Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » PFRON »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.04.2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

 Dz. U. z 2019 r. poz. 723
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1195

Na podstawie art. 26g ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwanej dalej "osobą niepełnosprawną";

  2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej;

  3) formy zabezpieczenia zwrotu środków, o których mowa w pkt 1 lub 2, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

§ 2. 1. Środki na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

  1) mogą zostać przyznane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, jeżeli wydatki te zostały uwzględnione we wniosku o przyznanie środków na utworzenie stanowiska pracy lub finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, zwanego dalej "wnioskiem";

  2) obejmują kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług związanych z utworzeniem stanowiska pracy, w stosunku do której, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, nie przysługiwało prawo do obniżenia o tę kwotę kwoty podatku należnego.

2. Środki na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, zwane dalej "środkami", są:

  1) udzielane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej;

  2) finansowane w części, w jakiej nie zostały sfinansowane w ramach pomocy udzielonej z innych środków publicznych na ten sam cel.

§ 3. 1. Spółdzielnia socjalna, zwana dalej "wnioskodawcą", może otrzymać środki po złożeniu wniosku do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

2. Wniosek zawiera:

  1) oznaczenie wnioskodawcy, w tym:

   a) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy,

   b) telefon lub faks,

   c) adres e-mail, jeśli wnioskodawca taki posiada,

   d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

   e) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),

   f) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

   g) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,

   h) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

  2) wnioskowaną kwotę środków wraz z kalkulacją wydatków do sfinansowania z tych środków;

  3) informację o rodzaju pracy, jaka będzie wykonywana przez osobę niepełnosprawną, oraz o wymiarze czasu pracy tej osoby;

  4) informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną;

  5) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków;

  6) oświadczenie wnioskodawcy o:

   a) zgodności danych podanych we wniosku ze stanem prawnym i faktycznym,

   b) nieposiadaniu zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

   c) niezaleganiu z opłacaniem w terminie podatków i innych danin publicznych,

   d) niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu z nim stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez wnioskodawcę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  7) podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

3. Wniosek, który dotyczy środków na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zawiera również:

  1) liczbę stanowisk pracy przewidzianych do utworzenia z udziałem wnioskowanych środków, zwanych dalej "stanowiskami pracy";

  2) kalkulację wydatków na utworzenie poszczególnych stanowisk pracy uwzględniającą szczegółową specyfikację przewidywanych wydatków dotyczących utworzenia stanowisk pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

  3) informację o wkładzie własnym wnioskodawcy, jeżeli taki wkład przewiduje.

4. Wniosek, który dotyczy środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, zawiera również informację o przewidywanym okresie jej zatrudnienia oraz planowanej wysokości kosztów wynagrodzenia do sfinansowania.

5. Do wniosku wnioskodawca dołącza wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w sektorze rolnym i pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w przepisach w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 4. Starosta nie bierze pod uwagę zastosowanych przez wnioskodawcę fotokodów, w tym kodów QR, oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentu, w tym etykiet dźwiękowych i etykiet pisanych alfabetem Braille`a, ułatwiających identyfikację złożonego wniosku oraz dokumentów, w związku z wnioskowaniem o środki oraz rozliczeniem się z nich.

§ 5. 1. Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta:

  1) informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

  2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy.

4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, lub terminu określonego zgodnie z ust. 3, starosta informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

5. Starosta, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

  1) potrzeby lokalnego rynku pracy;

  2) liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;

  3) wysokość pozostających w dyspozycji starosty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na przyznanie wnioskodawcy środków.

6. Starosta, rozpatrując wniosek dotyczący środków na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, bierze również pod uwagę:

  1) kalkulację wydatków, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2;

  2) wkład wnioskodawcy w utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

7. Starosta może wzywać wnioskodawcę do przedstawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku lub dokumentów dotyczących zabezpieczenia zwrotu środków.

§ 6. 1. Starosta pisemnie, w postaci papierowej albo elektronicznej, informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie, w postaci papierowej albo elektronicznej, wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

4. Negocjacje kończą się uzgodnieniem warunków umowy i sporządzeniem protokołu z negocjacji.

5. W przypadku nieuzgodnienia warunków umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, umowy nie zawiera się. Termin ten podlega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli zakończenie negocjacji nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po jego stronie.

§ 7. 1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z wnioskodawcą.

2. Umowa zawiera w szczególności:

  1) zobowiązanie starosty do:

   a) wypłaty przyznanych środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

   b) wypłaty różnicy pomiędzy kwotą ustaloną w wyniku negocjacji a kwotą wypłaconą, w przypadku poinformowania przez wnioskodawcę, do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym upłynął termin obowiązywania umowy, o otrzymaniu kwoty niższej od ustalonej,

   c) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy;

  2) zobowiązanie wnioskodawcy do:

   a) przeznaczenia przyznanych środków na cele i rodzaje wydatków określone w umowie,

   b) zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

   c) podania swojego numeru rachunku bankowego,

   d) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,

   e) umożliwienia wykonania przez starostę czynności, o których mowa w pkt 1 lit. c,

   f) informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu,

   g) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,

   h) zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia:

    - otrzymania wezwania starosty do zapłaty, w przypadku naruszenia przez wnioskodawcę co najmniej jednego z warunków umowy, albo

    - ujawnienia przez wnioskodawcę informacji o wypłaceniu przez starostę środków w wysokości wyższej od ustalonej w wyniku negocjacji,

   i) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków w formie określonej w ust. 9.

3. Odsetek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. h, nie nalicza się, jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.

4. Umowa dotycząca środków na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zawiera również zobowiązanie wnioskodawcy do:

  1) zatrudniania osoby niepełnosprawnej na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie przez okres:

   a) co najmniej 12 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, albo

   b) co najmniej 24 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie wyższej od sześciokrotności i nie wyższej od piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia;

  2) przedłożenia staroście wykazu i zestawienia wydatków poniesionych na utworzenie stanowiska pracy, wraz z dowodami ich poniesienia, w terminie określonym w umowie;

  3) zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków, w stosunku do której wnioskodawca nabył, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

   a) w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku gdy z deklaracji podatkowej za ten okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

   b) w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu kwoty podatku, w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota do zwrotu;

  4) poinformowania starosty o dalszym zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej, istnieniu stanowiska pracy oraz sposobie jego wykorzystania - w terminie 12 miesięcy po upływie okresu, na który została zawarta umowa.

5. Umowa dotycząca środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zawiera również zobowiązanie wnioskodawcy do:

  1) zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres i w wymiarze czasu pracy określonym w umowie;

  2) przedłożenia staroście dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na finansowanie tych kosztów zgodnie z § 8 ust. 2 i 3;

  3) przekazania staroście informacji o dalszym zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej w terminie 12 miesięcy po upływie okresu, na który została zawarta umowa.

6. Nie nalicza się kwoty zwrotu środków oraz odsetek od środków, w przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 lub ust. 5 pkt 3.

7. Umowa wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba niepełnosprawna nie świadczyła pracy w związku z przebywaniem na urlopie bezpłatnym przez okres co najmniej 14 dni.

8. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

9. Formą zabezpieczenia zwrotu kwoty środków może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

10. W przypadku poręczenia zwrotu środków przez osobę fizyczną, poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, a także oświadczenie o poręczeniu umowy. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu.

11. Terminy, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. h i ust. 4 pkt 3, podlegają przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli niezachowanie terminu nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie.

§ 8. 1. Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany w umowie, o której mowa w § 7, w terminie 14 dni od dnia:

  1) zawarcia tej umowy:

   a) w przypadku środków na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

   b) w przypadku pierwszej wypłaty środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej;

  2) przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 - w przypadku drugiej i kolejnych wypłat środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

2. Przekazanie drugiej i kolejnych wypłat środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, w okresie wskazanym w umowie, następuje po comiesięcznym przekazaniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, w szczególności:

  1) kopii dokumentu potwierdzającego pokwitowanie odbioru wynagrodzenia lub kopii przelewu wynagrodzenia na rachunek osoby niepełnosprawnej;

  2) kopii dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy;

  3) oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

3. Wnioskodawca, w terminie miesiąca od dnia upływu okresu, na jaki zostały przyznane środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, przekazuje staroście dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na finansowanie tych kosztów, w szczególności kopie dokumentów potwierdzających pokwitowanie odbioru wynagrodzeń lub kopie przelewów wynagrodzeń na rachunek osoby niepełnosprawnej, kopie dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

§ 9. Środki mogą być przyznawane jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 oraz Dz. Urz. UE LI 51 z 22.02.2019, str. 1) albo w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014, str. 45).

Istniejące wersje czasowe § 9a
2021.06.29
dodany przez
2022.06.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1195
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9a

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 723
2021.06.29
uchylony przez
2022.06.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1195
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18.04.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60