Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2022 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2503

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego prowadzonego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanego dalej "badaniem lekarskim";

  2) zakres:

   a) badań lekarskich,

   b) konsultacji u lekarzy specjalistów,

   c) pomocniczych badań diagnostycznych;

  3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą";

  4) wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, zwanego dalej "uprawnionym lekarzem";

  5) dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy;

  6) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;

  7) wysokość opłaty za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 2. 1. Osoba posiadająca skierowanie na badanie lekarskie albo osoba, która uzyskała od starosty albo marszałka województwa mazowieckiego informację o obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu, zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania albo informacji.

2. Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby zgłaszającej się na badanie lekarskie.

3. Osoba zgłaszająca się na badanie lekarskie przedstawia uprawnionemu lekarzowi dokument potwierdzający jej tożsamość. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej się na badanie lekarskie uprawniony lekarz nie może przeprowadzić tego badania.

§ 3. 1. Badanie lekarskie jest poprzedzone złożeniem oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 78 ustawy.

2. Wzór oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 78 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie:

  1) narządu wzroku;

  2) narządu słuchu;

  3) układu ruchu;

  4) układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;

  5) układu nerwowego, w tym padaczki;

  6) obturacyjnego bezdechu podczas snu;

  7) czynności nerek;

  8) cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;

  9) stanu psychicznego;

  10) objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub na jego nadużywanie;

  11) objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub na ich nadużywanie;

  12) stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;

  13) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie podczas kierowania pojazdami.

2. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz określa u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości zarówno rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą wystąpić podczas kierowania pojazdem przez tę osobę.

§ 5. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie:

  1) narządu wzroku - są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

  2) narządu słuchu - są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

  3) układu ruchu, układu oddechowego, czynności nerek, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub na jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub na ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami - są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

  4) układu sercowo-naczyniowego - są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

  5) układu nerwowego, w tym padaczki - są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

  6) obturacyjnego bezdechu podczas snu - są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

  7) cukrzycy - są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub do psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

2. Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadających prawo jazdy takiej kategorii. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po upływie okresu adaptacji uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia przez osobę badaną opinii lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki potwierdzającej adaptację.

3. Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko w odniesieniu do:

  1) osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadających prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem;

  2) osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy;

  3) kierowców, o których mowa w art. 39j ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy, o których mowa w art. 39m tej ustawy;

  4) osób, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy.

4. Przed upływem okresu adaptacji, o którym mowa w ust. 3, uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po upływie tego okresu uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia przez osobę badaną opinii lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki potwierdzającej adaptację.

5. W przypadku stwierdzenia diplopii u osób, o których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

§ 7. 1. Uprawniony lekarz po przeprowadzeniu badania lekarskiego wystawia orzeczenie lekarskie, którego wzór jest określony odpowiednio w załącznikach nr 9 i 10 do rozporządzenia.

2. Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba badana, a kopię orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badania prowadzonej w formie karty badania lekarskiego, której wzór jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 8. Wzór pieczątki uprawnionego lekarza jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 9. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami albo kierowca podlega jednocześnie badaniom lekarskim przeprowadzanym dla więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, przeprowadza się jedno badanie lekarskie obejmujące swoim zakresem wszystkie wymagania związane z tymi kategoriami.

§ 10. 1. Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437).

2. Osoba zgłaszająca się na badanie lekarskie na podstawie decyzji starosty, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, przekazuje uprawnionemu lekarzowi kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

§ 11. Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy, są w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez:

  1) uprawnionego lekarza - wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;

  2) uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy:

   a) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,

   b) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

   c) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

   d) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

   e) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

§ 12. 1. Za dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, uznaje się:

  1) posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych;

  2) ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie badań kierowców.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:

  1) podstaw prawnych orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami;

  2) zasad orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami;

  3) metodyki badań narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu nerwowego;

  4) oceny fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania pojazdami w zakresie określonym w § 4 ust. 1;

  5) problematyki alkoholizmu i oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu;

  6) wypadkowości drogowej.

3. Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców są jednostki, o których mowa w § 11 pkt 2.

4. Dokumentem potwierdzającym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie badań kierowców jest zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 13. Opłata za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy, wynosi 50 zł.

§ 14. Do dnia 31 grudnia 2023 r. dokumentacja badania, o której mowa w § 7 ust. 2, może być prowadzona w formie karty badania lekarskiego zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych.

§ 15. 1. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.

2. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

3. Zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

__________________

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 07.08.2016, str. 59, Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2213), które utraciło moc z dniem 5.12.2022 r. zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 1002).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.12.2022 r.

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
Załącznik nr 2

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku
Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku
Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku
Załącznik nr 3

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu

Częściowy ubytek słuchu, o którym mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.), stwierdza się wtedy, gdy przeprowadzone badanie lekarskie potwierdzi upośledzenie słuchu uniemożliwiające rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości 1 metra i mniejszej w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego.

Załącznik nr 4

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu ruchu, układu oddechowego, czynności nerek, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub na jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub na ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami

1. W zakresie chorób układu ruchu uwzględnia się nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie podczas kierowania pojazdami. W uzasadnionych przypadkach uprawniony lekarz wskazuje, przez wpisanie właściwego kodu i właściwego subkodu określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.), ograniczenia w kierowaniu pojazdami lub informacje dodatkowe w zakresie dostosowania pojazdu do niepełnosprawności.

2. W zakresie chorób układu oddechowego orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u osoby badanej chorób, które mogą stwarzać ryzyko wystąpienia nagłej niewydolności układu oddechowego i osłabienia funkcji mózgowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.

3. Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie stanu psychicznego, uwzględnia się:

  1) poważne zaburzenia psychiczne wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem lub operacją neurochirurgiczną;

  2) poważny niedorozwój umysłowy;

  3) poważne zaburzenia zachowania spowodowane wiekiem lub zaburzenia osobowości mające negatywny wpływ na ocenę sytuacji, zachowanie lub zdolności adaptacyjne.

4. W przypadku stwierdzenia u osoby badanej zaburzeń, o których mowa w ust. 3, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wskazuje na to opinia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub psychologa, a osoba ta poddaje się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku.

5. W przypadku stwierdzenia u osoby badanej uzależnienia od alkoholu lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem, lub uzależnienia od środków działających podobnie do alkoholu orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

6. W przypadku stwierdzenia u osoby badanej uzależnienia w przeszłości od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta:

  1) udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji;

  2) przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji oraz poddaje się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim.

7. Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, uwzględnia się środki wymienione w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 129j ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.).

8. Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201),

  3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  4) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie podczas kierowania pojazdami.

9. W przypadku stwierdzenia u osoby badanej niewydolności nerek, jeżeli stopień zaawansowania choroby może stanowić zagrożenie podczas kierowania pojazdami, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W innych przypadkach

niewydolności nerek można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana poddaje się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku.

10. W odniesieniu do osoby z przeszczepionym organem albo sztucznym wszczepem można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli jej stan zdrowia nie ma negatywnego wpływu na zdolność do kierowania pojazdami i poddaje się ona regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku.

11. Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie, o którym mowa w ust. 9 i 10, w odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  4) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie podczas kierowania pojazdami.

12. W przypadku regularnego stosowania przez osobę badaną produktu leczniczego, który obniża u niej zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdami, stwierdza się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Załącznik nr 5

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego

CZĘŚĆ I

1. W odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej praw o jazdy takiej kategorii,

  2) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  3) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201),

  4) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  5) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.)

- u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 3.

2. Schorzenia to:

  1) bradyarytmie (zaburzenia funkcji węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia) i tachyarytmie (arytmie nadkomorowe i komorowe) z przypadkami omdleń lub epizodów

  omdleniowych spowodowanych arytmiami w wywiadzie;

  2) tachyarytmie (arytmie nadkomorowe i komorowe) w połączeniu ze strukturalną chorobą serca oraz trwałym częstoskurczem komorowym;

  3) objawy dusznicy bolesnej;

  4) omdlenia (czasowa utrata przytomności i napięcia mięśniowego charakteryzująca się nagłym początkiem, krótkim trwaniem i spontanicznym powrotem do prawidłowego stanu, spowodowana całkowitą hipoperfuzją mózgu, prawdopodobnie powstającą spontanicznie, z nieznanej przyczyny, przy braku stwierdzonej choroby serca);

  5) ostry zespół wieńcowy;

  6) stabilna dusznica bolesna, jeżeli objawy nie występują przy niewielkim wysiłku fizycznym;

  7) stan po przezskórnej interwencji wieńcowej;

  8) stan po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych;

  9) udar lub przemijający atak niedokrwienny;

  10) stan po przeszczepie serca;

  11) stan po operacji zastawek serca;

  12) nadciśnienie złośliwe (podwyższenie skurczowego ciśnienia tętniczego ≥180 mmHg lub rozkurczowego ciśnienia tętniczego ≥110 mmHg związane z grożącym lub postępującym uszkodzeniem narządów);

  13) wrodzona wada serca.

3. Warunkami umożliwiającymi orzeczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami u osób, o których mowa w ust. 1, u których stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, są:

  1) przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza

  prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o zalecanej częstotliwości badań kontrolnych;

  2) poddawanie się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku.

CZĘŚĆ II

1. W odniesieniu do osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 3.

2. Schorzenia to:

  1) stan po wszczepieniu lub wymianie kardiowertera-defibrylatora albo stan po interwencji kardiowertera-defibrylatora;

  2) niewydolność serca klasy I, II, III w skali NYHA (New York Heart Association);

  3) niewydolność serca wymagająca urządzenia wspomagającego pracę serca;

  4) kardiomiopatia przerostowa, jeżeli nie występują omdlenia;

  5) zespół długiego QT z omdleniami, częstoskurcz typu torsade des pointes lub odstęp QTc >500 ms.

3. Warunkami umożliwiającymi orzeczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami u osoby, o której mowa w ust. 1, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, są:

  1) przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o zalecanej częstotliwości badań kontrolnych;

  2) poddawanie się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku.

CZĘŚĆ III

1. W odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  4) wymienionej w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 3.

2. Schorzenia to:

  1) bradyarytmie: zaburzenia funkcji węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia w połączeniu z blokiem przedsionkowo-komorowym II stopnia typu Mobitz II, blokiem III stopnia albo naprzemiennym blokiem odnóg pęczka Hisa;

  2) tachyarytmie (arytmie nadkomorowe i komorowe) w połączeniu z nietrwałym polimorficznym częstoskurczem komorowym, trwałym częstoskurczem komorowym lub ze wskazaniem do stosowania defibrylatora;

  3) niewydolność serca wymagająca wszczepienia lub wymiany stałego rozrusznika serca;

  4) znaczne zwężenie tętnicy szyjnej;

  5) maksymalna średnica aorty przekraczająca 5,5 cm;

  6) niewydolność serca klasy I i II w skali NYHA, pod warunkiem że frakcja wyrzutowa lewej komory wynosi co najmniej 35%;

  7) nadciśnienie tętnicze III stopnia (rozkurczowe ciśnienie tętnicze >110 mmHg lub skurczowe ciśnienie tętnicze ≥180 mmHg).

3. Warunkami umożliwiającymi orzeczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami u osób, o których mowa w ust. 1, u których stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, są:

  1) przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o zalecanej częstotliwości badań kontrolnych;

  2) poddawanie się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku.

CZĘŚĆ IV

1. W odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii,

  2) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  3) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  4) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  5) wymienionej w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. Schorzenia to:

  1) choroba naczyń obwodowych - tętniak aorty piersiowej i brzusznej, kiedy maksymalna średnica aorty predysponuje do znacznego ryzyka nagłego pęknięcia i wystąpienia nagłej niezdolności do kierowania pojazdem;

  2) zespół Brugadów z omdleniami lub stan po zatrzymaniu akcji serca.

CZĘŚĆ V

1. W odniesieniu do osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. Schorzenia to:

  1) niewydolność serca klasy IV w skali NYHA;

  2) choroba zastawek serca łącznie z niedomykalnością zastawki aortalnej, zwężeniem zastawki aortalnej, niedomykalnością zastawki mitralnej lub zwężeniem zastawki mitralnej, jeżeli stan funkcjonalny ocenia się na klasę IV w skali NYHA lub jeżeli występowały epizody omdleniowe.

CZĘŚĆ VI

1. W odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  4) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. Schorzenia to:

  1) wszczepienie defibrylatora;

  2) niewydolność serca klasy III i IV w skali NYHA;

  3) niewydolność serca wymagająca urządzenia wspomagającego pracę serca;

  4) choroba zastawek serca w niewydolności serca klasy III lub IV w skali NYHA lub przy frakcji wyrzutowej poniżej 35%, zwężeniu zastawki mitralnej i ciężkim nadciśnieniu płucnym lub znacznym zwężeniu zastawki aortalnej w obrazie echokardiografii albo zwężeniu zastawki aortalnej powodującym omdlenia - z wyjątkiem całkowicie bezobjawowego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej, jeżeli zostały spełnione wymogi próby wysiłkowej;

  5) strukturalne i elektryczne kardiomiopatie - kardiomiopatia przerostowa, jeżeli występują przypadki omdleń w wywiadzie lub co najmniej dwie z następujących sytuacji: grubość ściany lewej komory serca >3 cm, nietrwały częstoskurcz komorowy, historia nagłego zgonu w rodzinie (krewny pierwszego stopnia), ciśnienie tętnicze, które nie podnosi się w wyniku wysiłku fizycznego;

  6) zespół długiego QT z omdleniami, częstoskurcz typu torsade des pointes i odstęp QTc >500 ms.

CZĘŚĆ VII

1. W odniesieniu do kierowców lub osoby ubiegającej się o prawo jazdy, u których stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, ocenia się ryzyko wystąpienia nagłych zdarzeń uniemożliwiających kierowanie pojazdem.

2. Schorzenia to:

  1) kardiomiopatie (np. arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, kardiomiopatia gąbczasta, polimorficzny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin i zespół krótkiego QT);

  2) inne kardiomiopatie dotychczas nieopisane.

3. W przypadku ocenienia ryzyka wystąpienia nagłych zdarzeń uniemożliwiających kierowanie pojazdem osobom, o których mowa w ust. 1, wymagana jest opinia lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o stabilnym przebiegu choroby z małym ryzykiem zaostrzeń i warunkach utrzymania stabilności stanu zdrowia oraz o zalecanej częstotliwości badań kontrolnych, z uwzględnieniem cech prognostycznych dla poszczególnych kardiomiopatii.

Załącznik nr 6

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki

1. Określenie:

  1) padaczka - oznacza wystąpienie przynajmniej dwóch napadów padaczkowych w odstępie mniejszym niż pięć lat;

  2) prowokowany napad padaczkowy - oznacza napad spowodowany rozpoznawalnym czynnikiem przyczynowym, którego można uniknąć.

2. W zakresie układu nerwowego uwzględnia się choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurologiczne związane z interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, w zależności od skutków czynnościowych (zaburzeń świadomości, zaburzeń czucia, zaburzeń motorycznych, zaburzeń postawy ciała, zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej, dysfunkcji percepcji wzrokowej i słuchowej). W ocenie należy uwzględnić również zagrożenia wynikające z charakteru schorzenia oraz niebezpieczeństwo progresji zaburzeń neurologicznych i pogorszenia się stanu zdrowia.

3. W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii; w przypadku padaczki opinia tego lekarza jest konieczna.

4. W przypadku wystąpienia innej utraty świadomości, zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych o symptomatologii padaczkowej u osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub posiadającej prawo jazdy konieczne jest dokonanie oceny z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia tych zaburzeń podczas kierowania pojazdami. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.

5. Zdolność do kierowania pojazdami osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy albo posiadającej prawo jazdy, u której stwierdzono strukturalną zmianę śródmózgową lub śródczaszkową, podlega ocenie indywidualnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii. Lekarz ten może określić wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.

6. W odniesieniu do osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii, u której rozpoznano padaczkę i która przyjmuje leki przeciwpadaczkowe, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli przedstawi ona opinię lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii potwierdzającą brak napadów padaczkowych w okresie ostatniego roku leczenia oraz będzie się poddawała późniejszym badaniom kontrolnym co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań tego lekarza.

7. W przypadku odstawienia leczenia przez osobę, o której mowa w ust. 6, kierowanie pojazdami jest przeciwwskazane od początku odstawienia leczenia do upływu sześciu miesięcy od dnia zaprzestania leczenia. Po tym okresie osoba ta podlega regularnym badaniom kontrolnym przeprowadzanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii co pół roku przez okres dwóch lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań tego lekarza. Opinię lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi.

8. W przypadku zmiany sposobu leczenia lekarz specjalista w dziedzinie neurologii może wskazać okres, w którym osoba, o której mowa w ust. 6, nie może kierować pojazdami.

9. W przypadku wystąpienia pierwszego lub pojedynczego nieprowokowanego napadu o symptomatologii padaczkowej orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającą prawo jazdy takiej kategorii, jeżeli przedstawi ona opinię lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii potwierdzającą sześciomiesięczny okres bez napadów.

10. W przypadku wystąpienia prowokowanego napadu padaczkowego wywołanego rozpoznawalnym czynnikiem prowokującym, którego wystąpienie podczas kierowania pojazdami jest mało prawdopodobne, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającą prawo jazdy takiej kategorii, jeżeli wskazuje na to przedłożona przez nią opinia lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii.

11. W odniesieniu do osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii, która nie miała napadów padaczkowych poza napadami padaczkowymi podczas snu lub nie miała napadów poza napadami padaczkowymi, co do których wykazano, że nie wpływają na świadomość i nie powodują żadnego upośledzenia czynnościowego, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, pod warunkiem że ustalono obecność tego wzorca objawów w okresie nie krótszym niż dwa lata. Jeżeli osoba badana miała ataki lub napady jakiegokolwiek innego rodzaju, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, pod warunkiem że upłynął roczny okres bez kolejnego ataku lub napadu padaczkowego i po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii.

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 6-8, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli u osoby badanej wystąpił napad padaczkowy w okresie ostatniego roku choroby.

13. Padaczka u osoby niewymagającej leczenia farmakologicznego, ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii, nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli upłynął jeden rok bez kolejnych napadów, pod warunkiem przedstawienia przez tę osobę opinii lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii oraz poddawania się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim przez okres co najmniej pięciu lat.

14. W odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201),

  3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  4) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.)

- u której rozpoznano padaczkę lub wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tymi pojazdami.

15. W odniesieniu do osoby, o której mowa w ust. 14, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami po przedstawieniu przez nią opinii lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii potwierdzającej:

  1) co najmniej 10-letni okres bez napadu padaczkowego lub o symptomatologii padaczkowej bez konieczności leczenia farmakologicznego;

  2) niestwierdzenie patologii mózgu właściwej dla padaczki i niewykrycie aktywności padaczkopodobnej na elektroencefalogramie (EEG).

16. Osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi opinię lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii w formie karty konsultacyjnej neurologicznej według wzoru określonego poniżej.

17. Do osób po operacyjnym leczeniu padaczki stosuje się przepisy ust. 1-16.

Karta konsultacyjna neurologiczna

Karta konsultacyjna neurologiczna

Karta konsultacyjna neurologiczna

Karta konsultacyjna neurologiczna

Załącznik nr 7

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu podczas snu

1. Określenie:

  1) obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej - oznacza liczbę epizodów zatrzymania lub spłycenia oddychania na godzinę (wskaźnik AHI) wynoszącą między 15 a 29 oddechów, z uwzględnieniem nadmiernej senności dziennej;

  2) obturacyjny bezdech podczas snu w postaci ciężkiej - oznacza liczbę epizodów zatrzymania lub spłycenia oddychania na godzinę (wskaźnik AHI) równą 30 oddechom lub przekraczającą 30 oddechów, z uwzględnieniem nadmiernej senności dziennej.

2. Osobę:

  1) ubiegającą się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającą prawo jazdy takiej kategorii,

  2) ubiegającą się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającą prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  3) podlegającą badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201),

  4) występującą o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  5) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.)

- u której podejrzewa się obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, kieruje się na specjalistyczne badanie lekarskie. Do czasu potwierdzenia lub wykluczenia powyższego rozpoznania można orzec istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

3. W odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii,

  2) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  3) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  4) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  5) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- u której rozpoznano obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli przedstawi ona opinię lekarza prowadzącego leczenie potwierdzającą wdrożenie leczenia, przestrzega zaleceń lekarskich w zakresie zapobiegania senności oraz poddaje się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim.

4. W odniesieniu do osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii, która leczy się z powodu obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, pod warunkiem że podlega ona co trzy lata kontrolnym badaniom lekarskim, przeprowadzanym w celu ustalenia poziomu zgodności z leczeniem oraz konieczności dalszego leczenia.

5. W odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  4) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- która leczy się z powodu obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, pod warunkiem że podlega ona corocznym kontrolnym badaniom lekarskim, przeprowadzanym w celu ustalenia poziomu zgodności z leczeniem oraz konieczności dalszego leczenia.

Załącznik nr 8

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie cukrzycy

1. Określenie:

  1) ciężka hipoglikemia - oznacza spadek stężenia glukozy powodujący konieczność pomocy innej osoby w celu uzyskania ustąpienia objawów oraz normalizacji glikemii;

  2) nawracająca ciężka hipoglikemia - oznacza co najmniej drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy;

  3) nieświadomość hipoglikemii - oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich wartości glikemii, będące istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.

2. W odniesieniu do osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii, która leczy się farmakologicznie z powodu cukrzycy, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

  1) poddaje się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku,

  przy czym okres między badaniami nie może przekraczać pięciu lat;

  2) wykazuje pełną świadomość ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności, oraz została poinformowana o konieczności zgłoszenia się na ponowne badanie w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, nawet niezwiązanego z kierowaniem pojazdami;

  3) kontroluje przebieg choroby zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy.

3. W przypadku niewystarczającej świadomości hipoglikemii u osoby, o której mowa w ust. 2, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

4. W przypadku stwierdzenia nawracającej ciężkiej hipoglikemii u osoby, o której mowa w ust. 2, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

  1) przedstawiła opinię lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy o przebiegu cukrzycy w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  2) poddaje się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim.

5. W przypadku stwierdzenia nawracającej ciężkiej hipoglikemii w porze czuwania osoby, o której mowa w ust. 2, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponowne badanie lekarskie tej osoby przeprowadza się po upływie trzech miesięcy od ostatniego takiego epizodu.

6. W odniesieniu do osoby:

  1) ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

  2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201),

  3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

  4) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.)

- która leczy się farmakologicznie z powodu cukrzycy, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

   a) przedstawiła pozytywną opinię lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym o braku innych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami związanych z cukrzycą,

   b) poddaje się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku, przy czym okres między badaniami nie może przekraczać trzech lat, a w przypadku insulinoterapii - roku,

   c) wykazuje pełną świadomość ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności, oraz została poinformowana o konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami,

   d) kontroluje przebieg choroby zgodnie ze wskazaniami lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym przez regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi, przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia związanych z kierowaniem pojazdami; kontrola ta musi być udokumentowana przez lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy.

7. W przypadku stwierdzenia ciężkiej hipoglikemii, nieświadomości hipoglikemii oraz innych powikłań związanych z cukrzycą u osoby, o której mowa w ust. 6, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

8. Osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi opinię lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy w formie karty konsultacyjnej diabetologicznej według wzoru określonego poniżej.

Karta konsultacyjna diabetologiczna
Karta konsultacyjna diabetologiczna
Karta konsultacyjna diabetologiczna
Załącznik nr 9

Orzeczenie lekarskie nr ...

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie lekarskie

Załącznik nr 10

Orzeczenie lekarskie nr ...

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie lekarskie

Załącznik nr 11

Karta badania lekarskiego

Karta badania lekarskiego

Karta badania lekarskiego

Karta badania lekarskiego

Karta badania lekarskiego

Karta badania lekarskiego

Karta badania lekarskiego

Załącznik nr 12

Wzór pieczątki uprawnionego lekarza

Wzór pieczątki uprawnionego lekarza

Załącznik nr 13

Zaświadczenie nr ...

Zaświadczenie nr ...
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60