2. Dyrektor ustala i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki regulamin wynagradzania osób zatrudnionych w Agencji.";

  9) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Dyrektor może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, administrowanie systemem teleinformatycznym Agencji, zapewniając środki finansowe na ten cel.";

  10) w art. 15:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekt rocznego planu działania na następny rok wraz z opinią Rady.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. W przypadku konieczności zmiany rocznego planu działania Dyrektor przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zmieniony plan działania wraz z opinią Rady.";

  11) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa:";

  12) w art. 18 w ust. 1:

   a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3) pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji naukowych;

    4) osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;",

   b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznym uczelniom i instytucjom naukowym;";

  13) w art. 20 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) określenie terminu i formy składania wniosków oraz języka, w jakim mają być sporządzone;";

  14) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Eksperci zewnętrzni, o których mowa w ust. 2, są powoływani na zasadach określonych przez Dyrektora.";

  15) w art. 23:

   a) w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

    "g) uzasadnienie odbywania kształcenia w danym podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub",

   b) w pkt 2:

    - lit. b i c otrzymują brzmienie:

     "b) opinię podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub

     c) renomę i poziom naukowy podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -

     Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, z którą osoba ta zamierza podjąć współpracę, lub",

    - lit. e otrzymuje brzmienie:

     "e) uzasadnienie podjęcia współpracy ze wskazanym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, lub",

   c) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) zgodność działań z celami polityki naukowej, innowacyjnej i społecznej państwa, lub";

  16) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki plan ewaluacji na kolejny rok. Informacja o wynikach ewaluacji stanowi część sprawozdania z działalności Agencji.";

  17) w art. 28:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.",

   b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:";

  18) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

   "Art. 28a. 1. Działalność Agencji podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.

   2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

   3. Audyt obejmuje działalność Agencji w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.";

  19) w art. 29:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.",

   b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Dyrektor, w terminie do dnia 31 maja, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:";

  20) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokonuje wyboru firmy audytorskiej.".

Art. 164. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 165. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544 i 1562) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 166. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 167. W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 i 1443) w art. 79 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) 1 pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych".

Art. 168. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 48 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);";

  2) w art. 85 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.).".

Rozdział 3

Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 169. Tracą moc:

  1) ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) - z dniem 31 grudnia 2018 r.;

  2) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

  3) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.;

  4) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 170. Z dniem 1 stycznia 2019 r. Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, staje się Funduszem Kredytów Studenckich, o którym mowa w ustawie, o której mowa w art. 1.

Art. 171. Umowy, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.

Art. 172. 1. Umowy pożyczki studenckiej i umowy kredytu studenckiego zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.

2. Do pożyczek i kredytów udzielonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.

Art. 173. W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dostosuje roczny plan finansowy Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, do wymagań określonych w art. 422 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 174. 1. Jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, będące jednocześnie jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową C lub nie posiadają kategorii naukowej, tracą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, przyznane na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2.

2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Uprawnienia instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "międzynarodowymi instytutami naukowymi", oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka organizacyjna albo uczelnia, w której skład wchodziła ta jednostka, składa wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej albo innej uczelni, w której postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora będzie kontynuowane.

Art. 175. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

  1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;

  2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;

  3) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

Art. 176. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r. postępowania w sprawie nadania uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że w przypadku uczelni z wnioskiem występuje uczelnia.

2. W postępowaniach w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

  1) uprawnienia nadaje się, biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej lub artystycznej, w tym kategorie naukowe uzyskane w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4;

  2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;

  3) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;

  4) osoby, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o której mowa w tych przepisach, o ile są zatrudnione nie krócej niż rok w podmiocie wnioskującym;

  5) nie zasięga się opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

  6) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 177. 1. W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1. Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, dokonując jednocześnie przyporządkowania innego niż wskazane w oświadczeniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej. Przepisów art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629) nie stosuje się.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o:

  1) przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;

  2) uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie których w okresie do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, stała się ostateczna, mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.

4. W komunikacie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów uwzględnia również uprawnienia podmiotów, o których mowa w ust. 1, które nie złożyły oświadczenia w terminie wskazanym w tym przepisie.

5. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w jednej dziedzinie i dyscyplinie posiada więcej niż jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego przyporządkowane w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się uprawnienie wynikające z ostatniej pozostającej w mocy decyzji wydanej w zakresie dziedziny i dyscypliny.

6. Decyzje o nadaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, które nie zostały uwzględnione w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wygasają z dniem wydania komunikatu.

7. Na decyzję, o której mowa w ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Art. 178. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, art. 9 i art. 15 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, z tym że przez stan zatrudnienia wpływający na uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się stan zatrudnienia wynikający z wymagań, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 ust. 2 pkt 2 i 3.

Istniejące wersje czasowe art. 179
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
2022.05.28
zmieniony przez
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.06
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 179. 1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2a. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu.

3. W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

  1) jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;

  2) w uczelni stopień nadaje:

   a) do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,

   b) od dnia 1 października 2019 r. - organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1;

  3) w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi:

   a) do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,

   b) od dnia 1 października 2019 r. - senat.

4. Prowadzone w pierwszej instancji:

  1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,

  2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.

- odpowiednio umarza się albo zamyka się.

5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że:

  1) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w:

   a) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

    - w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

    - przed dniem 1 stycznia 2019 r. - w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,

   b) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:

    - wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

    - jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy;

  2) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

   a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

   b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. - w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.

7. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

8. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

9. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 tej ustawy.

10. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

11. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przez tytuł profesora, o którym mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł naukowy (tytuł profesora określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki (tytuł profesora określonej dziedziny sztuki) nadane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 179a
2022.05.28
dodany przez

Art. 179a. 1. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej B w tej dyscyplinie:

  1) postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej;

  2) przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2.

2. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej C w tej dyscyplinie przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2.

3. W podmiocie, o którym mowa w ust. 1, nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

4. Jeżeli w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej podmiot, o którym mowa w ust. 1, uzyska w danej dyscyplinie kategorię naukową B albo C, traci uprawnienie do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie.

Art. 180. Uchwały w sprawach, o których mowa w art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy, o której mowa w art. 1, zostaną uchwalone na podstawie przepisów tej ustawy, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.

Art. 181. Beneficjenci programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 26 ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, zachowują uprawnienia, o których mowa w art. 13a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2.

Art. 182. Porozumienia zawarte na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 zachowują moc w zakresie przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Art. 183. 1. Postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. uprawnienia nabywa się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 184. 1. Stypendia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, mogą być przyznawane do dnia 30 kwietnia 2019 r. na zasadach dotychczasowych.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się przez okres, na który zostały przyznane.

Art. 185. 1. Urlopy udzielone na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są wykorzystywane na zasadach dotychczasowych.

2. Urlopy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, przysługują na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, przysługuje na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 186. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 187
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2022.06.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 187. 1. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.

3a. Od dnia 1 stycznia 2021 r. w postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest Rada Doskonałości Naukowej. W postanowieniu o wznowieniu postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza podmiot, przed którym prowadzi się wznowione postępowanie.

3b. W przypadku utraty przez podmiot wyznaczony zgodnie z ust. 3a uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie po wszczęciu wznowionego postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza inny podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia w tej dyscyplinie, przed którym postępowanie to będzie kontynuowane.

4. W przypadku wznowienia postępowania, w którym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, został nadany stopień doktora, stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które było przedmiotem postanowienia o wznowieniu. Po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

7. Od dnia 1 października 2019 r. postępowania, o których mowa w ust. 5 i 6, są prowadzone przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów lub podmiot wskazany w art. 178 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a od dnia 1 stycznia 2021 r. kompetencje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej.

Art. 188. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 189
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 189. 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działa do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą na zasadach dotychczasowych, z tym że działa przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

  1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

  2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

1b. Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia przeprowadzonego w sposób, o którym mowa w ust. 1a, podpisuje przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w przypadku jego nieobecności - sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. środki finansowe niezbędne do finansowania działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Członkom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wyznaczonym przez nią recenzentom przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

4. Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 190. 1. Stosunki pracy pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.

2. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.

3. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

4. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zapewnia obsługę Rady Doskonałości Naukowej od dnia powołania jej przewodniczącego.

5. Z dniem 1 stycznia 2020 r. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów staje się Biurem Rady Doskonałości Naukowej, o którym mowa w art. 237 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

6. Biuro Rady Doskonałości Naukowej zapewnia obsługę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 191. 1. Tworzy się Radę Doskonałości Naukowej. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, określi pierwszy statut Rady Doskonałości Naukowej.

2. Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2019 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Członkiem Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz posiada w dorobku:

  1) 3 artykuły naukowe opublikowane:

   a) w okresie ostatnich 5 lat w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, lub

   b) w latach 2014-2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, lub

  2) 1 monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:

   a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy lub

   b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, lub

  3) wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub

  4) wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.

4. Kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić:

  1) uczelnia, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+, A albo B;

  2) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy instytut naukowy, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadały kategorię naukową A+, A albo B.

Art. 192. 1. Uczelnie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się uczelniami w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Uczelnia wstępuje w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.

Art. 193. Uczelnie zawodowe i uczelnie akademickie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się odpowiednio uczelniami zawodowymi i uczelniami akademickimi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 194
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 194. 1. Uczelnie działające w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, mają prawo posługiwać się nazwami dotychczasowymi.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku zmiany nazwy uczelni publicznej działającej w dniu wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Istniejące wersje czasowe art. 195
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 195. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 3 i 5 tej ustawy, uczelnia publiczna utworzona w wyniku połączenia albo uczelnia, do której włączono inną uczelnię publiczną, instytut badawczy lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, jest uczelnią akademicką, jeżeli posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora.

Art. 196. 1. Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się ewidencją uczelni niepublicznych, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje zakres danych zawartych w ewidencji uczelni niepublicznych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

3. Do uczelni niepublicznych wpisanych do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się przepisu art. 39 ust. 3 tej ustawy.

4. Postępowania w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.

5. Po dokonaniu wpisu do ewidencji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, założyciel przekazuje środki finansowe w wysokości i terminie określonych na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku nieprzekazania tych środków w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu przepis art. 430 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do uczelni wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie upłynął termin przekazania środków finansowych.

7. Postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz w sprawie wykreślenia uczelni niepublicznej z tego rejestru, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 197. 1. Postępowania w sprawie wydania pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

2. Jeżeli w związku z postępowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej została wniesiona opłata, o której mowa w art. 21 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, podlega ona zwrotowi w terminie 3 tygodni od dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania.

3. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej, a założyciel nie złożył wniosku o wpis uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wraz z aktem założycielskim, o którym mowa w art. 23 tej ustawy, pozwolenie wygasa z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 198. Postępowania w sprawie połączenia uczelni niepublicznej z inną uczelnią niepubliczną albo włączenia uczelni niepublicznej do innej uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.

Art. 199. 1. Postępowania w sprawie wyrażenia zgody na likwidację uczelni niepublicznej oraz postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał decyzję o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a decyzja nie stała się ostateczna, termin otwarcia likwidacji określa się na podstawie przepisów dotychczasowych. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, decyzja o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej stała się ostateczna, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, postawienie w stan likwidacji następuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Do likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. Obowiązki i prawa likwidatora uczelni niepublicznej przejmuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, założyciel. Do obowiązków i praw założyciela związanych z likwidacją stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, została wydana decyzja o wyrażeniu zgody na likwidację uczelni niepublicznej, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, do obowiązków i praw założyciela stosuje się przepisy tej ustawy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 3 tej ustawy, biegnie od dnia jej wejścia w życie.

Art. 200. 1. W przypadku likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wobec których wykonanie obowiązku przystąpienia do likwidacji, jej prowadzenia lub zakończenia w sposób określony w art. 46 ust. 5 tej ustawy okazało się bezskuteczne, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może powołać osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w art. 46 ust. 12 i 13 tej ustawy.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykreśla uczelnię z ewidencji.

3. Koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz koszty wynagrodzenia osoby, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków finansowych z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 201. Uczelnie niepubliczne, których otwarcie likwidacji nastąpiło przed dniem 1 października 2011 r., podlegają wykreśleniu z ewidencji, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wykreślenie następuje z mocy prawa.

Art. 202. Postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 203. 1. Związki uczelni publicznych utworzone na podstawie art. 29a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 mogą funkcjonować w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na zasadach dotychczasowych.

2. Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni publicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, związki uczelni publicznych mogą być tworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Decyzje w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają, a związek uczelni niepublicznych podlega likwidacji.

5. Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 204. 1. Centra naukowe, utworzone na podstawie art. 31 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne, utworzone na podstawie art. 31a tej ustawy, działają na podstawie zawartych umów i porozumień.

2. Uczelnie dostosują umowy, o których mowa w art. 31 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz porozumienia, o których mowa w art. 31a tej ustawy, do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 205. 1. Postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Tworzenie studiów na kierunku przypisanym do dziedziny, w której uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 1 maja 2019 r., odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-4, nie stosuje się przepisów dotyczących minimum kadrowego.

Istniejące wersje czasowe art. 206
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
2021.09.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 206. 1. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która:

  1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu;

  2) nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

2. Uczelnia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć takie porozumienie w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.

2a. Do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, może uzyskać uczelnia zawodowa, która nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, na dzień złożenia wniosku o to pozwolenie oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a:

  1) pkt 2-5 tej ustawy - w okresie 2 lat akademickich,

  2) pkt 6 tej ustawy - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 tej ustawy, według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2a - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.

2c. Do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 2a i która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a pkt 2-6 ustawy, o której mowa w art. 1, może prowadzić kształcenie na tym kierunku, jeżeli zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 429 pkt 3 tej ustawy o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 2, i przedstawiła je ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Istniejące wersje czasowe art. 207
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
2021.12.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 207. Do dnia 31 grudnia 2022 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie tych studiów:

  1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

  2) spełnia łącznie następujące warunki:

   a) prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz

   b) prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu realizowane przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w niej jako podstawowym miejscu pracy.

Art. 208. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2020 r. w sprawach wydania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu uwzględnia się decyzje o cofnięciu uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 209. Postępowania w sprawie cofnięcia albo zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 210. 1. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zawieszone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają, chyba że przed tym dniem został złożony wniosek w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące wydawania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Przepis art. 205 ust. 5 stosuje się.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Art. 211. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia uzyskane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zgodnie z przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się pozwoleniami na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 212
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
2021.12.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 212. 1. Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się studiami na takim samym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy.

1a. Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1 niniejszej ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 ust. 1 i 2 lub art. 207 niniejszej ustawy.

2. Uczelnia, która w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić te studia w przypadku:

  1) zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2, albo

  2) posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach niestacjonarnych

- z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki 2022/2023.

3. Jeżeli uczelnia nie spełnia warunku określonego w ust. 2 pkt 1 albo 2, kontynuuje studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i nie prowadzi przyjęć na te studia.

4. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 2, w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.

Art. 213. 1. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, uzyskane w okresie 2 lat przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają z upływem 2 lat od dnia ich uzyskania, jeżeli nie rozpoczęto kształcenia na tych studiach.

2. Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, uczelnia nie prowadzi przyjęć na te studia i uprawnienie do ich prowadzenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, okres ten zalicza się jako rok akademicki do liczby lat, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Art. 214. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie przyporządkują kierunki prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Uczelnie, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzą w swojej siedzibie studia na co najmniej 2 kierunkach o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty kształcenia, przyporządkowane do tej samej dyscypliny, połączą te kierunki w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 215. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 216
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 216. Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2022/2023.

Art. 217. Studia interdyscyplinarne na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia prowadzone wspólnie przez podstawowe jednostki organizacyjne dwóch lub więcej uczelni, o których mowa w art. 10a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz studia wspólne, o których mowa w art. 168 tej ustawy, stają się studiami wspólnymi, o których mowa w art. 60 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 218. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie kontroli prowadzonych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 219. 1. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on", o którym mowa w art. 34a ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Dane i informacje zawarte w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz w Systemie Informacji o Nauce, o którym mowa w art. 4c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stają się danymi i informacjami zawartymi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

4. Do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15-17 tej ustawy.

6. W terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, podmioty obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wprowadzą dane za okres od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w tej ustawie.

7. W terminie do dnia 31 marca 2020 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1:

  1) wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 tej ustawy,

  2) mogą wprowadzić do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 tej ustawy

- za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej wejścia w życie.

8. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych wprowadzają na zasadach dotychczasowych dane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

9. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki usunie listę ostrzeżeń, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz ze strony internetowej urzędu obsługującego ministra.

10. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1.

11. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1.

12. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące zajęcia po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1.

13. W przypadku gdy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nie dysponuje pełnymi danymi za okresy, o których mowa w art. 352 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych te dane, które są dostępne.

14. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie gromadzi się nowych danych i informacji w bazie Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Dane i informacje zgromadzone w tej bazie do dnia wejścia w życie tej ustawy włącza się do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 tej ustawy. W okresie 10 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy dane i informacje stanowią bazę danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i mogą być przetwarzane w celach, o których mowa w art. 342 ust. 4 tej ustawy.

Art. 220. 1. Postępowania w sprawach stwierdzania nieważności aktów, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach stwierdzania nieważności aktów, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 221. Do zadań zleconych na podstawie art. 40-40b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 222. Osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu wejścia w życie ustawy odbywają studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 169 pkt 3, kontynuują te studia, badania lub prace na zasadach dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 223
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 223. 1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 330 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018-2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.

3. W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 1, wchodzą również przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 331 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. reprezentatywne organizacje związków zawodowych dokonają wyboru przedstawicieli pracowników oraz przekażą informacje o tych przedstawicielach przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Art. 224. Znosi się Rzecznika Praw Absolwenta, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 225. 1. Polska Komisja Akredytacyjna, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Polską Komisją Akredytacyjną, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że do końca kadencji trwającej w dniu wejścia w życie tej ustawy działa w składzie określonym przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, a sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje organem Komisji.

2. Polska Komisja Akredytacyjna, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w sprawach wydania opinii, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wydaje opinie na zasadach dotychczasowych.

3. Do wydania przez Polską Komisję Akredytacyjną ocen, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Polska Komisja Akredytacyjna uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

5. Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Biurem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 257 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

6. Stosunki pracy pracowników Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.

7. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.

8. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

9. Przy wnioskowaniu o przeprowadzenie oceny kompleksowej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się pozytywne i wyróżniające oceny programowe dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 226. 1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o której mowa w art. 337 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, o której mowa w art. 54 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, o której mowa w art. 337 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych działająca w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), staje się Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, o której mowa w art. 337 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 227. 1. Statuty uczelni:

  1) publicznych - uchwalą senaty,

  2) niepublicznych - uchwalą senaty albo nadadzą założyciele albo inne określone w statutach organy uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1

- na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1; statuty wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.

2. Statuty uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych zatwierdzi odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Statuty uczelni obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 228. 1. Senaty oraz inne działające zamiast senatu organy kolegialne uczelni publicznych, o których mowa w art. 60 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz najwyższe organy kolegialne uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 ust. 5 tej ustawy, stają się senatami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 6 tej ustawy, przestają być organami uczelni.

3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, pełnią tę funkcję.

4. Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

5. Znosi się konwenty, o których mowa w art. 60 ust. 4 i 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

6. Organy jednoosobowe uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się organami tych uczelni w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

7. Kolegia elektorów, o których mowa w art. 60 ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się kolegiami elektorów, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 229. Rektorzy uczelni, o których mowa w art. 60 ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się rektorami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 230. 1. Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą radę uczelni w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

2. Sposób powołania pierwszej rady uczelni określa senat.

3. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Kadencji pierwszej rady uczelni nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 21 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Powołanie rady uczelni w sposób określony w statucie, o którym mowa w art. 227 ust. 1, następuje w odniesieniu do rady uczelni, której kadencja następuje po zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 3.

6. W okresie od dnia powołania pierwszej rady uczelni do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, rada uczelni realizuje wyłącznie zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 22 ust. 2, ustawy, o której mowa w art. 1.

7. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, zadania rady uczelni realizuje senat.

Art. 231. 1. Rektorzy uczelni publicznych sprawują funkcję do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Kadencje rektorów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Kadencji rektorów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 26 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych wyda akty uzupełniające akty wyznaczenia rektorów uczelni służb państwowych i osób pełniących w uczelniach służb państwowych funkcje kierownicze do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby.

5. W aktach uzupełniających minister właściwy do spraw wewnętrznych określi przyporządkowanie osób, o których mowa w ust. 4, do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 ust. 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 oraz art. 451 ust. 4 tej ustawy stosuje się.

Art. 232. 1. Senaty uczelni publicznych działają do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Kadencje senatów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Kadencji senatów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 233. Do osób będących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do kadencji trwającej w tym dniu:

  1) członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  2) członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

  3) członkami senatów,

  4) członkami kolegiów elektorów,

  5) rektorami

- nie stosuje się wymagania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Art. 234. Postępowania odwoławcze wszczęte na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 i niezakończone do dnia 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że rektor utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla tę decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy.

Art. 235. 1. Zamiejscowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się filiami, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. senaty uczelni publicznych mogą złożyć do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o włączenie filii uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, uczelnie dołączają umowę określającą wzajemne zobowiązania w zakresie:

  1) przekazania mienia,

  2) warunków kontynuacji kształcenia przez studentów i doktorantów,

  3) warunków kontynuacji stosunków pracy pracowników

- włączanej filii.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza filię uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia, i przenosi na nią pozwolenia na utworzenie studiów, będące w dniu 30 września 2018 r. uprawnieniami do prowadzenia studiów na określonych kierunkach, przysługującymi zamiejscowej jednostce organizacyjnej.

5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, bierze się pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

6. Uczelnie i filie, o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się uczelniami i filiami, o których mowa w art. 47 ustawy, o której mowa w art. 1.

7. Do postępowań w sprawach utworzenia uczelni lub filii uczelni zagranicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 236. 1. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości oraz centrami transferu technologii, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Spółki celowe, o których mowa w art. 86a ust. 1 oraz w art. 86b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się spółkami celowymi, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Regulaminy zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, o których mowa w art. 86c ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się regulaminami zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, o których mowa w art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się regulaminami korzystania z infrastruktury badawczej, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 237. Środki finansowe z budżetu państwa przyznane podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stają się środkami finansowymi uczelni w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 238
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
2022.06.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 238. 1. Do dnia 31 grudnia 2018 r.:

  1) uczelnie publiczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3,

  2) uczelnie niepubliczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 4a ustawy, o której mowa w pkt 1,

  3) uczelnie otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, o której mowa w pkt 1,

  4) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94a ustawy, o której mowa w pkt 1

- na zasadach dotychczasowych.

2. Uczelnie otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1:

  1) pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 - do dnia 31 grudnia 2020 r.,

  2) pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1 - do dnia 31 grudnia 2023 r.

- na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na świadczenia, o których mowa w:

  1) art. 199 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 - w roku 2019,

  2) art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 - w latach 2020-2023

- na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1.

4. Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania dotacji i innych środków finansowych, o których mowa w art. 94, art. 94a i art. 94b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przyznawane z budżetu państwa z części ustalonych na podstawie art. 94 ust. 3 tej ustawy.

7. Do wniosków o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, złożonych w roku 2018 w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

8. Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przekazywane na rachunek funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

9. Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.

10. Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 84b ust. 2 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

10a. Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, dokonuje na podstawie raportu końcowego, prezentującego osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, zespół doradczy powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 341 ustawy, o której mowa w art. 1.

11. Dane przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku 2018 na podstawie art. 96b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykorzystuje do ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni na podstawie art. 357 ustawy, o której mowa w art. 1.

12. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

13. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki finansowe na świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

14. Do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych stosuje się odpowiednio sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych przekazują dane niezbędne do podziału tych środków określone w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy.

15. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

16. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przy podziale dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności studiów doktoranckich dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

17. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

18. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na podstawie:

  1) kategorii naukowych przyznanych w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4;

  2) liczby pracowników jednostki naukowej wskazanych przez tę jednostkę w roku 2016 we wniosku o przyznanie kategorii naukowej na potrzeby ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem:

   a) pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,

   b) osób, które nie złożyły oświadczeń, o których mowa w art. 219 ust. 11.

19. Kategorię naukową, o której mowa w ust. 18, ustala się pod warunkiem przypisania do danej dyscypliny co najmniej 12 pracowników, o których mowa w ust. 18 pkt 2. Kategoria naukowa ustalona dla dyscypliny zgodnie z ust. 18 nie podlega zmianom do dnia uzyskania kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

20. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmie, o którym mowa w art. 368 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się dane dotyczące studentów i doktorantów otrzymujących świadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 173 ust. 1 pkt 1 i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 239. 1. Programy naprawcze, o których mowa w art. 100a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, realizuje się na zasadach dotychczasowych.

2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. przy obliczaniu proporcji sumy strat netto do kwoty dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 100a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, uwzględnia się dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-6, 8, 9 i 11 tej ustawy.

3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. programy naprawcze są opracowywane i realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 240. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze zasadnicze i inne fundusze, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się odpowiednio funduszami zasadniczymi i innymi funduszami, o których mowa w art. 409 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Z dniem 1 stycznia 2019 r. środki finansowe pozostające w dyspozycji uczelni na funduszach rozwoju, o których mowa w art. 101 ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazuje się na rachunki funduszy zasadniczych.

Art. 241. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się funduszami stypendialnymi, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Środki finansowe, o których mowa w art. 238 ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.

4. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w art. 414 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, udział środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie może być mniejszy niż udział liczby tych doktorantów w łącznej liczbie studentów i doktorantów oraz większy niż 6% wysokości dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 238 ust. 13, oraz środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 r. środki finansowe z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje domów oraz stołówek studenckich, przekazuje się na fundusz zasadniczy, o którym mowa w art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a w przypadku uczelni niepublicznych - na kapitał podstawowy.

6. Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych zgodnie z ust. 5.

7. Do środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wydatkowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, z naruszeniem art. 174 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stosuje się odpowiednio przepis art. 412 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 242. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla doktorantów utworzone w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych na podstawie art. 103a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się funduszami stypendialnymi.

2. Środki finansowe, o których mowa w art. 238 ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w ust. 1.

3. Z dniem 31 grudnia 2023 r. likwiduje się fundusze stypendialne, o których mowa w ust. 1.

Art. 243. 1. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach funduszy stypendialnych oraz funduszy wsparcia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 412 i art. 415 ustawy, o której mowa w art. 1, są przekazywane na rachunki bankowe prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego przez:

  1) uczelnie niepubliczne, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe - w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.;

  2) uczelnie publiczne - w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.

2. Środki finansowe nieprzekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, stanowią dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).

3. W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.

Art. 244. W przypadku gdy w uczelni niepublicznej niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 94 ust. 4 lub 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na koniec roku 2018 przewyższają kwotę dotacji ustalonej na rok 2019 na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 4 lub 5 ustawy, o której mowa w art. 1:

  1) nie przyznaje się uczelni środków finansowych, o których mowa odpowiednio w art. 365 pkt 3 lub 6 tej ustawy;

  2) uczelnia zwraca niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie stanowiącej różnicę między stanem środków na koniec roku 2018 a wysokością dotacji ustalonej na podstawie algorytmu na rok 2019.

Art. 245. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. własne fundusze stypendialne na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów utworzone na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się własnymi funduszami na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów tworzonymi na podstawie art. 420 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Stypendia, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyznane przed dniem 1 stycznia 2019 r. wypłaca się na zasadach dotychczasowych.

Art. 246. 1. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się pracownikami uczelni w rozumieniu tej ustawy.

2. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę na czas określony w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, pozostają zatrudnieni do końca okresu wskazanego w tej umowie.

3. Do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, oraz zawartych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy, w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - do dnia 31 grudnia 2018 r., a w pozostałym zakresie - do dnia 30 września 2020 r.

4. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie dostosują umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, z tym że wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tej ustawy na stanowisku:

  1) docenta albo starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki - nie może być niższa niż 73%,

  2) starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki - nie może być niższa niż 50%

- wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy.

5. Przy zawieraniu umów o pracę w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. do ustalania stanowisk w uczelni stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 247. 1. Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1:

  1) pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych, o których mowa w art. 114 tej ustawy;

  2) dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

2. W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, statuty uczelni, o których mowa w art. 227 ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania.

Istniejące wersje czasowe art. 248
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 248. 1. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres.

2. Do stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 246 ust. 3 i 4, z tym że obowiązek, o którym mowa w ust. 4, uczelnie wykonają w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.

3. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku do końca okresu wskazanego w akcie mianowania, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyła ona 67. rok życia, jeżeli nabyła prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo.

Art. 249. 1. Uczelnie wprowadzą regulaminy pracy w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie publiczne zawrą zakładowe układy zbiorowe pracy albo ustalą regulaminy wynagradzania.

3. Do dnia 30 września 2020 r.:

  1) umowy o pracę zostaną dostosowane do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, i statutu;

  2) stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania, z wyłączeniem stanowiska docenta, zostaną dostosowane do stanowisk określonych w tej ustawie i statucie.

Art. 250. 1. Stanowisko profesora zwyczajnego, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się stanowiskiem profesora, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Stanowiska profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego, o których mowa w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się stanowiskiem profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 251. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 252. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 253. Zgody rektora, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wyrażone na podstawie tego przepisu, zachowują moc przez okres, na który zostały wyrażone.

Art. 254. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, do wymiaru czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, a także pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, stosuje się przepis art. 130 ust. 7 tej ustawy.

Art. 255. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Pierwsza ocena okresowa, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jest dokonywana do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy.

3. Ocena okresowa może być dokonana w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 2. W tym przypadku kolejna ocena jest dokonywana w terminie określonym w ust. 2, przy czym może ona być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, jeżeli poprzednia ocena była negatywna.

4. Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Art. 256. 1. Urlopy dla celów naukowych i urlopy dla poratowania zdrowia udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 257. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych przez komisje dyscyplinarne, które w dniu wejścia w życie tej ustawy prowadziły postępowanie.

Art. 258. 1. Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, kończą się z dniem 31 grudnia 2020 r.

2. Kadencja komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, kończy się z dniem 31 sierpnia 2020 r.

3. Rzecznikom dyscyplinarnym, o których mowa w art. 145 ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz członkom komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142a ust. 1 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży w okresie:

  1) od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. - na zasadach dotychczasowych;

  2) od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, oraz przepisach wydanych na podstawie art. 403 ust. 4 tej ustawy.

Art. 259. Znosi się Konwent Rzeczników, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 260. Pracownicy uczelni niepublicznych otrzymujący przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, dodatek za staż pracy zachowują prawo do tego dodatku w wysokości przysługującej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Art. 261. Okresy, które przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zaliczono pracownikowi jako uprawniające do nagrody jubileuszowej, podlegają zaliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.

Art. 262. W latach 2019-2026 dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości kwoty odpisu dokonanego w 2018 r. Wysokość odpisu może być zwiększona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni, jednak nie może być większa niż 6,5% planowanych przez uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych.

Art. 263. 1. Senaty uczelni uchwalą regulaminy studiów na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

2. Regulaminy uchwalone na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów, o których mowa w ust. 1.

Art. 264. 1. Umowy ze studentami, o których mowa w art. 160a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zachowują moc; do umów tych stosuje się przepisy art. 160a tej ustawy.

2. Uczelnia zawiera z osobami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 2018/2019 umowy określające warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat, na zasadach dotychczasowych.

Art. 265. Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia, z tym że:

  1) w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. - uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3;

  2) od dnia 1 października 2019 r. - uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 266. 1. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni dostosują uchwały określające warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjęte zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 1.

2. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni publicznych określą i podadzą do wiadomości publicznej zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na okres 4 lat, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, z zachowaniem zasad określonych na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 267. Postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o których mowa w art. 170e ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 268. 1. Programy kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się programami studiów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, senaty uczelni dostosują programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w tej ustawie.

Art. 269. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, senaty uczelni dostosują organizację potwierdzania efektów uczenia się, o której mowa w art. 170f ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, do wymagań określonych w art. 71 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 270. 1. W roku akademickim 2018/2019 studenci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

2. W roku akademickim 2018/2019 doktoranci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 199 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. pomoc materialną, o której mowa w art. 173 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wypłaca się z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 271. Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 272. 1. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

2. Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 273. 1. W roku akademickim 2018/2019 pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 i art. 199 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyznaje się na zasadach dotychczasowych i w trybie dotychczasowym.

2. Komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne, o których mowa w art. 175 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, działają do końca roku akademickiego 2018/2019.

Art. 274. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 178 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na rok akademicki 2018/2019 składa się w terminie do dnia 15 października 2018 r.

2. Postępowania wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 275. 1. Regulaminy ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 186 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.

2. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, określone w art. 199 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.

3. Do dnia 1 października 2019 r. dyrektor instytutu badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowego instytutu naukowego ustali szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 104 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.

Art. 276. Postępowania w sprawie skreślenia studenta z listy studentów w przypadkach, o których mowa w art. 190 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakończone przed dniem wejścia w życie regulaminów studiów, o których mowa w art. 263 ust. 1, prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

Art. 277. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 191a ust. 6-7a oraz w art. 191b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 278. 1. Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują ważność na zasadach dotychczasowych.

2. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2019 r. można wydawać legitymacje studenckie i legitymacje doktorantów oraz potwierdzać ich ważność na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2020 r. nauczycielom akademickim wydaje się legitymacje służbowe oraz potwierdza ich ważność na zasadach dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 279
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2023.09.06
zmieniony przez
2024.02.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:

  1) do dnia 30 września 2019 r. - rady jednostek organizacyjnych uczelni;

  2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - podmioty wskazane w statutach uczelni.

3. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.

Art. 280. Do obliczenia proporcji liczby uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 5 lub 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2 tej ustawy, do liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem stosuje się przepis art. 195a ust. 2 tej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 281
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 281. 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 104 tej ustawy.

2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.

3. W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 198a ustawy, o której mowa w art. 1, zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jest przyznawana doktorantom, o których mowa w ust. 1, przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie. Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i art. 92 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.

Art. 282. W odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, pomoc materialna, o której mowa w art. 199a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, może być przyznawana na podstawie uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a ust. 2 tej ustawy, przyjętych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 283. 1. W odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, zasady przyznawania stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 173b ust. 2 tej ustawy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

2. Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 284. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 199c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na rok akademicki 2018/2019 składa się w terminie do dnia 15 października 2018 r.

2. Postępowania wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 285. 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym oraz międzynarodowym instytucie naukowym - dyrektor tego instytutu.

Art. 286. 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 287. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w art. 360 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 288. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o kredyt studencki, o którym mowa w art. 210 ustawy, o której mowa w art. 1, przy czym kredyt jest udzielany na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata. Do kredytów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.

Art. 289. Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 podlegają zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu i finansowanemu na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Istniejące wersje czasowe art. 290
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 290. W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 r. szkoła doktorska może być prowadzona:

  1) przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 2 dyscyplinach;

  2) przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej uprawnienia do nadawania stopnia doktora;

  3) wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 1 dyscyplinie.

Istniejące wersje czasowe art. 290a
2022.05.28
dodany przez

Art. 290a. 1. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską kategorii naukowej B w co najmniej jednej dyscyplinie, w której jest prowadzone kształcenie w tej szkole:

  1) kształcenie w dyscyplinie albo w dyscyplinach, w których podmiot uzyskał tę kategorię naukową, może być prowadzone w tej szkole wyłącznie dla doktorantów, którzy je rozpoczęli nie później niż w roku akademickim, w którym została przyznana ta kategoria naukowa,

  2) szkoła doktorska może być prowadzona po zakończeniu roku akademickiego, w którym została przyznana ta kategoria naukowa, mimo zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w art. 198 ust. 3-5 ustawy, o której mowa w art. 1

- jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym podmiot uzyska w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach kategorię naukową albo kategorie naukowe w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący szkołę doktorską nie może prowadzić rekrutacji do tej szkoły.

3. Jeżeli kategoria naukowa albo kategorie naukowe uzyskane w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej będą nie niższe niż B+, podmiot może prowadzić kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej, poczynając od roku akademickiego następującego po roku, w którym uzyskał tę kategorię naukową albo te kategorie naukowe, na zasadach obowiązujących w roku akademickim, w którym:

  1) uzyskał kategorię naukową B w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach;

  2) zaprzestał spełniania warunków, o których mowa w art. 198 ust. 3-5 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 291. Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, o których mowa w art. 200 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz program kształcenia w szkole doktorskiej, o którym mowa w art. 201 ust. 3 tej ustawy, podaje się po raz pierwszy do wiadomości publicznej do dnia 31 maja 2019 r.

Art. 292. Regulaminy szkół doktorskich zostaną uchwalone na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.

Art. 293. 1. Samorząd studencki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, uchwali regulamin, o którym mowa w art. 110 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Regulaminy uchwalone na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 294. 1. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 203 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 338 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

3. Statut uchwalony na podstawie art. 203 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 295. 1. Uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się uczelnianymi organizacjami studenckimi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Złożenie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 205 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uznaje się za wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 111 ust. 2 tej ustawy.

Art. 296. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. samorządy doktorantów, o których mowa w art. 208 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, działają na zasadach dotychczasowych.

2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. samorządy doktorantów tworzą doktoranci, o których mowa w art. 215 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w art. 279 ust. 1.

Art. 297. 1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów, o której mowa w art. 209 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Krajową Reprezentacją Doktorantów, o której mowa w art. 339 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Krajowa Reprezentacja Doktorantów uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

3. Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów obowiązujący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 298. 1. Uczelniane organizacje doktorantów działające na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się uczelnianymi organizacjami doktorantów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Złożenie wniosku o wpis uczelnianej organizacji doktorantów do rejestru zgodnie z przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uznaje się za wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami tej ustawy.

Art. 299. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 300. 1. Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 213 ust. 1 oraz w art. 226 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, trwają do dnia powołania komisji dyscyplinarnych na podstawie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1.

2. Kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów oraz kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw doktorantów, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, trwają do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 301. 1. Tereny uczelni określone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, pozostają terenami uczelni w rozumieniu art. 50 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Porozumienia, o których mowa w art. 227 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 302. 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Na prowadzenie studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego otrzymuje dotacje z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 303. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia uzyskania przez federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki kategorii naukowej, może ona wykonywać uprawnienia jednostek uczestniczących związanych z posiadaniem przez nie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w zakresie, o którym mowa w art. 173 ust. 5 tej ustawy.

Art. 304. 1. Podstawą dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania nauki, o których mowa w art. 383 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, są wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok w części 28 Nauka oraz rezerwie celowej nr 84 pn. "Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych", a także w ramach działu 730 Nauka w innych częściach budżetowych.

2. Podstawą dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 383 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, są wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok w części 38 Szkolnictwo wyższe oraz rezerwie celowej nr 18 pn. "Środki na działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej", a także w ramach działu 803 Szkolnictwo wyższe w innych częściach budżetowych.

Art. 305. 1. Pierwszy konkurs w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", o którym mowa w art. 387 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

2. Do pierwszego konkursu może przystąpić uczelnia akademicka, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1:

  1) spełniony jest jeden z poniższych warunków:

   a) co najmniej połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 albo

   b) co najmniej 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2;

  2) żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 nie posiada kategorii naukowej C;

  3) żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

3. W pierwszym konkursie środki finansowe, o których mowa w art. 387 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, są wypłacane przez okres 7 lat.

4. W pierwszym konkursie plan, o którym mowa w art. 388 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, sporządza się na okres 6 lat.

Istniejące wersje czasowe art. 306
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 306. Pierwszy konkurs w ramach programu "Regionalna inicjatywa doskonałości", o którym mowa w art. 396 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Istniejące wersje czasowe art. 306a
2023.09.06
dodany przez

Art. 306a

Art. 307. Pierwszy komunikat w ramach przedsięwzięcia "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości", o którym mowa w art. 400 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

Art. 308. Wnioski w ramach pierwszego programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", o którym mowa w art. 401 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, są oceniane przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

Art. 309. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanym przez nie recenzentom i ekspertom, ekspertom powołanym na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, członkom Komitetu Polityki Naukowej, członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 310
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 310. 1. W latach 2019 i 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może przekazać skarbowe papiery wartościowe uczelni publicznej na zwiększenie funduszu zasadniczego lub międzynarodowemu instytutowi naukowemu na zwiększenie funduszu statutowego.

2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych uczelniom publicznym i międzynarodowym instytutom naukowym nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 tys. zł.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

  1) datę emisji;

  2) powołanie podstawy prawnej emisji;

  3) jednostkową wartość nominalną;

  4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

  5) cenę lub sposób jej ustalenia;

  6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

  7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

  8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

  9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, uczelnie publiczne lub międzynarodowe instytuty naukowe mogą posiadać do terminu ich wykupu albo podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do spraw budżetu.

8. Minister właściwy do spraw budżetu może udzielić zgody na rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych oraz poziom deficytu sektora finansów publicznych.

9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.

10. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez uczelnie publiczne, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735).

11. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez międzynarodowe instytuty naukowe, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Art. 311. Obowiązek, o którym mowa w art. 419 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczy również środków finansowych, o których mowa w art. 238 ust. 8 oraz art. 241 ust. 2.

Art. 312. Do wniosku, o którym mowa w art. 423 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia powołania rady uczelni, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r., zamiast zgody rady uczelni dołącza się zgodę senatu.

Art. 313. 1. Krajowy Program Badań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, zachowuje moc do dnia określenia polityki naukowej państwa, o której mowa w ust. 2.

2. Rada Ministrów określi po raz pierwszy politykę naukową państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 314. 1. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, na którą zostały wpisane przedsięwzięcia z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249), zachowuje moc do dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłosi po raz pierwszy Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art. 315. 1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. podmioty, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 5 tej ustawy.

2. Do przyznawania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. umarza się, z wyjątkiem postępowań w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 20 tej ustawy, z tym że:

  1) w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania;

  2) do przyznawania tych środków stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r., prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

5. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w konkursie ogłoszonym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

6. Środki finansowe, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r. przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

7. Do dnia 31 grudnia 2018 r. do zwiększania dotacji, o którym mowa w art. 18 ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zwiększenie ustalone dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a tej ustawy, przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

Art. 316. 1. Do wykorzystywania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 pkt 4 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznanych i niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się odpowiednio przepis art. 407 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1. Rozliczanie tych środków odbywa się na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Do sprawozdań z wykorzystania tych środków stosuje się art. 350 i art. 354 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Do zwrotu środków, o których mowa w art. 4c ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznanych na podstawie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia przyznanych środków finansowych, o których mowa w art. 14a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 317. 1. Środki finansowe przyznane zgodnie z art. 19 ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r., przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

2. W przypadku otrzymania kategorii naukowej C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wniosek, o którym mowa w art. 19 ust. 4 tej ustawy, składa się w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Jeżeli ocena dotyczyła jednostki organizacyjnej uczelni, wniosek składa rektor.

3. Do ponownej oceny, o której mowa w art. 19 ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 318. 1. Programy i przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki", który może być realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r. na zasadach dotychczasowych.

2. Programy "Diamentowy Grant" oraz "Doktorat wdrożeniowy", o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 3a i 3f ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, realizuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Środki finansowe przyznane w ramach:

  1) programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki" - przekazuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.,

  2) programów, o których mowa w ust. 2 - przekazuje się do dnia 31 grudnia 2024 r.

- na zasadach dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 318a
2022.06.10
dodany przez

Art. 318a. 1. Środki finansowe przyznane w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (M.P. poz. 120) mogą być przekazywane do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek beneficjenta programu, o którym mowa w ust. 1, zawiera z nim aneks do umowy o realizację projektu, na podstawie której środki finansowe są przekazywane w 2023 r.

Art. 319. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące:

  1) nagród ministra, o których mowa w przepisach ustaw uchylanych w art. 169 pkt 2-4,

  2) nagród Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2,

  3) stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4

- prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 320. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania o udzielenie zamówień z dziedziny nauki w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w wyniku postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w ust. 1, oraz do umów zawartych po dniu wejścia w życie tej ustawy w wyniku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy - stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 321. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, audyty zewnętrzne prowadzone na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 322. 1. Z dniem 31 grudnia 2019 r. znosi się Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w art. 35 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Kadencja członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych upływająca z dniem 31 grudnia 2018 r. trwa do dnia 31 grudnia 2019 r. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2019 r. do powołania i odwołania przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych stosuje się przepis art. 40 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działa na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

5. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące:

  1) kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 oraz

  2) oceny, o której mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1

- prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2019 r. prowadzi Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie przepisów dotychczasowych.

6. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

7. Decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 zachowują moc do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stała się ostateczna. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza komunikat o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna.

Istniejące wersje czasowe art. 323
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2022.11.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 323. 1. Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 271 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:

  1) uczelnie, w których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię A+, A albo B;

  2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową A+, A albo B.

3. Zgłoszenie kandydata zawiera informację o dyscyplinie reprezentowanej przez kandydata zgodnej z pierwszym oświadczeniem, o którym mowa w art. 219 ust. 11.

Istniejące wersje czasowe art. 323a
2022.11.15
dodany przez

Art. 323a

Istniejące wersje czasowe art. 324
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 324. 1. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.

2. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.

2a. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:

  1) Scopus - jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,

  2) Science Citation Index Expanded,

  3) Social Sciences Citation Index,

  4) Arts & Humanities Citation Index,

  5) Emerging Sources Citation Index

- i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.

2b. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2.

3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo.

4. Projekty pierwszych wykazów sporządzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przygotuje zespół doradczy powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

5. Przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11.

6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r., informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 ust. 11 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że:

  1) osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

  2) instytut badawczy, o którym mowa w art. 356 ust. 1 tej ustawy, wprowadza informacje, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 265 ust. 11 tej ustawy.

Art. 325. Komitet Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 35 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, staje się Komitetem Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 340 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 326. Z dniem 1 stycznia 2019 r. znosi się zespoły, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. zespoły działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 327. 1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie można łączyć również z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Do dnia 30 września 2019 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie może być również prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie może być również przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 328. 1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Nauki nie można łączyć również z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Do dnia 30 września 2019 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki nie może być również prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki nie może być również przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Istniejące wersje czasowe art. 329
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.01.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 329. 1. Ilekroć w ustawach zmienianych w art. 4, art. 34, art. 37, art. 42, art. 43, art. 46, art. 76, art. 84, art. 87, art. 108, art. 121, art. 126, art. 127, art. 140, art. 150, art. 163, art. 165 oraz art. 166 jest mowa o szkole doktorskiej, należy przez to rozumieć, do dnia 31 grudnia 2023 r., również studia doktoranckie, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

1a. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy zmienianej w art. 42.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wydaje się zaświadczenia, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 140, na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach zaświadczenie wydaje uczelnia.

Art. 330. Świadczenia i stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie przepisów ustaw uchylanych w art. 169, oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

Art. 331. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ust. 4 ustawy zmienianej w art. 19, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 332. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 24, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 333. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania dotacji i środków z budżetu państwa oraz wykonywania uprawnień właściwego ministra, związanych z przyznawaniem środków na finansowanie badań naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 25, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 334. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.

2. Do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenia, o których mowa w:

  1) art. 51 ust. 2, art. 81, art. 122 ust. 3, art. 137 ust. 2, art. 164, art. 248 pkt 1, art. 306, art. 321, art. 327 ust. 8, art. 353, art. 363 pkt 1, art. 363 pkt 2, art. 367 ust. 2, art. 402 pkt 1, 2 i 7, art. 402 pkt 3 oraz art. 402 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1 - wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;

  2) art. 5 ust. 3, art. 181, art. 267 ust. 2 pkt 1, art. 267 ust. 2 pkt 2, art. 328 ust. 8, art. 401 ust. 6, art. 402 pkt 5 oraz art. 402 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 - wydaje minister właściwy do spraw nauki;

  3) art. 134 ustawy, o której mowa w art. 1 - wydaje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego;

  4) art. 148a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 140 - wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

3. Do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki jest dysponentem części budżetowej "Nauka" i "Szkolnictwo wyższe".

4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe są ujęte w działach klasyfikacji budżetowej "Nauka" i "Szkolnictwo wyższe".

Art. 335. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zakaz, o którym mowa w:

  1) art. 37 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 69,

  2) art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 97,

  3) art. 41 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 98,

  4) art. 66 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 165

- dotyczy również członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 336. W sprawach o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 79, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 109, oraz o świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 153, w zakresie:

  1) stypendium doktoranckiego w rozumieniu art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 lub

  2) pomocy materialnej w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3

- stosuje się przepisy ustaw zmienianych odpowiednio w art. 79, art. 109 lub art. 153, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 337. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 88, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 338. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 120, do dnia 31 grudnia 2018 r. mogą dokonywać lokat, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, na zasadach dotychczasowych, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2019 r.

Art. 339. Do dnia określenia polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, programy badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 27 ustawy zmienianej w art. 124, są finansowane na zasadach dotychczasowych.

Art. 340. Do oceny wniosków składanych w konkursach na realizację projektów badawczych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 125:

  1) nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1,

  2) ogłoszonych w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 341. Do przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych przeprowadzanych przez rady naukowe spółek, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 179 ust. 1-7.

Art. 342. Do dnia 31 grudnia 2019 r. do wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 126, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności instytutu dokonaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Art. 343. Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, podstawą oceny, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 344. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy instytuty badawcze dostosują umowy o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych w art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 345. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu dotychczasowym, staje się komisją dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Rzecznik dyscyplinarny przy komisji, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu dotychczasowym, staje się rzecznikiem dyscyplinarnym przy komisji, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 346. Do dnia 30 września 2019 r. Prezes i wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk nie mogą pełnić również funkcji rektora, prorektora, dziekana i prodziekana w uczelniach.

Art. 347. Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, podstawą stwierdzenia zgodności działalności instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk z kierunkami, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 127, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut, o którym mowa w art. 50 ust. 5 zdanie drugie tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 348. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk dostosują umowy o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych w art. 88 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 127, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 349. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 45h ustawy zmienianej w art. 12 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45h ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

  2) art. 28 ust. 3 i art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 ust. 3 i art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.;

  3) art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.;

  4) art. 80 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

  5) art. 9 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

  6) art. 9b i art. 9c ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

  7) art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy;

  8) art. 26 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 zachowują moc do dnia 30 czerwca 2021 r.

Art. 350. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 334 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33-36 i 39 oraz art. 167, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 30.08.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60