Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Krajowe rejestry »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.12.2000 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.12.2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 724
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.07.2021 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2009.03.12
zmieniony przez
2010.01.01
zmieniony przez
2011.04.20
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy:

  1) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, oznaczony symbolem KRS-W1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna, oznaczony symbolem KRS-W2, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oznaczony symbolem KRS-W3, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna, oznaczony symbolem KRS-W4, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia, oznaczony symbolem KRS-W5, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-W6, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców -przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, oznaczony symbolem KRS-W7, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej, oznaczony symbolem KRS-W8, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą, oznaczony symbolem KRS-W9, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  10) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji, oznaczony symbolem KRS-W10, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  11) (uchylony)

  12) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-W20, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  13) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, oznaczony symbolem KRS-W22, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

  14) wzór formularza wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem KRS-D1, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

  15) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, oznaczony symbolem KRS-Z1, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

  16) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna, oznaczony symbolem KRS-Z2, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

  17) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, oznaczony symbolem KRS-Z3, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;

  18) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia, oznaczony symbolem KRS-Z5, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;

  19) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-Z6, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;

  20) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, oznaczony symbolem KRS-Z7, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia;

  21) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej, oznaczony symbolem KRS-Z8, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;

  22) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji, oznaczony symbolem KRS-Z10, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;

  23) (uchylony)

  24) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-Z20, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia;

  25) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, oznaczony symbolem KRS-Z22, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia;

  26) (uchylony)

  27) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS, oznaczony symbolem KRS-Z40, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia;

  28) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność, oznaczony symbolem KRS-Z41, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia;

  29) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana, oznaczony symbolem KRS-Z42, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia;

  30) (uchylony)

  31) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie, oznaczony symbolem KRS-Z61, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia;

  32) wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny (zarząd przymusowy) powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, oznaczony symbolem KRS-Z63, stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia;

  33) (uchylony)

  34) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe, oznaczony symbolem KRS-Z67, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia;

  35) wzór formularza wniosku o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem KRS-D2, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia;

  36) (uchylony)

  37) wzór formularza wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-X1, stanowiący załącznik nr 37 do rozporządzenia;

  38) wzór formularza wniosku o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczony symbolem KRS-X2, stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia;

  39) wzór formularza wniosku o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem KRS-D3, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia;

  40) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, oznaczony symbolem KRS-WA, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia;

  41) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-WB, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia;

  42) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki komandytowej, oznaczony symbolem KRS-WC, stanowiący załącznik nr 42 do rozporządzenia;

  43) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - partnerzy, oznaczony symbolem KRS-WD, stanowiący załącznik nr 43 do rozporządzenia;

  44) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, oznaczony symbolem KRS-WE, stanowiący załącznik nr 44 do rozporządzenia;

  45) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele, oznaczony symbolem KRS-WF, stanowiący załącznik nr 45 do rozporządzenia;

  46) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji, oznaczony symbolem KRS-WG, stanowiący załącznik nr 46 do rozporządzenia;

  47) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu, oznaczony symbolem KRS-WH, stanowiący załącznik nr 47 do rozporządzenia;

  48) (uchylony)

  49) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego, oznaczony symbolem KRS-WJ, stanowiący załącznik nr 49 do rozporządzenia;

  50) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem KRS-WK, stanowiący załącznik nr 50 do rozporządzenia;

  51) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-WL, stanowiący załącznik nr 51 do rozporządzenia;

  52) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności, oznaczony symbolem KRS-WM, stanowiący załącznik nr 52 do rozporządzenia;

  53) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, oznaczony symbolem KRS-ZA, stanowiący załącznik nr 53 do rozporządzenia;

  54) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-ZB, stanowiący załącznik nr 54 do rozporządzenia;

  55) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej, oznaczony symbolem KRS-ZC, stanowiący załącznik nr 55 do rozporządzenia;

  56) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy, oznaczony symbolem KRS-ZD, stanowiący załącznik nr 56 do rozporządzenia;

  57) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, oznaczony symbolem KRS-ZE, stanowiący załącznik nr 57 do rozporządzenia;

  58) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-ZF, stanowiący załącznik nr 58 do rozporządzenia;

  59) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział spółki, oznaczony symbolem KRS-ZH, stanowiący załącznik nr 59 do rozporządzenia;

  60) (uchylony)

  61) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego, oznaczony symbolem KRS-ZJ, stanowiący załącznik nr 61 do rozporządzenia;

  62) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem KRS-ZK, stanowiący załącznik nr 62 do rozporządzenia;

  63) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-ZL, stanowiący załącznik nr 63 do rozporządzenia;

  64) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności, oznaczony symbolem KRS-ZM, stanowiący załącznik nr 64 do rozporządzenia;

  65) (uchylony)

  66) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie, oznaczony symbolem KRS-ZS, stanowiący załącznik nr 66 do rozporządzenia;

  67) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP, oznaczony symbolem KRS-ZY, stanowiący załącznik nr 67 do rozporządzenia;

  68) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele, oznaczony symbolem KRS-ZP, stanowiący załącznik nr 68 do rozporządzenia;

  69) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego, oznaczony symbolem KRS-ZR, stanowiący załącznik nr 69 do rozporządzenia;

  70) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-W21, stanowiący załącznik nr 70 do rozporządzenia;

  71) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-Z21, stanowiący załącznik nr 71 do rozporządzenia;

  72) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze, oznaczony symbolem KRS-Z68, stanowiący załącznik nr 72 do rozporządzenia;

  73) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - działalność pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-W-OPP, stanowiący załącznik nr 73 do rozporządzenia;

  74) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-Z-OPP, stanowiący załącznik nr 74 do rozporządzenia;

  75) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-W12, stanowiący załącznik nr 75 do rozporządzenia;

  76) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-Z12, stanowiący załącznik nr 76 do rozporządzenia;

  77) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska, oznaczony symbolem KRS-W13, stanowiący załącznik nr 77 do rozporządzenia;

  78) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska, oznaczony symbolem KRS-Z13, stanowiący załącznik nr 78 do rozporządzenia;

  79) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-WK1, stanowiący załącznik nr 79 do rozporządzenia;

  80) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-ZK1, stanowiący załącznik nr 80 do rozporządzenia;

  81) wzór formularza załącznika do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-WU, stanowiący załącznik nr 81 do rozporządzenia;

  82) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-ZU, stanowiący załącznik nr 82 do rozporządzenia;

  83) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - dyrektorzy wykonawczy, oznaczony symbolem KRS-WI, stanowiący załącznik nr 83 do rozporządzenia;

  84) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - dyrektorzy wykonawczy, oznaczony symbolem KRS-ZI, stanowiący załącznik nr 84 do rozporządzenia;

  85) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska, oznaczony symbolem KRS-W14, stanowiący załącznik nr 85 do rozporządzenia;

  86) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska, oznaczony symbolem KRS-Z14, stanowiący załącznik nr 86 do rozporządzenia;

  87) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - udziały spółdzielni europejskiej, oznaczony symbolem KRS-WO, stanowiący załącznik nr 87 do rozporządzenia;

  88) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, oznaczony symbolem KRS-Z62, stanowiący załącznik nr 88 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2009.03.12
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Formularze, o których mowa w § 1, drukowane są w następujących kolorach:

  1) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 75 i 77 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U;

  2) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 5, 6, 8 i 85 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 312 U;

  3) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 7 i 10 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 314 U;

  4) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 9, 12 i 13 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 280 U;

  5) (uchylony)

  6) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 15, 16 i 76 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 333 U;

  7) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 17 i 78 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE Green U;

  8) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 18, 19, 21 i 86 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 360 U;

  9) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 20 i 22 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 341 U;

  10) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 24 i 25 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 363 U;

  11) (uchylony)

  12) (uchylony)

  13) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 27, 28 i 29 drukowane są w kolorze czerwonym o symbolu PANTONE Red 032 U;

  14) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 31 i 32 drukowane są w odcieniu koloru fioletowego o symbolu PANTONE 242 U;

  15) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 34 drukowany jest w odcieniu koloru fioletowego o symbolu PANTONE 233 U;

  16) (uchylony)

  17) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 37 drukowany jest w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 498 U;

  18) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 38 drukowany jest w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 491 U;

  19) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczowego o symbolu PANTONE Orange 021 U;

  20) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 35 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczowego o symbolu PANTONE 144 U;

  21) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 39 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczowego o symbolu PANTONE 1375 U;

  22) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki o numerach od 40 do 52 oraz o numerze 87 drukowane są w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE 444 U;

  23) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr od 53 do 64, 66, 67 oraz od 79 do 84 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Warm Gray 9 U;

  24) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 68, 69 i 88 drukowane są w kolorze czarnym;

  25) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 70 drukowany jest w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 274 U;

  26) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 71 drukowany jest w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 357 U;

  27) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 72 drukowany jest w odcieniu koloru fioletowego o symbolu PANTONE 233 U;

  28) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 73 drukowany jest w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE 444 U;

  29) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 74 drukowany jest w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Warm Grey 9 U.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Urzędowe formularze wymienione w § 1 udostępniane są w siedzibach sądów gospodarczych oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Urzędowe formularze o symbolach KRS-W1, KRS-Z1, KRS-Z40, KRS-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, KRS-Z67, KRS-Z68, KRS-X2, KRS-WA, KRS-WB, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-ZA, KRS-ZB, KRS-ZH, KRS-ZK, KRS-ZL, KRS-ZM, KRS-ZS, KRS-ZY, KRS-ZP i KRS-ZR są udostępniane także w gminach.

§ 4. 1. Urzędowe formularze są udostępniane zainteresowanym za pośrednictwem wyznaczonych pracowników lub przez wyłożenie w siedzibach podmiotów wymienionych w § 3.

2. Dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych formularzach udostępnionych za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przepisu § 2 nie stosuje się.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 11, 23 i 36, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
KRS-W1. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
KRS-W2. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna

KRS-W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS-W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS-W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS-W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
KRS-W3. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
KRS-W4. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.01.25
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
KRS-W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)

KRS-W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)

KRS-W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)

KRS-W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)

KRS-W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2011.04.20
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
KRS-W6. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

KRS-W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

KRS-W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

KRS-W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

KRS-W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
KRS-W7. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

KRS-W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

KRS-W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

KRS-W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
KRS-W8. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej 

KRS-W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

KRS-W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

KRS-W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

KRS-W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

Istniejące wersje czasowe zał. nr 9
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 9

 
KRS-W9. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą

KRS-W9. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS-W9. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS-W9. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS-W9. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
KRS-W10. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

Załącznik nr 11

(uchylony)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 12
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 12

 
KRS-W20. Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Istniejące wersje czasowe zał. nr 13
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 13

 
KRS-W22. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

KRS-W22. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
KRS-W22. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
KRS-W22. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
KRS-W22. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
KRS-W22. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Załącznik nr 14

KRS-D1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych

KRS-D1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
KRS-D1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
KRS-D1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Istniejące wersje czasowe zał. nr 15
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 15

 
KRS-Z1. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

Istniejące wersje czasowe zał. nr 16
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 16

 
KRS-Z2. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS-Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS-Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS-Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS-Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

Istniejące wersje czasowe zał. nr 17
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 17

 
KRS-Z3. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

Istniejące wersje czasowe zał. nr 18
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.01.25
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 18

 
KRS-Z5. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

KRS-Z5. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
KRS-Z5. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
KRS-Z5. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
KRS-Z5. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
Istniejące wersje czasowe zał. nr 19
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2011.04.20
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 19

 
KRS-Z6. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

KRS-Z6. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
KRS-Z6. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
KRS-Z6. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
KRS-Z6. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
KRS-Z6. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Istniejące wersje czasowe zał. nr 20
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 20

 
KRS-Z7. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

KRS-Z7. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Przedsiębiorstwo zagraniczne
KRS-Z7. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Przedsiębiorstwo zagraniczne
KRS-Z7. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Przedsiębiorstwo zagraniczne
KRS-Z7. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Przedsiębiorstwo zagraniczne
KRS-Z7. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Przedsiębiorstwo zagraniczne
Istniejące wersje czasowe zał. nr 21
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 21

 
KRS-Z8. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

KRS-Z8. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej
KRS-Z8. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej
KRS-Z8. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej
KRS-Z8. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej
KRS-Z8. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 22
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 22

 
KRS-Z10. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

Załącznik nr 23

(uchylony)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 24
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 24

 
KRS-Z20. Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS-Z20. Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-Z20. Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-Z20. Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-Z20. Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-Z20. Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
Istniejące wersje czasowe zał. nr 25
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 25

 
KRS-Z22. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

KRS-Z22. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
KRS-Z22. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
KRS-Z22. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
KRS-Z22. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
KRS-Z22. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 26
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2014.01.25
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2018.02.03
zmieniony przez
2019.08.17
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 26

 
(uchylony)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 27
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2009.03.12
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 27

 
KRS-Z40. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

KRS-Z40. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z40. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z40. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z40. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
Załącznik nr 28

KRS-Z41. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność

KRS-Z41. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
KRS-Z41. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
KRS-Z41. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
KRS-Z41. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
Załącznik nr 29

KRS-Z42. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel-zmiana

KRS-Z42. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel-zmiana
KRS-Z42. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel-zmiana
KRS-Z42. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel-zmiana
Załącznik nr 30

(uchylony)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 31
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 31

 
KRS-Z61. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie

KRS-Z61. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-Z61. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-Z61. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-Z61. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-Z61. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
Załącznik nr 32

KRS-Z63. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

KRS-Z63. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-Z63. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-Z63. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-Z63. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
Załącznik nr 33

(uchylony)

Załącznik nr 34

KRS-Z67. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe

KRS-Z67. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
KRS-Z67. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
KRS-Z67. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
KRS-Z67. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe
Załącznik nr 35

KRS-D2. Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych

KRS-D2. Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
KRS-D2. Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
KRS-D2. Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Załącznik nr 36

(uchylony)

Załącznik nr 37

KRS-X1. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS-X1. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-X1. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
KRS-X1. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
Załącznik nr 38

KRS-X2. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

KRS-X2. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
KRS-X2. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
KRS-X2. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
KRS-X2. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Załącznik nr 39

KRS-D3. Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych

KRS-D3. Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
KRS-D3. Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
Istniejące wersje czasowe zał. nr 40
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 40

 KRS-WA. Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WA. Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS-WA. Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Załącznik nr 41

KRS-WB. Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WB. Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WB. Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 42

KRS-WC. Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WC. Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WC. Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 43

KRS-WD. Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WD. Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WD. Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 44
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 44

 
KRS-WE. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WE. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WE. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 45
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 45

 
KRS-WF. Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WF. Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS-WF. Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Załącznik nr 46

KRS-WG. Emisje akcji - załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WG. Emisje akcji - załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WG. Emisje akcji - załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 47
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.01.25
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 47

 
KRS-WH. Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Załącznik nr 48

(uchylony)

Załącznik nr 49

KRS-WJ. Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WJ. Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: KRS-WJ - Reprezentant podmiotu zagranicznego
Istniejące wersje czasowe zał. nr 50
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 50

 
KRS-WK. Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Istniejące wersje czasowe zał. nr 51
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2011.04.20
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 51

 
KRS-WL. Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WL. Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WL. Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 52
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2014.12.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 52

 
KRS-WM. Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WM. Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WM. Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 53

KRS-ZA. Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-ZA. Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZA. Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym
Załącznik nr 54

KRS-ZB. Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZB. Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZB. Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 55

KRS-ZC. Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZC. Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZC. Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 56

KRS-ZD. Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZD. Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZD. Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 57
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 57

 
KRS-ZE. Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZE. Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZE. Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 58

KRS-ZF. Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZF. Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZF. Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 59
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 59

 
KRS-ZH. Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Załącznik nr 60

(uchylony)

Załącznik nr 61

KRS-ZJ. Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZJ. Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZJ. Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 62

KRS-ZK. Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-ZK. Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZK. Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
Istniejące wersje czasowe zał. nr 63
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2011.04.20
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 63

 
KRS-ZL. Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZL. Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZL. Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 64
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2014.12.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 64

 
KRS-ZM. Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZM. Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZM. Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 65
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2014.01.25
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2018.02.03
zmieniony przez
2019.08.17
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 65

 
(uchylony)

Załącznik nr 66

KRS-ZS. Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-ZS. Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZS. Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
Załącznik nr 67

KRS-ZY. Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-ZY. Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
Załącznik nr 68

KRS-ZP. Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-ZP. Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZP. Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Załącznik nr 69

KRS-ZR. Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-ZR. Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZR. Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Istniejące wersje czasowe zał. nr 70
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 70

 
KRS-W21. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego

KRS-W21. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-W21. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-W21. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-W21. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-W21. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
Istniejące wersje czasowe zał. nr 71
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 71

 
KRS-Z21. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego

KRS-Z21. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-Z21. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-Z21. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
KRS-Z21. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
Załącznik nr 72

KRS-Z68. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze

KRS-Z68. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
KRS-Z68. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
KRS-Z68. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
KRS-Z68. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
Załącznik nr 73

KRS-W-OPP. Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-W-OPP. Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-W-OPP. Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Załącznik nr 74

KRS-Z-OPP. Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-Z-OPP. Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-Z-OPP. Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Istniejące wersje czasowe zał. nr 75
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 75

 
KRS-W12. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS-W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS-W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS-W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS-W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 76
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 76

 
KRS-Z12. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS-Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS-Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS-Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS-Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 77
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 77

 
KRS-W13. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

Istniejące wersje czasowe zał. nr 78
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 78

 
KRS-Z13. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

Załącznik nr 79

KRS-WK1. Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WK1. Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WK1. Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 80

KRS-ZK1. Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZK1. Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZK1. Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 81

KRS-WU. Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

KRS-WU. Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
KRS-WU. Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
KRS-WU. Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
KRS-WU. Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
Załącznik nr 82

KRS-ZU. Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZU. Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZU. Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 83

KRS-WI. Dyrektorzy wykonawczy. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WI. Dyrektorzy wykonawczy. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WI. Dyrektorzy wykonawczy. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Załącznik nr 84

KRS-ZI. Zmiana - dyrektorzy wykonawczy. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZI. Zmiana - dyrektorzy wykonawczy. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZI. Zmiana - dyrektorzy wykonawczy. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 85
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 85

 
KRS-W14. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

KRS-W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

KRS-W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

KRS-W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

KRS-W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

Istniejące wersje czasowe zał. nr 86
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2019.08.17
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 86

 
KRS-Z14. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

KRS-Z14. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
KRS-Z14. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
KRS-Z14. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
KRS-Z14. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
KRS-Z14. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
Załącznik nr 87

KRS-WO. Udziały spółdzielni europejskiej. Załącznik do wniosku o rejestrze/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WO. Udziały spółdzielni europejskiej. Załącznik do wniosku o rejestrze/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WO. Udziały spółdzielni europejskiej. Załącznik do wniosku o rejestrze/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Istniejące wersje czasowe zał. nr 88
2009.03.12
dodany przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 88

 
KRS-Z62. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

KRS-Z62. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
KRS-Z62. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
KRS-Z62. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60