Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r.w sprawie ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r.w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy

 Dz. U. z 1992 r. nr 100, poz. 502

Uwaga od redakcji:
Niniejsze rozporządzenie utraciło moc w zakresie odnoszącym się do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (w związku z utratą mocy w tym zakresie art. 39 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych, na podstawie którego rozporządzenie zostało wydane; zobacz art. 49 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - Dz. U. 1996 r. poz. 2).
W pozostałym zakresie rozporządzenie utraciło moc z dniem 11.10.2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55, poz. 234) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizowania i działania w zakładach pracy pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej "PKZP", oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej "SKOK", a także obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.

§ 2. 1. W zakładzie pracy, w którym co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do PKZP lub SKOK, mogą być utworzone PKZP lub SKOK.

2. W jednym zakładzie pracy może działać tylko jedna PKZP i jedna SKOK.

3. Jeżeli przynależność do PKZP lub SKOK deklaruje mniej niż 10 pracowników, może być utworzona międzyzakładowa PKZP lub SKOK.

4. Do międzyzakładowej PKZP i SKOK stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące działalności PKZP lub SKOK.

§ 3. O utworzeniu PKZP lub SKOK decydują założyciele, którzy uchwalają statut i dokonują wyboru organów przewidzianych w statucie.

§ 4. 1. Zakład pracy świadczy pomoc PKZP i SKOK w szczególności w zakresie:

  1) zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy,

  2) transportu pieniędzy z banku,

  3) prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej,

  4) dostarczania druków i formularzy,

  5) dokonania na rzecz PKZP i SKOK potrąceń w listach płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,

  6) przyjmowania wpłat wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych,

  7) odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP lub SKOK,

  8) informowania przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużeń.

2. Szczegółowe warunki świadczenia pomocy, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta między zakładem pracy a PKZP lub SKOK.

§ 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe.

Rozdział 2

Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

§ 6. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg - w miarę posiadanych środków - na zasadach określonych w statucie.

§ 7. 1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji.

2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje zarząd PKZP nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

3. Członkowie PKZP wpłacają wpisowe i miesięczny wkład członkowski w wysokości ustalonej przez walne zebranie.

§ 8. Członek PKZP jest obowiązany:

  1) wpłacić wpisowe,

  2) wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego,

  3) przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał organów PKZP.

§ 9. Członek PKZP ma prawo:

  1) gromadzić oszczędności w PKZP według zasad określonych w statucie,

  2) korzystać z pożyczek,

  3) w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi,

  4) brać udział w obradach walnego zebrania,

  5) wybierać i być wybieranym do zarządu PKZP i komisji rewizyjnej.

§ 10. Uprawnienia określone w § 9 pkt 1, 4 i 5 członek PKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w § 9 członek PKZP nabywa po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych.

§ 11. Skreślenie z listy członków PKZP następuje:

  1) na pisemne żądanie członka PKZP,

  2) w razie ustania zatrudnienia, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,

  3) w razie śmierci członka PKZP,

  4) na skutek uchwały zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w § 8.

§ 12. Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich w terminie określonym w statucie.

§ 13. 1. Organami PKZP są:

  1) walne zebranie członków,

  2) zarząd,

  3) komisja rewizyjna.

2. Jeżeli PKZP liczy więcej niż 150 członków, zamiast walnego zebrania członków zarząd może zwołać walne zebranie delegatów. Liczbę delegatów ustala pierwsze walne zebranie członków.

§ 14. 1. Uchwały organów PKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów).

2. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.

§ 15. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa nie dłużej niż cztery lata. W trakcie kadencji członek organu PKZP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy - przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 16. Członkowie organów PKZP wykonują swoje czynności społecznie.

§ 17. 1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd co najmniej raz w roku.

§ 18. 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd w razie potrzeby lub na żądanie:

  1) komisji rewizyjnej,

  2) 1/3 liczby członków PKZP,

  3) związku zawodowego.

2. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu.

§ 19. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:

  1) uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian,

  2) wybór i odwoływanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej,

  3) ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg,

  4) zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych,

  5) przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej,

  6) w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia,

  7) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PKZP.

§ 20. 1. Zarząd składa się co najmniej z 3 członków.

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 21. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

§ 22. Do kompetencji zarządu należy:

  1) przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy,

  2) prowadzenie ewidencji członków PKZP,

  3) prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń,

  4) przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty,

  5) podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek,

  6) przyznawanie zapomóg,

  7) sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji,

  8) podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,

  9) zwoływanie walnych zebrań członków,

  10) składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzania,

  11) rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,

  12) reprezentowanie interesów PKZP wobec kierownika zakładu pracy,

  13) ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej,

  14) współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawianie im raz w roku sprawozdania z działalności PKZP,

  15) współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej PKZP,

  16) prowadzenie innych spraw PKZP.

§ 23. Zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz zakładu pracy.

§ 24. 1. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków.

2. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 25. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 26. 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu.

2. Do właściwości komisji rewizyjnej należy w szczególności:

  1) ochrona mienia PKZP,

  2) kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu,

  3) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,

  4) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.

3. Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków PKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.

4. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.

§ 27. W razie stwierdzenia, że zarząd PKZP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu kasy.

§ 28. Na środki finansowe PKZP składają się następujące fundusze:

  1) fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,

  2) fundusz rezerwowy,

  3) fundusz zapomogowy i inne fundusze, przewidziane w statucie.

§ 29. 1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek.

2. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie, zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP.

3. Wkłady członków PKZP będących pracownikami mogą być za ich zgodą potrącane z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub wychowawczego.

4. Emeryci i renciści wpłacają swoje wkłady w kasie PKZP lub przekazują na rachunek bankowy PKZP.

§ 30. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do PKZP, z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd oraz z subwencji i darowizn i jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis na fundusz zapomogowy.

§ 31. Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego oraz z dobrowolnych wpłat członków i innych wpływów określonych w statucie i jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom PKZP w razie szczególnych wypadków losowych.

§ 32. PKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu rezerwowego.

§ 33. 1. Środki pieniężne PKZP są przechowywane na rachunkach bankowych.

2. Rachunki bankowe PKZP są otwierane na wniosek zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami.

3. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami PKZP zatwierdza zarząd.

§ 34. 1. W razie skreślenia z listy członków PKZP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów.

2. Przy braku pełnego pokrycia z wkładu na spłatę zadłużenia resztę długu pracownik spłaca w ratach na zasadach ustalonych w umowie pożyczki.

§ 35. W razie skreślenia członka PKZP z listy członków na jego wniosek, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki.

§ 36. W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec PKZP, należy wezwać dłużnika na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie, zarząd PKZP ma prawo pokryć to zadłużenie z wkładów poręczycieli.

§ 37. W razie śmierci członka PKZP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.

§ 38. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.

§ 39. W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka PKZP, w imieniu i w interesie PKZP występuje upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona przez zarząd osoba.

§ 40. 1. Walne zebranie podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie:

  1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,

  2) zmniejszenia się liczby członków poniżej 10.

2. Uchwała walnego zebrania o likwidacji PKZP określa skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich.

3. Likwidacja PKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.

4. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków oraz przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg.

§ 41. Komisja likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki zarządu oraz komisji rewizyjnej.

§ 42. 1. Uchwałę o likwidacji PKZP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięczego terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków PKZP.

2. Likwidacja PKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej likwidacji, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy.

§ 43. 1. Rachunkowość PKZP jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 44. Rachunkowości PKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę PKZP. Kasy PKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej oraz osoba prowadząca księgowość PKZP.

§ 45. 1. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone według zasad, o których mowa w § 43 ust. 1, podpisuje zarząd oraz komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP. Protokół kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków.

§ 46. PKZP używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy i adresu zakładu pracy, w którym została utworzona.

§ 47. 1. Walne zebranie członków może podjąć uchwałę o przekształceniu PKZP w SKOK.

2. Protokół walnego zebrania członków dołącza się do wniosku o wpisanie SKOK do rejestru spółdzielni.

3. Osoby, których członkostwo w PKZP nie ustało do chwili wpisania SKOK do rejestru, stają się członkami SKOK.

4. Wpisowe i dotychczasowe wkłady członkowskie w PKZP stają się udziałami członkowskimi w SKOK w wysokości i na zasadach uchwalonych przez walne zebranie członków.

Rozdział 3

Zasady organizowania i działania SKOK

§ 48. 1. Celem SKOK jest zapewnienie członkom SKOK źródła pożyczek zgodnie z ideą finansowej samopomocy.

2. SKOK realizuje swoje cele przez program systematycznego oszczędzania i udzielanie członkom krótko- i długoterminowych pożyczek nisko oprocentowanych.

§ 49. 1. Członek SKOK jest obowiązany:

  1) wpłacić wpisowe i udziały,

  2) wpłacać comiesięczny wkład członkowski,

  3) wyrazić na piśmie zgodę na potrącanie z jego wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i wychowawczego, wszelkich należności przypadających od niego na rzecz SKOK,

  4) dbać o rozwój SKOK i usprawnianie jej pracy,

  5) przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał organów SKOK.

2. Członek SKOK ma prawo:

  1) gromadzić oszczędności w SKOK według zasad określonych w statucie,

  2) korzystać z udzielanych przez SKOK pożyczek,

  3) korzystać z innych usług świadczonych przez SKOK,

  4) brać udział w walnych zgromadzeniach członków,

  5) wybierać i być wybieranym do organów SKOK.

3. Członkostwo w SKOK ustaje w razie:

  1) wypowiedzenia członkostwa przez członka; termin i okres wypowiedzenia określa statut,

  2) ustania zatrudnienia, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,

  3) śmierci członka,

  4) pozbawienia członkostwa przez radę nadzorczą w wyniku niewykonywania przez członka obowiązków określonych w ust. 1.

§ 50. 1. Wypłata udziałów i wkładów następuje nie później niż po upływie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie bilansu za rok, w którym ustało członkostwo.

2. Członek SKOK może po upływie roku bilansowego wycofać nadwyżkę ponad kwotę 6-miesięcznych wkładów.

§ 51. 1. Emeryt lub rencista pozostający członkiem kasy może być zwolniony od dokonywania wpłat miesięcznych wkładów członkowskich; jednakże w tym przypadku może korzystać z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.

2. W stosunku do członka SKOK przebywającego na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym można zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoba korzystająca z tego zwolnienia może otrzymać pożyczkę do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego.

§ 52. Organy SKOK stanowią:

  1) walne zgromadzenie członków,

  2) rada nadzorcza,

  3) zarząd,

  4) komisja kredytowa.

§ 53. Uchwały organów SKOK zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 54. 1. Kadencja rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej wynosi 3 lata.

2. Członkostwo w organach wymienionych w ust. 1, ustaje w razie śmierci, zrzeczenia się funkcji lub odwołania z powodu niewłaściwego wypełniania obowiązków. Wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek SKOK. Odwołanie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

3. W celu uzupełnienia składu organów, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 55. 1. Członkowie organów SKOK wykonują swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagradzanie członków zarządu.

2. Członkom organów SKOK przysługuje zwrot wydatków związanych z prowadzeniem spraw SKOK.

§ 56. 1. Walne zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd co najmniej raz w roku.

§ 57. 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje:

  1) zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków walnego zgromadzenia,

  2) rada nadzorcza, w przypadku odmowy zwołania walnego zgromadzenia przez zarząd,

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku i nie wcześniej niż po upływie 6 dni od zawiadomienia członków o zgromadzeniu.

§ 58. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy w szczególności:

  1) uchwalanie statutu,

  2) wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej w tajnym głosowaniu,

  3) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych,

  4) przyjmowanie bieżących sprawozdań z działalności zarządu, komisji kredytowej i rady nadzorczej,

  5) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji SKOK,

  6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.

§ 59. Rada nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków.

§ 60. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 61. Do kompetencji rady nadzorczej należy w szczególności:

  1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu i komisji kredytowej,

  2) kontrola działalności zarządu i komisji kredytowej pod względem legalności i gospodarności,

  3) czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji finansowych SKOK,

  4) przeprowadzanie corocznych i doraźnych rewizji ksiąg i dokumentacji finansowej SKOK,

  5) przedstawianie na walnym zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności oraz ocen działalności zarządu i komisji kredytowej,

  6) określanie zasad wynagradzania pracowników SKOK,

  7) uchwalanie regulaminu finansowego i regulaminu działania organów SKOK, z wyłączeniem walnego zgromadzenia członków,

  8) pozbawianie członkostwa i wykreślanie z rejestru członków.

§ 62. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.

§ 63. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

§ 64. Do kompetencji zarządu należy w szczególności:

  1) kierowanie bieżącą działalnością SKOK,

  2) przyjmowanie członków, występowanie z wnioskiem o pozbawienie członkostwa, prowadzenie rejestru członków,

  3) ustalanie polityki udzielania pożyczek, według zasad określanych regulaminem finansowym,

  4) ustalanie, według zasad określonych w regulaminie finansowym, wysokości oprocentowania pożyczek, wkładów i rachunków,

  5) zwalnianie od obowiązku wnoszenia wkładu lub zawieszanie obowiązku wnoszenia wkładu, w przypadkach określonych w § 51,

  6) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem księgowości,

  7) zwoływanie walnego zgromadzenia członków,

  8) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z bieżącej działalności oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia,

  9) przyjmowanie rocznego planu dochodów i wydatków SKOK,

  10) rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,

  11) reprezentowanie interesów SKOK wobec kierownika zakładu pracy oraz związków zawodowych,

  12) przedstawianie związkom zawodowym raz w roku sprawozdania z działalności SKOK,

  13) zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia spraw SKOK.

§ 65. Komisja kredytowa składa się co najmniej z 3 członków.

§ 66. 1. Do kompetencji komisji kredytowej należy w szczególności:

  1) przyznawanie pożyczek zgodnie z regulaminem finansowym,

  2) przedstawianie zarządowi wniosków w sprawie odroczenia spłaty pożyczek oraz ściągnięcia pożyczek nie spłaconych w terminie.

2. Od uchwały komisji kredytowej przysługuje odwołanie do rady nadzorczej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

§ 67. Na środki finansowe SKOK składają się następujące fundusze:

  1) fundusz udziałowy,

  2) fundusz zasobowy,

  3) fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,

  4) inne fundusze przewidziane statutem SKOK.

§ 68. 1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony głównie na udzielanie pożyczek.

2. Wkłady członkowskie, wnoszone na zasadach określonych w statucie, zapisuje się na imiennym rachunku członka SKOK.

§ 69. Zasady pobierania przez SKOK i wypłacania członkom odsetek określa regulamin finansowy.

§ 70. 1. Środki finansowe SKOK mogą być inwestowane:

  1) w bony skarbowe i obligacje skarbowe lub emitowane przez Narodowy Bank Polski,

  2) jako udziały w organizacjach zrzeszających SKOK.

2. Wartość udziału SKOK lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju nie może przekroczyć 20% aktywów SKOK.

3. SKOK lokują środki finansowe na rachunkach bankowych.

§ 71. 1. Zasady udzielania pożyczek i ich spłaty określa statut oraz regulamin finansowy.

2. Regulamin finansowy określa także dopuszczalne formy zabezpieczeń udzielanych pożyczek. Wybór i ocena formy zabezpieczenia konkretnej pożyczki należy do komisji kredytowej.

3. Łączna kwota pożyczek udzielonych jednemu członkowi nie może przekraczać 10% aktywów SKOK.

§ 72. SKOK może udzielać pożyczek członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej, jeśli:

  1) pożyczka nie jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż określane dla innych członków,

  2) łączna kwota pożyczek udzielonych tym osobom nie przekracza 20% aktywów SKOK.

§ 73. Członek SKOK nie może być poręczycielem więcej niż 2 pożyczek.

§ 74. W razie ustania członkostwa, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów ustalonych przy udzielaniu pożyczki.

§ 75. W razie śmierci członka SKOK, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.

§ 76. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu zasobowego.

§ 77. 1. Rachunkowość SKOK jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości.

2. Rachunkowości SKOK nie mogą prowadzić członkowie rady nadzorczej, zarządu lub komisji kredytowej ani też osoba prowadząca kasę SKOK.

3. Kasy SKOK nie mogą prowadzić członkowie rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej oraz osoba prowadząca księgowość SKOK.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 78. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (Monitor Polski nr 19, poz. 110 i z 1985 r. nr 19, poz. 149).

§ 79. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.12.1992 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60