Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Zawody regulowane »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.10.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.10.2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 Dz. U. z 2008 r. nr 182, poz. 1125
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 31.12.2016 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umiejętności wykazanych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, zwanych dalej "wnioskodawcami", a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 182, poz. 1125
2011.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, zwany dalej "właściwym organem", ustala, w drodze postanowienia, zakres tematyczny testu umiejętności.

2. Zakres tematyczny testu umiejętności jest ustalany indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem różnic pomiędzy kwalifikacjami wnioskodawcy a wymaganymi do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 213).

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się wnioskodawcy oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej "Komisją Egzaminacyjną".

4. Wraz z postanowieniem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy doręcza się informacje o konieczności wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 3, oraz wskazuje adres siedziby Komisji Egzaminacyjnej.

§ 3. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, występuje z wnioskiem do Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzenie testu umiejętności.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 182, poz. 1125
2011.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Test umiejętności jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną w terminach części pisemnej egzaminów na doradcę podatkowego, wyznaczanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

2. Jeżeli wnioskodawca wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w § 3, później niż na 30 dni przed terminem określonym w ust. 1, przystępuje do testu w następnym wyznaczonym terminie.

3. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu umiejętności Komisja Egzaminacyjna powiadamia wnioskodawcę nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 182, poz. 1125
2011.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Test umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom przystępującym do testu samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do testu umiejętności jest obowiązana okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

3. Przed rozpoczęciem części pisemnej osoba przystępująca do testu umiejętności jest informowana o:

  1) sposobie przeprowadzania testu umiejętności;

  2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie testu umiejętności;

  3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

  4) terminie ogłoszenia wyników testu umiejętności;

  5) czasie rozpoczęcia i zakończenia testu umiejętności.

4. Przed rozpoczęciem części pisemnej osoba przystępująca do testu umiejętności powinna sprawdzić kompletność testu i zadania, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości powinna niezwłocznie powiadomić o tym przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

5. Po zakończeniu części pisemnej osoba przystępująca do testu umiejętności zwraca pracę, która jest oznaczana przez członka składu egzaminacyjnego kodem nadawanym na potrzeby oceny części pisemnej testu umiejętności.

Istniejące wersje czasowe § 5a
2011.12.07
dodany przez

§ 5a. 1. Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć z testu umiejętności osobę, która w trakcie tego testu korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagała pozostałym jego uczestnikom lub w inny sposób zakłócała przebieg testu. Wykluczenie z udziału w teście umiejętności jest równoznaczne z jego niezaliczeniem.

2. Podczas części pisemnej testu umiejętności osoba przystępująca do tego testu może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody przewodniczącego składu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali osoba przystępująca do testu umiejętności przekazuje pracę sekretarzowi składu egzaminacyjnego.

§ 6. 1. Test umiejętności jest przeprowadzany w języku polskim.

2. Test umiejętności składa się z części pisemnej i ustnej.

3. Osoba, która nie zaliczy testu umiejętności, może go powtarzać. Termin ponownego przystąpienia do testu umiejętności może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia testu, którego wynik był negatywny.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 182, poz. 1125
2011.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Część pisemna testu umiejętności polega na:

  1) rozwiązaniu testu;

  2) rozwiązaniu zadania będącego sporządzeniem wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

2. Liczbę pytań w teście, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn liczby 10 i liczby dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2a. W przypadku gdy liczba dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest większa niż 10, liczbę pytań w teście z poszczególnych dziedzin zmniejsza się w taki sposób, aby liczba pytań w teście wynosiła 100.

3. Czas trwania testu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest równy liczbie minut odpowiadającej liczbie pytań w teście.

4. Rozwiązanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa 180 minut.

5. Rozwiązując zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, osoba przystępująca do testu umiejętności może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 182, poz. 1125
2011.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Każde pytanie w teście, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, jest oceniane w następujący sposób:

  1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;

  2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;

  3) brak odpowiedzi - zero punktów.

2. Rozwiązanie zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, jest oceniane w skali od 0 do 20 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej:

  1) 80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz

  2) 10 punktów za rozwiązanie zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

4. Nie podlegają ocenie prace z części pisemnej testu umiejętności:

  1) zawierające elementy pozwalające na identyfikację autora pracy;

  2) niezawierające kompletnych arkuszy z testami oraz z zadaniami;

  3) rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny.

5. Prace niepodlegające ocenie, o których mowa w ust. 4, są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 182, poz. 1125
2011.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Część ustna testu umiejętności jest przeprowadzana bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej tego testu.

2. Część ustna testu umiejętności polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań.

3. Liczba pytań w zestawie, o którym mowa w ust. 2, jest równa liczbie dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności, określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. W przypadku gdy liczba dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest większa niż 10, liczbę pytań z poszczególnych dziedzin w zestawie, o którym mowa w ust. 2, zmniejsza się w taki sposób, aby liczba pytań w zestawie wynosiła 10.

§ 10. 1. W części ustnej testu umiejętności skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty wyrażone pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź, a następnie sumuje punkty przyznane za każdą odpowiedź.

2. Warunkiem zaliczenia części ustnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

§ 11. Sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu testu umiejętności. Protokół podpisują wszystkie osoby egzaminujące.

§ 12. Test umiejętności uważa się za zaliczony, jeżeli osoba przystępująca do testu uzyskała z części pisemnej tego testu liczbę punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, a z jego części ustnej - liczbę punktów, o której mowa w § 10 ust. 2.

§ 13. Wynik testu umiejętności jest ogłaszany w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.

§ 14. 1. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników osoba przystępująca do testu może zwrócić się do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z wnioskiem o wgląd do części pisemnej testu umiejętności, a także o dokonanie jej ponownej oceny.

2. Wniosek jest składany w formie pisemnej.

3. Część pisemna testu umiejętności jest udostępniona w sekretariacie Komisji Egzaminacyjnej, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej.

§ 15. 1. W terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przekazuje jego wynik, w formie zaświadczenia, osobie przystępującej do testu oraz właściwemu organowi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, osoba przystępująca do testu zgłasza zamiar powtarzania testu umiejętności Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej, który zawiadamia o tym właściwy organ.

§ 16. 1. Koszty przeprowadzenia testu umiejętności ustala się w sposób określony w przepisach dotyczących opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym dla przeprowadzenia egzaminów na doradcę podatkowego, nie przekraczając wysokości opłaty za ten egzamin, określonej w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umiejętności obejmuje do 50% dziedzin wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, wnioskodawca wnosi połowę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

3. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umiejętności obejmuje ponad 50% dziedzin wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, wnioskodawca wnosi pełną kwotę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

4. W przypadku powtarzania testu umiejętności osoba przystępująca do testu wnosi opłatę ustaloną w wysokości określonej w ust. 2 lub 3.

5. Wpłaty, o których mowa w ust. 2-4, są wnoszone na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

§ 17. 1. Wnioskodawca, który z ważnych, odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do testu umiejętności w wyznaczonym dla niego terminie, może przystąpić do testu w terminie późniejszym, uzgodnionym z Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej lub z osobą upoważnioną przez Przewodniczącego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet testu umiejętności przeprowadzanego w terminie późniejszym.

3. W razie rezygnacji z przystąpienia do testu umiejętności dokonana wpłata podlega zwrotowi, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Komisji Egzaminacyjnej o rezygnacji nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia testu umiejętności.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2008 r.*)

_______________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.02.2005 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego (Dz. U. nr 41, poz. 387), które traci moc z dniem 21.10.2008 r. stosownie do art. 39 ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60