Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.06.2023 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.06.2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1178

Na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej "kontem jednostki organizacyjnej";

  2) sposób i tryb składania wniosku o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej oraz organ właściwy do rozpatrzenia tego wniosku;

  3) warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym;

  4) zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym;

  5) rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 2. 1. We wniosku o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej wskazuje się:

  1) nazwę pełną, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej, której ma zostać udostępnione to konto;

  2) pierwsze imię i nazwisko oraz numer PESEL użytkownika konta jednostki organizacyjnej wraz z określeniem zakresu dostępu do tego konta zgodnie z § 6 ust. 5.

2. Wniosek o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej jest składany na piśmie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

3. Wskazywanie użytkownika konta jednostki organizacyjnej innego niż zarejestrowany na tym koncie, określenie zakresu dostępu do tego konta oraz odbieranie uprawnień do korzystania z tego konta następuje poprzez aktualizację wniosku o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej, przy czym aktualizacja wniosku nie może skutkować brakiem wskazania co najmniej jednego użytkownika tego konta.

§ 3. 1. W e-Urzędzie Skarbowym udostępnia się konto komornika będące niezwizualizowanym kontem w e-Urzędzie Skarbowym służącym do dokonywania doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego.

2. Użytkownikami konta komornika są komornik sądowy, zastępca komornika oraz zatrudnieni w kancelarii obsługującej tego komornika asesor komorniczy i aplikant komorniczy.

§ 4. 1. W e-Urzędzie Skarbowym udostępnia się konto jednostki organizacyjnej osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi posiadającym NIP.

2. Konto jednostki organizacyjnej jest udostępniane:

  1) od momentu zarejestrowania w e-Urzędzie Skarbowym danych zawartych we wniosku o udostępnienie tego konta,

  2) do momentu zarejestrowania w e-Urzędzie Skarbowym informacji o utracie bytu prawnego przez jednostkę organizacyjną

- przy czym uwzględnienie tego wniosku nie wymaga wydania decyzji.

§ 5. 1. Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym podlega uwierzytelnieniu w następujący sposób:

  1) przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym wysokości przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty - w przypadku konta osoby fizycznej, albo

  2) przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) - w przypadku konta osoby fizycznej, konta jednostki organizacyjnej i konta komornika, albo

  3) przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy - w przypadku konta osoby fizycznej, konta jednostki organizacyjnej i konta komornika.

2. W przypadku konta komornika dodatkowym warunkiem korzystania z e-Urzędu Skarbowego jest autoryzacja na koncie komornika użytkownika tego konta przy pomocy prowadzonych przez Krajową Radę Komorniczą w systemie teleinformatycznym listy komorników, listy zastępców komorników, wykazu asesorów komorniczych oraz listy aplikantów komorniczych, o których mowa w art. 217-220 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 590 i 614).

§ 6. 1. Użytkownik konta osoby fizycznej uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1, jest uprawniony do składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań udostępnianych podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby fizycznej na podstawie art. 45cd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) oraz art. 21c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 oraz z 2023 r. poz. 1059).

2. Użytkownik konta osoby fizycznej lub konta jednostki organizacyjnej uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 albo 3, jest również uprawniony do:

  1) wyrażania i cofania zgody na doręczanie pism na to konto;

  2) odbierania pism doręczanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na to konto;

  3) wnoszenia pism za pośrednictwem tego konta, w tym składania:

   a) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2), o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, z późn. zm.),

   b) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170),

   c) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) składanego na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614),

   d) zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.);

  4) wskazywania użytkowników konta jednostki organizacyjnej - w przypadku użytkowników konta jednostki organizacyjnej z dostępem rozszerzonym, o którym mowa w ust. 5 pkt 2;

  5) podawania aktualnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego w celu przekazywania powiadomień związanych z korzystaniem z konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej, w tym powiadomień o umieszczeniu pisma organu Krajowej Administracji Skarbowej na tym koncie;

  6) przeglądania danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie, w jakim dane te mogą być udostępnione temu użytkownikowi;

  7) występowania o przekazanie za pośrednictwem tego konta danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie spraw dotyczących odpowiednio tej osoby lub jednostki, które pozostają we właściwości dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego;

  8) uzyskania osobistego numeru identyfikacyjnego służącego do identyfikacji użytkownika konta osoby fizycznej lub konta jednostki organizacyjnej w celu występowania o przekazanie za pośrednictwem telefonu danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie spraw dotyczących odpowiednio tej osoby lub jednostki, które pozostają we właściwości dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego;

  9) dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

3. Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym nie jest uprawniony do składania z wykorzystaniem pisma ogólnego udostępnionego na tym koncie:

  1) deklaracji;

  2) pełnomocnictw ogólnych;

  3) skarg do sądów administracyjnych;

  4) innych pism niż wymienione w pkt 1-3, w przypadku gdy wzory tych pism zostały udostępnione na koncie w e-Urzędzie Skarbowym lub w odrębnych przepisach określono inny sposób ich składania.

4. Użytkownik konta komornika uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 albo 3, jest uprawniony do wysyłania i odbierania pism za pośrednictwem konta komornika w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego oraz odbierania powiadomień generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym.

5. Użytkownik konta jednostki organizacyjnej z dostępem:

  1) podstawowym nie jest uprawniony do wskazywania innych użytkowników konta jednostki organizacyjnej ani odbierania uprawnień do korzystania z tego konta innym użytkownikom tego konta;

  2) rozszerzonym jest uprawniony do wskazywania innych użytkowników konta jednostki organizacyjnej z dostępem rozszerzonym i podstawowym oraz odbierania uprawnień do korzystania z tego konta innym użytkownikom tego konta.

6. Użytkownik konta osoby fizycznej lub konta jednostki organizacyjnej zidentyfikowany przy pomocy uzyskanego na podstawie ust. 2 pkt 8 osobistego numeru identyfikacyjnego jest uprawniony do otrzymania danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie spraw określonych w tym przepisie.

§ 7. W e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na:

  1) wydawaniu generowanych automatycznie:

   a) zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W), o których mowa w art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

   b) zaświadczeń o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), o których mowa w art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

  2) udostępnianiu komornikom sądowym generowanych automatycznie informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem konta komornika.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 2465).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*), z wyjątkiem § 6 ust. 2 pkt 7 i 8 oraz ust. 6, które wchodzą w życie z dniem 4 września 2023 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.06.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60