Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

 Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
Wyświetl wcześniejsze wersje
2021.07.15 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób;

  2) sposób prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, w tym wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób;

  3) dane objęte rejestrem chorób zawodowych.

Istniejące wersje czasowe § 1a
2012.08.01
dodany przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1a. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym, należy przez to rozumieć państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460), komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
2019.11.13
zmieniony przez
2021.07.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych obejmuje:

  1) skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej oraz kartę badania w związku z chorobą zawodową;

  2) dokumentację zbiorczą, którą stanowi księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych.

2. Karta badania w związku z chorobą zawodową zawiera:

  1) dane identyfikacyjne jednostki orzeczniczej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON);

  2) dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL);

  3) dane identyfikacyjne podmiotu kierującego na badanie (nazwa, adres);

  4) dane o zatrudnieniu osoby badanej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON) lub informacje o pobieraniu emerytury lub renty albo pozostawaniu bez pracy;

  5) dane dotyczące zatrudnienia, z którym wiąże się podejrzenie powstania choroby zawodowej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON), oraz informacje o narażeniu zawodowym w okresie tego zatrudnienia;

  6) dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;

  7) wyniki konsultacji i badań diagnostycznych;

  8) treść orzeczenia lekarskiego, w tym orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania;

  9) podpis lekarza wykonującego badanie i pieczęć dokumentującą posiadanie specjalizacji lekarskiej niezbędnej do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, określonej w odrębnych przepisach, albo informację wskazującą na posiadanie tej specjalizacji.

3. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie kart badań w związku z chorobą zawodową określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159).

4. Dane umieszczane w księdze podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania określają przepisy w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.

5. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawane przez lekarza lub lekarza dentystę zawiera:

   1) dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo datę i miejsce urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany);

   2) dane identyfikacyjne podmiotu kierującego na badanie (nazwę, adres);

   3) nazwę choroby zawodowej, której dotyczy podejrzenie, i jej numer pozycji w wykazie chorób zawodowych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

   4) podpis i pieczęć lekarza albo oznaczenie i podpis lekarza kierującego na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
2021.07.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Określa się wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej:

  1) wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) (uchylony)

  3) wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) wzór karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) wzór orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) wzór orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) wzór decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) wzór decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9) wzór karty stwierdzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  10) wzór zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Informacje gromadzone na kartach stwierdzenia choroby zawodowej oraz w zawiadomieniach o skutkach choroby zawodowej są gromadzone w formie rejestrów chorób zawodowych i rejestrów skutków chorób zawodowych.

2. Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez państwowych inspektorów sanitarnych, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych przez pracodawców prowadzących działalność na obszarze objętym zakresem ich działania.

3. Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach, u których stwierdzono chorobę zawodową.

4. Do rejestrów, o których mowa w ust. 1-3, mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19.08.2002 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
2019.11.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
2019.11.13
zmieniony przez
2021.07.15
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
(uchylony)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
2019.11.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
2019.11.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
2019.11.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
2019.11.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 9

 
Karta stwierdzenia choroby zawodowej

Karta stwierdzenia choroby zawodowej

Karta stwierdzenia choroby zawodowej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121
2012.08.01
zmieniony przez
2013.11.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1379
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60