Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 607

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.01.25
zmieniony przez
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

  1) zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, zwanych dalej "badaniami profilaktycznymi", tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań,

  2) częstotliwość wykonywania badań okresowych,

  3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o której mowa w art. 229 § 6 zdanie drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy,

  4) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich:

   a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy),

   b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 Kodeksu pracy),

   c) stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej (art. 179 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy),

   d) stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 Kodeksu pracy),

   e) o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy),

   f) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy),

   g) stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów (art. 231 Kodeksu pracy),

  5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy.

2. Rozporządzenie określa ponadto tryb wydawania zaświadczeń i świadectw lekarskich do celów przewidzianych w art. 92 § 1, art. 1295 pkt 2, art. 177 § 1 i 3, art. 178 § 1, art. 180 § 3 i 4, art. 185 Kodeksu pracy oraz w przepisach o urlopach wychowawczych.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2020.12.16
zmieniony przez
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zwane dalej "wskazówkami metodycznymi", stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.

4. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne powinien korzystać z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.

5. Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

  1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub

  2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.01.25
zmieniony przez
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. W sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy.

2. Oceny zagrożeń, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy. Wskazane jest, aby lekarz uzupełnił informacje pracodawcy o spostrzeżenia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy.

3. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje w dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści orzeczenia.

4. Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń:

  1) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a) i e),

  2) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b)-d), f) i g).

5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 4, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

  1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

  2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

  3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

  4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4, może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Badania pracowników zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Państwowym "Polskie Koleje Państwowe" przeprowadzane są w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

3. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, należy przez to rozumieć także inną jednostkę, która realizuje zadania takiego ośrodka, a ilekroć jest mowa o jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy, należy przez to rozumieć także Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w odniesieniu do zadań realizowanych przez kolejową służbę zdrowia.

4. Badanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne. Orzeczenie to jest podstawą do wydania przez lekarza przeprowadzającego ponowne badanie zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2010.12.21
zmieniony przez
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje:

  1) w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b), c), f) i g) - przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy; skierowanie na przeprowadzenie badania wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy,

  2) w razie wystąpienia przypadku choroby zawodowej - wykonanie u pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających podobne zagrożenie, badań celowanych lub testów ekspozycyjnych, ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u tych pracowników,

  3) w razie gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia:

   a) wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia tych pracowników,

   b) szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami i możliwościami ograniczenia ryzyka zawodowego, jakie wiąże się z pracą wykonywaną w tych warunkach,

  3a) w przypadku gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach przekroczeń wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji na promieniowanie optyczne oraz w przypadku gdy w wyniku badań lekarskich stwierdzono u pracownika chorobę lub niekorzystne dla zdrowia skutki, które w opinii lekarza są wynikiem narażenia na promieniowanie optyczne w pracy, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną:

   a) zawiadamia pracowników o wynikach badań lekarskich oraz informuje, jakim badaniom lekarskim powinni się poddać po ustaniu narażenia na promieniowanie optyczne,

   b) dokonuje okresowych analiz wyników kontroli zdrowia pracowników oraz informuje pracodawcę o wynikach tych analiz z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej,

  4) uczestniczenie lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej w trybie określonym w art. 23712 Kodeksu pracy.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.01.25
zmieniony przez
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy wykonują, z zastrzeżeniem ust. 2-5, lekarze, którzy:

  1) posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy,

  2) byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 lat przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jako:

   a) rejonowi lekarze przemysłowi,

   b) lekarze poradni medycyny pracy lub poradni dla młodocianych, działających w przemysłowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,

   c) rejonowi lub zakładowi lekarze kolejowej służby zdrowia,

   d) lekarze rejonowi w zakładach opieki zdrowotnej dla szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych, jeżeli sprawowali profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami wykonującymi pracę na stanowiskach pracy, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1,

   e) lekarze zakładowi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - wyłącznie w odniesieniu do pracowników tych zakładów,

   f) lekarze w poradniach rehabilitacyjnych dla inwalidów - wyłącznie w stosunku do pracowników zatrudnionych w spółdzielczości inwalidzkiej,

  3) pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat jako lekarze w jednostkach wojskowych lub zakładach opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych - wyłącznie w stosunku do pracowników objętych ich opieką w tych resortach.

2. Lekarze określeni w ust. 1 pkt 2 lit. a)-d) są obowiązani ukończyć w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia kurs doskonalący, organizowany przez jednostkę badawczo-rozwojową w dziedzinie medycyny pracy lub ośrodek wyznaczony przez tę jednostkę.

3. Badania profilaktyczne pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.

4. Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej lub w ośrodku wyznaczonym przez ten instytut.

5. Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

6. Badania profilaktyczne mogą wykonywać również lekarze specjalizujący się w medycynie pracy lub medycynie transportu, po zaliczeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie tych specjalizacji, jednak tylko w okresie szkolenia specjalizacyjnego, określonego w odrębnych przepisach, i w miejscu odbywania stażu specjalizacyjnego.

7. Badania profilaktyczne pracowników, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą przeprowadzać również lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej.

§ 8. 1. Lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w § 7, który zamierza wykonywać badania profilaktyczne, zgłasza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. Nie dotyczy to lekarzy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3. Lekarz wpisany do rejestru lekarzy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne posługuje się pieczęcią o wzorze określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Jeżeli badania profilaktyczne mają być przeprowadzane przez lekarza zarejestrowanego, w trybie określonym w ust. 1, w innym województwie, lekarz ten jest zobowiązany złożyć informację o miejscu wykonywania tych badań we właściwym terytorialnie wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy udostępnia rejestr organom Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zainteresowanym pracodawcom.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne prowadzą dokumentację medyczną, która obejmuje:

  1) kartę badania profilaktycznego,

  2) rejestr wydanych zaświadczeń.

2. Karta badania profilaktycznego powinna zawierać:

  1) identyfikator jednostki wykonującej badanie profilaktyczne (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON) oraz lekarza udzielającego świadczeń (imię i nazwisko oraz symbole cyfrowe i literowe umieszczone na pieczęci, o której mowa w § 8 ust. 2), a w przypadku lekarza prywatnie praktykującego - imię i nazwisko lekarza, adres, numer identyfikacyjny REGON oraz symbole cyfrowe i literowe umieszczone na pieczęci, o której mowa w § 8 ust. 2,

  2) dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami (imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania),

  3) dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniami (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON),

  4) dane o przebiegu zatrudnienia osoby badanej,

  5) ocenę zagrożeń dla zdrowia pracownika lub stwierdzenie ich braku, wynikającą z informacji pracodawcy o występowaniu czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku pracy zajmowanym przez osobę badaną,

  6) dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego,

  7) wyniki badań diagnostycznych i (lub) konsultacyjnych,

  8) uzasadnienie poszerzenia zakresu lub skrócenia częstotliwości wykonania badania profilaktycznego w stosunku do ustaleń zawartych we wskazówkach metodycznych,

  9) treść orzeczenia.

3. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Do przechowywania dokumentacji badań profilaktycznych stosuje się odpowiednio ogólnie obowiązujące przepisy o dokumentacji medycznej.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Kontrola badań profilaktycznych polega na ocenie prawidłowości:

  1) trybu, zakresu i częstotliwości tych badań,

  2) wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

2. Kontrolę wykonuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy terytorialnie ze względu na miejsce wykonywania badań, a w przypadku gdy badanie wykonuje lekarz zatrudniony w tym ośrodku - jednostka badawczo-rozwojowa w dziedzinie medycyny pracy. W przypadku badań profilaktycznych pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe", przeprowadzanych przez rejonowych lub zakładowych lekarzy kolejowej służby zdrowia, kontrolę wykonuje Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.

3. Kontrola zakresu badań profilaktycznych oraz dokumentacji medycznej tych badań może być wykonywana jedynie przez lekarzy.

4. Osoby przeprowadzające kontrolę przedstawiają poczynione spostrzeżenia lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania profilaktyczne wykonywane były w zakładzie opieki zdrowotnej - również kierownikowi tego zakładu, a ocenę i wnioski - kierownikowi jednostki przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w ust. 2.

5. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono istotne uchybienia dotyczące trybu, zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych lub wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich, wykonywanie tych badań bez wymaganych kwalifikacji bądź z pominięciem wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 1, kierownik jednostki przeprowadzającej kontrolę występuje do właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej lub okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie odpowiedniego postępowania.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.01.25
zmieniony przez
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Do celów przewidzianych w art. 92 § 1 Kodeksu pracy zaświadczenia lekarskie wydawane są w trybie i według wzoru określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. nr 63, poz. 302).

2. Do celów przewidzianych w pozostałych przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2, zaświadczenia i świadectwa wydawane są przez lekarzy według wzoru Mz/L-1. Z wydanego osobie zainteresowanej zaświadczenia lub świadectwa nie sporządza się kopii, chyba że pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przepis § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Lekarze, którzy uzyskali uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych na podstawie dotychczasowych przepisów, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia składają wnioski o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 13. Rozporządzenie nie narusza przepisów dotyczących badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy i pracowników:

  1) zatrudnionych na polskich statkach morskich,

  2) dla których w myśl obowiązujących przepisów uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnień do wykonywania określonego zawodu lub czynności bądź jest niezbędne ze względów sanitarno-epidemiologicznych,

  3) skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 14. W okresie do dnia 31 grudnia 2000 r. dopuszcza się wykonywanie badań profilaktycznych pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe" przez lekarzy zatrudnionych w kolejowej służbie zdrowia, którzy odbyli w okresie do dnia 31 grudnia 1996 r. odpowiednie przeszkolenie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

§ 14a. Lekarze, którzy nie ukończyli kursów doskonalących w terminie określonym w § 7 ust. 2, mogą wykonywać badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną pod warunkiem, że ukończą kurs doskonalący w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz. U. nr 48, poz. 296, z 1988 r. nr 18, poz. 127, z 1992 r. nr 62, poz. 313 i z 1996 r. nr 7, poz. 45), z wyjątkiem § 15a, który traci moc z dniem 31 grudnia 1996 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.06.1996 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2010.12.21
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2020.12.16
zmieniony przez
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

załącznik dostępny jest w formacie pdf
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Zaświadczenie lekarskie

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub
lekarza prywatnie praktykującego,
przeprowadzającego badanie profilaktyczne
(numer identyfikacyjny REGON)
 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu pracy, orzeka się, że:

Pan(i) .....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(a) dnia .................................... miesiąca.................................... roku....................................

zamieszkały(a) w ....................................................................................................................................

zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy*

w ...........................................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)

...............................................................................................................................................................

na stanowisku/na stanowisko

...............................................................................................................................................................

1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny(a) do wykonywania pracy na ww. stanowisku*

Data następnego badania

okresowego ..........................................

2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych - niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania pracy na ww. stanowisku*,

3) wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy* z dniem
................................................................................................................................................................

_______________
* Niepotrzebne skreślić.
 
 

 
(pieczęć i podpis
lekarza przeprowadzającego
badanie profilaktyczne)

 

......................................, dnia ............................. r.

POUCZENIE:

Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymujący zaświadczenie lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego zaświadczenia - może wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Zaświadczenie lekarskie

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub
lekarza prywatnie praktykującego,
przeprowadzającego badanie profilaktyczne
(numer identyfikacyjny REGON)
 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 55 § 1, art. 179 § 1 pkt 2, art. 201 § 2, art. 230 § 1 i art. 231 Kodeksu pracy, orzeka się, co następuje:
Pan(i) ...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(a) dnia .................................... miesiąca.................................... roku....................................

zamieszkały(a) w ..................................................................................................................................

zatrudniony(a) w ..................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)

..............................................................................................................................................................

na stanowisku ......................................................................................................................................

Ze względu na występujące przeciwwskazania:
1) szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (art. 55 § 1)*,
2) niemożność wykonywania dotychczasowej pracy przez kobietę w okresie ciąży (art. 179 § 1 pkt 2)*,
3) zagrożenie, jakie stwarza wykonywana praca dla zdrowia młodocianego (art. 201 § 2)*,
4) podejrzenie powstania choroby zawodowej (art. 230 § 1)*,
5) niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na stwierdzoną chorobę zawodową lub skutki wypadku przy pracy (art. 231)*
stał(a) się niezdolny(a) do wykonywania dotychczasowej pracy.

W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie do pracy na innym stanowisku

na okres ..............................................................................  

Uwagi lekarza: ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

______________
* Niepotrzebne skreślić.
 
 

 
(pieczęć i podpis
lekarza przeprowadzającego
badanie profilaktyczne)

............................................, dnia ................................. r.

POUCZENIE:

Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymujący zaświadczenie lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego zaświadczenia - może wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3a
2015.04.01
dodany przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.01.25
zmieniony przez
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3a

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.01.25
zmieniony przez
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne


Lp.
(nr)
 Imię i nazwisko, adres, nr tel.
Miejsce wykonywania badań profilaktycznych
Podstawa wydania zaświadczenia
Nr prawa wykonywania zawodu lekarza
Data wydania zaświadczenia
  Potwierdzenie odbioru
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Liczba porządkowa

2. Dane personalne: imię i nazwisko, adres, nr telefonu

3. Adres ZOZ lub miejsce wykonywania prywatnej praktyki

4. Wpis dotyczący rodzaju dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych

Symbol(e) cyfrowy(we) dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych

Standard zapisu:

       1 -specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
   2 -specjalizacja w dziedzinie higieny pracy,
   3 -specjalizacja w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej,
   4 -specjalizacja w dziedzinie medycyny kolejowej,
   5 -specjalizacja w dziedzinie medycyny lotniczej,
   6-xx -6-letni staż pracy; xx ostatnie dwie cyfry roku, w którym lekarz odbył wymagane przeszkolenie,
   7-xx -odbywanie specjalizacji z zakresu medycyny pracy lub medycyny kolejowej - xx ostatnie dwie cyfry roku zakończenia specjalizacji w trybie obowiązujących przepisów,
   8-xx -możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych z ograniczeniem czasowym - xx ostatnie dwie cyfry roku upływu okresu ważności,
   9 -specjalizacja w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej,
   J -przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego,
   T -przeszkolenie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w zakresie badań profilaktycznych pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych,
   K -przeszkolenie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w zakresie badań pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
   M -możliwość przeprowadzania badań profilaktycznych ograniczona do określonych grup pracowników.

Uwaga: Podać wszystkie cyfrowe symbole standardów, także poszerzających lub ograniczających możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Przykład 1: 1J = specjalizacja z medycyny pracy i możliwość przeprowadzania badań osób narażonych na promieniowanie jonizujące,

Przykład 2: 696M = lekarz przepracował minimum 6 lat w charakterze lekarza zakładowego w publicznym ZOZ, odbył wymagany kurs doskonalący w 1996 r., może wykonywać badania profilaktyczne wyłącznie pracowników ZOZ zatrudniającego lekarza.

5. Nr prawa wykonywania zawodu

6. Data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru

7. Potwierdzenie odbioru zaświadczenia

Załącznik nr 5

Zaświadczenie nr .... o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne


pieczęć
wojewódzkiego ośrodka
medycyny pracy
 

 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE NR .....................*
O DOKONANIU WPISU DO REJESTRU LEKARZY PRZEPROWADZAJĄCYCH
BADANIA PROFILAKTYCZNE

Pan(i) ....................................................................................................................

(imię i nazwisko lekarza)

zamieszkały(a) ....................................................................................................

został(a) wpisany(a) do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne.
 
 

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332).
 
 
 

  (pieczęć i podpis)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________

*Numer porządkowy z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

Załącznik nr 6

Wzór pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne

BADANIE PROFILAKTYCZNE

przeprowadził

................................................................................
(imię i nazwisko lekarza)

    A / B / C    
     D    

A

- dwucyfrowy symbol województwa

B

     1 - specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
  2 - specjalizacja w dziedzinie higieny pracy,
  3 - specjalizacja w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej,
  4 - specjalizacja w dziedzinie medycyny kolejowej,
  5 - specjalizacja w dziedzinie medycyny lotniczej,
  6-xx - 6-letni staż pracy; xx ostatnie dwie cyfry roku, w którym lekarz odbył wymagane przeszkolenie,
  7-xx - odbywanie specjalizacji z zakresu medycyny pracy lub medycyny kolejowej - xx ostatnie dwie cyfry roku zakończenia specjalizacji w trybie obowiązujących przepisów,
  8-xx - możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych z ograniczeniem czasowym - xx ostatnie dwie cyfry roku upływu okresu ważności,
  9 - specjalizacja w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej,
  J - przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego,
  T - przeszkolenie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w zakresie badań profilaktycznych pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych,
  K - przeszkolenie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w zakresie badań pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
  M - możliwość przeprowadzania badań profilaktycznych ograniczona do określonych grup pracowników.

Uwaga: Podać wszystkie cyfrowe symbole standardów, także poszerzających lub ograniczających możliwość przeprowadzania badań profilaktycznych.

C

     - liczba porządkowa z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

D

      - numer prawa wykonywania zawodu lekarza

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2001.05.12
2015.04.01
zmieniony przez
2016.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
2023.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 607
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
Rejestr wydanych zaświadczeń

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub
lekarza prywatnie praktykującego,
przeprowadzającego badanie profilaktyczne
(numer identyfikacyjny REGON)
 

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Lp.
(nr)
 Imię, nazwisko i adres osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika
 Rodzaj zaświadczenia*
Data wydania
Potwierdzenie odbioru zaświadczenia
Uwagi
1
2
3
4
5
6

 
 
 
 
 

 

         

* -Symbole rodzaju zaświadczenia:
21 -wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
22 -wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
23 -wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy
31 -niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie
32 -niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie kobiety w ciąży
33 -niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na zagrożenie zdrowia młodocianego
34 -niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na podejrzenie powstania choroby zawodowej
35 -niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na chorobę zawodową lub skutki wypadku przy pracy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60