Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Podatek od spadków i darowizn »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2006 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

 Dz. U. z 2006 r. nr 243, poz. 1763
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2013 r. poz. 143
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku;

  2) wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych;

  3) sposób sporządzania informacji o łącznej kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;

  2) organie podatkowym - rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;

  3) podatku - rozumie się przez to podatek od spadków i darowizn.

§ 3. Notariusze, jako płatnicy podatku od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody, określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a gdy czynność jest zwolniona z podatku - zamieszczają podstawę prawną zwolnienia oraz w przypadku:

  1) darowizny - określają przedmiot darowizny, jej wartość, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego obdarowanego z darczyńcą;

  2) nieodpłatnego zniesienia współwłasności - określają przedmiot czynności, wartość rzeczy lub prawa majątkowego w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności przysługującego nabywcy przed jej zniesieniem, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego zbywcę z nabywcą.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 243, poz. 1763
2012.01.01
zmieniony przez
2013.01.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 143
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki:

  1) liczbę porządkową;

  2) datę sporządzenia aktu notarialnego;

  3) numer repertorium A;

  4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;

  5) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania podatnika;

  6) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);

  7) zwięzłe określenie treści czynności;

  8) wartość przedmiotu czynności;

  9) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

  10) grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego strony czynności;

  11) kwotę pobranego podatku albo podstawę prawną jego niepobrania;

  12) uwagi.

2. Płatnicy w rejestrze podatku:

  1) dokonują podsumowania kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym;

  2) odnotowują w rubryce "uwagi" kwotę podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.

3. Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.

§ 5. 1. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku zawiera następujące informacje:

  1) miejsce i cel składania deklaracji;

  2) dane płatnika;

  3) adres siedziby kancelarii notarialnej;

  4) dane dotyczące należności;

  5) oświadczenie i podpis płatnika.

2. Wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Płatnicy ustnie pouczają podatników o:

  1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765, z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;

  2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności prawnej;

  3) ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty podatku w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności przez organ podatkowy.

§ 7. 1. Płatnicy sporządzają informację o łącznej kwocie pobranego podatku, należnego poszczególnym gminom, z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

2. Informacja zawiera:

  1) liczbę porządkową;

  2) nazwę gminy, na której rachunek podatek ma zostać przekazany;

  3) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom;

  4) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności, z tytułu których podatek jest należny poszczególnym gminom.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.08.2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez notariuszy (Dz. U. z 2006 r. nr 143, poz. 1035).

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 243, poz. 1763
2012.01.01
zmieniony przez
2013.01.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 143
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

SD-2. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60