Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Przedsiębiorstwa państwowe »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.1981 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. nr 31, poz. 172
Dz. U. z 1982 r. nr 29, poz. 202
Dz. U. z 1984 r. nr 10, poz. 41
Dz. U. z 1987 r. nr 9, poz. 56
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
1987.03.27 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 24, poz. 122) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 24, poz. 122), zwanej dalej "ustawą o przedsiębiorstwach", oraz przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. nr 24, poz. 123), zwanej dalej "ustawą o samorządzie", stosuje się do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie nie unormowanym odmiennie w niniejszym rozporządzeniu.

§ 2. 1. Przedsiębiorstwo państwowe podległe Ministrowi Obrony Narodowej, zwane dalej "przedsiębiorstwem", tworzy Minister Obrony Narodowej.

2. W skład zespołu przygotowawczego mającego na celu utworzenie przedsiębiorstwa wchodzą przedstawiciele: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Finansów, banku i terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

3. Minister Obrony Narodowej może również powołać do składu zespołu przygotowawczego inne osoby niż określone w ust. 2.

§ 3. 1. Utworzenie przedsiębiorstwa wspólnego wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej.

2. Przepisów art. 14-16 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.

§ 4. Projekt statutu opracowuje dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej. W statucie uwzględnia się ramową strukturę organizacyjną określoną przez Ministra Obrony Narodowej. Statut - po akceptacji ogólnego zebrania pracowników - zatwierdza Minister Obrony Narodowej.

§ 5. 1. Łączenie, podział i likwidację przedsiębiorstwa zarządza Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. Przepisy § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że w skład zespołu przygotowawczego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wchodzą przedstawiciele zainteresowanych związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.

3. Przepisu art. 26 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.

§ 6. 1. Żołnierzy zawodowych w przedsiębiorstwie wyznacza na stanowiska służbowe, w tym na stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego, oraz zwalnia z tych stanowisk, a także zawiesza w czynnościach służbowych Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego organ w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Przepisów art. 34-36 i art. 56 ust. 3 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się do żołnierzy zawodowych.

3. Dyrektora przedsiębiorstwa nie będącego żołnierzem zawodowym powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie o przedsiębiorstwach.

§ 7. Dyrektor przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny przed Ministrem Obrony Narodowej i załogą za prawidłowe prowadzenie przedsiębiorstwa i uzyskiwanie dobrych wyników ekonomicznych.

§ 8. Na zmianę przez przedsiębiorstwo działalności przewidzianej w akcie o jego utworzeniu jest wymagana zgoda Ministra Obrony Narodowej.

§ 9. 1. Wniesienie przez dyrektora przedsiębiorstwa lub radę pracowniczą sprzeciwu wobec decyzji podjętych przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych oraz w sprawach produkcji, a także likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

2. W razie podtrzymania decyzji przez organ, do którego został skierowany sprzeciw, dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo zwrócenia się w ciągu siedmiu dni o rozstrzygnięcie sporu do Komisji Mediacyjnej powołanej przez Ministra Obrony Narodowej. Orzeczenie Komisji jest ostateczne.

§ 10. 1. W razie doznania szkody, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach, z powodu wykonania decyzji organu sprawującego nadzór, przedsiębiorstwo może żądać od tego organu odszkodowania.

2. Spory wynikłe na tle przepisu ust. 1 rozstrzyga komisja, o której mowa w § 9 ust. 2.

§ 11. 1. Przedsiębiorstwa mogą utworzyć zrzeszenie lub przystąpić do niego za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

2. Statut zrzeszenia wymaga zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej.

3. W zakresie wyznaczania, zwalniania i zawieszania w czynnościach służbowych żołnierzy zawodowych w zrzeszeniu oraz powoływania i odwoływania dyrektora zrzeszenia nie będącego żołnierzem zawodowym przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 12. 1. Ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza ma prawo wyrażania opinii oraz występowania z inicjatywami, wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw: mobilizacyjnych, planowania produkcji na czas wojny oraz dotyczących przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Radzie pracowniczej przysługuje także prawo wyrażania opinii w sprawach pracowniczych w stosunku do osób wykonujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie.

§ 13. Ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa, uwzględniając zadania określone przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem.

§ 14. 1. Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy:

  1) uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zadań określonych przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem,

  2) przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu,

  3) podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstwa,

  4) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa wspólnego,

  5) wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia przedsiębiorstw,

  6) podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,

  7) podejmowanie uchwał w sprawie podziału na fundusze wygospodarowanego dochodu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz zasad wykorzystywania tych funduszów,

  8) wyrażanie zgody na zbywanie zbędnych przedsiębiorstwu maszyn i urządzeń oraz na dokonywanie darowizny,

  9) podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji,

  10) uchwalanie na wniosek dyrektora regulaminu pracy przedsiębiorstwa,

  11) wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.

2. Przepisów art. 24 ust. 1 pkt 6, 8 i 11 ustawy o samorządzie nie stosuje się.

3. Radzie pracowniczej przysługuje prawo kontroli działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 12 ust. 1.

4. W wypadkach określonych w art. 40 ustawy o samorządzie, radzie pracowniczej w przedsiębiorstwie przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorstwem. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 15. Załoga może wypowiedzieć się w formie referendum w sprawach określonych w § 14 ust. 1 pkt 3, 6 i 7. W innych wypadkach przepisów art. 2 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie nie stosuje się.

§ 16. Dyrektor przedsiębiorstwa jest obowiązany do:

  1) zapewnienia radzie pracowniczej możliwości zaznajomienia się z materiałami dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 12 ust. 1,

  2) przedstawienia na posiedzenie rady materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem,

  3) zapewnienia radzie niezbędnych środków technicznych i finansowych oraz warunków lokalowych.

§ 17. W wypadkach, o których mowa w art. 44 i 46 ustawy o samorządzie, rada pracownicza przedsiębiorstwa lub dyrektor może w ciągu czternastu dni zwrócić się do komisji, o której mowa w § 9 ust. 2, o rozstrzygnięcie sporu.

§ 17a. 1. Przedsiębiorstwu podległemu Ministrowi Obrony Narodowej może być nadany status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego w trybie określonym w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw (Dz. U. z 1982 r. nr 1, poz. 3).

2. Do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Obrony Narodowej, którym został nadany status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, nie stosuje się pozostałych przepisów rozporządzenia wymienionego w ust. 1, z wyjątkiem § 1, 2, 4 ust. 1, § 11, 12 i 12a.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).

___________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.12.1981 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60