Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 Dz. U. z 2018 r. poz. 936
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.11.2021 r.

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi;

  2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;

  3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

  4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

  5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

  6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej "ustawą";

  7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

  8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

  9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) urzędzie lub jednostce - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;

  2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli I określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się:

  1) wykaz stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

  3) kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany staż pracy określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

§ 5. 1. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej "wynagrodzeniem prowizyjnym".

2. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.

3. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Jeżeli sprawa egzekucyjna jest przydzielona do realizacji więcej niż jednemu pracownikowi samorządowemu, podstawą wynagrodzenia prowizyjnego pracownika samorządowego jest kwota będąca wynikiem podziału na równe części sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym pracownikom samorządowym sprawie egzekucyjnej.

6. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca w regulaminie wynagradzania.

§ 6. Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 7. 1. Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

  2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę.

4. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

§ 8. 1. Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

6. Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do tej nagrody.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

8. Pracownik samorządowy, któremu wypłacono nagrodę jubileuszową danego stopnia w sytuacji, o której mowa w ust. 7, nie nabywa prawa do tej nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody danego stopnia.

9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

10. Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik samorządowy nabędzie to prawo w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 9. 1. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

2. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy, o której mowa w ust. 1, wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

§ 10. Stawkę godzinową:

  1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

  2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 11. 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

2. Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

3. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

4. Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.

§ 12. 1. Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

2. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku: archiwisty, starszego archiwisty, kierownika archiwum i specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, które przed tym dniem było zaliczone do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

3. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być zatrudniony na tym stanowisku do dnia 31 grudnia 2018 r. na dotychczasowych zasadach.

4. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymuje do dnia 31 grudnia 2018 r. wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia:

  1) minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym przez pracownika samorządowego stanowisku byłby wyższy od wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika;

  2) wysokość dodatku za wieloletnią pracę byłaby wyższa ze względu na sposób ustalania okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę, o którym mowa w § 7 ust. 4.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2018 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 oraz z 2017 r. poz. 1621), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 1930).

Załącznik nr 1

Wykaz stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru

I. TABELA

Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze
(kwota w złotych)

Maksymalny
poziom
dodatku
funkcyjnego
(kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Prezydent m.st. Warszawy

6500

2500

2

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

 

 

 

- powyżej 300 tys. mieszkańców,

4800-6200

2500

 

- do 300 tys. mieszkańców

4800-6200

2100

3

Wójt, burmistrz w gminie:

 

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

4800-6200

2100

 

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

4500-6000

2100

 

- do 15 tys. mieszkańców

4200-5900

1900

4

Starosta w powiecie:

 

 

 

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

4800-6200

2100

 

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

4500-6000

2100

 

- do 60 tys. mieszkańców

4200-5900

1900

5

Marszałek województwa w województwie:

 

 

 

- powyżej 2 mln mieszkańców,

5300-6500

2500

 

- do 2 mln mieszkańców

5300-6200

2500

B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze
(kwota w złotych)

Maksymalny
poziom
dodatku
funkcyjnego
(kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Prezydent m.st. Warszawy

5200

2500

2

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

 

 

 

- powyżej 300 tys. mieszkańców,

3800-5000

2500

 

- do 300 tys. mieszkańców

3800-5000

2100

3

Wójt, burmistrz w gminie:

 

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

3800-5000

2100

 

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

3600-4800

2100

 

- do 15 tys. mieszkańców

3400-4700

1900

4

Starosta w powiecie:

 

 

 

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

3800-5000

2100

 

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

3600-4800

2100

 

- do 60 tys. mieszkańców

3400-4700

1900

5

Marszałek województwa w województwie:

 

 

 

- powyżej 2 mln mieszkańców,

4200-5200

2500

 

- do 2 mln mieszkańców

4200-5000

2500

II. TABELA

Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze
(kwota w złotych)

Maksymalny
poziom
dodatku
funkcyjnego
(kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Burmistrz dzielnicy:

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

2600-6200

2100

- do 100 tys. mieszkańców

2400-6000

2000

2

Zastępca burmistrza dzielnicy:

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

2400-6000

2100

- do 100 tys. mieszkańców

2200-5800

1900

3

Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

2000-5600

1800

- do 100 tys. mieszkańców

1900-5400

1700

B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze
(kwota w złotych)

Maksymalny
poziom
dodatku
funkcyjnego
(kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Burmistrz dzielnicy:

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

2100-5000

2100

- do 100 tys. mieszkańców

2100-4800

2000

2

Zastępca burmistrza dzielnicy:

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

2100-4800

2100

- do 100 tys. mieszkańców

2100-4600

1900

3

Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

2100-4500

1800

- do 100 tys. mieszkańców

2100-4300

1700

III. TABELA

Pozostałe stanowiska

A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze
(kwota w złotych)

Maksymalny
poziom
dodatku
funkcyjnego
(kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Przewodniczący zarządu związku

2400-5600

2200

2

Zastępca przewodniczącego zarządu związku

2200-4800

1760

3

Pozostali członkowie zarządu związku

2000-4400

1320

4

Wicestarosta w powiecie:

 

 

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

2400-5600

2200

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

2200-5200

2200

- do 60 tys. mieszkańców

2000-4800

1760

5

Pozostali członkowie zarządu w powiecie:

 

 

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

2200-4800

1540

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

2000-4400

1540

- do 60 tys. mieszkańców

1900-4000

1540

6

Wicemarszałek w województwie:

 

 

- powyżej 2 mln mieszkańców,

2400-6000

2750

- do 2 mln mieszkańców

2200-5600

2200

7

Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:

 

 

- powyżej 2 mln mieszkańców,

2200-5600

2200

- do 2 mln mieszkańców

2000-5200

1760

B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze
(kwota w złotych)

Maksymalny
poziom
dodatku
funkcyjnego
(kwota w złotych)

1 2 3 4
1 Przewodniczący zarządu związku 2100-4500 2200

2

Zastępca przewodniczącego zarządu związku

2100-3800

1760

3

Pozostali członkowie zarządu związku

2100-3500

1320

4

Wicestarosta w powiecie:

 

 

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

2100-4500

2200

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

2100-4200

2200

- do 60 tys. mieszkańców

2100-3800

1760

5

Pozostali członkowie zarządu w powiecie:

 

 

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

2100-3800

1540

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

2100-3500

1540

- do 60 tys. mieszkańców

2100-3200

1540

6

Wicemarszałek w województwie:

 

 

- powyżej 2 mln mieszkańców,

2100-4800

2750

- do 2 mln mieszkańców

2100-4500

2200

7

Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:

 

 

- powyżej 2 mln mieszkańców,

2100-4500

2200

- do 2 mln mieszkańców

2100-4200

1760

Załącznik nr 2

Wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania

TABELA

Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie powołania

A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.

Stanowisko

Maksymalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego
(kwota
w złotych)

Maksymalny poziom dodatku
funkcyjnego
(kwota w złotych)

Minimalne
wymagania
kwalifikacyjne
1)

wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

6000

2750

wyższe2)

6

2

Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy, skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

6000 2750

według odrębnych przepisów

3

Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)

5600

2750

wyższe2)

6

4

Zastępca wójta, burmistrza w gminie:

 

 

 

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

5600

2200

wyższe2)

6

 

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

5200

2200

 

- do 15 tys. mieszkańców

4800

1760

 

 

5

Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:

 

 

według odrębnych przepisów

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

5600

2200

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

5200

2200

- do 15 tys. mieszkańców

4800

1760

6

Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:

 

 

według odrębnych przepisów

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

5200

2200

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

4800

1760

- do 60 tys. mieszkańców

4400

1540

7

Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:

 

 

według odrębnych przepisów

- powyżej 2 mln mieszkańców,

6000

2750

- do 2 mln mieszkańców

5600

2200

B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

Lp.

Stanowisko

Maksymalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego
(kwota
w złotych)

Maksymalny poziom dodatku
funkcyjnego
(kwota w złotych)

Minimalne
wymagania
kwalifikacyjne
1)

wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

4800

2750

wyższe2)

6

2

Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy, skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

6000

2750

według odrębnych przepisów

3

Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)

4500

2750

wyższe2)

6

4

Zastępca wójta, burmistrza w gminie:

 

 

wyższe2)

6

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

4500

2200

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

4200

2200

- do 15 tys. mieszkańców

3800

1760

5

Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:

 

 

według odrębnych przepisów

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

5600

2200

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

5200

2200

- do 15 tys. mieszkańców

4800

1760

6

Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:

 

 

według odrębnych przepisów

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

5200

2200

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

4800

1760

- do 60 tys. mieszkańców

4400

1540

7

Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:

 

 

według odrębnych przepisów

- powyżej 2 mln mieszkańców,

6000

2750

- do 2 mln mieszkańców

5600

2200

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na tych stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).

2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 936
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.20
zmieniony przez
2021.04.29
zmieniony przez
2021.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

I. TABELA

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

MINIMALNY POZIOM

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W ZŁOTYCH

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

2000

2020

2040

2070

2100

2130

2160

2190

2220

2250

2280

2310

2340

2370

2400

2440

2500

2600

2700

2900

3100

3300

II. TABELA

A. Stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Stanowisko

Minimalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz m.st. Warszawy,

XX

wyższe2)

4

sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców,

XX

sekretarz gminy

XVII

2

Zastępca skarbnika:

 

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

- m.st. Warszawy,

XVIII

- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

 

3

Główny księgowy związku

XVIII

według odrębnych przepisów

4

Zastępca skarbnika gminy w gminach:

 

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

XVI

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

XV

- do 15 tys. mieszkańców

XV

5

Kierownik urzędu stanu cywilnego

XVI

według odrębnych przepisów

6

Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)

XV

jak dla stanowiska geodety gminnego

7

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

jak dla stanowiska geodety gminnego

8

Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XIV

jak dla stanowiska geodety gminnego

9

Geodeta gminny

XIII

według odrębnych przepisów

10

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

XIII

według odrębnych przepisów

komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

wyższe2)

4

Stanowiska urzędnicze

1

Komornik

XIII

wyższe2)

-

średnie3)

4

2

Starszy poborca

IX

średnie3)

2

3

Poborca

V

średnie3)

-

B. Stanowiska w starostwach powiatowych

Lp.

Stanowisko

Minimalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz powiatu

XVII

wyższe2)

4

2

Zastępca skarbnika powiatu w gminach:

 

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

XVI

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

XV

- do 60 tys. mieszkańców

XV

3

Geodeta powiatowy

XV

według odrębnych przepisów

4

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

jak dla stanowiska geodety powiatowego

5

Geolog powiatowy

XV

wyższe2)

5

6

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

XV

wyższe2)

5

7

Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

według odrębnych przepisów

C. Stanowiska w urzędach marszałkowskich

Lp.

Stanowisko

Minimalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz województwa

XX

wyższe2)

4

2

Geodeta województwa

XVII

według odrębnych przepisów

3

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XVI

jak dla stanowiska geodety województwa

4

Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

jak dla stanowiska geodety województwa

5

Geolog wojewódzki,
Rzecznik Funduszy Europejskich

XV

wyższe2)

5

D. Stanowiska we wszystkich urzędach

Lp.

Stanowisko

Minimalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor departamentu (biura)

XV

wyższe2)

5

2

Naczelnik (dyrektor, kierownik) wydziału (biura) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy

XV

wyższe2)

5

3

Główny księgowy,
audytor wewnętrzny

XV

według odrębnych przepisów

4

Gminny (miejski) konserwator zabytków,
powiatowy konserwator zabytków,
powiatowo-gminny konserwator zabytków,
metropolitalny konserwator zabytków

XV

według odrębnych przepisów

5

Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

XV

jak dla stanowiska geodety województwa

6

Zastępca głównego księgowego

XIV

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

7

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),
zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)

XIII

wyższe2)

4

8

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII

według odrębnych przepisów

9

Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)

XIII

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

 

1

Radca prawny

XIII

według odrębnych przepisów

2

Kierownik archiwum

XII

wyższe2)

2

średnie3)

4

3

Główny specjalista do spraw legislacji

XII

wyższe2) i aplikacja legislacyjna
lub wyższe2) i 4 lata pracy
związanej z opracowywaniem
aktów prawnych

4

Główny specjalista do spraw bhp

XII

według odrębnych przepisów

5

Główny specjalista,
starszy inspektor,
informatyk urzędu,
główny programista aplikacji,
główny projektant systemów teleinformatycznych,
główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XII

wyższe2)

4

6

Inspektor

XII

wyższe2)

3

średnie3)

5

7

Starszy specjalista,
starszy informatyk,
starszy geodeta,
starszy kartograf,
starszy programista aplikacji,
starszy projektant systemów teleinformatycznych,
starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XI

wyższe2)

3

8

Starszy specjalista do spraw bhp,
specjalista do spraw bhp,
starszy inspektor do spraw bhp,
inspektor do spraw bhp

XI

według odrębnych przepisów

9

Starszy archiwista,
specjalista,
podinspektor,
informatyk,
geodeta,
kartograf

X

wyższe2)

-

średnie3)

3

10

Programista aplikacji,
projektant systemów teleinformatycznych,
administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

X

wyższe2)

średnie3)

3

11

Samodzielny referent

IX

średnie3)

2

12

Referent,
kasjer,
księgowy,
archiwista

IX

średnie3)

2

13

Referent prawny,
referent prawno-administracyjny

VIII

wyższe2)

-

14

Młodszy referent,
młodszy księgowy

VIII

średnie3)

-

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik warsztatu,
kierownik stacji obsługi

X

średnie3)

4

2

Kierownik biblioteki

X

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

3

Kierowca autobusu

X

według odrębnych przepisów

4

Rzemieślnik specjalista

X

zasadnicze4)

3

5

Kierownik: garażu, magazynu,
zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi,
dyspozytor taboru samochodowego,
kontroler techniczny

IX

średnie3)

3

6

Starszy bibliotekarz

IX

według odrębnych przepisów

7

Sekretarka

IX

średnie3)

-

8

Mechanik samochodowy,
maszynista offsetowy,
kserografista

IX

zasadnicze4)

2

9

Kierowca samochodu ciężarowego,
kierowca-operator maszyn specjalnych

IX

według odrębnych przepisów

10

Zaopatrzeniowiec

VIII

średnie3)

2

11

Kierownik kancelarii: głównej, tajnej,
kierownik centrali telefonicznej

VIII

średnie3)

3

12

Starszy magazynier,
intendent

VIII

średnie3)

3

13

Bibliotekarz

VIII

według odrębnych przepisów

14

Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator

IX

zasadnicze4)

-

palacz c.o.

zasadnicze4)

podstawowe5)

15

Kancelista,
kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania

VII

średnie3)

2

16

Magazynier,
starsza telefonistka,
starszy recepcjonista,
recepcjonista,
młodszy kancelista

VII

średnie3)

-

17

Kierowca samochodu osobowego,
kierowca ciągnika

VII

według odrębnych przepisów

18

Operator urządzeń powielających

VI

podstawowe5)

-

19

Telefonistka,
robotnik gospodarczy

V

podstawowe5)

-

20

Portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny

IV

podstawowe5)

-

21

Pomoc administracyjna

III

średnie3)

-

22

Sprzątaczka

III

podstawowe5)

-

23

Goniec

II

podstawowe5)

-

24

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I

podstawowe5)

-

25

Koordynator-trener

XVI

według odrębnych przepisów

26

Koordynator

XV

według odrębnych przepisów

27

Starszy operator numerów alarmowych

XIV

według odrębnych przepisów

28

Operator numerów alarmowych

XIII

według odrębnych przepisów

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje
w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XII

wyższe2)

3

XI

wyższe2)

-

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X

srednie3)

3

IX

średnie3)

2

VIII

średnie3)

-

Stanowiska wewnętrznej służby ochrony

1

Szef ochrony

X

według odrębnych przepisów

2

Starszy wartownik-konwojent

IX

3

Wartownik-konwojent

VIII

4

Młodszy wartownik-konwojent

VII

E. Stanowiska w straży gminnej

Lp.

Stanowisko

Minimalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Komendant w gminach:

wyższe2)

5

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

XVI

- do 100 tys. mieszkańców

XV

2

Zastępca komendanta w gminach:

wyższe2)

4

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

XV

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

XIV

- do 15 tys. mieszkańców

XIII

3

Naczelnik,
zastępca naczelnika,
kierownik

XIII

wyższe2)

4

4

Zastępca kierownika

XIII

wyższe2)

3

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor

XII

wyższe2)

średnie3)

3

6

2

Inspektor

XII

wyższe2)

średnie3)

2

5

3

Młodszy inspektor

XI

wyższe2)

średnie3)

-

3

4

Starszy specjalista,
specjalista

XI

średnie3)

3

5

Młodszy specjalista,
starszy strażnik

X

średnie3)

3

6

Strażnik

IX

średnie3)

2

7

Młodszy strażnik

VIII

średnie3)

1

8

Aplikant

VII

średnie3)

-

F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Lp.

Stanowisko

Minimalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

I. Wszystkie jednostki

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor (kierownik) jednostki, naczelnik

XIX

wyższe2) lub
według odrębnych
przepisów

5 lub
według
odrębnych
przepisów

2

Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki

XVII

wyższe2)

5

3

Główny księgowy

XVI

według odrębnych przepisów

4

Dyrektor biura,
kierownik oddziału (filii), rejonowego
(terenowego) oddziału

XV

wyższe2)

5

5

Audytor wewnętrzny

XV

według odrębnych przepisów

6

Zastępca głównego księgowego

XIV

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

7

Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)

XIII

według odrębnych przepisów

8

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu,
zespołu, pracowni, samodzielnego referatu,
samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki
specjalistycznej i innej komórki
organizacyjnej),
kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XII

wyższe2)

5

9

Kierownik zespołu

X

wyższe2)

5

10

Kierownik sekcji (zmiany, referatu), zastępca naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej),
zastępca kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania

X

wyższe2)

4

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor wojewódzki

XIV

wyższe2)

4

2

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru, kierownik nadzoru inwestorskiego

XIV

wyższe2)
i uprawnienia budowlane

7

3

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV

wyższe2)
i uprawnienia budowlane

5

4

Inspektor wojewódzki

XIII

wyższe2)

4

5

Radca prawny

XIII

według odrębnych przepisów

6

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII

wyższe2)
i uprawnienia budowlane

4

średnie3)
i uprawnienia budowlane

6

7

Główny specjalista,
główny programista aplikacji,
główny projektant systemów teleinformatycznych,
główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XII

wyższe2)

4

8

Główny specjalista do spraw bhp

XII

według odrębnych przepisów

9

Starszy inspektor powiatowy

XI

średnie3)

4

10

Starszy specjalista,
starszy programista aplikacji,
starszy projektant systemów
teleinformatycznych,
starszy administrator (baz danych, systemów
komputerowych, zintegrowanych systemów
zarządzania),
starszy analityk (systemów
teleinformatycznych, baz danych, sieci
komputerowych),
starszy konsultant do spraw systemów
teleinformatycznych,
starszy informatyk,
starszy specjalista laborant,
starszy technolog,
starszy projektant

X

wyższe2)

3

11

Kierownik archiwum

X

wyższe2)

2

średnie3)

4

12

Inspektor powiatowy

X

średnie3)

5

13

Starszy specjalista do spraw bhp

X

według odrębnych przepisów

14

Starszy rewident zakładowy

IX

wyższe2)

5

15

Programista aplikacji,
projektant systemów teleinformatycznych,
administrator (baz danych, systemów
komputerowych, zintegrowanych systemów
zarządzania),
analityk (systemów teleinformatycznych,
baz danych, sieci komputerowych),
konsultant do spraw systemów
teleinformatycznych,
informatyk,
specjalista-laborant,
technolog,
projektant

IX

wyższe2)

-

średnie3)

3

16

Starszy inspektor

IX

wyższe2)

średnie3)

2

4

17

Inspektor

IX

wyższe2)

średnie3)

1

3

18

Specjalista do spraw bhp
starszy inspektor do spraw bhp,
inspektor do spraw bhp

IX

według odrębnych przepisów

19

Specjalista, rewident zakładowy

VIII

wyższe2)

średnie3)

2

3

20

Starszy archiwista

VIII

wyższe2)

średnie3)

-

3

21

Samodzielny referent,
starszy księgowy

VII

wyższe2)

średnie3)

2

4

22

Archiwista

VII

średnie3)

-

23

Starszy referent,
starszy laborant,
starszy statystyk,
podinspektor,
księgowy,
kasjer

VI

wyższe2)

średnie3)

-
2

24

Referent,
laborant,
statystyk,
planista,
kosztorysant

V

średnie3)

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik dyspozytorni

XI

średnie3)

5

2

Kierownik: świetlicy, klubu

X

średnie3)

4

3

Kierownik biblioteki

X

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

4

Starszy majster

X

wyższe2)

3

średnie3) i tytuł mistrza

5

5

Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynu

IX

wyższe2)

3

średnie3)

5

6

Starszy mistrz

IX

wyższe2)

3

średnie3) i tytuł mistrza

4

7

Majster,
leśniczy

IX

średnie3)

3

8

Sprzedawca,
bufetowy

IX

zasadnicze4)

3

9

Starszy bibliotekarz

IX

według odrębnych przepisów

10

Kierownik magazynu,
zastępca kierownika: zespołu magazynów,
centralnego magazynu

VIII

wyższe2)

średnie3)

2

4

11

Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki

VIII

wyższe2)

średnie3)

-

4

12

Kierownik punktu sprzedaży,
kuchmistrz-szef kuchni

VIII

średnie3)

4

13

Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu

VIII

średnie3)

2

14

Dyspozytor,
kontroler ruchu

VIII

zasadnicze4)

3

15

Motorniczy

VIII

według odrębnych przepisów

16

Kierownik powielarni

VII

wyższe2)

średnie3)

-

4

17

Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,
starszy recepcjonista,
starszy magazynier,
zaopatrzeniowiec,
operator sprzętu audiowizualnego,
operator urządzeń,
konserwator maszyn i urządzeń

VII

średnie3)

zasadnicze4)

1

2

18

Kierownik kancelarii

VII

średnie3)

2

19

Mistrz

VII

średnie3) i tytuł mistrza

3

20

Rzemieślnik specjalista

VII

średnie3)

zasadnicze4)

2

4

21

Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)

VII

zasadnicze4)

1

22

Szef kuchni

VII

zasadnicze4) i tytuł mistrza

4

23

Kelner

VII

zasadnicze4)

podstawowe5)

-

2

24

Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania

VII

średnie3)

2

25

Kierownik centrali telefonicznej,
operator elektronicznych monitorów ekranowych

VI

średnie3)

2

25a

Starszy intendent

VI

wyższe2) 

średnie3)

-
2

26

Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne),
starszy konserwator, robotnik wysoko wykwalifikowany

VI

zasadnicze4)

3

27

Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy,
kanalarz,
wulkanizator

VI

zasadnicze4)

-

28

Drwal,
praczka,
szwaczka,
prasowaczka,
detaszer,
maglarz,
sprzedawca biletów,
wydawca paliw

VI

podstawowe5)

-

29

Starsza pokojowa

V

podstawowe5)

3

30

Kancelista,
magazynier,
intendent

V

średnie3)

zasadnicze4)

1

2

31

Introligator,
operator urządzeń powielających,
kontystka

V

średnie3)

-

32

Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne),
konserwator, robotnik wykwalifikowany

V

średnie3)

zasadnicze4)

-

33

Bibliotekarz

V

według odrębnych przepisów

34

Sekretarka,
telefonistka

IV

średnie3)

-

35

Recepcjonistka

IV

średnie3)

zasadnicze4)

1

2

36

Palacz c.o.

IV

zasadnicze4)

podstawowe5)

-

37

Pomoc rzemieślnika,
pomoc kuchenna,
robotnik do prac ciężkich,
palacz kotłowy,
pilot zajezdniowy,
pokojowa,
łazienny,
kąpielowy,
robotnik do pracy lekkiej,
wozak

IV

podstawowe5)

-

38

Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)

III

średnie3)

-

39

Starszy portier,
starszy woźny,
starszy szatniarz,
starszy dozorca,
sprzątaczka

III

podstawowe5)

-

40

Robotnik gospodarczy (magazynowy),
powielaczowy,
portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny,
sprzątaczka laboratoryjna,
goniec,
pomoc palacza c.o.

II

podstawowe5)

-

41

Robotnik

I

podstawowe5)

-

42

Starszy lekarz

XVII

według odrębnych przepisów

43

Lekarz

XV

44

Psycholog, logopeda

XIV

45

Starszy ratownik medyczny

XIII

46

Starsza pielęgniarka, ratownik medyczny

XII

47

Pielęgniarka

XI

48

Kierowca-operator maszyn specjalnych

IX

według odrębnych przepisów

49

Kierowca autobusu

VII

50

Kierowca samochodu ciężarowego:

- powyżej 13 ton,

VIII

- od 3,5 do 13 ton,

VII

- do 3,5 ton

V

51

Kierowca samochodu dostawczego

VII

52

Kierowca samochodu towarowo-osobowego

IX

53

Kierowca ciągnika,
kierowca samochodu osobowego

V

54

Kierowca transportu wewnętrznego

IV

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje
w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X

wyższe2)

5

VIII

wyższe2)

4

średnie3)

5

VII

wyższe2)

2

średnie3)

4

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

VI

wyższe2)

-

V

średnie3)

2

II. Urzędy pracy

Stanowiska urzędnicze

1

Doradca zawodowy

XII

wyższe2)

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

2

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XII

wyższe2)

rok w zakresie organizacji szkoleń

3

Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

XII

wyższe2)
oraz znajomość
języka
angielskiego na
poziomie B16)
oraz ukończenie
szkoleń
określonych
w odrębnych przepisach7)

rok w
zakresie
pośrednictwa
pracy lub poradnictwa zawodowego

4

Specjalista do spraw programów

XII

wyższe2)

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

5

Pośrednik pracy

X

wyższe2)

rok w zakresie pośrednictwa

pracy

6

Doradca zawodowy-stażysta

IX

wyższe2)

średnie3)

-

1

7

Specjalista do spraw programów-stażysta

IX

wyższe2)

średnie3)

-

1

8

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta

IX

wyższe2)

średnie3)

-

1

9

Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

IX

wyższe2)

średnie3)

-

1

10

Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń,
specjalista do spraw analiz rynku pracy,
specjalista do spraw aktywizacji

IX

wyższe2)

średnie3)

1

2

11

Pośrednik pracy-stażysta

VIII

wyższe2)

średnie3)

-

1

12

Referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VIII

średnie3)

-

13

Specjalista do spraw rejestracji

VII

wyższe2)

średnie3)

1

2

III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Główny administrator

XV

wyższe2)

5

Stanowiska urzędnicze

1

Koordynator do spraw komputeryzacji pomocy społecznej

XIV

wyższe2)

3

2

Starszy administrator

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

6

3

Administrator

XII

wyższe2)

średnie3)

-

4

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Organizator pomocy społecznej

XVIII

starszy lekarz,
organizator usług społecznych,
koordynator indywidualnych planów usług
społecznych,
organizator społeczności lokalnej

XVII

według odrębnych przepisów

2

Psycholog, pedagog

XVI

według odrębnych przepisów

3

Starszy wychowawca-koordynator

XVI

według odrębnych przepisów

4

Główny specjalista

XVI

wyższe
(kierunek studiów
w zakresie np.
pedagogiki,
logopedii,
psychologii)

5

wyższe według odrębnych przepisów
i specjalizacja
II stopnia
w zawodzie
pracownik
socjalny

6

5

Starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator

XVI

wyższe według odrębnych
przepisów albo
dyplom
pracownika
socjalnego
i specjalizacja
II stopnia
w zawodzie
pracownik
socjalny

5

6

Starszy specjalista pracy socjalnej

XV

wyższe według
odrębnych
przepisów
albo dyplom
pracownika
socjalnego i
specjalizacja II
stopnia w
zawodzie
pracownik
socjalny

5

7

Starszy wychowawca

XV

według odrębnych przepisów

8

Starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XV

według odrębnych przepisów

9

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XV

według odrębnych przepisów

10

Lekarz

XV

według odrębnych przepisów

11

Kapelan

XV

według odrębnych przepisów

12

Kierownik zespołu pielęgniarek

XIV

według odrębnych przepisów

13

Starszy asystent rodziny

XIV

według odrębnych przepisów

14

Konsultant

XIV

wyższe2)

3

15

Starszy specjalista pracy z rodziną

XIV

wyższe (kierunek
studiów w
zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
nauki o rodzinie)

5

16

Wychowawca

XIV

według odrębnych przepisów

17

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XIV

według odrębnych przepisów

18

Starszy terapeuta,
starszy specjalista reintegracji zawodowej

XIV

wyższe2)

5

19

Starszy fizjoterapeuta

XIV

według odrębnych przepisów

20

Starszy terapeuta zajęciowy

XIV

wyższe2)

5

XII

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i
tytuł zawodowy
lub dyplom w
zawodzie

5

21

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XIV

według odrębnych przepisów

22

Specjalista pracy socjalnej

XIV

wyższe według
odrębnych
przepisów
albo dyplom
pracownika
socjalnego i
specjalizacja I
stopnia w
zawodzie
pracownik
socjalny

3

23

Starszy pracownik socjalny

XIV

wyższe według odrębnych przepisów

2

XIII

średnie według odrębnych przepisów

2

24

Asystent rodziny

XIII

według odrębnych przepisów

25

Specjalista pracy z rodziną

XIII

wyższe (kierunek
studiów w
zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
nauki o rodzinie)

3

26

Terapeuta,
specjalista reintegracji zawodowej

XIII

wyższe2)

-

27

Starszy technik fizjoterapii

XIII

dyplom w zawodzie

5

28

Fizjoterapeuta

XIII

według odrębnych przepisów

29

Młodszy wychowawca,
młodszy wychowawca w placówce wsparcia
dziennego

XIII

według odrębnych przepisów

30

Terapeuta zajęciowy

XIII

wyższe2)

-

XI

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i
tytuł zawodowy
lub dyplom w
zawodzie

-

31

Pracownik socjalny

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

-

XII

średnie według odrębnych przepisów

-

32

Starszy dietetyk

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

5

XII

średnie według odrębnych przepisów

5

33

Starsza pielęgniarka,
starsza położna

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

5

XII

średnie według odrębnych przepisów

5

34

Starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

XII

dyplom w zawodzie

5

35

Starszy opiekun osoby starszej

XII

dyplom w zawodzie

5

36

Starszy opiekun dziecięcy

XII

dyplom w zawodzie

5

37

Starszy instruktor terapii zajęciowej

XII

dyplom w zawodzie

5

38

Starszy instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,
starszy instruktor reintegracji zawodowej,
starszy technik

XII

średnie3)

5

39

Starszy technik masażysta

XII

dyplom w zawodzie

5

40

Dietetyk

XII

wyższe według odrębnych przepisów

-

XI

średnie według odrębnych przepisów

-

41

Pielęgniarka,
położna

XII

wyższe według odrębnych przepisów

-

XI

średnie według odrębnych przepisów

-

42

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej,
młodszy asystent rodziny

XI

według odrębnych przepisów

43

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

XI

dyplom w zawodzie

-

44

Starszy opiekun

XI

średnie3) albo
szkoła asystentek
medycznych

5

45

Opiekun osoby starszej

XI

dyplom w zawodzie

-

46

Opiekun dziecięcy

XI

według odrębnych przepisów

47

Starsza opiekunka środowiskowa

XI

dyplom w
zawodzie lub
zaświadczenie
o ukończeniu
kwalifikacyjnego
kursu
zawodowego
w zawodzie

5

48

Starszy instruktor terapii

XI

średnie3) i kurs specjalistyczny

5

49

Technik fizjoterapii

XI

dyplom w zawodzie

-

50

Technik,
instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,
instruktor reintegracji zawodowej

XI

średnie3)

-

51

Instruktor terapii zajęciowej

XI

dyplom w zawodzie

-

52

Starszy asystent osoby niepełnosprawnej

XI

dyplom w
zawodzie lub
zaświadczenie o
ukończeniu kwalifikacyjnego
kursu
zawodowego w
zawodzie

5

53

Starszy opiekun medyczny

XI

dyplom w zawodzie

5

X

świadectwo
potwierdzające
kwalifikacje do
wykonywania
zawodu opiekuna
medycznego

5

54

Opiekunka środowiskowa

X

dyplom w
zawodzie lub
zaświadczenie
o ukończeniu
kwalifikacyjnego
kursu
zawodowego
w zawodzie

-

55 Technik masażysta X dyplom w zawodzie -

56

Opiekun medyczny

X

dyplom w zawodzie

-

IX

świadectwo
potwierdzające
kwalifikacje do
wykonywania
zawodu opiekuna
medycznego

-

57

Aspirant pracy socjalnej

IX

średnie3)

-

58

Starszy sanitariusz

IX

jak dla stanowiska sanitariusza

59

Asystent osoby niepełnosprawnej

VII

dyplom w
zawodzie lub
zaświadczenie
o ukończeniu
kwalifikacyjnego
kursu
zawodowego
w zawodzie

-

60

Opiekun

VII

średnie3) albo
szkoła asystentek
medycznych

1

61

Instruktor terapii

VII

średnie3) i kurs specjalistyczny

-

62

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

VII

podstawowe5)

1

63

Sanitariusz

VII

według odrębnych przepisów

64

Młodszy opiekun

V

średnie3) albo
szkoła asystentek
medycznych

-

65

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

V

podstawowe5)

-

IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

Członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

według odrębnych przepisów

V. Jednostki działające w zakresie oświaty

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy

XVI

wyższe2)

7

2

Kierownik obiektów sportowych

XIII

wyższe2)

7

3

Kierownik gospodarczy

XIII

wyższe2)

średnie3)

2

6

4

Sekretarz szkoły

XII

średnie3)

5

5

Starszy ratownik wodny

IX

jak dla stanowiska ratownika wodnego

6

Dietetyk

X

według odrębnych przepisów

7

Ratownik wodny

VIII

według odrębnych przepisów

8

Młodszy ratownik wodny

VII

jak dla stanowiska ratownika wodnego

9

Rolnik hodowca

VII

zasadnicze4)

-

10

Robotnik szklarniowy

VI

zasadnicze4)

-

11

Pomoc nauczyciela

VI

podstawowe5)

-

12

Robotnik budowlany

V

umiejętność
wykonywania
pracy

-

13

Robotnik polowy

IV

umiejętność
wykonywania
pracy

-

14

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)

I

podstawowe5)

-

VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Kierownik administracji domów mieszkalnych

XIV

wyższe2)

5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy dyspozytor

XIII

wyższe2)

5

2

Geodeta, geolog

XII

wyższe2)

4

3

Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska

X

zasadnicze4)

-

4

Administrator cmentarza

VIII

podstawowe5)

-

5

Ogrodnik terenów zielonych

VI

zasadnicze4)

-

6

Ekspedytor

V

zasadnicze4)

2

7

Dozorca cmentarza, grabarz

III

podstawowe5)

-

VII. Zakłady oczyszczania

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny inżynier

XVI

wyższe2)

5

2

Starszy dyspozytor

XIV

wyższe2)

2

3

Kontroler eksploatacji

XIII

wyższe2)

średnie3)

5

6

4

Dyspozytor

XIII

średnie3)

2

VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier utrzymania ruchu

XIII

wyższe2)

5

2

Odczytywacz wodomierzy-inkasent

VII

podstawowe5)

-

3

Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego

VI

zasadnicze4)

-

IX. Zakłady energetyki cieplnej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik pogotowia technicznego, kierownik ciepłowni

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik bazy, starszy dyspozytor mocy

XIV

wyższe2)

6

3

Starszy dyspozytor pogotowia technicznego

XIV

wyższe2)

5

4

Kierownik kotłowni, kierownik przepompowni

XIII

wyższe2)

4

5

Dyspozytor mocy

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

6

Weryfikator dokumentacji technicznej

VIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

X. Zakłady komunikacyjne

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Motorniczy tramwaju, kierowca autobusu

IX

według odrębnych przepisów

2

Dyspozytor, kontroler ruchu

VII

średnie3)

3

3

Kontroler biletowy

VI

średnie3)

2

4

Pilot zajezdniowy

IV

podstawowe5)

-

XI. Żegluga Świnoujska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef eksploatacji

XV

wyższe2)

6

2

Dyspozytor

VIII

średnie3)

3

3

Gospodarz hotelu

VI

średnie3)

2

4

Cumownik

II

podstawowe5)

-

5

Kapitan statku

X

według odrębnych przepisów

6

Mechanik statku,
oficer mechanik wachtowy,
oficer elektryk

IX

7

Oficer wachtowy

VIII

8

Starszy marynarz, motorzysta

VII

9

Marynarz

III

10

Młodszy motorzysta,
młodszy marynarz

II

XII. Zarząd cmentarzy komunalnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik cmentarza

XV

wyższe2)

5

2

Zastępca kierownika cmentarza

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

5

3

Operator urządzeń kremacyjnych

XII

średnie3)

5

XIII. Zespoły usług projektowych

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

5

2

Inspektor fachowego poradnictwa

X

wyższe2)

4

3

Starszy inspektor do spraw wycen

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

4

Inspektor do spraw wycen

IX

średnie3)

3

XIV. Jednostki planowania przestrzennego

Stanowiska urzędnicze

1

Generalny projektant

XVI

wyższe2)

5

2

Główny projektant

XV

wyższe2)

5

3

Starszy kartograf

XII

wyższe2)

5

4

Plastyk

XI

wyższe2)

3

5

Starszy asystent,
fotograf,
kartograf

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

6

Asystent

VIII

średnie3)

-

XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik pracowni

XV

wyższe2) oraz
uprawnienia
zawodowe

7

2

Główny specjalista

XIV

wyższe2) oraz
uprawnienia
zawodowe

5

3

Starszy geodeta, starszy kartograf

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

5

4

Geodeta, kartograf

XII

wyższe2)

średnie3)

2

4

5

Młodszy geodeta,
młodszy kartograf

IX

wyższe2)

średnie3)

1

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista, fototechnik-specjalista

IX

zasadnicze4)

2

XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Stanowiska urzędnicze

1

Szef produkcji

XV

wyższe2)

7

2

Kierownik grupy robót

XV

wyższe2)

5

3

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

7

4

Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych

XIV

wyższe2) oraz
uprawnienia
zawodowe

7

5

Kierownik robót

XIV

wyższe2)

4

6

Główny technolog

XIII

wyższe2)

7

7

Geodeta-specjalista, klasyfikator gleb-specjalista

XIII

wyższe2)

5

8

Starszy geodeta, starszy klasyfikator gleb

XII

wyższe2)

3

9

Inspektor fachowego poradnictwa

XI

wyższe2)

7

10

Geodeta, klasyfikator gleb

XI

wyższe2)

średnie3)

-

3

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista reprodukcji

XI

średnie3)

6

2

Kierownik statku kategorii III, fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligraf

X

średnie3)

6

3

Starszy fototechnik, starszy kreślarz, poligraf

IX

średnie3)

3

4

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX

średnie3) oraz
uprawnienia
specjalistyczne

3

5

Asystent

VIII

wyższe2)

średnie3)

-

2

6

Fototechnik

VIII

średnie3)

3

7

Kreślarz

VIII

średnie3)

2

8

Mechanik maszyn na statku

VIII

zasadnicze4)

6

9

Rolnik hodowca

VII

zasadnicze4)

-

10

Stermotorzysta

VII

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1

11

Bosman, sternik

VI

według odrębnych przepisów

12

Starszy marynarz

V

13

Marynarz

IV

14

Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych, operator budowli piętrzących

VI

zasadnicze4) oraz odpowiednie uprawnienia

1

15

Robotnik szklarniowy

VI

zasadnicze4)

-

16

Starszy pomiarowy

VI

umiejętność
wykonywania
pracy

2

17

Młodszy fototechnik

VI

umiejętność
wykonywania
pracy

1

18

Pomiarowy

V

umiejętność
wykonywania
pracy

-

19

Robotnik polowy

IV

umiejętność
wykonywania
pracy

-

XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych,
zarządy dróg miejskich, mostów i ulic

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier ruchu

XVIII

wyższe2)

7

2

Główny inżynier

XVII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

6

3

Główny mechanik

XVII

wyższe2)

6

4

Kierownik służby interwencyjnej

XVI

wyższe2)

5

5

Kierownik pracowni projektowej

XV

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

5

6

Kierownik laboratorium wojewódzkiego

XV

wyższe2)

5

7

Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym

XIV

wyższe2)

średnie3)

3

5

8

Starszy projektant

XIII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

6

9

Kierownik zakładu produkcyjnego, kierownik bazy sprzętu i transportu

XII

wyższe2)

średnie3)

3

5

10

Kierownik robót,
kierownik wytworni

XII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

5

11

Starszy dyspozytor

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

12

Asystent inspektora nadzoru

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

13

Dyspozytor

X

średnie3)

3

XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Trener klasy mistrzowskiej

XIX

jak dla stanowiska trenera

2

Trener klasy pierwszej

XVII

3

Trener klasy drugiej

XIV

4

Trener

XIII

według odrębnych przepisów

5

Menedżer sportu

XVII

wyższe2)

średnie3)

2

4

6

Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m

XIV

wyższe2)

średnie3)

4

6

7

Główny mechanik, główny energetyk

XIV

wyższe2)

5

8

Specjalista dyscypliny sportu,
specjalista sportu osób niepełnosprawnych,
specjalista odnowy biologicznej,
specjalista rekreacji ruchowej

XIV

jak dla stanowisk w lp. 18

9

Kierownik wyszkolenia żeglarskiego

XIII

wyższe2)

6

10

Kapitan jachtu o długości do 21 m

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

6

11

Kierownik stajni-trener

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

5

12

Starszy oficer jachtu, kierownik maszyn jachtu

XIII

wyższe2)

średnie3)

2

4

13

Instruktor ratownictwa wodnego

XIII

jak dla stanowiska ratownika wodnego

14

Kapitan jachtu

XII

wyższe2)

4

15

Oficer jachtu

XII

wyższe2)

średnie3)

1

3

16

Starszy ratownik wodny

XII

jak dla stanowiska ratownika wodnego

17

Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego

XI

średnie3)

4

18

Instruktor dyscypliny sportu,
instruktor sportu osób niepełnosprawnych,
instruktor odnowy biologicznej,
instruktor rekreacji ruchowej

XI

według odrębnych przepisów

19

Ratownik wodny

XI

według odrębnych przepisów

20

Sanitariusz weterynaryjny

X

średnie3)

3

21

Informator turystyczny

IX

średnie3)

3

22

Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu

IX

zasadnicze4)

2

23

Starszy bosman jachtu

VIII

średnie3)

3

24

Młodszy ratownik wodny

VIII

jak dla stanowiska ratownika wodnego

25

Starszy masztalerz

VII

średnie3)

3

26

Bosman jachtu

VII

średnie3)

2

27

Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inne

VI

zasadnicze4)

2

28

Dżokej, podkuwacz

VI

podstawowe5)

-

29

Kandydat dżokejski

V

podstawowe5)

-

30

Starszy jeździec, praktykant dżokejski

IV

podstawowe5)

-

31

Jeździec

II

podstawowe5)

-

XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny technolog

XVII

wyższe2)

5

2

Kierownik wydziału konstrukcyjnego

XVI

wyższe2)

5

3

Szef produkcji

XV

wyższe2)

5

4

Kierownik grupy robót

XV

wyższe2)

4

5

Rzecznik patentowy

XIV

według odrębnych przepisów

6

Starszy konserwator sprzętu medycznego

XIV

średnie3)

5

7

Konserwator sprzętu medycznego

XIII

średnie3)

zasadnicze4)

3

6

8

Młodszy konserwator sprzętu medycznego

VIII

zasadnicze4)

-

XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef produkcji,
główny technolog

XV

wyższe2)

5

2

Główny mechanik

XIV

wyższe2)

5

3

Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego

XII

średnie3)

5

4

Konserwator sprzętu ortopedycznego

XI

średnie3)

zasadnicze4)

2

3

5

Ortopeda przymiarkowy

X

średnie3)

zasadnicze4)

-

3

6

Technik ortopeda

X

według odrębnych przepisów

7

Bandażysta ortopedyczny,
stolarz ortopedyczny,
cholewkarz ortopedyczny,
modelarz ortopedyczny w gipsie,
formowacz,
ortopeda-mechanik,
przymiarkowy obuwia ortopedycznego

IX

zasadnicze4)

-

8

Krojczy skór i tkanin,
obuwnik ortopedyczny,
modelarz form obuwia ortopedycznego

VIII

zasadnicze4)

-

9

Gorseciarz

VI

zasadnicze4)

-

XXI. Izby wytrzeźwień

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy lekarz

XVIII

według odrębnych przepisów

2

Lekarz

XVI

3

Starszy felczer, felczer

XIV

4

Starsza pielęgniarka

XIII

5

Pielęgniarka

XII

6

Depozytariusz

X

7

Opiekun zmiany

IX

8

Porządkowy

VIII

podstawowe5)

-

XXII. Schroniska dla zwierząt

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Lekarz weterynarii

XV

według odrębnych przepisów

2

Starszy technik weterynarii

XI

średnie3)

5

3

Technik weterynarii

IX

średnie3)

-

4

Opiekun zwierząt

VI

podstawowe5)

2

5

Młodszy opiekun zwierząt

V

podstawowe5)

-

XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik produkcji,
kierownik zaplecza technicznego,
dyżurny inżynier ruchu,
główny specjalista

XIV

wyższe2) oraz
uprawnienia
dozorowe
energetyczne

5

2

Starszy specjalista-inspektor nadzoru

XIII

wyższe2)

2

średnie3) oraz
uprawnienia
dozorowe
energetyczne

5

3

Kierownik kompostowni

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

4

Specjalista-inspektor nadzoru

X

wyższe2) oraz
uprawnienia
dozorowe
energetyczne

4

5

Mistrz ruchu

VIII

średnie3) oraz
uprawnienia
dozorowe
energetyczne

3

6

Mistrz segregacji,
mistrz kompostowni

VII

średnie3)

3

7

Operator urządzeń energetycznych

VII

średnie3) oraz
uprawnienia
eksploatacyjne
energetyczne

1

zasadnicze4) oraz
uprawnienia
eksploatacyjne
energetyczne

3

8

Dyżurny automatyk

VII

średnie3) oraz
uprawnienia
eksploatacyjne
energetyczne

1

9

Obchodowy urządzeń energetycznych,
dyżurny elektryk,
dyżurny chemik-obchodowy,
dyżurny ślusarz,
operator urządzeń dźwignicowych,
operator urządzeń kompostowni,
operator urządzeń segregacji,
operator urządzeń produkcji kruszyw

VII

średnie3) oraz
uprawnienia
eksploatacyjne
energetyczne

1

zasadnicze4) oraz
uprawnienia
eksploatacyjne
energetyczne

3

10

Operator sprzętu ciężkiego

VI

zasadnicze4) oraz
uprawnienia klasy
III

1

11

Wagowy

VI

średnie3)

-

XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Zastępca dyrektora

XVII

według odrębnych przepisów

2

Kierownik zespołu do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości
historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji

XII

według odrębnych przepisów

3

Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

XII

według odrębnych przepisów

4

Kierownik sekcji

X

wyższe2)

1

Stanowiska urzędnicze

1

Główny specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości
historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji

XII

według odrębnych przepisów

2

Kustosz, radca prawny

XII

według odrębnych przepisów

3

Starszy specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości
historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji

X

4

Starszy specjalista

X

wyższe2)

4

5

Starszy księgowy

IX

wyższe2)

średnie3)

1

3

6

Specjalista

VII

wyższe2)

3

7

Adiunkt

VII

wyższe2)

1

8

Specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości
historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji

VII

według odrębnych przepisów

9

Samodzielny referent

IV

średnie3)

4

10

Księgowy, starszy referent

III

średnie3)

2

11

Referent

I

średnie3)

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy strażnik

III

według odrębnych przepisów

2

Strażnik

I

3

Sekretarka

I

średnie3)

-

XXV. Żłobki i kluby dziecięce

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor zespołu żłobków,
dyrektor klubów dziecięcych

XIX

według odrębnych przepisów

2

Dyrektor żłobka,
kierownik klubu dziecięcego

XVIII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy dzienny opiekun

XII

według odrębnych przepisów

2

Dzienny opiekun

XI

według odrębnych przepisów

3

Starsza pielęgniarka,
starsza położna,
starszy opiekun

VIII

według odrębnych przepisów

4

Starszy terapeuta zajęciowy

VIII

według odrębnych przepisów

5

Starszy fizjoterapeuta

VIII

według odrębnych przepisów

6

Starszy dietetyk

VIII

według odrębnych przepisów

7

Pielęgniarka,
położna,
opiekun

VI

według odrębnych przepisów

8

Terapeuta zajęciowy

VI

według odrębnych przepisów

9

Fizjoterapeuta

VI

według odrębnych przepisów

10

Dietetyk

VI

według odrębnych przepisów

11

Młodszy opiekun

V

według odrębnych przepisów

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).

2)    Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3)    Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4)    Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5)    Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6)    Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

7)    Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60