Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01 - bieżąca

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027", zwanych dalej "pomocą finansową", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Pomoc finansowa może zostać udzielona przedsiębiorcom, w tym na realizację inwestycji ekologicznej mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, małej spółce o średniej kapitalizacji i spółce o średniej kapitalizacji.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Wyróżnia się następujące rodzaje pomocy finansowej:

  1) regionalną pomoc inwestycyjną;

  2) pomoc na usługi doradcze dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

  3) pomoc dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy na wspieranie innowacyjności;

  4) pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną;

  5) pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;

  6) pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;

  7) pomoc na finansowanie ryzyka;

  8) pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność;

  9) pomoc de minimis.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1:

  1) pkt 1-8 - stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";

  2) pkt 9 - stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".

3. Pomoc finansowa może zostać udzielona w ramach jednego albo kilku przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem, w szczególności w formie premii ekologicznej i premii technologicznej przeznaczonych na częściową spłatę kredytu ekologicznego lub kredytu technologicznego.

§ 4. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona:

  1) na realizację inwestycji technologicznej oraz na realizację inwestycji ekologicznej w sytuacjach określonych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 5 oraz art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na finansowanie ryzyka oraz dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c oraz d, ust. 3 lit. b-d oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem że pomoc na finansowanie ryzyka może zostać udzielona przedsiębiorcy na umiędzynarodowienie jego działalności i ekspansję zagraniczną pod warunkiem, że taki rozwój jest uzasadniony i zgodny z biznesplanem dla inwestycji w tego przedsiębiorcę.

3. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność gospodarczą:

  1) w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

  2) w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

  3) w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

  4) w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

  5) w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz nowych substancji psychoaktywnych;

  6) w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.).

4. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc finansową prowadzi działalność gospodarczą w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014 oraz art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, w związku z którą nie może zostać udzielona taka pomoc, oraz inną działalność gospodarczą, pomoc finansowa może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do wyodrębnienia ewidencji w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych w ramach działalności gospodarczej z obu sektorów, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

5. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z poźn. zm.), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.), w szczególności:

  1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

  2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

  3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. Użyte w rozporządzeniu pojęcia oznaczają:

  1) asymetryczny podział zysku - zróżnicowane traktowanie inwestorów mające na celu ograniczenie ryzyka dla inwestorów prywatnych, które może zapewniać zabezpieczenie związane ze wzrostem (inwestor publiczny rezygnuje z części zysku) lub zabezpieczenie przed częścią strat (ograniczające straty dla inwestora prywatnego) albo połączenie obu tych rozwiązań;

  2) asymetryczny podział straty - forma zróżnicowanego traktowania inwestorów, w której inwestor publiczny przejmuje na siebie część ryzyka inwestorów prywatnych i w efekcie inwestorzy prywatni otrzymują większą część wpływów do podziału niż powinni otrzymać proporcjonalnie do swojego wkładu;

  3) bank kredytujący - bank udzielający kredytu technologicznego lub kredytu ekologicznego, a także kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją w związku z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;

  4) dopłata do kapitału - kwota przyznawana przedsiębiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu, na spłatę części kapitału kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027";

  5) duży przedsiębiorca - duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;

  6) intensywność pomocy - intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  7) inwestor prywatny - niezależny inwestor prywatny w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014;

  8) inwestycja ekologiczna - inwestycja związana z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne;

  9) inwestycja finansowana kredytem objętym gwarancją - inwestycja początkowa polegająca na wdrożeniu nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych identyfikowanych co najmniej na poziomie przedsiębiorcy, modeli biznesowych opartych na automatyzacji, robotyzacji lub cyfryzacji przedsiębiorstw lub rozwiązań efektywnych energetycznie związanych z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne;

  10) inwestycja kapitałowa - inwestycja kapitałowa w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014;

  11) inwestycja kontynuacyjna - inwestycja kontynuacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 77 rozporządzenia nr 651/2014;

  12) inwestycja początkowa - inwestycja początkowa w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;

  13) inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej - inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014;

  14) inwestycja podwyższonego ryzyka - finansowanie kapitałowe lub quasi-kapitałowe zapewniane przedsiębiorcom na początkowych etapach wzrostu (faza zalążkowa, rozruchu i ekspansji), które obejmują nieformalne inwestycje aniołów biznesu, kapitał podwyższonego ryzyka typu venture i alternatywne rynki papierów wartościowych specjalizujące się w mikro-, małych i średnich przedsiębiorcach i przedsiębiorcach odnotowujących szybkie tempo wzrostu;

  15) inwestycja quasi-kapitałowa - inwestycja quasi-kapitałowa w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014;

  16) inwestycja technologiczna - inwestycja polegająca na zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług;

  17) kredyt ekologiczny - kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na realizację inwestycji ekologicznej, który jest częściowo spłacany w formie premii ekologicznej;

  18) kredyt inwestycyjny objęty gwarancją - kredyt objęty gwarancją stanowiącą instrument finansowy na warunkach określonych w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej;

  19) kredyt technologiczny - kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej;

  20) mała spółka o średniej kapitalizacji - mała spółka o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia nr 651/2014;

  21) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca - mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  22) nowa technologia - technologia w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług;

  23) odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 110 rozporządzenia nr 651/2014;

  24) podmiot zarządzający - wewnętrzny organ zarządzający pośrednika finansowego, wspólników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw pośrednika finansowego lub niezależnego zewnętrznego przedsiębiorcę, który formalnie lub faktycznie zarządza pośrednikiem finansowym;

  25) pośrednik finansowy - pośrednik finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 651/2014;

  26) premia ekologiczna - kwota przyznawana przedsiębiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kapitału kredytu ekologicznego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027";

  27) premia technologiczna - kwota przyznawana przedsiębiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kapitału kredytu technologicznego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027";

  28) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  29) przedsiębiorca innowacyjny - przedsiębiorstwo innowacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014;

  30) przedsiębiorca kwalifikowalny - przedsiębiorca uprawniony do otrzymania wsparcia w ramach pomocy publicznej w zakresie określonego przeznaczenia pomocy publicznej;

  30) refinansowanie - refinansowanie w rozumieniu art. 2 pkt 78 rozporządzenia nr 651/2014;

  31) rozpoczęcie prac - rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014;

  32) spółka o średniej kapitalizacji - spółka o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.);

  33) wyjście - wyjście w rozumieniu art. 2 pkt 69 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. Pomoc finansowa może zostać udzielona w sposób konkurencyjny lub niekonkurencyjny, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 8. 1. W przypadku pomocy publicznej do obliczenia intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku pomocy de minimis wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013 ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla priorytetu, bezpośrednio związane z projektem, oraz poniesione, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 35, po dniu złożenia wniosku o udzielenie danej pomocy finansowej do dnia wskazanego w umowie o udzielenie danej pomocy finansowej.

§ 9. Podmiotem udzielającym pomocy finansowej jest:

  1) Bank Gospodarstwa Krajowego, w tym jako fundusz powierniczy w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.);

  2) podmiot, któremu powierzono zadanie w rozumieniu art. 2 pkt 79 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy na finansowanie ryzyka.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. Pomoc publiczna jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Pomoc publiczna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o jej udzielenie przed rozpoczęciem prac nad projektem.

2. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8, nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty.

§ 13. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest obowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu tej pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie tej pomocy:

  1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc de minimis, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej".

§ 14. 1. Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013.

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. 1. Pomoc publiczna na finansowanie:

  1) inwestycji początkowej jest udzielana:

   a) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, realizującemu inwestycję na obszarze wszystkich województw,

   b) dużemu przedsiębiorcy realizującemu inwestycję na obszarze wszystkich województw, z wyłączeniem województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz obszarów regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

  2) inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej jest udzielana dużemu przedsiębiorcy realizującemu inwestycję na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola

- jako regionalna pomoc inwestycyjna.

2. Pomoc publiczna nie jest udzielana na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej realizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach gmin innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. Pomoc publiczna na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. W przypadku pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

  1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

  2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

  3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

  4) nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:

   a) będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

   b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

   c) zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,

   d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:

    - w przypadku dużego przedsiębiorcy - przez okres co najmniej 5 lat,

    - w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy - przez okres co najmniej 3 lat - od dnia zakończenia wykonywania projektu;

  5) rat spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:

   a) nieruchomości - umowa leasingu została zawarta przez:

    - dużego przedsiębiorcę na okres co najmniej 5 lat,

    - mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat

    - od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,

   b) środków trwałych innych niż nieruchomości - umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. a, może wynosić nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku dużego przedsiębiorcy wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może wynosić nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku dużego przedsiębiorcy kosztami kwalifikowalnymi są koszty nabycia wyłącznie nowych środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy czym nie dotyczy to przejęć.

5. Pomoc publiczna na dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu przez wprowadzenie nowych produktów może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową aktywów, które były wykorzystywane w dotychczasowej produkcji tego zakładu i będą wykorzystywane do produkcji nowych produktów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac nad projektem.

6. W przypadku dużego przedsiębiorcy pomoc publiczna na zasadniczą zmianę procesu produkcji może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanych z produkcją, której dotyczy zmiana, w okresie poprzednich 3 lat obrotowych.

7. W przypadku pomocy publicznej na przejęcie aktywów zakładu koszty kwalifikowalne są uwzględniane zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. 1. Maksymalną intensywność pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 17 ust. 1, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.

2. W przypadku inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją intensywność pomocy publicznej dopłaty do kapitału kredytu inwestycyjnego nie przekracza 25% kosztów kwalifikowalnych.

Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. Maksymalną wielkość pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej oblicza się, uwzględniając warunki, o których mowa w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 3

Pomoc na usługi doradcze

§ 20. 1. Pomoc na usługi doradcze jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

2. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze są koszty, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

§ 21. Intensywność pomocy na usługi doradcze nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 4

Pomoc na wspieranie innowacyjności

§ 22. 1. Pomoc na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na wspieranie innowacyjności określa się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 5

 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną

Istniejące wersje czasowe § 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 23. 1. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 lit. a oraz c rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną zwiększa się zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną zwiększa się również:

  1) o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

  2) o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 5a
2023.11.01
dodany przez

Rozdział 5a

Istniejące wersje czasowe § 23a
2023.11.01
dodany przez

§ 23a

Istniejące wersje czasowe rozdziału 5b
2023.11.01
dodany przez

Rozdział 5b

Istniejące wersje czasowe § 23b
2023.11.01
dodany przez

§ 23b

Istniejące wersje czasowe rozdziału 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 6

 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. 1. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana przedsiębiorcy na budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii.

2. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych zwiększa się zgodnie z art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych zwiększa się również:

  1) o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

  2) o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 7

 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. 1. W ramach pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy za koszty kwalifikowalne w przypadku zakładu produkcyjnego uznaje się dodatkowe koszty, o których mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w przypadku zakładu produkcyjnego określa się zgodnie z art. 46 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w przypadku zakładu produkcyjnego zwiększa się zgodnie z art. 46 ust. 3 zdanie drugie i art. 46 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w przypadku sieci dystrybucji jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych oraz na zasadach, o których mowa w art. 46 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 8

 Pomoc na finansowanie ryzyka

Istniejące wersje czasowe § 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 26. 1. Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy na finansowanie ryzyka uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 21 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc na finansowanie ryzyka może też obejmować inwestycje kontynuacyjne po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej w przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może zostać przeznaczona na refinansowanie pod warunkiem określonym w art. 21 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. 1. Pomoc na finansowanie ryzyka jest przekazywana przez podmiot udzielający pomocy pośrednikom finansowym na rzecz inwestorów prywatnych w formie kapitału własnego lub inwestycji quasi-kapitałowej, lub środków finansowych, przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka bezpośrednio lub pośrednio przedsiębiorcom kwalifikowalnym.

2. Na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może przybrać formę inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi-kapitałowej, pożyczki albo kombinacji tych rozwiązań.

3. W przypadku inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej na cele zarządzania płynnością pośrednik finansowy może wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat na poczet kapitału wniesionego i zadeklarowanego do wniesienia do pośrednika finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. 1. Podmiot udzielający pomocy na finansowanie ryzyka wybiera pośredników finansowych oraz inwestorów prywatnych lub podmioty zarządzające w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz mającego na celu ustanowienie odpowiednich mechanizmów podziału zysków i ryzyka, a także z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym rozdziale.

2. Podmiot udzielający pomocy na finansowanie ryzyka, dokonując wyboru pośredników finansowych:

  1) nie wprowadza rozróżnienia ze względu na miejsce prowadzenia przez nich działalności gospodarczej lub rejestracji w odpowiednim rejestrze w którymkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej;

  2) może wymagać spełnienia przez nich określonych kryteriów obiektywnie uzasadnionych charakterem inwestycji.

3. Pośrednik finansowy spełnia łącznie następujące warunki:

  1) podejmuje decyzje finansowe motywowane zyskiem; warunek ten uznaje się za spełniony, w przypadku gdy:

   a) przewiduje procedurę należytej staranności w celu zapewnienia racjonalnej ekonomicznie strategii inwestycyjnej służącej do wdrożenia pomocy finansowania ryzyka, w tym polityki dywersyfikacji ryzyka ukierunkowanej na osiągnięcie rentowności i efektywnej skali pod względem wielkości i zasięgu terytorialnego danego portfela inwestycji,

   b) pomoc na finansowanie ryzyka udzielana przedsiębiorcom kwalifikowalnym opiera się na racjonalnym biznesplanie zawierającym szczegółowe informacje na temat produktu, sprzedaży, kształtowania się rentowności oraz zachowania trwałości finansowej,

   c) dla każdej inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej istnieje jasna i realistyczna strategia wyjścia;

  2) jest zarządzany na zasadach komercyjnych, co oznacza, że pośrednik finansowy lub podmiot zarządzający spełniają następujące warunki:

   a) są obowiązani z mocy prawa lub umowy do działania z należytą starannością charakteryzującą profesjonalnego zarządcę i w dobrej wierze oraz do zapewnienia braku konfliktu interesów; zastosowanie mają najlepsze praktyki, a do podmiotów zarządzających także nadzór regulacyjny,

   b) ich wynagrodzenie jest zgodne z praktykami rynkowymi; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot zarządzający lub pośrednik finansowy jest wybierany w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem, wiedzą fachową oraz potencjałem operacyjnym i finansowym,

   c) otrzymują wynagrodzenie powiązane z uzyskanymi wynikami lub przejmują część ryzyka związanego z inwestycją podwyższonego ryzyka przez współinwestowanie środków własnych, tak aby zapewnić, że interesy podmiotu zarządzającego są trwale powiązane z interesami inwestora publicznego,

   d) określą strategię inwestycyjną, kryteria i proponowane ramy czasowe inwestycji,

   e) inwestorzy mają prawo do bycia reprezentowanymi w organach zarządzających pośrednikiem finansowym.

Istniejące wersje czasowe § 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 29. 1. W przypadku ustanawiania mechanizmów podziału zysków i strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym w procedurze wyboru pośredników finansowych jest preferowany asymetryczny podział zysku.

2. W przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym pierwsza strata, która jest pokrywana przez inwestora publicznego, jest ograniczona do 25% łącznej wartości inwestycji.

Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. 1. W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka polegającej na zapewnieniu inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi-kapitałowej lub inwestycji dłużnej przedsiębiorcom kwalifikowalnym pomoc taka ma służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych lub przedsiębiorców kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego na minimalnych poziomach zgodnie z art. 21 ust. 10 lit. a-c rozporządzenia nr 651/2014.

2. Jeżeli instrument finansowy wdrażany przez pośrednika finansowego, skierowany do przedsiębiorców kwalifikowalnych na różnych etapach rozwoju, o których mowa w art. 21 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, nie zakłada udziału prywatnego kapitału na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych, pośrednik finansowy osiąga wysokość udziału prywatnego zgodnie z art. 21 ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 31. Pomoc na finansowanie ryzyka polegająca na udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom kwalifikowalnym lub dokonywaniu inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług może zostać udzielona, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 16 lit. a oraz b rozporządzenia nr 651/2014 w zakresie dotyczącym pożyczek i inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług.

Istniejące wersje czasowe § 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 32. Łączna kwota pomocy na finansowanie ryzyka nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 15.000.000 euro na przedsiębiorcę kwalifikowalnego w ramach dowolnej formy pomocy na finansowanie ryzyka.

Rozdział 9

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§ 33. Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 34
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 34. 1. Pomoc dla przedsiębiorców kwalifikowalnych jest udzielana w formie inwestycji kapitałowej lub inwestycji quasi-kapitałowej, o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

  1) 600.000 euro dla przedsiębiorców kwalifikowalnych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  2) 800.000 euro dla przedsiębiorców kwalifikowalnych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. W przypadku przedsiębiorców kwalifikowalnych, którzy są przedsiębiorcami innowacyjnymi, określone w ust. 1 kwoty maksymalne są podwojone.

Rozdział 10

Pomoc de minimis

§ 35. Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty, których rodzaje określa regulamin wyboru projektów lub strategia inwestycyjna instrumentu finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 36. 1. Pomoc de minimis nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 35.

2. Jeżeli w ramach danego projektu pomoc de minimis jest udzielana razem z inną pomocą, stosuje się intensywność odpowiednią dla pomocy stanowiącej główne przeznaczenie w projekcie.

3. Jeżeli w ramach danego projektu pomoc de minimis jest udzielana razem z inną pomocą, a pomoc de minimis stanowi główne przeznaczenie w projekcie, dla kosztów objętych pomocą de minimis stosuje się intensywność określoną w ust. 1.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§ 37. 1. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 38. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
1) Tekst programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu" w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.


*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.11.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60