Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatki i opłaty lokalne » Podatki i opłaty lokalne »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9.05.2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 931

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki i tryb zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów:

   a) pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,

   b) zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534)

  - będących własnością Skarbu Państwa, zwanych dalej "utraconymi dochodami";

  2) wzór wniosku o zwrot utraconych dochodów, zwany dalej "wnioskiem".

§ 2. 1. Wysokość utraconych dochodów gmina wykazuje we wniosku.

2. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

3. Gmina składa wniosek w terminie do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku, za który jest sporządzony wniosek, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej "Wodami Polskimi", wykazując faktyczne roczne skutki zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych, na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który jest sporządzany wniosek.

4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Gmina we wniosku wykazuje:

  1) podstawę prawną opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gruntów, które według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który jest sporządzany wniosek, były zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

  2) stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, za który jest sporządzany wniosek;

  3) wysokość faktycznie utraconych dochodów, ustaloną jako suma kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów, o których mowa w § 1 pkt 1, na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

6. Gmina może złożyć korektę wniosku do dnia 15 czerwca roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7. Gmina może złożyć wniosek lub korektę wniosku po terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 albo 6, wykazując faktyczne roczne utracone dochody w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

8. Wody Polskie sprawdzają prawidłowość złożonego wniosku lub korekty wniosku pod względem rachunkowym i formalnym.

9. W przypadku stwierdzenia we wniosku lub korekcie wniosku braków lub błędów Wody Polskie wzywają gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek lub korektę wniosku pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3. W terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku:

  1) za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku,

  2) w którym złożono wniosek lub korektę wniosku, o których mowa w § 2 ust. 7

- Wody Polskie przekazują na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości utraconych dochodów.

§ 4. 1. Wniosek dotyczący roku 2018 gmina składa w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Korektę wniosku dotyczącego roku 2018 gmina może złożyć w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8.03.2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 559), które utraciło moc z dniem 20.09.2018 r. w związku z wejściem w życie art. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17.05.2019 r.

Załącznik

Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością skarbu państwa

Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością skarbu państwa

Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością skarbu państwa

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60