Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.06.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.06.2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1287

Na podstawie art. 46f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) strukturę Rejestru Zastawów Skarbowych, zwanego dalej "rejestrem";

  2) sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru i innych dokumentów;

  3) wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru;

  4) wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;

  5) wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;

  6) tryb zapewnienia dostępu do rejestru organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

§ 2. Rejestr zawiera:

  1) część pierwszą przeznaczoną do wpisu oznaczenia organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru (nazwa i adres siedziby);

  2) część drugą przeznaczoną do wpisu:

   a) imienia i nazwiska lub nazwy (firmy),

   b) identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta - numeru paszportu lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego,

   c) miejsca zamieszkania lub adresu siedziby, a w przypadku nierezydenta również znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej

  - podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego albo osoby trzeciej, o których mowa w art. 41 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanej dalej "ustawą", z wyłączeniem ich małżonków;

  3) część trzecią przeznaczoną do wpisu:

   a) imienia i nazwiska,

   b) identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta - numeru paszportu lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego,

   c) miejsca zamieszkania, a w przypadku nierezydenta również znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej

  - małżonka podmiotu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe, obciążone zastawem skarbowym, stanowi współwłasność łączną tego podmiotu i jego małżonka;

  4) część czwartą przeznaczoną do wpisu danych identyfikujących przedmiot zastawu skarbowego;

  5) część piątą przeznaczoną do wpisu informacji dotyczących zastawu skarbowego obejmujących:

   a) datę ustanowienia zastawu skarbowego,

   b) podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru,

   c) wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej zastawem skarbowym,

   d) datę wygaśnięcia zastawu skarbowego,

   e) datę wykreślenia zastawu skarbowego.

§ 3. 1. Wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz inne dokumenty, z wyjątkiem wniosku o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, są przesyłane przy użyciu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", udostępnionej na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Jeżeli przesłanie wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz innych dokumentów w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwe z przyczyn technicznych, wniosek o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz inne dokumenty przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

3. Organy Krajowej Administracji Skarbowej przesyłają wnioski, o których mowa w ust. 1, i inne dokumenty w systemie teleinformatycznym.

4. Wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy, wnosi się w postaci:

  1) elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu;

  2) papierowej - w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia uznaje się także elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Opłata za wydanie:

  1) wypisu z rejestru,

  2) zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy - wynosi 50 zł.

§ 6. 1. Organom występującym z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych, przydzielany jest dostęp do systemu teleinformatycznego na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.

2. W celu przydzielenia dostępu do systemu teleinformatycznego organ prowadzący rejestr nadaje identyfikator organowi uprawnionemu do występowania z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru lub organowi egzekucyjnemu, innemu niż naczelnik urzędu skarbowego, oraz hasło.

§ 7. Funkcjonalność systemu teleinformatycznego jest udostępniana organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych, na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.1)

___________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 152), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 846 i 1948).

Załącznik nr 1

WP-1 Wniosek o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych / o wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych

WP-1 Wniosek o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych / o wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych

WP-1 Wniosek o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych / o wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych

WP-1 Wniosek o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych / o wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych

WP-1 Wniosek o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych / o wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych

Załącznik nr 2

WW-1 Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych / zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

WW-1 Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych / zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

WW-1 Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych / zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60