Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo dewizowe »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.08.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.08.2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1548
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 692
2023.07.20 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób, zakres i terminy wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej "NBP", danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, zwanych dalej "danymi";

  2) wysokość kwot, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku, o którym mowa w pkt 1, zwanego dalej "obowiązkiem sprawozdawczym".

§ 2. 1. Ustalone w rozporządzeniu okresy sprawozdawcze (miesiąc, kwartał, rok) odpowiadają okresom kalendarzowym.

2. Jeżeli ostatni dzień terminu przekazania danych przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy albo na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

3. Dane przyjmowane do wyliczenia danych przekazywanych NBP na podstawie rozporządzenia oraz wyliczenia łącznej kwoty aktywów i pasywów, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku sprawozdawczego, zwanej dalej "progiem sprawozdawczym", wynikają z:

  1) ksiąg rachunkowych lub ewidencji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów albo dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny - w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe;

  2) dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny - w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.

4. Do wyliczenia progu sprawozdawczego przyjmuje się bezwzględną wartość aktywów i pasywów.

5. Dane przyjmowane do wyliczenia progu sprawozdawczego na koniec roku lub kwartału, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote, stosując średnie kursy tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego roku lub kwartału, a jeżeli w tym dniu kurs danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty.

6. Dane dotyczące stanów aktywów i pasywów wykazywane w sprawozdaniach na koniec danego okresu sprawozdawczego, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote, stosując średnie kursy tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego, a jeżeli w tym dniu kurs danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty.

7. Rezydenci, których dotyczy obowiązek sprawozdawczy, oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową przekazują NBP dane na formularzach, zwane dalej "sprawozdaniem".

§ 3. Do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przyjmuje się dane przekazywane NBP przez fundusze inwestycyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373).

§ 4. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, których wzory określają załączniki nr 1-4 do rozporządzenia, na koniec roku przekracza 500 mln złotych, przekazują NBP miesięczne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.

2. Jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, o których mowa w ust. 1, na koniec roku przekracza 26 mln złotych i jednocześnie nie przekracza 500 mln złotych, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadające na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą, przekazują NBP roczne sprawozdania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego.

§ 5. 1. Firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.), prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rejestr depozytowy papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie, przekazują NBP miesięczne sprawozdania na formularzach, których wzory określają załączniki nr 1 i 2 oraz 4-6 do rozporządzenia, w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.

2. Firmy inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, posiadające na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą lub posiadające oddział mający siedzibę za granicą oraz firmy inwestycyjne, w których organach stanowiących nierezydent na początek lub koniec roku posiada co najmniej 10% głosów, a także oddziały przedsiębiorstw zagranicznych posiadające siedzibę w kraju, przekazują NBP roczne sprawozdania na formularzach, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego.

§ 6. 1. Osoby fizyczne posiadające aktywa lub pasywa niezwiązane z działalnością gospodarczą określone w formularzach, których wzory określają załączniki nr 1-3 do rozporządzenia, i których łączna kwota na koniec roku przekracza 7 mln złotych, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.

2. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólny majątek, próg sprawozdawczy określony w ust. 1 dotyczy obojga małżonków. Sprawozdanie w imieniu obojga składa jeden z małżonków.

3. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, posiadające na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą, przekazują NBP roczne sprawozdania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego.

4. Osoby fizyczne przekazujące dane na formularzach, których wzory określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia, nie podają informacji o instrumentach finansowych, które są zarejestrowane na rachunkach prowadzonych przez banki z siedzibą w kraju lub firmy inwestycyjne wpisane do rejestru firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 7. 1. Rezydenci niewymienieni w § 4-6, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, których wzory określają załączniki nr 1-5 do rozporządzenia, na koniec roku przekracza 300 mln złotych, przekazują NBP miesięczne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.

2. Rezydenci, o których mowa w ust. 1, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, o których mowa w ust. 1, na koniec roku przekracza 10 mln złotych i jednocześnie nie przekracza 300 mln złotych, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.

3. Rezydenci, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadający na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą lub posiadający oddział mający siedzibę za granicą oraz rezydenci, w których organach stanowiących nierezydent na początek lub koniec roku posiada co najmniej 10% głosów, a także oddziały przedsiębiorstw zagranicznych posiadające siedzibę w kraju, przekazują NBP roczne sprawozdania na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego.

§ 8. Rezydenci, o których mowa w § 4 i § 7:

  1) którzy na koniec roku lub na koniec danego kwartału w następnym roku nie osiągnęli progów sprawozdawczych określonych odpowiednio w § 4 i § 7 oraz

  2) posiadający aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku przekracza 3 mln złotych

- przekazują NBP kwartalne sprawozdania dotyczące aktywów i pasywów, o których mowa w pkt 2, na formularzach, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.

§ 9. Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w § 4, § 5 i § 7 rezydenci, o których mowa w tych przepisach, posiadający długoterminowe zobowiązania wykazywane w formularzu dotyczącym kredytów i pożyczek otrzymanych od nierezydentów oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wobec nierezydentów, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, których łączna kwota na koniec danego kwartału przekracza 3 mln złotych, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia, w terminie do 26 dni po zakończeniu tego kwartału.

§ 10. Przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową, niezależnie od obowiązku sprawozdawczego określonego w § 7, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia, w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału.

§ 11. 1. Rezydenci, którzy dokonali emisji dłużnych papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów rynku pieniężnego, które:

  1) nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani w systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez NBP,

  2) nie znajdują się w rejestrze depozytowym prowadzonym przez bank z siedzibą w kraju lub firmę inwestycyjną wpisaną do rejestru firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego,

  3) były skierowane na rynek zagraniczny lub, w przypadku rynku krajowego, przynajmniej w części emisja została objęta przez nierezydenta

- przekazują NBP dane o emisji na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia, w terminie do 10 dni od dnia objęcia przez nierezydentów papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego niebędących papierami wartościowymi, a także dane o zmianie danych dotyczących uprzednio wykazanych emisji, na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia, w terminie do 10 dni od dnia dokonania zmiany.

2. Obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 1, powstaje w przypadku, gdy łączna wartość nominalna zadłużenia rezydenta wobec nierezydentów i rezydentów z tytułu danej emisji przekracza 3 mln złotych. Przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio, z tym że do przeliczenia przyjmuje się kursy walut obcych w złotych z dnia objęcia przez rezydentów lub nierezydentów papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego niebędących papierami wartościowymi.

§ 12. 1. Rezydenci, o których mowa w § 4, § 6 i § 7, którzy na koniec roku nie osiągnęli progu sprawozdawczego określonego odpowiednio w § 4, § 6, § 7 lub § 8, a w pierwszym lub kolejnym kwartale w następnym roku na koniec danego kwartału osiągnęli próg sprawozdawczy określony w:

  1) § 4 ust. 2, § 6, § 7 ust. 2 lub § 8 - przekazują NBP za ten kwartał i następne kwartały tego roku sprawozdania kwartalne na formularzach i w terminach, o których mowa odpowiednio w § 4 i § 6-8;

  2) § 4 ust. 1 lub § 7 ust. 1 - przekazują NBP za ten kwartał sprawozdanie kwartalne, a za każdy następny miesiąc tego roku sprawozdania miesięczne, na formularzach i w terminach, o których mowa odpowiednio w § 4 i § 7.

2. Rezydenci, w przypadku których została ogłoszona upadłość albo została otwarta ich likwidacja, przekazujący NBP miesięczne sprawozdania, mogą przekazywać NBP sprawozdania kwartalne za kwartały, w zakresie których nie przekazali sprawozdań miesięcznych.

§ 13. 1. Sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej na portalu sprawozdawczym, którego adres elektroniczny udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej NBP.

2. Uwierzytelnienie użytkownika portalu sprawozdawczego następuje przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.

3. W przypadku zmiany danych dotyczących podmiotu przekazującego sprawozdanie, wykazanych w portalu sprawozdawczym, należy dokonać ich aktualizacji nie później niż w terminie przekazania najbliższego sprawozdania.

§ 14. Rezydenci, którzy po przekazaniu NBP sprawozdania dokonali zmian w zapisach ksiąg rachunkowych lub w ewidencji prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów albo pozyskali dodatkowe dokumenty źródłowe obrazujące stan faktyczny, przekazują NBP poprawione sprawozdania za odpowiednie okresy sprawozdawcze, nie później niż w terminie przekazania najbliższego sprawozdania.

§ 15. Rezydenci oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową udzielają NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przekazanych sprawozdań.

§ 16. 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do:

  1) sprawozdań miesięcznych za sierpień 2017 r. oraz

  2) sprawozdań kwartalnych za III kwartał 2017 r., które przekazuje się w terminie do dnia 26 października 2017 r.

2. Sprawozdania miesięczne za lipiec 2017 r. przekazuje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi, w terminie do dnia 20 sierpnia 2017 r.

§ 17. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. poz. 1437).

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18.08.2017 r.

Załącznik nr 1

Formularze AZ-DEP, AZ-NZR, AZ-UDZ, AZ-KRE, AZ-REP, AZ-POZ, PZ-KRE, PZ-REP, PZ-POZ, IP-ASA, IP-ASP, IP-SYM

Formularz AZ-DEP Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych

Formularz AZ-DEP Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych

Formularz AZ-DEP Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych

Formularz AZ-NZR Aktywa - nieruchomości za granicą

Formularz AZ-NZR Aktywa - nieruchomości za granicą

Formularz AZ-NZR Aktywa - nieruchomości za granicą

Formularz AZ-UDZ Aktywa - udziały kapitałowe podmiotów będących nierezydentami znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz AZ-UDZ Aktywa - udziały kapitałowe podmiotów będących nierezydentami znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz AZ-UDZ Aktywa - udziały kapitałowe podmiotów będących nierezydentami znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz AZ-KRE Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

Formularz AZ-KRE Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

Formularz AZ-KRE Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

Formularz AZ-REP Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Formularz AZ-REP Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Formularz AZ-REP Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Formularz AZ-POZ Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i inne należności od nierezydentów

Formularz AZ-POZ Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i inne należności od nierezydentów

Formularz AZ-POZ Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i inne należności od nierezydentów

Formularz PZ-KRE Pasywa - kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wobec nierezydentów

Formularz PZ-KRE Pasywa - kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wobec nierezydentów

Formularz PZ-KRE Pasywa - kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wobec nierezydentów

Formularz PZ-REP Pasywa - zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Formularz PZ-REP Pasywa - zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Formularz PZ-REP Pasywa - zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Formularz PZ-POZ Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów

Formularz PZ-POZ Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów

Formularz PZ-POZ Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów

Formularz IP-ASA Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa

Formularz IP-ASA Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa

Formularz IP-ASA Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa

Formularz IP-ASP Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa

Formularz IP-ASP Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa

Formularz IP-ASP Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa

Formularz IP-SYM Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe)

Formularz IP-SYM Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe)

Formularz IP-SYM Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe)

Załącznik nr 2

Formularze PW-ADN, PW-AUN, PW-AFN

Formularz PW-ADN Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-ADN Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-ADN Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AUN Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AUN Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AUN Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AFN Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AFN Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AFN Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Załącznik nr 3

Formularze PW-RIN, PW-AIN

Formularz PW-RIN Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-RIN Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-RIN Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AIN Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AIN Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz PW-AIN Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Załącznik nr 4

Formularze AZ-KRH, PZ-KRH

Formularz AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom

Formularz AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom

Formularz AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom

Formularz PZ-KRH Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

Formularz PZ-KRH Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

Formularz PZ-KRH Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1548
2021.02.20
zmieniony przez
2022.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 692
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
Formularze PZ-UDZ, PW-PAN

Formularz PZ-UDZ Pasywa - udziały kapitałowe podmiotu sprawozdawczego będące w posiadaniu nierezydentów

Formularz PZ-UDZ Pasywa - udziały kapitałowe podmiotu sprawozdawczego będące w posiadaniu nierezydentów

Formularz PZ-UDZ Pasywa - udziały kapitałowe podmiotu sprawozdawczego będące w posiadaniu nierezydentów

Formularz PW-PAN Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Formularz PW-PAN Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Formularz PW-PAN Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Załącznik nr 6

Formularze PW-ADM, PW-AUM, PW-AFM, PW-PDM, PW-PUM

Formularz PW-ADM Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-ADM Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-ADM Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-AUM Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-AUM Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-AUM Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-AFM Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-AFM Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-AFM Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Formularz PW-PDM Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Formularz PW-PDM Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Formularz PW-PDM Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Formularz PW-PUM Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Formularz PW-PUM Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Formularz PW-PUM Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Załącznik nr 7

Formularz AZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz AZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz AZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Formularz AZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Załącznik nr 8

Formularz PZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych podmiotu sprawozdawczego, będące w posiadaniu nierezydentów

Formularz PZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych podmiotu sprawozdawczego, będące w posiadaniu nierezydentów

Formularz PZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych podmiotu sprawozdawczego, będące w posiadaniu nierezydentów

Formularz PZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych podmiotu sprawozdawczego, będące w posiadaniu nierezydentów

Załącznik nr 9

Formularz PZ-KDH Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

Formularz PZ-KDH Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

Formularz PZ-KDH Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

Formularz PZ-KDH Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1548
2022.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 692
2023.07.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
Formularz PZ-KAN Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach

Formularz PZ-KAN Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach

Formularz PZ-KAN Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach

Załącznik nr 11

Formularze PW-EMI, PW-ZME

Formularz PW-EMI Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta

Formularz PW-EMI Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta

Formularz PW-EMI Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta

Formularz PW-ZME Zmiany danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta

Formularz PW-ZME Zmiany danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta

Formularz PW-ZME Zmiany danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60