Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

 Dz. U. z 2009 r. nr 14, poz. 80
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2023 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.

§ 2. Określa się wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, o symbolu Z-KW, zwanej dalej "statystyczną kartą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwanego dalej "protokołem powypadkowym", albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

§ 4. 1. Statystyczną kartę sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.

3. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 14, poz. 80
2010.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.

2. Wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

3. Statystyczną kartę przekazuje się w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników może przekazać oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. nr 269, poz. 2672).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.01.2009 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 14, poz. 80
2010.12.07
zmieniony przez
2019.06.29
zmieniony przez
2019.10.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Z-KW. Statystyczna karta wypadku

Z-KW Statystyczna karta wypadku

Z-KW Statystyczna karta wypadku

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 14, poz. 80
2010.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (Z-KW)

A. Objaśnienia podstawowych pojęć

Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673, z późn. zm.):

  1) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

   a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

   b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

   c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;

  2) na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

   a) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w pkt 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

   b) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,

   c) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe;

  3) za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

   a) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe,

   b) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

   c) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,

   d) sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej,

   e) odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący,

   f) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni,

   g) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

   h) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

   i) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

   j) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

   k) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,

   l) odbywania służby zastępczej,

   m) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium,

   n) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

   o) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych;

  4) za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku;

  5) za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała;

  6) za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

B. Objaśnienia do wypełniania statystycznej karty wypadku

Liczba pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) - oznaczenia kodowe (pozycja B części adresowej formularza)

Pracujący są to osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Do pracujących, w części dotyczącej badania wypadków przy pracy (pozycja A), zalicza się wszystkich pracujących wg stanu w dniu zaistnienia zdarzenia, bez względu na to, czy osoby te pracują również w innych jednostkach sprawozdawczych (bez osób pracujących na podstawie umowy zlecenia), a mianowicie:

  1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

  2) pracodawców i pracujących na własny rachunek:

   a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce),

   b) osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;

  3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);

  4) osoby wykonujące pracę nakładczą;

  5) członków spółdzielni produkcji rolniczej i członków spółdzielni kółek rolniczych;

  6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

Liczba pracujących
Kod
1 pracujący (osoba samozatrudniająca się, bez pracowników)
0
2-9 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 
1
10-49 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 
2
50-249 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 
3
250-499 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 
4
500 lub więcej pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 
5
Nieznana liczba pracujących
9

Miejscowość (gmina), na terenie której znajduje się jednostka (pytanie X1).

W polu tym należy podać nazwę miejscowości (gminy), natomiast kod (7-cyfrowy) dla tej miejscowości zostanie uzupełniony przez urząd statystyczny (podobnie jak w pytaniu 15).

Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (pytanie X2).

W polu tym należy podać nazwę rodzaju wykonywanej działalności przez jednostkę, która jest faktycznym miejscem pracy poszkodowanego (np. oddział, filia, sklep, magazyn), natomiast kod (5-cyfrowy) dla tej działalności zostanie uzupełniony przez urząd statystyczny.

Forma własności (FW) - klasyfikacja i oznaczenia kodowe (pytanie X3)


Forma własności Kod
SEKTOR PUBLICZNY  
Własność Skarbu Państwa
111
Własność państwowych osób prawnych
112
Własność samorządowa
113
Własność mieszana w sektorze publicznym  
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności Skarbu Państwa
121
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych
122
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej
123
Własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej
127
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego  
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności Skarbu Państwa
131
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
132
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
133
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej
137
SEKTOR PRYWATNY  
Własność krajowych osób fizycznych
214
Własność prywatna krajowa pozostała
215
Własność zagraniczna
216
Własność mieszana w sektorze prywatnym  
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
224
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
225
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
226
Własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
227
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego  
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
234
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
235
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
236
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
237
BRAK PRZEWAGI SEKTOROWEJ  
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności Skarbu Państwa w kapitale ogółem
331
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem
332
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności samorządowej w kapitale ogółem
333
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności krajowych osób fizycznych w kapitale ogółem
334
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności pozostałych krajowych jednostek prywatnych w kapitale ogółem
335
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności osób zagranicznych w kapitale ogółem
336
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
338

Obywatelstwo - klasyfikacja i oznaczenie kodowe
(pytanie 03)

Obywatelstwo Kod
Obywatelstwo nieznane
0
Obywatel kraju, w którym wypadek miał miejsce
1
Obywatel z kraju UE innego niż ten, w którym wypadek miał miejsce
2
Obywatel spoza krajów UE
3

Status zatrudnienia - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
(pytanie 04)


Status zatrudniania
Kod
Nieznany status
000
Osoba samozatrudniająca się
100
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy
311
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu pracy
312
Pracownik zatrudniony na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy
321
Pracownik zatrudniony na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy
322
Osoba współpracująca
400
Praktykant/uczeń
500
Inny status
900

Zawód wykonywany (pytanie 05)

Do końca 2010 r. zawód poszkodowanego należy podać, posługując się klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 265, poz. 2644, z późn. zm.). Od 1 stycznia 2011 r. należy posługiwać się klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, poz. 537). Informację o zawodzie (specjalności) wykonywanym przez osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy opisujemy pełnym kodem tego zawodu (specjalności), tj. 6 cyframi oraz przypisanym do tego kodu określeniem słownym.

Rodzaj urazu - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
(pytanie 08)

Rodzaj urazu
Kod
Rodzaj urazu nieznany lub nieokreślony
000
Rany i powierzchowne urazy
010
Złamania kości
020
Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania
030
Amputacje urazowe (utrata części ciała) 
040
Urazy wewnętrzne
050
Oparzenia ogniem lub środkami chemicznymi, oparzenia wodą lub parą, odmrożenia
060
Zatrucia, zakażenia
070
Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu
080
Skutki dźwięków, wibracji i ciśnienia
090
Skutki ekstremalnych temperatur, oświetlenia oraz promieniowania (różne od odmrożenia) 
100
Wstrząsy (ostra reakcja na stres, wstrząs urazowy) 
110
Liczne urazy
120
Inny uraz
999

Umiejscowienie urazu - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
(pytanie 09)

Umiejscowienie urazu
Kod
Umiejscowienie urazu nieznane lub nieokreślone
00
Głowa  
Czaszka, mózg, z naczyniami krwionośnymi
11
Twarz
12
Oko, oczy
13
Ucho, uszy
14
Ząb, zęby
15
Głowa, liczne miejsca
18
Głowa, miejsca niewymienione lub nieznane
19
Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym
20
Grzbiet, łącznie z kręgosłupem
30
Tułów i organy wewnętrzne  
Żebra, łopatki
41
Organy wewnętrzne klatki piersiowej
42
Obszar miednicy i brzucha, wraz z organami wewnętrznymi
43
Tułów i organy wewnętrzne, liczne miejsca urazu
48
Tułów i organy wewnętrzne, miejsca niewymienione lub nieznane
49
Kończyny górne  
Bark wraz ze stawem barkowym
51
Ramię wraz z łokciem
52
Dłoń
53
Palec, palce
54
Nadgarstek
55
Kończyny górne, liczne miejsca urazu
58
Kończyny górne, miejsca niewymienione lub nieznane
59
Kończyny dolne  
Biodro ze stawem biodrowym
61
Noga ze stawem kolanowym
62
Staw skokowy
63
Stopa
64
Palec, palce
65
Kończyny dolne, liczne miejsca urazu
68
Kończyny dolne, miejsca niewymienione lub nieznane
69
Całe ciało i jego różne części  
Całe ciało
71
Liczne urazy części ciała
78
Inna część ciała
99

Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem (pytanie 14) to suma wartości uszkodzonych maszyn, urządzeń, narzędzi, surowców, wyrobów gotowych, budynków oraz ich wyposażenia itp.

Położenie geograficzne miejsca wypadku (pytanie 15). W polu tym należy podać nazwę miejscowości, na terenie której wydarzył się wypadek.

W przypadku miejscowości położonej na terenie kraju kod (7-cyfrowy) dla tej miejscowości zostanie uzupełniony przez urząd statystyczny zgodnie z identyfikatorami i nazwami jednostek podziału terytorialnego kraju, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157, poz. 1031, z późn. zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 1999 r. Dla miejscowości położonej poza granicami kraju urząd statystyczny w miejsce kodu wpisze 7 razy "z" (symbol: zzzzzzz).

Miejsce powstania wypadku (pytanie 18) to miejsce, w którym przebywał poszkodowany w chwili wypadku (może to być zarówno pomieszczenie pracy, jak i inne miejsce).

Miejsce powstania wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Miejsce powstania wypadku
Kod
Brak danych
000
Miejsca produkcji przemysłowej  
Miejsce produkcji
011
Miejsce konserwacji i napraw
012
Miejsce magazynowania
013
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
019
Teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa  
Teren budowy - obiekt w budowie
021
Teren budowy - obiekt rozbierany, burzony, remontowany
022
Kopalnia odkrywkowa, kamieniołom itp.
023
Teren budowy - pod ziemią
024
Teren budowy - na wodzie, ponad wodą
025
Teren budowy - w środowisku wysokiego ciśnienia
026
Inne, niewymienione lub nieznane tereny w tej grupie
029
Miejsca uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone  
Miejsce hodowli
031
Miejsce upraw ziemiopłodów
032
Miejsce upraw drzew i krzewów
033
Teren leśny
034
Miejsce hodowli i/lub połowu ryb, upraw wodnych itp.
035
Ogród, park, ogród botaniczny, ogród zoologiczny
036
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
039
Biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe  
Biuro, biblioteka, sala konferencyjna itp.
041
Placówka naukowa, szkoła, przedszkole
042
Miejsce handlu
043
Zakład usługowy
044
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
049
Placówki ochrony zdrowia
050
Miejsca i środki komunikacji publicznej  
Tereny komunikacji publicznej (np. drogi, parkingi, poczekalnie itp.) 
061
Środki transportu lądowego
062
Tereny związane z komunikacją publiczną, przeznaczone wyłącznie dla upoważnionego personelu (np. tory kolejowe, płyta lotniska itp.) 
063
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca i środki w tej grupie
069
Gospodarstwa domowe  
Mieszkanie, dom jednorodzinny
071
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
079
Obiekty sportowe  
Obiekty sportowe kryte
081
Obiekty sportowe odkryte
082
Inne, niewymienione lub nieznane obiekty w tej grupie
089
W powietrzu, na wysokości, wyłączając place budowy  
Na wysokości - na stałym poziomie (dach, taras itp.) 
091
Na wysokości - pylon, maszt, zawieszona platforma itp.
092
W powietrzu - na pokładzie samolotu
093
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
099
Pod ziemią, wyłączając place budowy  
Pod ziemią - tunel
101
Pod ziemią - kopalnia
102
Pod ziemią - studzienki, kanały ściekowe
103
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
109
Na wodzie, ponad wodą, wyłączając place budowy  
Morze lub ocean - na pokładzie wszystkich rodzajów statków, platform itp.
111
Jezioro, rzeka, port - na pokładzie wszystkich rodzajów statków, platform itp.
112
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
119
W środowisku wysokiego ciśnienia, wyłączając place budowy  
W środowisku wysokiego ciśnienia - pod wodą (np. nurkowanie) 
121
W środowisku wysokiego ciśnienia - komora
122
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
129
Inne miejsce
999

Proces pracy (pytanie 19) to podstawowy rodzaj pracy, wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy wypadek miał miejsce.

Proces pracy - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Proces pracy
Kod
Brak informacji
00
Produkcja, przetwarzanie, magazynowanie  
Produkcja, przetwarzanie
11
Magazynowanie
12
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
19
Wydobycie i prace ziemne, prace budowlane  
Wydobycie i prace ziemne
21
Budowanie nowych budynków
22
Budowanie infrastruktury, np. dróg, mostów, tam, portów itp.
23
Przebudowywanie, naprawa, rozbudowywanie, konserwacja obiektów budowlanych i infrastruktury
24
Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
25
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
29
Uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, leśnictwo, hodowla zwierząt, ryb  
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne
31
Warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo
32
Chów i hodowla zwierząt
33
Prace związane z leśnictwem
34
Hodowla ryb, rybołówstwo
35
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
39
Usługi, praca umysłowa  
Usługi, opieka, pomoc dla społeczeństwa
41
Praca umysłowa - nauczanie, szkolenie, praca biurowa, organizowanie, zarządzanie
42
Działalność handlowa - kupowanie, sprzedawanie i usługi  
towarzyszące
43
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
49
Inne prace  
Przygotowywanie, instalowanie, montowanie, demontowanie, rozbieranie itp.
51
Konserwacja, naprawa, regulacja itp.
52
Czyszczenie, sprzątanie - maszynowo lub ręcznie
53
Gospodarka odpadami, wywóz śmieci itp.
54
Monitorowanie, inspekcja - z zastosowaniem lub bez urządzeń monitorujących
55
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
59
Przemieszczanie się, sport, działalność artystyczna  
Przemieszczanie się, w tym środkami transportu
61
Sport, działalność artystyczna
62
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
69
Inny proces pracy
99

Rodzaj miejsca wypadku (pytanie 20) określa miejsce zdarzenia ze względu na lokalizację stanowiska pracy w zakładzie pracy lub poza nim.

Jednostka lokalna zakładu pracy jest to zorganizowana całość (zakład, oddział, filia itp.) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego jest prowadzona działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą, przy czym:

  1) zakłady samodzielnie bilansujące zlokalizowane pod jednym adresem są odrębnymi jednostkami lokalnymi;

  2) objęte odrębną rejestracją prawną organizacyjne części podmiotów są jednostkami lokalnymi;

  3) jednostki prowadzące działalność w zakresie transportu są jednostkami lokalnymi według miejsc, z których są wydawane polecenia lub jest organizowana praca;

  4) jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa są jednostkami lokalnymi według miejsc, w których są przyjmowane zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo są wykonywane prace zarządu, albo jest prowadzona organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; place budów (miejsca realizacji poszczególnych budów) nie są jednostkami lokalnymi;

  5) sprzedaż obwoźna, obnośna oraz punkt sprzedaży detalicznej bez stałej lokalizacji, jak również prowadzenie usług wyłącznie u klienta jest jedną jednostką lokalną w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, miejscu siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Rodzaj miejsca wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Ogólna charakterystyka miejsca wypadku
Kod
Nieokreślone miejsce wypadku
0
Miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy
1
Miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy
2
Inne miejsce wypadku
9

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku (pytanie 21) to czynność wykonywana przez poszkodowanego w sposób zamierzony, bezpośrednio przed wypadkiem.

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku
Kod
Brak informacji
00
Obsługiwanie maszyn  
Uruchamianie/zatrzymywanie maszyn
11
Podawanie/odbieranie materiałów, półwyrobów, wyrobów itp.
12
Nadzorowanie i inne czynności związane z pracą oraz przemieszczaniem się maszyny
13
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie
19
Prace narzędziami ręcznymi  
Prace narzędziami niezmechanizowanymi
21
Prace narzędziami zmechanizowanymi
22
Inne, niewymienione lub nieznane prace w tej grupie
29
Kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń  
Kierowanie środkami transportu lub obsługiwanie maszyn i innych urządzeń ruchomych, z własnym napędem
31
Kierowanie środkami transportu lub obsługiwanie maszyn i innych urządzeń ruchomych, bez napędu własnego
32
Jazda środkami transportu w roli pasażera
33
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie
39
Operowanie przedmiotami  
Branie do rąk, chwytanie, trzymanie, umieszczanie - w poziomie
41
Wiązanie, opasywanie/owijanie, odrywanie, rozpinanie/rozwiązywanie, ściskanie, skręcanie/rozkręcanie połączeń śrubowych, wyginanie itp.
42
Mocowanie, zawieszanie, unoszenie itp.
43
Rzucanie, odrzucanie
44
Otwieranie lub zamykanie pudełka, paczki itp.
45
Wlewanie do, wypełnianie płynem, podlewanie, rozpylanie, wylewanie, wybieranie płynu itp.
46
Otwieranie lub zamykanie szuflady, drzwi itp.
47
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie
49
Transport ręczny  
Transport w pionie - podnoszenie, opuszczanie
51
Transport w poziomie - ciągnięcie, pchanie, toczenie
52
Przenoszenie
53
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie
59
Poruszanie się  
Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z itp.
61
Wchodzenie do/wychodzenie z
62
Skakanie, podskakiwanie itp.
63
Czołganie, wspinanie się itp.
64
Wstawanie, siadanie
65
Pływanie, nurkowanie
66
Ruchy w miejscu, np. podczas mycia, ubierania/rozbierania się itp.
67
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie
69
Obecność
70
Inna czynność
99

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego (pytanie 23) to wydarzenie niezgodne z właściwym przebiegiem procesu pracy, które wywołało wypadek.

Jeżeli wypadek nastąpił w wyniku szeregu następujących po sobie wydarzeń, to powinno zostać zarejestrowane ostatnie z tych wydarzeń.

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego
Kod
Brak informacji
00
Odchylenia związane z elektrycznością, wybuch, pożar  
Odchylenie związane z elektrycznością, np. uszkodzenie wyposażenia - prowadzące do kontaktu pośredniego
11
Odchylenie związane z elektrycznością, np. uszkodzenie wyposażenia - prowadzące do kontaktu bezpośredniego
12
Wybuch
13
Pożar, zapłon
14
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
19
Wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych  
Wypadnięcie, wysypanie, wyrzut substancji w stanie stałym
21
Przelew, wyciek, sączenie się, przepływ, rozbryzgiwanie, rozpylanie płynów
22
Emisja par i gazów
23
Emisja pyłów, dymów, cząstek
24
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
29
Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego  
Uszkodzenie materiału - na łączeniu, szwie
31
Uszkodzenie, rozerwanie - tworzące odłamki (drewna, szkła, metalu, kamienia, plastiku, inne) 
32
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - upadek czynnika z góry (uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny) 
33
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - do dołu (wciągnięcie poszkodowanego w dół) 
34
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - na tym samym poziomie
35
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
39
Utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem  
Utrata kontroli nad maszyną (łącznie z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem obrabianym
41
Utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym (zmechanizowanym lub nie) 
42
Utrata kontroli nad narzędziem (zmechanizowanym lub nie) lub materiałem obrabianym tym narzędziem
43
Utrata kontroli nad obiektem
44
Utrata kontroli nad zwierzęciem
45
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
49
Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby  
Upadek osoby z wysokości - na niższy poziom
51
Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby - na tym samym poziomie
52
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
59
Ruchy ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych)  
Wejście na ostry przedmiot
61
Klękanie, siadanie na, opieranie się
62
Pochwycenie lub odrzucenie osoby
63
Nieskoordynowane, niewłaściwe ruchy
64
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
69
Ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego)   
Podnoszenie
71
Pchanie, ciągnięcie
72
Schylanie się
73
Obracanie się, skręcanie
74
Złe stąpnięcie
75
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
79
Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność  
Wstrząs, strach
81
Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony pracowników zakładu pracy (w tym poszkodowanego) 
82
Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony osób spoza zakładu pracy
83
Agresja, potrącenie - przez zwierzę
84
Obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia
85
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
89
Inne odchylenie
99

Wydarzenie powodujące uraz (pytanie 25) opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu (fizycznego lub psychicznego) spowodowanego przez czynnik materialny.

Wydarzenie powodujące uraz - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Wydarzenie powodujące uraz
Kod
Brak informacji
00
Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi  
Pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą
11
Kontakt z elektrycznością przez dotyk bezpośredni
12
Kontakt z płomieniem lub gorącym /płonącym obiektem/środowiskiem
13
Kontakt z zimnym/zamrożonym obiektem/środowiskiem
14
Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi przez wdychanie
15
Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi przez skórę/oczy
16
Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi przez układ pokarmowy
17
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
19
Tonięcie, zakopanie, zamknięcie  
Tonięcie w cieczy
21
Zakopanie, zasypanie ciałem stałym
22
Zamknięcie w czymś, otoczenie przez gaz, pył itp.
23
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
29
Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt  
Pionowe
31
Poziome
32
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
39
Uderzenie przez obiekt w ruchu  
Uderzenie przez wyrzucony obiekt
41
Uderzenie przez spadający obiekt
42
Uderzenie przez kołyszący się obiekt
43
Uderzenie przez obracający się, poruszający się, transportowany obiekt, włączając pojazdy
44
Kolizja z poruszającym się obiektem, włączając pojazdy (poszkodowany poruszał się), kolizja z osobą
45
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
49
Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym  
Kontakt z przedmiotem ostrym (nóż, ostrze itp.) 
51
Kontakt z przedmiotem ze szpicą (gwóźdź, ostre narzędzie itp.) 
52
Kontakt z przedmiotem szorstkim, chropowatym
53
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
59
Uwięzienie, zmiażdżenie  
Uwięzienie, zmiażdżenie - w
61
Uwięzienie, zmiażdżenie - pod
62
Uwięzienie, zmiażdżenie - między
63
Kontakt powodujący oderwanie lub odcięcie części ciała
64
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
69
Obciążenie fizyczne lub psychiczne  
Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
71
Oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia
72
Obciążenie psychiczne (np. nagły stres, szok) 
73
Inny, niewymieniony lub nieokreślony rodzaj obciążenia
79
Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia  
Ugryzienie
81
Użądlenie
82
Uderzenie lub duszenie
83
Inny, niewymieniony lub nieokreślony przejaw agresji
89
Inne wydarzenie
99

Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku (pytanie 22) to maszyna, narzędzie lub inny obiekt, używany przez poszkodowanego w chwili, gdy uległ on wypadkowi.

Czynnik materialny związany z odchyleniem (pytanie 24) to maszyna, narzędzie, inny obiekt lub czynnik środowiska, który ma bezpośredni związek z wydarzeniem będącym odchyleniem od stanu normalnego. Jeśli z odchyleniem jest związanych kilka czynników materialnych, to wówczas musi być wskazany ostatni z tych czynników materialnych.

Czynnik materialny będący źródłem urazu (pytanie 26) to maszyna, narzędzie, inny obiekt lub czynnik środowiska, z którym kontakt stał się przyczyną urazu (fizycznego lub psychicznego).

Czynnik materialny - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Czynnik materialny
Kod
Czynnik materialny nie występuje lub brak informacji  
Czynnik materialny nie występuje
00.01
Brak informacji
00.02
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - na poziomie gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stałe lub ruchome, tymczasowe)   
Budynki, konstrukcje i ich elementy - drzwi, ściany, okna, przepierzenia itp.
01.01
Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - stałe (np. podłogi, podłoże wewnątrz i na zewnątrz, teren gospodarstwa rolnego, obszary sportowe itp.)
01.02
Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - ruchome lub tymczasowe (np. kładka, ruchomy chodnik itp.) 
01.03
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
01.99
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - nad poziomem gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)  
Budynki i ich elementy na wysokości - stałe (np. dachy, tarasy, drzwi i okna, schody, platformy itp.) 
02.01
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - stacjonarne (np. przejścia, pomosty, stałe drabiny, pylony, rusztowania itp.)
02.02
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - ruchome (np. rusztowania przestawne, drabiny przenośne, ruchome pomosty, podnoszone platformy itp.)
02.03
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - tymczasowe (rusztowania, kosze robocze itp.) 
02.04
Obiekty, konstrukcje nad wodą (np. platformy wiertnicze, rusztowania na barkach itp.) 
02.05
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
02.99
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - poniżej poziomu gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)   
Wykopy, wyrobiska, studnie itp.
03.01
Obiekty podziemne, tunele itp.
03.02
Obiekty, konstrukcje pod wodą
03.03
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
03.99
Systemy dostaw, dystrybucji i odprowadzania gazów, cieczy i ciał stałych, sieci rur, instalacje  
Systemy dostaw i dystrybucji, sieci rur, instalacje - stacjonarne
04.01
Systemy dostaw i dystrybucji, sieci rur, instalacje - ruchome
04.02
Instalacje odprowadzające, kanalizacja, odpływy itp.
04.03
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
04.99
Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii  
Urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii - silniki, generatory (cieplne, elektryczne itp.) 
05.01
Układy przenoszenia i przechowywania energii (mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne, włączając baterie i akumulatory itp.) 
05.02
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
05.99
Narzędzia ręczne bez napędu  
Narzędzia ręczne bez napędu - do piłowania
06.01
Narzędzia ręczne bez napędu - do cięcia, przecinania (włączając nożyczki, sekatory) 
06.02
Narzędzia ręczne bez napędu - do rzeźbienia, dłutowania, grawerowania, nacinania, strzyżenia, koszenia itp.
06.03
Narzędzia ręczne bez napędu - do skrobania, szlifowania, polerowania itp.
06.04
Narzędzia ręczne bez napędu - do wiercenia, skręcania, przykręcania itp.
06.05
Narzędzia ręczne bez napędu - do łączenia części (przybijania, nitowania, łączenia za pomocą zszywek itp.) 
06.06
Narzędzia ręczne bez napędu - do szycia, haftowania itp.
06.07
Narzędzia ręczne bez napędu - do spajania (spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia itp.) 
06.08
Narzędzia ręczne bez napędu - do wydobywania materiałów i prac ziemnych (włączając narzędzia rolnicze) 
06.09
Narzędzia ręczne bez napędu - do mycia i sprzątania, woskowania, smarowania
06.10
Narzędzia ręczne bez napędu - do malowania
06.11
Narzędzia ręczne bez napędu - do chwytania, przytrzymywania w miejscu
06.12
Narzędzia ręczne bez napędu - do prac kuchennych (wyłączając noże) 
06.13
Narzędzia ręczne bez napędu - chirurgiczne i inne medyczne - ostre, tnące
06.14
Narzędzia ręczne bez napędu - chirurgiczne i inne medyczne - nietnące, inne do prac medycznych
06.15
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
06.99
Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie  
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do piłowania
07.01
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do cięcia, odcinania (włączając nożyce, sekatory itp.) 
07.02
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do rzeźbienia, dłutowania, grawerowania, nacinania, strzyżenia, koszenia itp.
07.03
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do skrobania, szlifowania, polerowania itp. (włączając przecinarki tarczowe) 
07.04
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do wiercenia, wkręcania, przykręcania itp.
07.05
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do łączenia części (przybijania, nitowania, łączenia za pomocą zszywek itp.) 
07.06
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do szycia, haftowania itp.
07.07
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do spajania (spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia itp.) 
07.08
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do wydobywania materiałów i prac ziemnych (włączając narzędzia rolnicze, młoty pneumatyczne) 
07.09
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do mycia i sprzątania, woskowania, smarowania itp. (włączając wysokociśnieniowe narzędzia do czyszczenia, odkurzacze) 
07.10
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do malowania
07.11
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do chwytania, przytrzymywania w miejscu
07.12
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do prac kuchennych (wyłączając noże) 
07.13
Zmechanizowane narzędzia ręczne - wytwarzające ciepło (suszarki, palniki, żelazka itp.) 
07.14
Zmechanizowane narzędzia ręczne - chirurgiczne i inne medyczne - ostre, tnące
07.15
Zmechanizowane narzędzia ręczne - chirurgiczne i inne medyczne - bez tnących
07.16
Narzędzia pneumatyczne (bez określonego przeznaczenia) 
07.17
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
07.99
Maszyny i wyposażenie - przenośne lub ruchome  
Przenośne lub ruchome maszyny górnicze, do robót ziemnych, urządzenia wiertnicze itp.
09.01
Przenośne lub ruchome maszyny rolnicze
09.02
Przenośne lub ruchome maszyny do robót budowlanych (wyłączając maszyny do robót ziemnych) 
09.03
Ruchome maszyny do sprzątania
09.04
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
09.99
Maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne  
Stacjonarne maszyny i urządzenia górnicze lub do robót ziemnych
10.01
Maszyny i urządzenia do wstępnej obróbki materiałów - do mielenia, proszkowania, filtrowania, oddzielania, mieszania, miksowania itp.
10.02
Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów w procesach chemicznych (np. procesy fermentowania, reakcje itp.) 
10.03
Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów w podwyższonych temperaturach (np. piece, suszarki, piekarniki itp.) 
10.04
Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów w niskich temperaturach (np. chłodziarki, zamrażarki itp.) 
10.05
Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - inne procesy
10.06
Maszyny i urządzenia do formowania - przez ściskanie, zagęszczanie
10.07
Maszyny i urządzenia do formowania - przez walcowanie, kalandrowanie itp. (włączając maszyny papiernicze) 
10.08
Maszyny i urządzenia do formowania - przez wtryskiwanie, dmuchanie, przędzenie, urabianie, topienie, odlewanie, tłoczenie itp.
10.09
Obrabiarki skrawające
10.10
Pilarki
10.11
Maszyny i urządzenia do cięcia i przecinania (włączając nożyce, krajalnice, gilotyny) 
10.12
Maszyny i urządzenia do czyszczenia, mycia, suszenia, malowania, drukowania
10.13
Maszyny i urządzenia do nanoszenia powłok - do galwanizowania, elektrolitycznej obróbki powierzchni, natryskiwania cieplnego itp.
10.14
Maszyny i urządzenia do łączenia (spajania, klejenia, przybijania, przykręcania, nitowania, przędzenia, owijania drutem, łączenia za pomocą zszywek itp.) 
10.15
Maszyny i urządzenia pakujące, owijające (plombujące, etykietujące, zamykające itp.) 
10.16
Inne maszyny i urządzenia do specyficznych zastosowań (np. kontroli, pomiarów, ważenia, badań, monitorowania) 
10.17
Specjalistyczne maszyny i urządzenia do upraw
10.18
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
10.99
Maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania  
Przenośniki taśmowe, ślimakowe, kubełkowe itp.
11.01
Dźwigi, windy, podnośniki, urządzenia podnoszące
11.02
Stacjonarne dźwignice, ruchome dźwignice, żurawie na pojazdach, suwnice pomostowe, urządzenia z zawieszonym ładunkiem
11.03
Ruchome urządzenia przewożące, wózki transportowe (z napędem lub bez) 
11.04
Środki pomocnicze do transportu, elementy chwytające (haki, liny itp.), sprzęt zabezpieczający, kontrolujący i różnorodne urządzenia do przenoszenia (włączając nosidełka dla dzieci) 
11.05
Systemy magazynowania, pakowania, pojemniki (silosy, zbiorniki) - stacjonarne
11.06
Systemy magazynowania, pakowania, pojemniki - ruchome
11.07
Akcesoria magazynowe, regały, palety, stojaki do palet
11.08
Różnorodne opakowania, małej i średniej wielkości, niestacjonarne (kontenery, różnorodne pojemniki, butelki, skrzynki itp.) 
11.09
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
11.99
Pojazdy drogowe  
Ciężkie pojazdy transportowe
12.01
Lekkie pojazdy transportowe
12.02
Pojazdy dwu- lub trójkołowe, napędzane lub nie
12.03
Inny, niewymieniony lub nieokreślony pojazd w tej grupie
12.99
Inne pojazdy transportowe  
Pojazdy szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu ładunków
13.01
Pojazdy szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu osób
13.02
Pojazdy pływające do przewozu ładunków
13.03
Pojazdy pływające do przewozu osób
13.04
Pojazdy pływające służące do połowu
13.05
Pojazdy powietrzne do przewozu towarów
13.06
Pojazdy powietrzne do przewozu osób
13.07
Inny, niewymieniony lub nieokreślony pojazd w tej grupie
13.99
Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn  
Materiały budowlane
14.01
Elementy lub zespoły maszyn lub pojazdów, niezmechanizowane
14.02
Elementy lub zespoły, zmechanizowane (włączając części i składniki tych czynników materialnych)
14.03
Elementy montażowe (nity, kołki, śruby, gwoździe itp.) 
14.04
Cząstki, pył, odłamki, wióry itp.
14.05
Produkty gospodarstwa rolnego
14.06
Produkty stosowane w uprawie i hodowli (włączając nawóz, paszę dla zwierząt)
14.07
Przechowywane wyroby - włączając przedmioty i opakowania na obszarach magazynowania
14.08
Przechowywane wyroby - w rolkach, zwojach
14.09
Ładunki - przemieszczane przez zmechanizowane urządzenia transportujące, przenośniki
14.10
Ładunki - zawieszone na urządzeniach podnoszących, dźwignicach
14.11
Ładunki - przemieszczane ręcznie
14.12
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
14.99
Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, biologiczne  
Substancje żrące, powodujące korozję (stałe, ciekłe lub gazowe) 
15.01
Substancje szkodliwe, toksyczne (stałe, ciekłe lub gazowe) 
15.02
Substancje łatwopalne (stałe, ciekłe lub gazowe) 
15.03
Substancje eksplodujące, łatwo wchodzące w reakcje (stałe, ciekłe lub gazowe)
15.04
Gazy, pary biologicznie obojętne, duszące
15.05
Substancje promieniotwórcze
15.06
Materiał biologiczny
15.07
Substancje obojętne, stałe lub ciekłe
15.08
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
15.99
Urządzenia i wyposażenie związane z bezpieczeństwem  
Urządzenia ochronne i zabezpieczające do maszyn
16.01
Środki ochrony indywidualnej
16.02
Urządzenia i sprzęt stosowany w przypadku awarii
16.03
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
16.99
Wyposażenie biura, osobiste, sportowe, broń  
Meble
17.01
Sprzęt komputerowy, biurowy - do komunikowania się
17.02
Sprzęt - do nauki, pisania, rysowania itp.
17.03
Sprzęt sportowy (w tym także do gier) 
17.04
Broń
17.05
Rzeczy osobiste, ubranie
17.06
Instrumenty muzyczne
17.07
Urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, ale używane zawodowo
17.08
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
17.99
Ludzie i inne organizmy żywe  
Rośliny
18.01
Zwierzęta - domowe, hodowlane
18.02
Zwierzęta - inne
18.03
Mikroorganizmy
18.04
Wirusy
18.05
Ludzie
18.06
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
18.99
Odpady  
Odpady - z surowców, produktów, materiałów, obiektów
19.01
Odpady - z chemikaliów
19.02
Odpady - z substancji biologicznych, roślin, zwierząt
19.03
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
19.99
Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego  
Zjawiska fizyczne - hałas, promieniowanie, ciśnienie
20.01
Elementy środowiska naturalnego i zjawiska atmosferyczne (włączając zbiornik wodny, ziemię, deszcz, grad, śnieg, lód itp.) 
20.02
Czynniki powstałe na skutek działania sił natury (np. lawa, fala powodziowa, ogień)
20.03
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
20.99
Inny czynnik materialny
99.00

Przyczyny wypadku (pytanie 27) są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem.

Przyczyny wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Przyczyny wypadku
Kod
Niewłaściwy stan czynnika materialnego  
Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego  
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia
001
Niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego
002
Nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego
003
Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego
004
Brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające
005
Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej
006
Niewłaściwe elementy sterownicze
007
Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń
008
Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
009
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne
019
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego  
Zastosowanie materiałów zastępczych
021
Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych
022
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości wykonania
039
Wady materiałowe czynnika materialnego  
Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego
041
Inne, niewymienione lub nieokreślone wady materiałowe
059
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego  
Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
061
Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
062
Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego
063
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z eksploatacją
079
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy  
Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań
101
Niewłaściwe polecenia przełożonych
102
Brak nadzoru
103
Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych
104
Wykonywanie, z polecenia osób sprawujących nadzór, prac niewchodzących w zakres obowiązków pracownika
105
Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym
106
Dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez wymaganych kontroli, przeglądów
107
Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
108
Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika
109
Brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
110
Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, stosowania niewłaściwej technologii
111
Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich
112
Wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej
113
Wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, surowce
114
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z ogólną organizacją pracy
119
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy  
Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy
121
Nieodpowiednie przejścia i dojścia
122
Nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy (surowców, półproduktów, produktów itp.) 
123
Nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii (np. odpadów, opakowań, resztek substancji, niewyłączenie zasilania itp.) 
124
Brak środków ochrony indywidualnej
125
Niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej
126
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości organizacji stanowiska pracy
139
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika  
Używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego
141
Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego
142
Użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia
143
Niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (np. niezaciągnięcie hamulca na postoju) 
144
Udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nieupoważnionej
145
Użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
146
Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego
147
Wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego przez pracownika
148
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości w posługiwaniu się czynnikiem materialnym
159
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika  
Nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej
161
Nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających
162
Nieużywanie przez pracownika środków ochrony zbiorowej
164
Inne
179
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika  
Wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków pracownika
181
Przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych
182
Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa
183
Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie maszyny, niewyłączenie napięcia) 
184
Zbyt szybka jazda
185
Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia
186
Żarty, bójki
187
Inne niewłaściwe zachowanie się pracownika
199
Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany  
Nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną
201
Przewlekłą lub ostrą chorobą psychiczną
202
Zmęczeniem
203
Zdenerwowaniem
204
Spożyciem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych
205
Innymi przyczynami
219
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane  
Nieznajomością zagrożenia
221
Nieznajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
222
Lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) 
223
Lekceważeniem poleceń przełożonych
224
Niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności
225
Zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem
226
Niewłaściwym tempem pracy
227
Brakiem doświadczenia
228
Innymi przyczynami
239
Inna przyczyna
999

U w a g i :

Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, sporządzonego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. nr 227, poz. 2298), w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy lub na podstawie karty wypadku, sporządzonej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. nr 236, poz. 1992).

Kopię statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat w dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, zgodnie z art. 234 § 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60