Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Podmiotowa ochrona pracy »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.10.1993 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.10.1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1993 r. nr 97, poz. 441
Dz. U. z 1994 r. nr 44, poz. 172
Dz. U. z 1996 r. nr 123, poz. 577
Dz. U. z 1999 r. nr 88, poz. 983
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
1999.10.29 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Z dniem 1.01.2002 r. rozporządzenie utraciło moc w części wydanej na podstawie art.  2 ust. 4 ustawy z dnia 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. nr 17, poz. 78) po noweli tej ustawy z dnia 17.12.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 154, poz. 1792).

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Kobiecie w ciąży lub wychowującej dziecko, zwanej dalej "osobą uprawnioną", przysługują świadczenia pieniężne i świadczenia w naturze, określone w rozporządzeniu, jeżeli:

  1) dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej albo

  2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej, ustalony jako iloraz dochodu rodziny przez liczbę osób w tej rodzinie,

nie przekracza miesięcznie kwoty 275 zł.

2. Świadczenia pieniężne, o których mowa w ust. 1, przysługują w okresie od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka albo przez miesiąc w razie urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka.

3. Świadczenia w naturze, o których mowa w ust. 1, przysługują w okresie od narodzenia dziecka do ukończenia przez nie dwóch miesięcy życia.

§ 2. 1. Osobie uprawnionej przysługują, na jej wniosek, nie więcej niż 4 miesięczne zasiłki pieniężne w wysokości różnicy między kwotą 275 zł a kwotą:

  1) posiadanego dochodu, jeżeli osoba uprawniona gospodaruje samotnie, albo

  2) dochodu na osobę w rodzinie osoby uprawnionej,

nie więcej jednak niż 250 zł miesięcznie.

2. Osobie uprawnionej przysługuje jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 120 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu.

3. Osobie uprawnionej przysługuje zasiłek w naturze (wyprawka), pokrywający niezbędne potrzeby każdego dziecka urodzonego podczas ostatniego porodu, chyba że osoba uprawniona otrzymała zasiłek z tytułu porodu na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2a. 1. Kwoty, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 i 2, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 35a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. 414, nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756, nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 20, poz. 170 i nr 79, poz. 885), zwanej dalej "ustawą".

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wskaźniki waloryzacji oraz kwoty, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 i 2, po waloryzacji.

§ 3. Osobie uprawnionej przysługuje zwrot 100% wydatków poniesionych w związku z ciążą, porodem i połogiem na leczenie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz na leki przepisane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, zgodnie z przepisami o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

§ 4. 1. Osobie uprawnionej wychowującej dziecko, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności, niezależnie od wysokości dochodu, przysługuje nieodpłatnie poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne i pedagogiczne w placówkach oświatowych oraz służby zdrowia. Poradnictwo to udzielane jest niezależnie od pracy socjalnej, o której mowa w art. 23 ustawy.

2. Osoba uprawniona może ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie.

§ 5. 1. Świadczenia, o których mowa w § 2, oraz zwrot wydatków, o których mowa w § 3, przyznaje ośrodek pomocy społecznej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie.

2. Wydatki na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, jako na zadania zlecone gminie ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,  ponosi budżet państwa w zakresie dotacji przekazywanych gminie na zadania zlecone z pomocy społecznej.

3. Wydatki na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 3 i w § 3, ponosi gmina.

§ 6. Wojewoda może udzielić wsparcia finansowego organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom i związkom wyznaniowym, udzielającym pomocy osobie uprawnionej, po uprzednim przeprowadzeniu oceny poziomu świadczonych usług.

§ 6a. Osobie uprawnionej do zasiłku pieniężnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, jeżeli miała prawo do tego zasiłku w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1999 r., przysługuje dodatkowo jeden miesięczny zasiłek pieniężny za okres siódmego miesiąca ciąży.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 1993 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60