Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy celne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 192
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 844
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 8.06.2016 r.

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. nr 68, poz. 622, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową organów celnych w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej oraz innych zadań wykonywanych przez te organy, określonych w przepisach odrębnych.

2. Właściwość miejscową organów celnych określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.25
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
2013.02.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 192
2014.05.28
zmieniony przez
2015.06.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 844
2015.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Właściwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących:

  1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towaru - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

  2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej - według lokalizacji miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, lub ze względu na urząd celny (lub urzędy celne), w którym towary obejmowane będą procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej;

  3) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego innego niż skład typu E - według proponowanej lokalizacji składu celnego;

  4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego w składzie celnym innym niż skład typu E - według lokalizacji składu celnego, w którym towary mają być objęte procedurą składu celnego;

  4a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury w składzie typu E - według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;

  5) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem Wykonawczym", o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego - według miejsca:

   a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu uszlachetniania,

   b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

  6) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną - według miejsca:

   a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,

   b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

  7) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej - według miejsca, w którym towar będzie wykorzystywany;

  8) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 i ust. 3 lit. d tiret pierwsze Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego - według siedziby organu celnego właściwego dla procedury wywozu;

  8a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia pojedynczego:

   a) w przypadku procedury odprawy czasowej - według miejsca pierwszego wykorzystania towaru,

   b) w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej - według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem,

   c) w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a lub b, wniosek składa się organowi celnemu właściwemu ze względu na miejsce, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy;

  8b) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego:

   a) w przypadku procedury odprawy czasowej - według miejsca pierwszego wykorzystania towaru,

   b) w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej - według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;

  9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru - według miejsca, gdzie planowane jest zniszczenie towaru;

  10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa - według siedziby organu celnego, w dyspozycji którego znajduje się towar;

  11) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego - według siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy albo ze względu na miejsce objęcia towarów procedurą celną;

  12) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności - według siedziby organu celnego, który zaksięgował należności, albo organu celnego, w którym będą zaksięgowane należności;

  13) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania procedury księgowego rozróżniania - według miejsca wytwarzania produktów;

  14) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują - według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu;

  15) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów albo na stosowanie preferencyjnych środków taryfowych wobec towarów, ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem pkt 8a i 8b - według miejsca:

   a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności, które mają być objęte pozwoleniem lub towary osiągają swoje przeznaczenie,

   b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

  16) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone obliczenie niektórych elementów wliczanych bądź niewliczanych do wartości celnej towarów, o którym mowa w art. 156a Rozporządzenia Wykonawczego - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

  17) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienie ze składania gwarancji w tranzycie wspólnotowym/wspólnym - według siedziby wnioskodawcy;

  18) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych - według siedziby wnioskodawcy;

  19) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku przewozu wyznaczoną trasą - według siedziby wnioskodawcy;

  20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu wspólnotowego/wspólnego - według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu;

  21) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego - według miejsca zakończenia procedury tranzytu;

  22) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych właściwych dla przewozu towarów transportem lotniczym we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytu - według siedziby wnioskodawcy;

  22a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy rozpoczęciu procedury TIR - według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR;

  23) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR - według miejsca zakończenia procedury TIR;

  24) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę - według miejsca, w którym następuje potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę;

  25) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym - według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu;

  26) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym - według miejsca zakończenia procedury tranzytu;

  27) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF 4, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR 1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR 2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami, oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3351/83 (Dz. Urz. L 165) - według siedziby wnioskodawcy;

  27a) złożenia wniosku o nadanie numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 16 Rozporządzenia Wykonawczego:

   a) według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   b) według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, albo według miejsca, w którym planowane jest dokonanie pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI - w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Wspólnoty;

  27b) złożenia wniosku o wydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - według siedziby wnioskodawcy;

  28) objęcia procedurą celną energii elektrycznej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  29) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  30) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu w transporcie przesyłowym, w tym, w przypadku wymiany przygranicznej - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego.

§ 3. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy celne, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. nr 43, poz. 391 i nr 194, poz. 1631 oraz z 2003 r. nr 134, poz. 1255 i nr 184, poz. 1799).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.10.31
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
2012.02.15
zmieniony przez
2013.02.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 192
2015.05.15
zmieniony przez
2015.06.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 844
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Właściwość miejscowa organów celnych

Lp.
Dyrektor Izby Celnej
Właściwość miejscowa
Naczelnik Urzędu Celnego
1
2
3
I
Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej
obszar województwa lubelskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej
powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie
powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm i Lublin
3
Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu
powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość
II
Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku
obszar województwa podlaskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku
powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży
powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża
3
Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach
powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki
III
Dyrektor Izby Celnej w Gdyni
obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy Państwa do południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni
powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia i Sopot
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku
powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk
3
Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku
powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk
IV
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach
obszar województwa śląskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach
powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku
powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory
3
Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie
powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa
4
(uchylony)  
5
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej
powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, z wyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała
IVa
Dyrektor Izby Celnej w Kielcach
obszar województwa świętokrzyskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach
obszar województwa świętokrzyskiego
V
Dyrektor Izby Celnej w Krakowie
obszar województwa małopolskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie
powiaty: bocheński, chrzanowski, krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, wielicki oraz miasto Kraków
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu
powiaty: myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki oraz gminy: Mszana Dolna i Niedźwiedź z powiatu limanowskiego
3
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu
powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski z wyłączeniem gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź, nowosądecki, tarnowski oraz miasta Nowy Sącz i Tarnów
4
(uchylony)
 
VI
Dyrektor Izby Celnej w Łodzi
obszar województwa łódzkiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi
powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice
2
Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi
powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą Śródmieście
3
Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim
powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski
VII
Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie
obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy Państwa
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie
powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu
powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg
VIII
Dyrektor Izby Celnej w Opolu
obszar województwa opolskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu
obszar województwa opolskiego
2
(uchylony)
 
IX
Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu
obszar województwa wielkopolskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu
powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, średzki, szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Pile
powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski
3
Naczelnik Urzędu Celnego w Lesznie
powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński oraz miasto Leszno
4
Naczelnik Urzędu Celnego w Kaliszu
powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki oraz miasta Kalisz i Konin
X
Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu
obszar województwa podkarpackiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu
powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie
powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta Rzeszów i Tarnobrzeg
3
(uchylony)
 
4
Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie
powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno
XI
Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie
obszar województwa lubuskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze
powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Gorzowie Wielkopolskim
powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski
3
(uchylony)
 
XII
Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie
obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie
powiaty: policki, choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasta Szczecin i Świnoujście
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Koszalinie
powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Koszalin
XIII
Dyrektor Izby Celnej w Toruniu
obszar województwa kujawsko-pomorskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy
powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu
powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta: Grudziądz, Toruń i Włocławek
XIV
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
obszar województwa mazowieckiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie
powiaty: piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz

2

Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie

powiaty: legionowski, nowodworski z wyłączeniem terenu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła

3

Naczelnik Urzędu Celnego III "Port Lotniczy" w Warszawie

teren Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz teren Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

4
Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu
powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom
5
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie
powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock
6
Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach
powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, miński z wyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek oraz miasto Siedlce
7
Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie
powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto Ostrołęka
XV
Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu
obszar województwa dolnośląskiego
1
Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu
powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław
2
Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy
powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica
3
(uchylony)
 

4

Naczelnik Urzędu Celnego w Wałbrzychu

powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia Góra

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60