Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8.06.1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.07.2011 r.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, z 1992 r. nr 63, poz. 315, z 1994 r. nr 121, poz. 591, z 1995 r. nr 138, poz. 682, z 1996 r. nr 24, poz. 110, z 1997 r. nr 104, poz. 661, nr 121, poz. 769 i nr 158, poz. 1041, z 1998 r. nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. nr 28, poz. 255 i 256) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

2) zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, z 1992 r. nr 63, poz. 315, z 1994 r. nr 121, poz. 591, z 1995 r. nr 138, poz. 682, z 1996 r. nr 24, poz. 110, z 1997 r. nr 104, poz. 661, nr 121, poz. 769 i nr 158, poz. 1041, z 1998 r. nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. nr 28, poz. 255 i 256).

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "pracowniku działalności podstawowej", rozumie się przez to:

1) pracownika medycznego, który ukończył wyższe studia medyczne lub średnią szkołę medyczną, jak również pracownika, który uzyskał wykształcenie wyższe lub średnie inne niż medyczne i posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe mają zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

2) innego pracownika niż wymieniony w pkt 1, którego praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

§ 3. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabelę zaszeregowania stanowisk pracy dla pracowników zakładów, o których mowa w § 1, z wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabelę zaszeregowania stanowisk pracy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wszystkie składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

3. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika, przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 5. 1. Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, i stawek dodatku funkcyjnego, ustalonych w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Przy ustalaniu stawki dodatku funkcyjnego pracodawca powinien kierować się w szczególności wielkością komórki organizacyjnej oraz stopniem trudności i złożoności wykonywanych prac.

§ 6. 1. W ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego, zadania oraz zasady premiowania określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 7.  Tryb przyznawania oraz wysokość dodatku specjalnego przyznawanego pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej określają przepisy wydane na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. nr 90, poz. 575, nr 106, poz. 668 i nr 117, poz. 756, z 1999 r. nr 70, poz. 778, z 2000 r. nr 12, poz. 136 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 29, poz. 320, nr 42, poz. 473, nr 63, poz. 634, nr 125, poz. 1367, nr 126, poz. 1382 i nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. nr 37, poz. 329, nr 74, poz. 676 i nr 135, poz. 1145).

§ 8. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.

3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. W przypadku gdy praca w zakładzie, o którym mowa w § 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 9. 1. Pracownikowi działalności podstawowej posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora przysługuje miesięczny dodatek ustalony w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego:

Stopień (tytuł) naukowy Procent wynagrodzenia zasadniczego
Profesor do 50%, jednak nie mniej niż 185 zł
Doktor habilitowany do 30%, jednak nie mniej niż 125 zł
Doktor do 20%, jednak nie mniej niż 65 zł

2. Pracownikowi posiadającemu jednocześnie określony stopień i tytuł naukowy przysługuje tylko jeden dodatek w wyższej wysokości.

3. Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udokumentowanie uprawnień.

§ 10. Pracownikowi, o którym mowa w § 2, zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej więziennictwa, z tytułu pracy z osobami pozbawionymi wolności, przysługuje dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 11.  Pracownikom, innym niż wymienieni w art. 32l ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.

§ 12. 1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca, w przypadkach gdy faktyczny czas pracy kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętych do obliczenia wynagrodzenia.

2. Kierowcy, któremu powierzono dodatkowe czynności wykraczające poza zakres jego normalnych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości do 60% najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczególnych czynności ustala pracodawca, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 13. 1. Za długoletnią pracę pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy,

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

9. Jeżeli w dniu wejścia w życie rozporządzenia albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu, pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

10. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabywa w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 14. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli był zatrudniony krócej niż 15 lat,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli był zatrudniony co najmniej 15 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli był zatrudniony co najmniej 20 lat.

2. Odprawę pieniężną oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 15. Pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie, o którym mowa w § 1, w dniu 1 października 1999 r., który przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych wlicza się także te okresy, które zostały mu wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo przed dniem 1 października 1999 r.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 55, poz. 273, z 1993 r. nr 41, poz. 190, z 1994 r. nr 21, poz. 75, nr 69, poz. 303 i nr 125, poz. 614, z 1995 r. nr 8, poz. 42, nr 84, poz. 424 i nr 122, poz. 594, z 1996 r. nr 80, poz. 377, z 1997 r. nr 24, poz. 127 i nr 34, poz. 214 oraz z 1998 r. nr 3, poz. 8 i nr 42, poz. 254).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 3 i § 5, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r., oraz przepisów § 13-15, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1999 r.*)

_______________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15.06.1999 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.06.30
2009.06.03
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego *)

Kategoria zaszeregowania Kwota w zł
I 1.020-1.280
II 1.020-1.300
III 1.020-1.320
IV 1.030-1.370
V 1.040-1.470
VI 1.060-1.570
VII 1.080-1.690
VIII 1.100-1.810
IX 1.120-1.930
X 1.140-2.050
XI 1.160-2.170
XII 1.180-2.290
XIII 1.200-2.420
XIV 1.230-2.600
XV 1.300-2.850
XVI 1.440-3.100
XVII 1.580-3.350
XVIII 1.720-3.650
XIX 1.860-3.950
XX 2.000-4.250
XXI 2.150-4.550
XXII 2.320-4.850

_____________________
*) Uwaga od redakcji: Patrz § 2 rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. z 2009 r. nr 83, poz. 699).

Załącznik nr 2

Tabela zaszeregowania stanowisk pracy dla pracowników zakładów, o których mowa w § 1 rozporządzenia, z wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 2 3
I. Pracownicy działalności podstawowej
1
- Zastępca kierownika zakładu ds. lecznictwa
- Ordynator (lekarz kierujący oddziałem)
- Naczelna pielęgniarka
- Kierownik apteki zakładowej
XXI
2
- Zastępca ordynatora (lekarza kierującego oddziałem)
- Kierownik komórki organizacyjnej, z zastrzeżeniem lp. 4 i 7
XX
3
- Zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w lp. 2
- Zastępca kierownika apteki zakładowej
- Starszy asystent, z zastrzeżeniem lp. 4
- Starszy specjalista
XIX
4 - Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego
- Inspektor ds. gospodarki lekiem
- Starszy asystent farmaceutyczny
- Asystent, z zastrzeżeniem lp. 5
- Specjalista
- Specjalista terapii uzależnień
- Inżynier kliniczny
- Inspektor ochrony radiologicznej I°
XVIII
5
- Asystent farmaceutyczny
- Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
- Młodszy asystent
XVII
6 - Starszy felczer, felczer
- Przełożona pielęgniarek
- Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej
- Kierownik zespołu techników medycznych
- Inspektor ochrony radiologicznej II° i III°
XVI
7
- Kierownik komórki organizacyjnej: opiekuńczo-leczniczej, leczniczo-wychowawczej, żłobka
- Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych
- Zastępczyni przełożonej pielęgniarek
- Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
- Pielęgniarka oddziałowa
- Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej
- Specjalista pielęgniarka
- Specjalista technik dentystyczny
- Specjalista technik radioterapii
- Perfuzjonista
- Kapelan szpitalny
XV
8 - Starsza: pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa
- Starsza higienistka stomatologiczna
- Starszy: technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii uzależnień, dyspozytor, ratownik medyczny
- Pielęgniarka epidemiologiczna
XIV
9
- Pielęgniarka
- Pielęgniarka środowiskowa
- Higienistka stomatologiczna
- Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny
- Starszy: ortoptysta, statystyk medyczny, pracownik socjalny, dietetyczka, opiekunka dziecięca
XIII
10
- Instruktor terapii uzależnień, ortoptysta, opiekunka dziecięca, dietetyczka, pracownik socjalny, XII
11
- Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna
- Statystyk medyczny
- Asystentka stomatologiczna
- Asystentka pielęgniarska
XI
12
- Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna
- Sanitariusz szpitalny
X
13
- Młodsza pielęgniarka
- Wykwalifikowana pomoc dentystyczna
- Dezynfektor, laborant
- Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych
- Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna
IX
14
- Sanitariusz, salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna VIII
II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni
1
- Kierownik zakładu XXII
2
- Zastępca kierownika zakładu
- Główny księgowy
XXI
3
- Zastępca głównego księgowego XIX
4
- Radca prawny XVIII
5
- Kierownik komórki organizacyjnej
- Główny specjalista
- Asystent kierownika zakładu
XVI
6
- Starszy: specjalista, informatyk XV
7
- Specjalista, informatyk
- Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
XIV
8
- Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
- Inspektor ds. obronnych i rezerw
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej
- Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, technik informatyk
- Kierownik świetlicy
- Starszy bibliotekarz
XIII
9
- Inspektor, księgowy, technik informatyk, starszy kasjer XII
10
- Starszy magazynier,
- Kierownik kancelarii
- Starszy referent
- Bibliotekarz, intendent, kasjer
XI
11
- Magazynier X
12
- Referent, archiwista, sekretarka
- Starsza maszynistka
IX
13
- Maszynistka
- Telefonistka
VIII
III. Pracownicy gospodarczy i obsługi
1
- Laborant w kotłowni
- Konserwator urządzeń technicznych
- Starszy mistrz w zawodzie
XII
2
- Mistrz w zawodzie XI
3
- Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków i inne
- Palacz
IX
4
- Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania VIII
5
- Kierowca VII
6
- Robotnik gospodarczy
- Pracownik przyuczony na stanowisku robotniczym
- Starszy strażnik
VI
7
- Starszy: dozorca, portier V
8
- Dozorca, portier, strażnik, szatniarz, sprzątaczka, dźwigowy i inne IV
9
- Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczania do zawodu III

Załącznik nr 3

Tabela zaszeregowania stanowisk pracy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 2 3
I. Pracownicy działalności podstawowej
1
Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny XXII
2
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny
Państwowy graniczny inspektor sanitarny
Zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
Kierownik oddziału zamiejscowego (delegatury) wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej1)
XXI
3
Zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
Zastępca państwowego granicznego inspektora sanitarnego
Główny specjalista do spraw systemu jakości
Kierownik oddziału terenowego powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej1)
Kierownik: działu, oddziału
XX
4
Kierownik: sekcji, pracowni
Starszy asystent
XIX
5
Asystent
Specjalista do spraw sanitarnych
XVIII
6
Młodszy asystent XVII
7
Stażysta XV
8
Starszy: instruktor higieny, instruktor ds. oświaty zdrowotnej
Starsza pielęgniarka, starszy technik
XIV
9
Instruktor higieny, instruktor ds. oświaty zdrowotnej
Pielęgniarka, technik
Starszy statystyk medyczny
XIII
10
Starsza: rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna
Statystyk medyczny
XI
11
Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna
Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych
X
12
Kontroler sanitarny
Dezynfektor
IX
13
Pomoc laboratoryjna VIII
II. Pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi
1
Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
stacji sanitarno-epidemiologicznej
Główny księgowy
XX
2
Zastępca głównego księgowego XIX
3
Radca prawny XVIII
4
Kierownik: działu, oddziału, sekcji
Specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej
XVI
5
Starszy: specjalista, informatyk XV
6
Specjalista, informatyk
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
XIV
7
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Inspektor obrony cywilnej i spraw obronnych
Starszy: inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk
Referent ds. zamówień publicznych
XIII
8
Stażysta
Inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk
Starszy kasjer
Starszy mistrz
Konserwator urządzeń technicznych
XII
9
Starszy magazynier
Starszy: referent, archiwista, sekretarka
Kasjer
Mistrz
XI
10
Referent, archiwista, sekretarka X
11
Magazynier
Hydraulik, malarz, stolarz, elektryk, elektromechanik, spawacz i inne
Palacz kotłów parowych i wodnych
IX
12
Maszynistka
Telefonistka
Pomocnik palacza
VIII
13
Kierowca VII
14
Starszy: dozorca, portier, strażnik V
15
Dozorca, portier, strażnik, sprzątaczka, dźwigowy, goniec, zmywaczka szkła laboratoryjnego, szatniarz, powielaczowy IV
16
Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczania do zawodu III

1) Nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

Załącznik nr 4

Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, i stawek dodatku funkcyjnego

Lp. Stanowisko Procent od wynagrodzenia zasadniczego
1 2 3
I. Pracownicy działalności podstawowej
1
Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny do 50%
2
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny
Państwowy graniczny inspektor sanitarny
Zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
Kierownik oddziału zamiejscowego (delegatury) wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej1)
Zastępca kierownika zakładu ds. lecznictwa
Ordynator (lekarz kierujący oddziałem)
Naczelna pielęgniarka
Kierownik komórki organizacyjnej, z zastrzeżeniem lp. 3 i 4
Kierownik apteki zakładowej
do 45%
3
Zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
Zastępca państwowego granicznego inspektora sanitarnego
Kierownik oddziału terenowego powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej1)
Kierownik: działu, oddziału stacji sanitarno-epidemiologicznej
Główny specjalista ds. systemu jakości w stacji sanitarno-epidemiologicznej
do 40%
4
Zastępca ordynatora (lekarza kierującego oddziałem)
Zastępca kierownika komórki organizacyjnej
Kierownik: sekcji, pracowni stacji sanitarno-epidemiologicznej
Zastępca kierownika apteki zakładowej
Przełożona pielęgniarek
do 35%
5
Zastępczyni przełożonej pielęgniarek
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
Pielęgniarka oddziałowa
Kierownik zespołu techników medycznych
Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej
do 25%
6
Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej do 20%
II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni
1
Kierownik zakładu do 50%
2
Zastępca kierownika zakładu
Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznej
Główny księgowy
do 45%
3
Radca prawny do 45%
4
Zastępca głównego księgowego do 30%
5
Kierownik komórki organizacyjnej
Kierownik: działu, oddziału, sekcji stacji sanitarno-epidemiologicznej
do 25%

1) Nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60