Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.01.2024 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania, zakup pojazdów ekologicznie czystych lub bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2024 r. poz. 89

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, następujących rodzajów pomocy:

  1) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania,

  2) pomocy inwestycyjnej na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów,

  3) pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 2 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) infrastrukturze ładowania - oznacza to infrastrukturę ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 102a rozporządzenia nr 651/2014;

  2) infrastrukturze tankowania - oznacza to infrastrukturę tankowania w rozumieniu art. 2 pkt 102b rozporządzenia nr 651/2014;

  3) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) pojeździe - oznacza to pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 102h rozporządzenia nr 651/2014;

  5) pojeździe bezemisyjnym - oznacza to pojazd bezemisyjny w rozumieniu art. 2 pkt 102g rozporządzenia nr 651/2014;

  6) pojeździe ekologicznie czystym - oznacza to pojazd ekologicznie czysty w rozumieniu art. 2 pkt 102f rozporządzenia nr 651/2014;

  7) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  8) ruchomym wyposażeniu do obsługi naziemnej - oznacza to ruchome wyposażenie do obsługi naziemnej w rozumieniu art. 2 pkt 102i rozporządzenia nr 651/2014;

  9) ruchomym wyposażeniu terminalowym - oznacza to ruchome wyposażenie terminalowe w rozumieniu art. 2 pkt 102j rozporządzenia nr 651/2014;

  10) wodorze odnawialnym - oznacza to wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. 1. Podmiotami udzielającymi pomocy są instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące lub instytucje wdrażające, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej "ustawą".

2. Podmiotami udzielającymi pomocy mogą być również podmioty wdrażające instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

§ 6. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem na lata 2021-2027 i jest udzielana na:

  1) inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania, która dostarcza pojazdom, ruchomemu wyposażeniu terminalowemu lub ruchomemu wyposażeniu do obsługi naziemnej energię elektryczną lub wodór - zgodnie z art. 36a rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inwestycje w zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych przeznaczonych do transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego i morskiego oraz inwestycje na doposażenie pojazdów innych niż statki powietrzne, aby umożliwić ich zakwalifikowanie jako pojazdy ekologicznie czyste lub pojazdy bezemisyjne - zgodnie z art. 36b rozporządzenia nr 651/2014;

  3) badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1 i 2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. Pomoc jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formie:

   a) dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014,

   b) pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach, o których mowa w tym przepisie.

§ 8. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 36a ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku infrastruktury tankowania pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie zapewni spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 36a ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku instalacji do wytwarzania na miejscu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 36a ust. 3 zdanie czwarte rozporządzenia nr 651/2014.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 13 rozporządzenia nr 651/2014, pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 36a ust. 13 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli infrastruktura ładowania lub infrastruktura tankowania są udostępniane zgodnie z art. 36a ust. 8, 9 i 12 rozporządzenia nr 651/2014.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, jest ustalana w sposób określony w art. 36a ust. 10 zdanie pierwsze i drugie, z zastrzeżeniem art. 36a ust. 10 zdanie trzecie i ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014.

7. W przypadku przekroczenia procentowego udziału pojazdów napędzanych wyłącznie energią elektryczną w przypadku infrastruktury ładowania lub pojazdów napędzanych przynajmniej częściowo wodorem w przypadku infrastruktury tankowania, o którym mowa w art. 36a ust. 11 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, w całkowitej liczbie pojazdów tej samej kategorii zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej instytucja zarządzająca danym regionalnym programem weryfikuje konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, w drodze otwartych konsultacji społecznych lub niezależnego badania rynku, o których mowa w art. 36a ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, i przekazuje uzyskaną w ten sposób informację podmiotowi udzielającemu pomocy.

8. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 36b ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. Pomoc, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1 - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36a ust. 3 zdanie pierwsze, drugie oraz trzecie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) pkt 2 - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36b ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) pkt 3 - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 49 ust. 2a rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana:

  1) w drodze procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 36a ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana:

  1) w drodze procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 36b ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, w przypadku, o którym mowa w § 10 pkt 1, określa się zgodnie z art. 36a ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, w przypadku, o którym mowa w § 10 pkt 2:

  1) określa się zgodnie z art. 36a ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) można zwiększyć zgodnie z art. 36a ust. 6 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014;

  3) można zwiększyć również o:

   a) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola,

   b) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

§ 13. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, w przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 1, określa się zgodnie z art. 36b ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, w przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 2:

  1) określa się zgodnie z art. 36b ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) można zwiększyć zgodnie z art. 36b ust. 6 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, w przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 2, dla przedsiębiorstw wskazanych w art. 36b ust. 7 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014:

  1) określa się zgodnie z art. 36b ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) można zwiększyć zgodnie z art. 36b ust. 7 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3:

  1) określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) można zwiększyć zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. Do obliczania intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 16. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 17. Pomoc, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. sb rozporządzenia nr 651/2014,

  2) pkt 2 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014,

  3) pkt 3 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

§ 18. Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 19. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje, niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo porozumienia, o którym mowa w art. 2 pkt 32 lit. b ustawy, albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 20. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.01.2024 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60