Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Przedsiębiorstwa państwowe »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.1981 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1982 r. nr 1, poz. 3
Dz. U. z 1984 r. nr 10, poz. 41
Dz. U. z 1987 r. nr 7, poz. 39
Dz. U. z 1987 r. nr 37, poz. 213
Dz. U. z 1988 r. nr 10, poz. 74
Dz. U. z 1990 r. nr 88, poz. 509
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
1990.12.21 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 24, poz. 122) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorstwa państwowe wykonujące w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także wykonujące te zadania jednostki organizacyjne innych przedsiębiorstw są w rozumieniu rozporządzenia przedsiębiorstwami przemysłu obronnego.

2. Określenia przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, do których mają zastosowanie przepisy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 24, poz. 122), dokonuje Minister Przemysłu - Przewodniczący Rady Przemysłu Obronnego, na wniosek organu założycielskiego, zaopiniowany przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej poprzez nadanie statusu przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego ustala Minister Przemysłu - Przewodniczący Rady Przemysłu Obronnego w porozumieniu z zainteresowanymi naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej. Status określa szczególny zakres działania przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.

3. Minister Przemysłu - Przewodniczący Rady Przemysłu Obronnego na wniosek zainteresowanych członków Komitetu może pozbawić przedsiębiorstwo na okres trzech miesięcy uprawnień do ulg w obciążeniach, określonych w statusie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, za nieterminowe wykonanie zadań obronnych z winy przedsiębiorstwa.

4. Minister Przemysłu - Przewodniczący Rady Przemysłu Obronnego na wniosek organu założycielskiego w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej pozbawia statusu przedsiębiorstwa przemysłu obronnego te przedsiębiorstwa, które przestały wykonywać zadania obronne stanowiące podstawę do nadania tego statusu.

§ 2. Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego wykonują zadania w zakresie prac badawczo-rozwojowych, usługowych, handlowych oraz produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, zwane dalej "zadaniami obronnymi".

§ 3. Do przedsiębiorstw przemysłu obronnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 24, poz. 122), zwanej dalej "ustawą o przedsiębiorstwach", oraz przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. nr 24, poz. 123), zwanej dalej "ustawą o samorządzie załogi", w zakresie nie unormowanym odmiennie w niniejszym rozporządzeniu.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego w zakresie realizacji zadań obronnych prowadzą działalność zgodnie z państwowymi planami dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

2. W odniesieniu do zadań obronnych do przedsiębiorstw przemysłu obronnego nie stosuje się przepisów art. 46 ustawy o przedsiębiorstwach oraz przepisów art. 10 pkt 4 i art. 24 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o samorządzie załogi.

§ 5. 1. Zawarcie umowy o utworzeniu spółki z udziałem zagranicznym przez przedsiębiorstwo przemysłu obronnego wymaga zgody jego organu założycielskiego.

2. Komitet Przemysłu Obronnego Rady Ministrów ustala warunki, od których spełnienia jest uzależnione wyrażenie zgody określonej w ust. 1.

§ 6. Projekt statutu przedsiębiorstwa przemysłu obronnego opracowuje dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej. Statut - po uchwaleniu przez ogólne zebranie pracowników - zatwierdza organ założycielski.

§ 7. 1. Łączenie lub podział przedsiębiorstwa przemysłu obronnego zarządza organ założycielski po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. Likwidację przedsiębiorstwa przemysłu obronnego zarządza organ założycielski po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

§ 8. Do przedsiębiorstw przemysłu obronnego nie stosuje się przepisów art. 26 ustawy o przedsiębiorstwach oraz art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie załogi.

§ 9. 1. Dyrektora przedsiębiorstwa przemysłu obronnego powołuje i odwołuje organ założycielski po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. W odniesieniu do przedsiębiorstw przemysłu obronnego nie stosuje się przepisów art. 35 ustawy o przedsiębiorstwach.

§ 10. 1. Zmiana działalności przedsiębiorstwa przemysłu obronnego w zakresie zadań dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa wymaga zatwierdzenia przez organ założycielski, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

2. Do przedsiębiorstwa przemysłu obronnego nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie załogi.

§ 11. 1. Utworzenie zrzeszenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego następuje na podstawie umowy podlegającej zatwierdzeniu przez organy założycielskie.

2. Organy założycielskie mogą ustanowić obowiązek utworzenia zrzeszenia określonych przedsiębiorstw przemysłu obronnego oraz zobowiązać te przedsiębiorstwa do zawarcia umowy o utworzeniu zrzeszenia.

2a. W razie utworzenia zrzeszenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego nadzorowanych przez różne organy założycielskie, zainteresowane organy założycielskie ustalą organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem.

3. Celem zrzeszenia jest zapewnienie:

  1) dostaw bieżących uzbrojenia i wprowadzania techniki wojskowej zgodnie z potrzebami obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz zobowiązaniami międzynarodowymi,

  2) koordynacji specjalizacyjnej i inwestycyjnej,

  3) racjonalnej gospodarki materiałowej i zaopatrzenia,

  4) rozwiązywania problemów kooperacyjnych,

  5) koordynacji importu i eksportu,

  6) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,

  7) przygotowania przemysłu do działania w okresach zagrożenia i w czasie wojny.

4. Statut zrzeszenia wymaga zatwierdzenia przez organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem.

4a. Przedsiębiorstwo państwowe może za zgodą rady pracowniczej w trybie określonym w umowie lub w statucie zrzeszenia wystąpić ze zrzeszenia, którego utworzenie nie wynikało z obowiązku nałożonego na podstawie ust. 2.

4b. W odniesieniu do przedsiębiorstw przemysłu obronnego nie stosuje się przepisów art. 60 i 65 ustawy o przedsiębiorstwach, a w odniesieniu do zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłu obronnego utworzonych w trybie określonym w ust. 2 nie stosuje się przepisu art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie załogi.

§ 12. 1. Organami zrzeszenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego są: rada zrzeszenia i dyrektor zrzeszenia.

2. W skład rady zrzeszenia wchodzą dyrektorzy przedsiębiorstw należących do zrzeszenia.

3. Organem wykonawczym rady zrzeszenia jest dyrektor zrzeszenia powoływany i odwoływany przez organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem.

4. Do zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłu obronnego nie stosuje się przepisów art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy o przedsiębiorstwach.

§ 12a. 1. Organy zrzeszenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego są odpowiedzialne przed organem sprawującym nadzór nad zrzeszeniem za realizację celów zrzeszenia określonych w § 11 ust. 3.

2. Rada zrzeszenia określa kierunki rozwoju i specjalizacji zrzeszonych przedsiębiorstw w zakresie produkcji obronnej.

3. Rada zrzeszenia nadzoruje wykorzystanie środków z dotacji budżetowej na inwestycje centralne w zakresie zadań obronnych realizowane w przedsiębiorstwach wchodzących w skład zrzeszenia oraz funduszy zrzeszenia przeznaczonych na rozwój przemysłu obronnego, przewidzianych w statucie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego oraz w statucie zrzeszenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego.

4. Rada zrzeszenia nadzoruje wykorzystanie funduszy przedsiębiorstw przemysłu obronnego przeznaczonych na rozwój przemysłu obronnego.

5. Dyrektor zrzeszenia podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji rady zrzeszenia.

6. (skreślony)

7. Dyrektor zrzeszenia dysponuje funduszami zrzeszenia tworzonymi na podstawie przepisów statusu przedsiębiorstwa przemysłu obronnego oraz statutu zrzeszenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego, z uwzględnieniem postanowień rady zrzeszenia, o których mowa w ust. 2 i 3.

8. (skreślony)

9. Dyrektor zrzeszenia nadzoruje gospodarkę materiałową przedsiębiorstw wchodzących w skład zrzeszenia, w zakresie związanym z realizacją zadań obronnych.

10. Dyrektor zrzeszenia kontroluje realizację planów przedsiębiorstw w zakresie zadań obronnych.

11. Dyrektor zrzeszenia jest upoważniony do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stosownie do postanowień umowy zrzeszenia.

12. Statuty zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłu obronnego powinny zawierać postanowienia umożliwiające organom zrzeszenia realizację celów określonych w § 11 ust. 3.

§ 13. 1. Dyrektor zrzeszenia składa sprawozdania radzie zrzeszenia raz w roku.

2. Rada zrzeszenia może zażądać od dyrektora złożenia sprawozdania poza terminami określonymi w ust. 1, gdy uzna to za niezbędne.

§ 14. (skreślony)

§ 15. Przepisy dotyczące Ministra Obrony Narodowej stosuje się odpowiednio do Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie jego działania.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).

___________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21.01.1982 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60