Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.2007 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.03.2010 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. nr 86, poz. 953, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 i nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie stosuje się do:

1) pracowników wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 8a, 12 i 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej "ustawą",

2) pracowników zatrudnionych w:

a) jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy,

b) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,

c) Biurze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

d) Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych,

e) Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,

3) strażników Państwowej Straży Rybackiej

- zwanych dalej "pracownikami".

2. Rozporządzenia nie stosuje się do:

1) pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 3a ustawy;

2) strażników Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. nr 66, poz. 750, z późn. zm.);

3) pracowników regionalnych izb obrachunkowych - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ust. 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577, z późn. zm.).

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.04.30
2009.04.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ustala się:

  1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

  3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

  4) tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji:

   a) członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,

   b) dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

   c) regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zastępcy regionalnego dyrektora ochrony środowiska,*)

   __________________
   *) Uwaga od redakcji: Patrz § 2 i 3 rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. z 2009 r. nr 64, poz. 536).

które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu zasadniczym", rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Kierownik urzędu lub jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, zwany dalej "kierownikiem urzędu lub jednostki", może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 5. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

§ 6. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy kierownik urzędu lub jednostki może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.

§ 7. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach i jednostkach, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

3. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 8. 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 9. 1. Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji kierowników urzędów lub jednostek.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez kierowników urzędów lub jednostek w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 10. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 11. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

§ 12. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii ustala kierownik urzędu lub jednostki.

§ 13. Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.

§ 14. Pracownicy urzędu morskiego biorący udział w próbach technicznych statków na morzu po budowie lub remoncie albo wykonujący w czasie pracy statku zadania statutowe urzędu otrzymują bezpłatne wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w czasie eksploatacji statku.

§ 15. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w urzędzie górniczym przysługują uprawnienia w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. nr 2, poz. 13).

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, uprawnionym do dodatku za wysługę lat i do szczególnych świadczeń w zakresie płac określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uprawnienie z jednego tytułu wybranego przez pracownika.

§ 16. 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w urzędzie lub jednostce w dniu 27 stycznia 1995 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

2. Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie lub jednostce po dniu 27 stycznia 1995 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 17. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. nr 155, poz. 1633 i nr 164, poz. 1715, z 2005 r. nr 34, poz. 306 i nr 265, poz. 2212 oraz z 2006 r. nr 38, poz. 259), z tym że:

1) przepisy rozporządzenia w zakresie dotyczącym pracowników Biura Rzecznika Interesu Publicznego tracą moc z dniem 15 marca 2007 r.;

2) zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. nr 170, poz. 1217 i nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. nr 17, poz. 96) przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wynagrodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe, o ile stanowiska te były objęte przepisami tego rozporządzenia.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 2007 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.04.30
2009.04.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego *)

Tabela A. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli II, IV, XI, XII oraz XIII części I załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
1.140-1.330
1.160-1.350
1.180-1.370
1.200-1.390
1.220-1.430
1.240-1.530
1.270-1.680
1.300-1.830
1.330-1.980
1.360-2.130
1.400-2.290
1.450-2.480
1.500-2.670
1.550-2.870
1.600-3.080
1.660-3.300
1.760-3.520
2.060-3.800
2.360-4.100
2.700-4.500
3.100-5.500

Tabela B. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli X załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
1.140-1.330
1.160-1.400
1.200-1.520
1.240-1.650
1.300-1.810
1.390-1.980
1.450-2.160
1.550-2.380
1.700-2.640
1.850-3.080
2.100-3.300
2.450-3.520
2.650-3.800
2.750-4.070
2.850-4.180
2.950-4.470
3.050-4.780
3.150-5.090
3.250-5.390
3.350-5.720
3.450-6.050

Tabela C. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
840-1.330
850-1.340
860-1.370
870-1.420
880-1.500
890-1.600
900-1.710
910-1.820
930-1.930
950-2.040
980-2.180
1.010-2.320
1.050-2.480
1.090-2.700
1.130-2.920
1.180-3.250
1.240-3.580
1.300-3.910
1.360-4.240
1.420-4.620
1.530-5.120

__________________
*) Uwaga od redakcji: Patrz § 2 i 3 rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. z 2009 r. nr 64, poz. 536).

Załącznik nr 2

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
do 35
do 50
do 65
do 80
do 95
do 110
do 125
do 150
do 175
do 200

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.04.30
2009.04.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji *)

I. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

(uchylona)

II. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BIURZE NASIENNICTWA LEŚNEGO

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Dyrektor Biura XVIII-XX 9 wyższe 7
2. Zastępca Dyrektora Biura XV-XIX 8 wyższe 7

III. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ

(uchylona)

IV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Audytor wewnętrzny XVII-XVIII 8 według odrębnych przepisów

V. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego XVIII-XXI 10  według odrębnych przepisów
2. Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XV-XIX 7
3. Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności XIV-XVIII 6
4. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej XV-XVII 5
5. Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII-XVII 5
6. Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej XIV-XVI 4
7. Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII-XVI 4
8. Komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej XII-XV 3
9. Starszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej V-XIII -
10. Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej III-X -
11. Młodszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej I-VII -

VI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
1. Wojewódzki inspektor XIX-XXI 10 wyższe 7
2. Zastępca wojewódzkiego inspektora XVII-XX 9 wyższe 7
II. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej
1. Wojewódzki inspektor XVIII-XXI 10 wyższe 7
2. Zastępca wojewódzkiego inspektora XVII-XX 9 wyższe 7
III. Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
1. Wojewódzki inspektor XVII-XXI 10 wyższe 5
2. Zastępca wojewódzkiego inspektora XV-XX 9 wyższe 5
IV. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków
1. Wojewódzki konserwator zabytków XVII-XXI 10 wyższe 5
2. Zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków XV-XX 9 wyższe 5
V. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
1. Wojewódzki inspektor XVII-XXI 10 według odrębnych przepisów
2. Zastępca wojewódzkiego inspektora XVII-XX 9
VI. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Farmaceutycznej
1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny XVIII-XXI 10 wyższe farmaceutyczne 5
2. Zastępca wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego XVI-XX 9 wyższe farmaceutyczne 5
VII. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
1.
 
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego XIX-XXI 10 wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń 7
VIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
1.
 
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego XVIII-XX 8 wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń 5
IX. Kuratoria oświaty
1. Kurator oświaty XX-XXI 10 według odrębnych przepisów
2. Wicekurator oświaty XIX-XX 9
X. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
1. Wojewódzki inspektor XVII-XXI 10 wyższe według odrębnych przepisów
2. Zastępca wojewódzkiego inspektora XV-XX 9 wyższe

VII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Główny specjalista XII-XVII - wyższe 5
2. Starszy specjalista XI-XV - wyższe 3
3. Inspektor VII-XII - wyższe -
średnie 2
4. Ankieter VI-XI - średnie 2
5. Referent VI-IX - średnie -

VIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Urzędy morskie
1. Dyrektor XIX-XXI 10 według odrębnych przepisów
2. Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej XIX-XX 9
3.

Zastępca dyrektora do spraw technicznych, zastępca dyrektora do spraw oznakowania nawigacyjnego XV-XX 9
1.
 
Załogi jednostek pływających:
Kierownik statku I kategorii (kapitan)
XV-XVII 2 według odrębnych przepisów
2. Kierownik statku II kategorii XIV-XVI -
3. Zastępca kierownika statku I kategorii
(I oficer),
kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik)
XIV-XVI 1
4. Kierownik maszyn statku II kategorii,
II oficer mechanik
XIII-XV -
5. Kierownik statku III kategorii,
kierownik maszyn statku III kategorii
XII-XIV -
6. Oficer wachtowy XII-XIII -
7. Oficer elektryk okrętowy XI-XIV -
8. Kierownik statku IV kategorii,
kierownik maszyn statku IV kategorii,
bosman okrętowy
XI-XIII -
9. Sternik motorzysta,
brygadzista grupy sondażowej
XI-XII -
10. Operator urządzeń hydrograficznych,
III oficer mechanik,
monter znaków nawigacyjnych,
starszy marynarz,
motorzysta,
kucharz,
sondażysta
X-XI -
11. Marynarz IX-X -
12. Steward VIII-IX -
13. Młodszy marynarz VII-VIII -
14. Starszy bosman bazy VIII-IX - średnie -
15. Bosman bazy VII-VIII - średnie -
II. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
1. Okręgowy inspektor XVIII-XX 7 wyższe odpowiedniej specjalności 6
2.  Zastępca okręgowego inspektora XVI-XIX 
1.
 
Załogi jednostek pływających
Kierownik statku I kategorii (kapitan)
XV-XVII 2 według odrębnych przepisów 
2. Kierownik statku II kategorii XIV-XVI -
3. Zastępca kierownika statku I kategorii
(I oficer),
kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik)
XIV-XVI 1
4. Kierownik maszyn statku II kategorii,
II oficer mechanik
XIII-XV -
5. Kierownik statku III kategorii,
kierownik maszyn statku III kategorii
XII-XIV -
6. Oficer wachtowy XII-XIII -
7. Oficer elektryk okrętowy XI-XIV -
8. Kierownik statku IV kategorii,
kierownik maszyn statku IV kategorii,
bosman okrętowy
XI-XIII -
9. Sternik motorzysta,
brygadzista grupy sondażowej
XI-XII -
10. Operator urządzeń hydrograficznych,
III oficer mechanik,
monter znaków nawigacyjnych,
starszy marynarz, motorzysta,
kucharz, sondażysta
X-XI -
11. Marynarz IX-X -
12. Steward VIII-IX -
13. Młodszy marynarz VII-VIII -
14. Starszy bosman bazy VIII-IX - średnie -
15. Bosman bazy VII-VIII - średnie -
III. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
1. Wojewódzki inspektor XVII-XXI 10 wyższe 5
2. Zastępca wojewódzkiego inspektora XV-XX 9 wyższe 5
IV. Urzędy żeglugi śródlądowej
1.

Dyrektor urzędu

XVIII-XIX 8 według odrębnych przepisów
V. Archiwa państwowe
1. Dyrektor archiwum XVIII-XXI 10 wyższe 7
2. Pomocnik archiwisty, pomocnik konserwatora archiwalnego, pomocnik dokumentalisty VI-VIII - średnie -
VI. Urzędy skarbowe
1. Starszy kasjer XI-XIII - średnie 3
2. Kasjer IX-XII - średnie 2
VII. Urzędy statystyczne
1. Dyrektor urzędu XVIII-XXI 10 wyższe 7
VIII. Okręgowe urzędy górnicze, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
1. Dyrektor urzędu XVIII-XXI 10 wyższe 7
2. Zastępca dyrektora XV-XX 9 wyższe 7
IX. Okręgowe urzędy miar i urzędy probiercze
1. Dyrektor urzędu XVIII-XXI 10 wyższe 7
2. Naczelnik obwodowego urzędu XV-XVII 5 wyższe 4
X. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
1. Dyrektor urzędu XVIII-XXI 10 wyższe 7
2. Zastępca dyrektora XV-XX 9 wyższe 7
XI. Izby celne
1. Dyrektor izby celnej XVIII-XXI 10 wyższe 7
2. Zastępca dyrektora izby celnej XVII-XX 9 wyższe 7
XII. Urzędy celne
1. Naczelnik urzędu celnego XV-XX 9 wyższe 7
2. Zastępca naczelnika urzędu celnego XIV-XIX 8 wyższe 7

IX. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Dyrektor jednostki organizacyjnej XVII-XXI 10 wyższe 6
2. Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej XV-XX 9 wyższe 5
3. Główny księgowy XV-XVIII 8 według odrębnych przepisów
4. Główny specjalista XV-XVII 6 wyższe 7
5.

Radca prawny XV-XVII

6 według odrębnych przepisów
psycholog -
6. Dyrektor biblioteki naukowej Sztabu Generalnego WP XIV-XVIII 8 wyższe bibliotekarskie 4
7. Szef oddziału XIV-XVIII 8 wyższe 5
8. Szef wydziału XIV-XVIII 5 wyższe 4
9. Zastępca szefa oddziału XII-XVIII 5 wyższe 4
10. Kustosz XIII-XVII - według odrębnych przepisów
11. Pielęgniarka okręgowa XIV-XVI 6 według odrębnych przepisów
12. Zastępca głównego księgowego XIV-XVI 4 wyższe 3
13. Kierownik ośrodka informacji naukowej Sztabu Generalnego WP XIV-XVI 5 wyższe bibliotekarskie 4
14. Kierownik zespołu (grupy), kierownik filii wojskowego biura emerytalnego XIV-XVI 5 wyższe 6
15. Starszy inspektor kontroli wojskowej XIII-XVI - wyższe 4
16. Kierownik biblioteki fachowej XIII-XV 4 wyższe bibliotekarskie 4
17. Kierownik sekcji XIII-XIV 3 wyższe 4
18.

Starszy specjalista XII-XV

-

wyższe 4
starszy specjalista bhp według odrębnych przepisów
19. Starszy metrolog, starszy informatyk XI-XV - wyższe 4
20. Starszy projektant, starszy programista, inspektor kontroli wojskowej, specjalista,
metrolog
XII-XIV - wyższe 4
21.

Projektant, programista XII-XIV

-

wyższe 3
specjalista bhp według odrębnych przepisów
22. Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista XII-XIV - według odrębnych przepisów
23.

Aprobant
 
IX-XIV

-

wyższe 3
średnie 5
24. Informatyk XI-XIV - średnie 5
25. Referendarz,
starszy statystyk
XI-XIII - wyższe 2
26. Bibliotekarz, dokumentalista dyplomowany XI-XIII - według odrębnych przepisów
27.   Starszy inspektor IX-XIII - wyższe 2
średnie 4
starszy inspektor bhp według odrębnych przepisów
28. Starszy technik IX-XIII - średnie 4
29. Starszy instruktor, starszy rewident IX-XIII - średnie 3
30.

Starszy księgowy
 
VIII-XII - wyższe -
średnie 3
31. Starszy redaktor VIII-XII - średnie 5
32.

Statystyk, podreferendarz,
inspektor, technik
VII-XII - średnie 2
inspektor bhp według odrębnych przepisów
33. Referent prawny, referent prawno-administracyjny VII-XII - wyższe prawnicze lub administracyjne -
34. Instruktor,
rewident,
redaktor
VII-XII - średnie 2
35. Sekretarz dowódcy (szefa, dyrektora) VII-XI - średnie 3
36. Księgowy VI-XI - średnie 1
37. Starszy referent VI-XI - średnie 2
38. Referent, technik informatyczny, operator elektronicznych maszyn cyfrowych VI-IX - średnie -
Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
1. Kierownik biblioteki specjalistycznej X-XII 3 wyższe bibliotekarskie 4
kierownik ośrodka informacji naukowej średnie 4
2. Kierownik magazynu IX-XI 2 średnie 3
3. Kierownik: kancelarii, archiwum, kreślarni, drukarni, powielarni IX-X 2 średnie 3
4. Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista IX-XI - według odrębnych przepisów
5. Maszynista offsetowy IX-X - zasadnicze 2
6.

Bibliotekarz, dokumentalista VIII-IX - według odrębnych przepisów
kasjer,
starszy magazynier
średnie 3
7. Starszy laborant, starszy archiwista, starszy kreślarz VII-IX - średnie 3
8. Kierowca VII-IX - według odrębnych przepisów
9. Maszynistka, teletypistka, magazynier,
archiwista
VII-VIII - średnie -
10. Operator kserokopiarki VII-VIII - średnie 2
zasadnicze 3
11. Kreślarz,
laborant,
korektor
VI-VIII - średnie -
12. Portier IV-V - podstawowe -

X. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

A. TABELA

KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

Lp. Stanowisko Kwota wynagrodzenia zasadniczego Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1.

Zastępca Prezesa,
dyrektor generalny,
dyrektor Biura Udostępniania
i Archiwizacji Dokumentów,
dyrektor Biura Edukacji Publicznej

4.730-8.630 2.230 wyższe 8

B. TABELA

STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1.

Dyrektor biura,
dyrektor sekretariatu Prezesa,
dyrektor oddziału,
zastępca dyrektora: Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Biura Edukacji Publicznej, Biura Lustracyjnego
XIX-XXI 10 wyższe 7
główny księgowy według odrębnych przepisów
2.

Zastępca dyrektora biura,
zastępca dyrektora sekretariatu Prezesa,
zastępca dyrektora oddziału,
naczelnik oddziałowego biura,
zastępca naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego,
rzecznik prasowy
XVIII-XX 9 wyższe 7
główny księgowy oddziału według odrębnych przepisów
3. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XVII-XIX 9 wyższe 7
4. Naczelnik wydziału, naczelnik delegatury XVII-XVIII 8 wyższe 7
5. Zastępca naczelnika wydziału,
zastępca naczelnika oddziałowego biura,
zastępca naczelnika delegatury
XVI-XVIII 7 wyższe 7
6.

Główny specjalista,
główny analityk
kierownik wydziału udostępniania i archiwizacji w delegaturze,
kierownik sekcji (referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatu),
administrator systemu informatycznego
XV-XVII 6 wyższe 7
radca prawny według odrębnych przepisów
7. Koordynator zespołu,
starszy specjalista,
starszy informatyk,
starszy analityk,
starszy kustosz archiwalny,
starszy konserwator archiwalny
XIII-XV - wyższe 6
8. Specjalista,
informatyk,
analityk,
kustosz archiwalny,
konserwator archiwalny,
starszy dokumentalista
XII-XIV - wyższe 4
9.

Starszy inspektor,
starszy archiwista,
starszy fotograf,
starszy laborant,
dokumentalista
XI-XIII - wyższe 2
średnie 4
10.

Inspektor,
archiwista,
IX-XII

-

wyższe -
starszy księgowy średnie 2
11. Starszy referent,
księgowy,
fotograf,
laborant,
młodszy archiwista,
młodszy konserwator archiwalny
VIII-XI - średnie 2
12. Referent,
młodszy księgowy
V-IX - średnie -
13. Pomocnik:
archiwisty,
konserwatora archiwalnego,
dokumentalisty
VI-VIII - średnie -

XI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ BIURZE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Szef Kancelarii Polskiej Akademii Nauk XXI 10 wyższe 7
2. Zastępca Szefa Kancelarii Polskiej Akademii Nauk XX-XXI 10 wyższe 7
3. Dyrektor biura (zespołu),
Prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk
XIX-XXI 10 wyższe 7
4.

 

Wicedyrektor biura (zespołu),
rzecznik prasowy
XVIII-XX 9 wyższe 7
główny specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze
główny księgowy budżetu Polskiej Akademii Nauk według odrębnych przepisów
5. Zastępca przewodniczącego wydziału Polskiej Akademii Nauk XVIII-XIX 9 wyższe 7
6. Naczelnik działu,
główny księgowy budżetu Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,
radca Prezesa
XVII-XVIII 8 wyższe 7
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
audytor wewnętrzny
według odrębnych przepisów
7.

Główny specjalista XV-XVII

6

wyższe 7
radca prawny według odrębnych przepisów
8. Starszy specjalista XIII-XV - wyższe 6
9. Starszy programista,
starszy informatyk
XII-XV - wyższe 6
10. Specjalista,
programista,
informatyk
XII-XIV - wyższe 4
11. Starszy inspektor XI-XIII - wyższe 3
12.

 

Inspektor,
starszy księgowy,
technik informatyczny
IX-XII - wyższe -
średnie 2
referent prawny wyższe prawnicze -
13. Księgowy,
starszy referent,
sekretarz: Szefa Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,
dyrektora biura
VIII-XI - średnie -
14. Referent VI-IX - średnie -

XII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Główny księgowy XVIII-XX 9 według odrębnych przepisów
2. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XVII-XIX 9 wyższe 7
3. Naczelnik wydziału XVII-XVIII 8 wyższe 7
4. Główny specjalista XV-XVII 6 wyższe 7
5. Specjalista XII-XV - wyższe 4
6.
 
Starszy inspektor,
samodzielny księgowy
XI-XIV - wyższe 2
średnie 4
7. Inspektor IX-XIII - wyższe -
średnie 2
8. Starszy referent,
księgowy
VIII-XI - średnie -
9. Referent VI-IX - średnie -

XIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1. Naczelny lekarz Kasy XIX-XXI 10 wyższe medyczne tytuł specjalisty 7
2. Rzecznik prasowy

XVIII-XX

9 wyższe 7
główny specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze
główny księgowy Kasy według odrębnych przepisów
3. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XVII-XIX 9 wyższe 7
4. Radca Prezesa XVII-XVIII 8 wyższe 7
5. Audytor wewnętrzny XVII-XVIII 8 według odrębnych przepisów
6. Lekarz-inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego XV-XVII 6 wyższe medyczne tytuł specjalisty 7
7.

Główny specjalista XV-XVII 6 wyższe 7
radca prawny według odrębnych przepisów
8. Starszy specjalista XIII-XV - wyższe 6
9.

Specjalista XII-XIV

-

wyższe 4
specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze oraz aplikacja legislacyjna 2
10. Starszy inspektor, starszy statystyk XI-XIII - wyższe 3
11. Inspektor, statystyk,
starszy księgowy,
sekretarz: Prezesa,
zastępcy Prezesa
IX-XII - wyższe -
średnie 2
referent prawny wyższe prawnicze -
12.

Starszy referent VIII-XI - średnie 2
księgowy, sekretarz dyrektora biura (komórki równorzędnej) -
13. Referent VI-IX - średnie -
II. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1. Dyrektor oddziału XVIII-XXI 10 wyższe 7
2.

Zastępca dyrektora oddziału XV-XX 9 wyższe 7
główny księgowy według odrębnych przepisów
3. Lekarz regionalny - inspektor orzecznictwa lekarskiego XV-XVIII 7 według odrębnych przepisów
4. Lekarz - inspektor orzecznictwa lekarskiego XIV-XVII 6
5. Kierownik placówki terenowej XIII-XVIII 7 wyższe 4
6. Zastępca kierownika placówki terenowej XII-XVII 6 wyższe 4
7. Kierownik samodzielnego referatu XII-XVI 5 wyższe 4
8. Kierownik wydziału, główny specjalista XII-XV 5 wyższe 3
9. Radca prawny XII-XV 5 według odrębnych przepisów
10. Kierownik referatu XII-XV 4 wyższe 3
11. Starszy aprobant, starszy specjalista, starszy informatyk XII-XV - wyższe 3
12. Starszy inspektor ubezpieczeń XI-XV - wyższe 2
13. Zastępca kierownika wydziału XI-XIV 3 wyższe 3
14. Specjalista, informatyk XI-XIV - wyższe 2
15.

Starszy inspektor, starszy kasjer, starszy rewident, starszy statystyk, starszy asystent, samodzielny księgowy
 
XI-XIII - wyższe 2
średnie 4
16. Aprobant X-XIV - wyższe 2
IX-XIII średnie 3
17. Inspektor ubezpieczeń IX-XIII

-

wyższe -
średnie 2
18.

 

Inspektor,
rewident,
analityk,
statystyk,
starszy księgowy,
starszy redaktor,
asystent,
sekretarz dyrektora oddziału
VIII-XII - wyższe -
średnie 2
referent prawny,
referent prawno-administracyjny
wyższe prawnicze lub administracyjne -
19. Starszy referent ubezpieczeń VIII-XII - średnie 1
20.

Młodszy informatyk,
samodzielny referent
 
VIII-XI

-

wyższe -
średnie 2
21. Referent ubezpieczeń VII-X - średnie -
22. Starszy referent,
księgowy,
sekretarka
VI-XI - średnie 2
23. Referent,
kasjer,
młodszy księgowy
V-IX - średnie -
III. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1. Serwisant urządzeń elektronicznych i mechanicznych X-XIV - średnie techniczne 3
2. Kierownik zespołu magazynów X-XII 3 średnie 4
3. Kierownik zmiany X-XI 3 średnie 3
4. Kierowca autobusu X-XI - według odrębnych przepisów
starszy magazynier w magazynie technicznym,
starszy kontroler techniczny,
starszy dyspozytor
średnie 2
rzemieślnik specjalista,
operator maszyn cyfrowych
zasadnicze 3
5. Kierownik magazynu IX-X 2 średnie 3
6. Operator urządzeń elektronicznych IX-XI - średnie -
7. Dyspozytor IX-X - średnie 3
sekretarka - maszynistka -
kierowca samochodu ciężarowego,
kierowca samochodu dostawczego
według odrębnych przepisów
mechanik samochodowy, maszynista offsetowy zasadnicze 2
8. Maszynista maszyn offsetowych zwojowych do druku i produkcji składanki komputerowej VIII-XIV - średnie techniczne -
zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne 2
9. Zaopatrzeniowiec VIII-XI - średnie -
10. Starszy operator urządzeń przygotowania danych VIII-X - średnie 2
11. Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany,
introligator,
palacz c.o.
VIII-IX - zasadnicze -
12. Kierownik biura podawczego,
kierownik kancelarii głównej,
kierownik kancelarii tajnej,
kierownik archiwum
VIII-IX 2 średnie 3
13. Starszy magazynier,
intendent,
starsza maszynistka
VIII-IX - średnie -
14. Fotograf offsetowy,
introligator przemysłowy,
kopista offsetowy,
maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,
maszynista maszyn typograficznych arkuszowych,
operator naświetlacz fotoskładu,
składacz fotoskładu,
składacz ręczny,
montażysta fotoskładu,
montażysta offsetowy
VII-XII - zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne -
15. Korektor VII-XI - zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne -
16. Operator urządzeń przygotowania danych VII-IX - średnie -
17. Kierowca samochodu osobowego VII-VIII - według odrębnych przepisów
18. Archiwista,
magazynier,
starsza telefonistka,
maszynistka
VII-VIII - średnie -
19. Operator urządzeń powielających VI-VIII - podstawowe oraz przeszkolenie -
20. Robotnik magazynowy,
robotnik transportowy
VI-VIII - podstawowe -
21.
 
Monter - konserwator urządzeń poligraficznych V-XII - zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne -
22. Robotnik gospodarczy V-VII - podstawowe -
23. Telefonistka V-VI - podstawowe i umiejętności wykonywania czynności -
24. Pomocnik ogólnowydziałowy IV-VI - podstawowe -
25. Portier,
dozorca
IV-V - podstawowe -
26. Sprzątaczka III-IV - podstawowe -
27. Goniec II-IV - podstawowe -

XIV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Wszystkie urzędy i inne jednostki
1. Kierownik bazy transportu, kierownik administracji budynkiem XIV-XVI 5 wyższe 5
2. Kierownik budowy XIII-XV 6 wyższe 3
ekspert,
administrator systemu,
administrator aplikacji
-
3. Kierownik zakładu obsługi samochodów,
kierownik zespołu magazynów
XII-XIV 4 średnie 4
4. Zastępca kierownika bazy transportu XII-XIV 3 średnie 3
5. Starszy serwisant urządzeń elektronicznych XII-XIV - wyższe -
6. Kierownik punktu żywienia XI-XIII 3 średnie 4
kierownik magazynu technicznego 2
starszy kasjer, kasjer walutowy -
konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych i magnetycznych nośników informatycznych 3
7. Sekretarka, serwisant urządzeń elektronicznych IX-XIII - średnie -
8. Zastępca kierownika zakładu obsługi samochodów,
zastępca kierownika administracji budynkiem,
kierownik ośrodka informacji naukowej,
kierownik warsztatu,
kierownik stacji obsługi,
kierownik garażu,
kierownik zespołu magazynów,
kierownik kotłowni wysokoprężnej,
kierownik informatorium
X-XII 3 średnie 4
kierownik biblioteki według odrębnych przepisów
9. Zastępca kierownika punktu żywienia X-XII 1 średnie 2
10. Kierownik obiektu, kierownik zmiany X-XI 3 średnie 3
11.

Starszy magazynier w magazynie technicznym,
starszy kontroler techniczny,
starszy dyspozytor,
starszy administrator
X-XI - średnie 2
starszy bibliotekarz według odrębnych przepisów
12. Zastępca kierownika warsztatu,
zastępca kierownika stacji obsługi,
zastępca kierownika garażu,
zastępca kierownika obiektu
IX-XI 2 średnie 3
13. Operator urządzeń elektronicznych,
elektrotechnik
IX-XI - średnie -
14. Zaopatrzeniowiec VIII-XI - średnie -
15.

Kierownik magazynu,
kierownik hali maszyn,
kierownik kotłowni
IX-X 2 średnie 3
kierownik bursy, internatu 1
16.

 

Maszynistka klasy mistrzowskiej,
dyspozytor,
kontroler techniczny
IX-X -

 

średnie 3
sekretarka-maszynistka,
kreślarz
-
magazynier w magazynie technicznym zasadnicze 1
17. Starszy operator urządzeń przygotowania danych VIII-X - średnie 2
18. Ankieter VI-X - średnie 2
19. Kierownik biura podawczego,
kierownik kancelarii głównej,
kierownik kancelarii tajnej,
kierownik archiwum,
kierownik centrali telefonicznej
VIII-IX 2 średnie 3
20.

Starszy magazynier,
starsza maszynistka,
kasjer,
intendent,
administrator
VIII-IX -

średnie -
bibliotekarz według odrębnych przepisów
21. Operator urządzeń przygotowania danych VII-IX - średnie -
22. Archiwista,
magazynier,
starsza telefonistka,
maszynistka,
teletypistka,
pomoc laboratoryjna,
recepcjonista,
ekspedytor poczty
VII-VIII - średnie -
23. Telefonistka V-VI - podstawowe i umiejętność wykonywania czynności -
24. Pokojowa IV-V - podstawowe -
II. Urzędy celne
1. Kierownik łodzi patrolowej X-XII 3 dyplom porucznika żeglugi przybrzeżnej z 24-miesięczną praktyką pływania w dziale służby pokładowej na stanowiskach oficerskich
2. Motorzysta łodzi patrolowej VII-IX - stopień motorzysty okrętowego
III. Komenda Główna Policji
1. Starszy kontroler techniczny, starszy dyspozytor IX-XII - średnie 2
IV. Centralne Biuro Antykorupcyjne
1. Kierownik sekcji, zmiany XIII-XV 5 średnie 3
V. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
1. Kierownik administracyjny ośrodka dla cudzoziemców X-XIII 3 średnie 4
2. Zastępca kierownika administracyjnego ośrodka dla cudzoziemców X-XII 2 średnie 3
3. Kuchmistrz IX-XI 2 zasadnicze 3
4. Opiekun cudzoziemców VIII-XI - średnie 2
5. Kucharz IX-X - zasadnicze -
6. Młodszy opiekun cudzoziemców VII-IX - średnie -
7. Pomoc kucharza V-VI - podstawowe -
VI. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
1. Starszy serwisant urządzeń elektronicznych XI-XIV - wyższe 2
2. Serwisant urządzeń elektronicznych X-XIII - średnie 5
3. Konserwator urządzeń elektronicznych, starszy operator maszyn elektronicznych IX-XIII - średnie 3
4. Starszy technik X-XII - średnie 2
5. Operator maszyn elektronicznych VIII-XII - średnie -
6. Technik VIII-X - średnie -
VII. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
1. Pomoc laboratoryjna VII-X - umiejętność wykonywania zawodu -
VIII. Powiatowe inspektoraty weterynarii
1. Pomoc techniczna na stanowisku badania mięsa,
dezynfektor
VIII-X - umiejętność wykonywania zawodu -
IX. Ministerstwo Transportu
1. Kierownik biblioteki naukowej,
kierownik zespołu informacji naukowej i dokumentacji
XIX-XXI 9 wyższe 4
2. Główny specjalista informacji naukowej i dokumentacji XVIII-XIX 3 wyższe 5
3. Starszy specjalista informacji naukowej i dokumentacji XVII-XVIII 2 wyższe 4
4. Bibliotekarz XVI-XVII - według odrębnych przepisów
informatyk wyższe -
5.
 
Specjalista informacji
naukowej i dokumentacji
XV-XVII - wyższe, średnie bibliotekarskie lub informacji naukowej -
6. Kierownik zespołu obsługi: technicznej, transportowej, gospodarczej, kancelaryjnej XII-XV 4 średnie 4
7. Zastępca kierownika zespołu obsługi: technicznej, transportowej, gospodarczej, kancelaryjnej XI-XIV 3 średnie 3
8. Inspektor nadzoru robót remontowych XI-XIV - według odrębnych przepisów
9. Inspektor ds. p.poż. XI-XIII - według odrębnych przepisów
10. Koordynator usług serwisowych sprzętu biurowego X-XII - średnie 2

XV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Wszystkie urzędy i inne jednostki
1. Starszy rzemieślnik specjalista X-XII - zasadnicze 4
2. Kierowca autobusu X-XI - według odrębnych przepisów
rzemieślnik specjalista,
operator maszyn cyfrowych
zasadnicze 3

3.

Kierowca samochodu specjalistycznego IX-XI - według odrębnych przepisów
kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu dostawczego IX-X

4.

Mechanik samochodowy,
maszynista offsetowy,
kserografista
IX-X - zasadnicze 2

5.

Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany,
ślusarz-spawacz,
elektryk,
stolarz,
tapicer,
szklarz,
malarz,
introligator,
palacz c.o.,
hydraulik
VIII-IX - zasadnicze -
6. Kierowca samochodu osobowego VII-VIII - według odrębnych przepisów
7. Operator urządzeń powielających, robotnik magazynowy, robotnik transportowy VI-VIII - podstawowe -
8. Robotnik gospodarczy V-VII - podstawowe -

9.

Portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny
IV-V - podstawowe -
10. Sprzątaczka III-IV - podstawowe -
11. Goniec II-IV - podstawowe -
II. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
1. Konserwator aparatury laboratoryjnej IX-XI - średnie zawodowe i uprawnienia specjalistyczne 3
2. Robotnik szklarniowy VI-X - zasadnicze zawodowe -
III. Urzędy morskie
1. Starszy latarnik X-XII - średnie 4

2.

Elektromonter,
elektryk,
monter instalacji wodnokanalizacyjnych,
operator sztaplarki,
mechanik silników spalinowych,
mechanik samochodowy,
elektryk samochodowy
VII-XI - zasadnicze -
3. Kierowca ciągnika IX-X - według odrębnych przepisów
4. Latarnik,
rzemieślnik gospodarczy
VIII-X - zasadnicze -

5.

Robotnik ochrony wybrzeża-pilarz,
murarz,
tynkarz,
blacharz,
dekarz,
spawacz,
ślusarz,
tokarz
VII-X - zasadnicze -
6. Robotnik ochrony wybrzeża,
cieśla,
stolarz
VI-IX - podstawowe -
7. Wydawca narzędzi, zbrojarz V-VII - zasadnicze -
IV. Urzędy żeglugi śródlądowej
1. Stermotorzysta XIII-XIV - według odrębnych przepisów
2. Bosman przystaniowy VIII-IX -
V. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
1. Operator kierowca, mechanik kierowca IX-XII - według odrębnych przepisów
2. Starszy dróżnik IX-XI - zasadnicze 2
starszy promowy podstawowe 5
3. Dróżnik VI-IX - podstawowe -
VI. Urzędy celne
1. Konserwator sprzętu radiologicznego i elektronicznego X-XII - średnie techniczne 3
VII. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego
1. Mechanik-elektronik XI-XIII - średnie 2
2. Starszy mistrz XI-XII 3 zasadnicze 4
technolog żywienia - średnie 4
3. Starszy technik,
starszy muzyk,
mechanik silników okrętowych
X-XII - średnie 2
3a. Technik ochrony VII-XII - średnie 2
4. Mistrz garmażeryjny lub cukierniczy,
kuchmistrz,
mistrz
IX-XI 2 zasadnicze 3
5. Technik,
pracownik ochrony,
muzyk
IX-XI - średnie -

6.

Ślusarz-tokarz,
blacharz samochodowy,
diagnosta samochodowy,
elektromechanik,
blacharz-dekarz,
elektryk samochodowy,
elektromonter,
lakiernik samochodowy
IX-XI - zasadnicze -
kierowca samochodu specjalnego według odrębnych przepisów
7. Kucharz, mechanik (np.: urządzeń chłodniczych lub garmażeryjnych, rusznikarz, maszyn biurowych, urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń slipowych), malarz-murarz, monter-konserwator (urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej, urządzeń łączności), palacz kotłowni wysokoprężnych IX-X - zasadnicze -
8. Starszy mechanik centrali telefonicznej VIII-IX - średnie 3

9.

Szewc,
krawiec,
spawacz,
tynkarz-glazurnik
 VIII-IX  - zasadnicze -
kierowca ciągnika,
kierowca karetki sanitarnej (pogotowia),
kierowca mikrobusu
według odrębnych przepisów

10.

Kelner,
młodszy kucharz,
gospodarz obiektu,
operator urządzeń piorących,
operator urządzeń oczyszczalni ścieków
VII-VIII - podstawowe -
11. Operator wózka akumulatorowego, ogrodnik VI-VIII - podstawowe -
12. Pomocnik kierowcy VI-VII - podstawowe -

13.

Pomoc kucharza,
pomocnik palacza c.o.,
pracownik obsługi gospodarczej w komisariatach Policji,
palacz pieców zwykłych
V-VI - podstawowe -
VIII. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
1. Konserwator aparatury laboratoryjnej IX-XII - średnie zawodowe i uprawnienia specjalistyczne 3
2. Robotnik szklarniowy, robotnik laboratoryjny VI-X - zasadnicze zawodowe -
3. Sprzątaczka laboratoryjna IV-VI - podstawowe -

XVI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBIE OCHRONY

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka
dodatku funkcyjnego do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Ministerstwo Finansów, Służba Kontrwywiadu Wojskowego
1. Szef ochrony XI-XIV 5  według odrębnych przepisów
2. Zastępca szefa ochrony X-XII 4
3. Dowódca zmiany, dowódca warty w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego IX-XI 3
4. Starszy wartownik-konwojent, starszy wartownik VI-IX -
5. Wartownik-konwojent, wartownik V-VII -
6. Młodszy wartownik-konwojent IV-VI -
II. Archiwa Państwowe
1. Szef ochrony IX-XI 3  według odrębnych
przepisów
2. Starszy wartownik - konwojent VI-IX -
3. Wartownik - konwojent V-VII -
4. Młodszy wartownik - konwojent IV-VI -

__________________
*) Uwaga od redakcji: Patrz § 2 i 3 rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. z 2009 r. nr 64, poz. 536).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.04.30
2009.04.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji *)

Tabela A. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Lp. Stanowisko Kwota wynagrodzenia zasadniczego
w zł

Kwota dodatku funkcyjnego
w zł
do
Wymagane kwalifikacje
1 2 3 4 5
1. Przewodniczący Komisji 4.100-6.600 1.990   według odrębnych przepisów 
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji, sekretarz Komisji 3.890-5.870 1.880
3. Członek Komisji 3.560-5.770 -

Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Lp. Stanowisko Kwota
wynagrodzenia zasadniczego
w zł
Kwota dodatku funkcyjnego
w zł
do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1. Dyrektor Oddziału 5.850-9.670 2.290 wyższe 7

Tabela C. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zastępcy regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Lp.
Stanowisko
Kwota wynagrodzenia zasadniczego
w zł
Kwota dodatku funkcyjnego
w zł
do
Wymagane kwalifikacje
1
2
3
4
5
1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska 5.850-9.670 2.290 Według odrębnych przepisów
2. Zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska 4.800-8.500 1.800

__________________
*) Uwaga od redakcji: Patrz § 2 i 3 rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. z 2009 r. nr 64, poz. 536).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60