Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1145
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 227
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2023.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Klasyfikacja jest stosowana w zakresie:

  1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

  2) szkolenia zawodowego;

  3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;

  4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 760).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1145
2017.01.01
zmieniony przez
2018.01.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 227
2022.01.01
zmieniony przez
2022.05.05
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

1

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

11

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni

111

Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

1111

Przedstawiciele władz publicznych

111101

Parlamentarzysta

111102

Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

111103

Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)

111190

Pozostali przedstawiciele władz publicznych

1112

Wyżsi urzędnicy administracji rządowej

111201

Wyższy urzędnik państwowy

111202

Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej

111290

Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej

1113

Wyżsi urzędnicy władz samorządowych

111301

Wyższy urzędnik samorządowy

1114

Zawodowi działacze organizacji członkowskich

111401

Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców

111402

Zawodowy działacz organizacji politycznej

111403

Zawodowy działacz organizacji pozarządowej

111404

Zawodowy działacz organizacji zawodowej

111405

Zawodowy działacz organizacji związkowej

111490

Pozostali zawodowi działacze organizacji członkowskich

112

Dyrektorzy generalni i zarządzający

1120

Dyrektorzy generalni i zarządzający

112001

Dyrektor do spraw administracyjnych

112002

Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych

112003

Dyrektor do spraw energetyki

112004

Dyrektor do spraw informatyki / informacji

112005

Dyrektor do spraw personalnych

112006

Dyrektor finansowy

112007

Dyrektor generalny

112008

Dyrektor handlowy

112009

Dyrektor logistyki

112010

Dyrektor marketingu

112011

Dyrektor operacyjny

112012

Dyrektor produkcji

112013

Dyrektor rozwoju biznesu

112014

Dyrektor sprzedaży

112015

Dyrektor techniczny

112016

Dyrektor wykonawczy

112017

Prezes

112018

Rektor

112019

Syndyk

112020

Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii

112090

Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający

12

Kierownicy do spraw zarządzania i handlu

121

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania

1211

Kierownicy do spraw finansowych

121101

Główny księgowy

121102

Kierownik biura rachunkowego

121103

Kierownik działu finansowego

121190

Pozostali kierownicy do spraw finansowych

1212

Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

121201

Kierownik działu kadr i płac

121202

Kierownik działu szkoleń

121203

Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

121204

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

121290

Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

1213

Kierownicy do spraw strategii i planowania

121301

Dyrektor departamentu

121302

Kierownik do spraw strategii i planowania

121303

Naczelnik / kierownik wydziału

121390

Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania

1219

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

121901

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

121902

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu

121903

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe

121904

Kierownik projektu

121990

Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

122

Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju

1221

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

122101

Kierownik do spraw marketingu

122102

Kierownik do spraw sprzedaży

122103

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży

122104

Kierownik do spraw marketingu internetowego

122105

Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)

122106

Regionalny kierownik sprzedaży

122107

Kierownik domu aukcyjnego

122190

Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

1222

Kierownicy do spraw reklamy i public relations

122201

Kierownik agencji reklamowej

122202

Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

122290

Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations

1223

Kierownicy do spraw badań i rozwoju

122301

Kierownik do spraw rozwoju produktu

122302

Kierownik działu badawczo-rozwojowego

122390

Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju

13

Kierownicy do spraw produkcji i usług

131

Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

1311

Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

131101

Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym

131102

Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem

131103

Kierownik w gospodarce leśnej

131104

Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym

131105

Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym

131190

Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

1312

Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie

131201

Kierownik produkcji w zakładach akwakultury

131202

Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie

131290

Pozostali kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie

132

Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji

1321

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

132102

Kierownik do spraw kontroli jakości

132103

Kierownik produkcji w przemyśle

132104

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

132105

Kierownik utrzymania ruchu

132190

Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

1322

Kierownicy w górnictwie

132201

Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu

132202

Kierownik jednostki ratownictwa górniczego

132204

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu

132290

Pozostali kierownicy w górnictwie

1323

Kierownicy do spraw budownictwa

132301

Kierownik budowy

132302

Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego

132390

Pozostali kierownicy do spraw budownictwa

1324

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

132401

Kierownik działu logistyki

132402

Kierownik działu transportu

132403

Kierownik działu zakupów

132404

Kierownik magazynu

132405

Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego

132406

Kierownik przedsiębiorstwa transportowego

132407

Zawiadowca stacji

132408

Kierownik punktu skupu

132409

Kierownik do spraw handlu zagranicznego

132410

Kierownik do spraw optymalizacji zasobów

132411

Kierownik do spraw transportu rurociągowego

132412

Kierownik do spraw zarzadzania flotą samochodową

132490

Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

133

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

1330

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

133001

Kierownik działu informatyki

133002

Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

133003

Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego

133004

Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

133005

Kierownik rozwoju technologii informatycznych

133006

Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych

133007

Kierownik sieci informatycznych

133090

Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

134

Kierownicy / dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych

1341

Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi

134101

Kierownik centrum rozrywki dla dzieci

134102

Kierownik przedszkola

134104

Kierownik żłobka / klubu dziecięcego

134105

Kierownik placówki wsparcia dziennego

134106

Dyrektor ośrodka adopcyjnego

134107

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

134190

Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi

1342

Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

134201

Kierownik hospicjum

134202

Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego

134204

Kierownik podmiotu leczniczego

134205

Pielęgniarka oddziałowa

134206

Położna oddziałowa

134207

Lekarz ordynator oddziału

134290

Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

1343

Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

134301

Kierownik domu spokojnej starości

134390

Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

1344

Kierownicy w instytucjach pomocy społecznej

134402

Kierownik domu pomocy społecznej

134403

Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej

134404

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

134490

Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy społecznej

1345

Kierownicy w instytucjach edukacyjnych

134501

Dyrektor szkoły

134502

Dziekan

134503

Kierownik warsztatów szkolnych

134590

Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych

1346

Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

134601

Kierownik agencji doradztwa finansowego

134602

Kierownik agencji ubezpieczeniowej

134603

Kierownik działu operacji finansowych

134605

Kierownik placówki bankowej

134690

Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

1349

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

134901

Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego

134902

Dyrektor zakładu dla nieletnich

134903

Kierownik agencji ochrony mienia i osób

134904

Kierownik firmy audytorskiej

134905

Kierownik kancelarii prawnej

134906

Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej

134907

Kierownik archiwum

134908

Kierownik biblioteki

134909

Kierownik galerii sztuki

134910

Kierownik muzeum

134911

Komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu)

134912

Komendant straży gminnej / miejskiej

134913

Komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej

134914

Kierownik rewiru / posterunku policji

134915

Kierownik wydawnictwa

134916

Prezes / dyrektor sądu

134990

Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

14

Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych

141

Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie

1411

Kierownicy w hotelarstwie

141101

Kierownik działu w hotelu

141102

Kierownik hostelu / motelu

141103

Kierownik hotelu

141104

Kierownik pensjonatu

141190

Pozostali kierownicy w hotelarstwie

1412

Kierownicy w gastronomii

141201

Kierownik działu w lokalu gastronomicznym

141202

Kierownik lokalu gastronomicznego

141203

Kierownik do spraw kateringu

141290

Pozostali kierownicy w gastronomii

142

Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego

1420

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

142001

Kierownik działu w handlu detalicznym

142002

Kierownik działu w handlu hurtowym

142003

Kierownik hurtowni

142004

Kierownik sklepu / supermarketu

142005

Kierownik apteki

142006

Kierownik sieci sklepów

142090

Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

143

Kierownicy do spraw innych typów usług

1431

Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

143101

Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych

143102

Kierownik obiektu sportowego

143103

Kierownik ogrodu zoologicznego

143104

Kierownik zakładu bukmacherskiego / kolektury / loterii

143105

Kierownik domu kultury

143107

Kierownik kasyna

143108

Kierownik kina

143109

Kierownik klubu fitness

143110

Kierownik klubu sportowego

143112

Kierownik parku rozrywki / cyrku

143114

Kierownik siłowni

143115

Kierownik szkółki jeździeckiej

143116

Dyrektor teatru

143117

Kierownik szkoły tańca

143118

Dyrektor filharmonii / opery / operetki / orkiestry

143119

Dyrektor zespołu pieśni i tańca / chóru

143190

Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

1439

Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

143901

Kierownik biura podroży

143902

Kierownik biura tłumaczeń

143903

Kierownik centrum handlowego

143904

Kierownik centrum konferencyjnego

143905

Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center)

143906

Kierownik do spraw windykacji

143907

Kierownik firmy sprzątającej

143908

Kierownik kempingu

143909

Kierownik / właściciel zakładu usługowego

143910

Kierownik / właściciel stacji paliw

143911

Kierownik / właściciel szkoły jazdy

143912

Kierownik salonu odnowy biologicznej

143913

Kierownik salonu pielęgnacji urody

143990

Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

2

SPECJALIŚCI

21

Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

211

Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi

2111

Fizycy i astronomowie

211101

Astrofizyk

211102

Astronom

211103

Fizyk

211104

Fizyk medyczny

211190

Pozostali fizycy i astronomowie

2112

Meteorolodzy

211201

Hydrometeorolog

211202

Meteorolog

211203

Synoptyk

211204

Klimatolog

211290

Pozostali meteorolodzy

2113

Chemicy

211301

Chemik

211302

Chemik - technologia chemiczna

211303

Agrochemik

211304

Perfumiarz

211390

Pozostali chemicy

2114

Specjaliści nauk o Ziemi

211401

Geofizyk

211402

Geograf

211403

Geolog

211404

Hydrograf morski

211405

Hydrolog

211406

Oceanolog

211407

Paleontolog

211490

Pozostali specjaliści nauk o Ziemi

212

Matematycy, aktuariusze i statystycy

2120

Matematycy, aktuariusze i statystycy

212001

Aktuariusz

212002

Matematyk

212003

Demograf

212004

Statystyk

212090

Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy

213

Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych

2131

Biolodzy i pokrewni

213101

Botanik

213102

Biochemik

213103

Biofizyk

213104

Bioinżynier

213105

Biolog

213106

Biotechnolog

213107

Genetyk

213108

Mikrobiolog

213109

Bioinformatyk

213110

Fizjolog

213190

Pozostali biolodzy i pokrewni

2132

Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

213201

Doradca rolniczy

213202

Gleboznawca

213203

Inżynier leśnictwa

213204

Inżynier ogrodnictwa

213205

Inżynier rolnictwa

213206

Inżynier rybactwa

213207

Inżynier zootechniki

213208

Klasyfikator gruntów

213209

Rzeczoznawca rolniczy

213290

Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

2133

Specjaliści do spraw ochrony środowiska

213301

Audytor środowiskowy

213302

Ekolog

213303

Specjalista ochrony środowiska

213390

Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska

214

Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)

2141

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

214101

Inżynier normowania pracy

214102

Inżynier organizacji i planowania produkcji

214103

Inżynier utrzymania ruchu

214104

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

214105

Konsultant komitetu technicznego

214107

Normalizator

214108

Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia

214109

Specjalista kontroli jakości

214110

Towaroznawca

214111

Główny technolog

214190

Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

2142

Inżynierowie budownictwa

214201

Inżynier budownictwa - budowle i drogi wodne

214202

Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne

214203

Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe

214204

Inżynier budownictwa - linie, węzły i stacje kolejowe

214205

Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214206

Inżynier budownictwa - wyburzanie obiektów

214207

Inżynier budowy dróg

214208

Inżynier budowy mostów

214209

Inżynier geotechnik

214210

Rzeczoznawca budowlany

214290

Pozostali inżynierowie budownictwa

2143

Inżynierowie inżynierii środowiska

214301

Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214302

Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia

214303

Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne

214304

Inżynier inżynierii środowiska - melioracje

214305

Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

214306

Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne

214307

Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

214390

Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska

2144

Inżynierowie mechanicy

214401

Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214402

Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali

214403

Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne

214404

Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe

214405

Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna

214406

Inżynier mechanik - środki transportu

214407

Inżynier mechanik - technologia mechaniczna

214408

Inżynier mechanik lotniczy

214409

Inżynier mechanizacji rolnictwa

214410

Inżynier spawalnik

214411

Konstruktor form wtryskowych

214412

Inżynier budownictwa okrętowego

214413

Inżynier chłodnictwa i klimatyzacji

214490

Pozostali inżynierowie mechanicy

2145

Inżynierowie chemicy i pokrewni

214501

Inżynier inżynierii chemicznej

214502

Inżynier technologii chemicznej

214503

Inżynier technologii żywności

214504

Inżynier dekontaminacji - skażenia promieniotwórcze

214505

Inżynier postępowania z odpadami promieniotwórczymi

214506

Inżynier inżynierii materiałów syntetycznych

214507

Inżynier papiernictwa

214590

Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni

2146

Inżynierowie górnictwa i metalurgii

214601

Inżynier górnik - górnictwo otworowe

214602

Inżynier górnik - górnictwo odkrywkowe

214603

Inżynier górnik - górnictwo podziemne

214604

Inżynier górnik - wiertnictwo

214605

Inżynier hutnik

214607

Inżynier odlewnik

214608

Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza

214609

Inżynier geolog - geologia górnicza i poszukiwawcza

214610

Inżynier geolog - hydrologia górnicza

214690

Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii

2149

Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

214901

Audytor energetyczny

214902

Inspektor dozoru technicznego

214903

Inżynier automatyki i robotyki

214904

Inżynier awionik

214905

Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

214906

Inżynier energetyki

214907

Inżynier gospodarki przestrzennej

214908

Inżynier kliniczny

214909

Inżynier poligrafii

214910

Inżynier pożarnictwa

214911

Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

214912

Inżynier technologii betonów

214913

Inżynier technologii ceramiki

214914

Inżynier technologii drewna

214915

Inżynier technologii przetwórstwa skóry

214916

Inżynier technologii szkła

214917

Inżynier transportu drogowego

214918

Inżynier transportu kolejowego

214919

Inżynier włókiennik

214920

Kontroler kolejowy

214921

Legalizator

214922

Metrolog

214923

Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)

214924

Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych

214925

Specjalista do spraw pakowania i opakowań

214926

Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

214927

Inżynier akustyk

214928

Inżynier optyk

214929

Inżynier procesu malowania

214930

Rzeczoznawca samochodowy

214931

Technolog - programista obrabiarek

214932

Inżynier inżynierii materiałowej

214933

Zarządca energią

214934

Inżynier inżynierii kosmicznej i satelitarnej

214935

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

214990

Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

215

Inżynierowie elektrotechnologii

2151

Inżynierowie elektrycy

215101

Inżynier elektroenergetyk

215102

Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych

215103

Inżynier elektryk

215104

Inżynier elektryk automatyk

215105

Inżynier techniki świetlnej

215106

Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

215190

Pozostali inżynierowie elektrycy

2152

Inżynierowie elektronicy

215201

Inżynier elektronik

215202

Inżynier mechatronik

215203

Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

215204

Optoelektronik

215205

Projektant układów scalonych

215290

Pozostali inżynierowie elektronicy

2153

Inżynierowie telekomunikacji

215301

Inżynier telekomunikacji

215302

Technolog inżynierii telekomunikacyjnej

215303

Inżynier teleinformatyk

215390

Pozostali inżynierowie telekomunikacji

216

Architekci, geodeci i projektanci

2161

Architekci

216101

Architekt

216102

Architekt wnętrz

216190

Pozostali architekci

2162

Architekci krajobrazu

216201

Architekt krajobrazu

216202

Architekt zieleni wewnątrz budynków

216290

Pozostali architekci krajobrazu

2163

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

216301

Projektant biżuterii

216302

Kostiumograf

216303

Projektant mody

216304

Projektant wzornictwa przemysłowego

216305

Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser)

216306

Projektant wyrobów skórzanych

216390

Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

2164

Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego

216401

Inżynier ruchu drogowego

216402

Inżynier ruchu kolejowego

216403

Urbanista

216490

Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego

2165

Kartografowie i geodeci

216501

Inżynier geodeta - fotogrametria i teledetekcja

216502

Inżynier geodeta - geodezja górnicza

216503

Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa

216504

Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

216505

Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

216506

Inżynier geodeta - geomatyka

216507

Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami

216508

Kartograf

216590

Pozostali kartografowie i geodeci

2166

Projektanci grafiki i multimediów

216601

Grafik komputerowy DTP

216602

Grafik komputerowy multimediów

216603

Ilustrator

216604

Projektant grafiki

216605

Projektant grafiki stron internetowych

216606

Specjalista do spraw animacji multimedialnej

216690

Pozostali projektanci grafiki i multimediów

22

Specjaliści do spraw zdrowia

221

Lekarze

2211

Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia

221101

Lekarz

221102

Lekarz ze specjalizacją I stopnia

2212

Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

221201

Lekarz - specjalista alergologii

221202

Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

221203

Lekarz - specjalista angiologii

221204

Lekarz - specjalista audiologii i foniatrii

221205

Lekarz - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

221206

Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej

221207

Lekarz - specjalista chirurgii klatki piersiowej

221208

Lekarz - specjalista chirurgii naczyniowej

221209

Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej

221210

Lekarz - specjalista chirurgii onkologicznej

221211

Lekarz - specjalista chirurgii plastycznej

221212

Lekarz - specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

221213

Lekarz - specjalista chorób płuc

221214

Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych

221215

Lekarz - specjalista chorób zakaźnych

221216

Lekarz - specjalista dermatologii i wenerologii

221217

Lekarz - specjalista diabetologii

221218

Lekarz - specjalista diagnostyki laboratoryjnej

221219

Lekarz - specjalista endokrynologii

221220

Lekarz - specjalista epidemiologii

221221

Lekarz - specjalista farmakologii klinicznej

221222

Lekarz - specjalista gastroenterologii

221223

Lekarz - specjalista genetyki klinicznej

221224

Lekarz - specjalista geriatrii

221225

Lekarz - specjalista ginekologii onkologicznej

221226

Lekarz - specjalista hematologii

221227

Lekarz - specjalista hipertensjologii

221228

Lekarz - specjalista immunologii klinicznej

221229

Lekarz - specjalista kardiochirurgii

221230

Lekarz - specjalista kardiologii

221231

Lekarz - specjalista kardiologii dziecięcej

221232

Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej

221233

Lekarz - specjalista medycyny paliatywnej

221234

Lekarz - specjalista medycyny pracy

221235

Lekarz - specjalista medycyny ratunkowej

221236

Lekarz - specjalista medycyny rodzinnej

221237

Lekarz - specjalista medycyny sądowej

221238

Lekarz - specjalista medycyny sportowej

221239

Lekarz - specjalista medycyny transportu

221240

Lekarz - specjalista mikrobiologii lekarskiej

221241

Lekarz - specjalista nefrologii

221242

Lekarz - specjalista neonatologii

221243

Lekarz - specjalista neurochirurgii

221244

Lekarz - specjalista neurologii

221245

Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej

221246

Lekarz - specjalista neuropatologii

221247

Lekarz - specjalista okulistyki

221248

Lekarz - specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

221249

Lekarz - specjalista onkologii klinicznej

221250

Lekarz - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

221251

Lekarz - specjalista otorynolaryngologii

221252

Lekarz - specjalista otorynolaryngologii dziecięcej

221253

Lekarz - specjalista patomorfologii

221254

Lekarz - specjalista pediatrii

221255

Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii

221256

Lekarz - specjalista psychiatrii

221257

Lekarz - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

221258

Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

221259

Lekarz - specjalista radioterapii onkologicznej

221260

Lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej

221261

Lekarz - specjalista reumatologii

221262

Lekarz - specjalista seksuologii

221263

Lekarz - specjalista toksykologii klinicznej

221264

Lekarz - specjalista transfuzjologii klinicznej

221265

Lekarz - specjalista transplantologii klinicznej

221266

Lekarz - specjalista urologii

221267

Lekarz - specjalista urologii dziecięcej

221268

Lekarz - specjalista zdrowia publicznego

221269

Lekarz - specjalista chorób płuc dzieci

221270

Lekarz - specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

221271

Lekarz - specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej

221272

Lekarz - specjalista gastroenterologii dziecięcej

221273

Lekarz - specjalista intensywnej terapii

221274

Lekarz - specjalista medycyny lotniczej

221275

Lekarz - specjalista medycyny morskiej i tropikalnej

221276

Lekarz - specjalista nefrologii dziecięcej

221277

Lekarz - specjalista pediatrii metabolicznej

221278

Lekarz - specjalista perinatologii

221290

Pozostali lekarze specjaliści

222

Pielęgniarki

2221

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

222101

Pielęgniarka

2222

Pielęgniarki z tytułem specjalisty

222201

Pielęgniarka - specjalista organizacji i zarządzania

222202

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

222203

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

222204

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

222205

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

222206

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

222207

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

222208

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

222209

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

222210

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

222211

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

222212

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

222213

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

222214

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

222215

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

222216

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

222217

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

222218

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

222219

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

222220

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

222221

Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego / internistycznego

222222

Pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

222290

Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty

223

Położne

2231

Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

223101

Położna

2232

Położne z tytułem specjalisty

223201

Położna - specjalista organizacji i zarządzania

223202

Położna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

223203

Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

223204

Położna - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

223205

Położna - specjalista pielęgniarstwa położniczego

223206

Położna - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

223207

Położna - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

223208

Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

223290

Pozostałe położne z tytułem specjalisty

224

Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego

2240

Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego

224001

Specjalista do spraw ratownictwa medycznego

225

Lekarze weterynarii

2251

Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

225101

Lekarz weterynarii

2252

Lekarze weterynarii specjaliści

225201

Lekarz weterynarii - specjalista chirurgii weterynaryjnej

225202

Lekarz weterynarii - specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych

225203

Lekarz weterynarii - specjalista chorób koni

225204

Lekarz weterynarii - specjalista chorób owadów użytkowych

225205

Lekarz weterynarii - specjalista chorób przeżuwaczy

225206

Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów

225207

Lekarz weterynarii - specjalista chorób ryb

225208

Lekarz weterynarii - specjalista chorób trzody chlewnej

225209

Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt futerkowych

225210

Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt nieudomowionych

225211

Lekarz weterynarii - specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej

225212

Lekarz weterynarii - specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

225213

Lekarz weterynarii - specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz

225214

Lekarz weterynarii - specjalista radiologii weterynaryjnej

225215

Lekarz weterynarii - specjalista rozrodu zwierząt

225216

Lekarz weterynarii - specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych

225217

Lekarz weterynarii - specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

225290

Pozostali lekarze weterynarii specjaliści

226

Lekarze dentyści

2261

Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia

226101

Lekarz dentysta

226102

Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia

2262

Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

226201

Lekarz dentysta - specjalista chirurgii stomatologicznej

226202

Lekarz dentysta - specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

226203

Lekarz dentysta - specjalista epidemiologii

226204

Lekarz dentysta - specjalista ortodoncji

226205

Lekarz dentysta - specjalista periodontologii

226206

Lekarz dentysta - specjalista protetyki stomatologicznej

226207

Lekarz dentysta - specjalista stomatologii dziecięcej

226208

Lekarz dentysta - specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

226209

Lekarz dentysta - specjalista zdrowia publicznego

226290

Pozostali lekarze dentyści specjaliści

227

Diagności laboratoryjni

2271

Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

227101

Diagnosta laboratoryjny

2272

Diagności laboratoryjni specjaliści

227201

Diagnosta laboratoryjny - specjalista cytomorfologii medycznej

227202

Diagnosta laboratoryjny - specjalista epidemiologii

227203

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

227204

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej

227205

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

227206

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej

227207

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej

227208

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej

227209

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej

227210

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

227211

Diagnosta laboratoryjny - specjalista mikrobiologii medycznej

227212

Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia publicznego

227213

Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia środowiskowego

227214

Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej

227290

Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści

228

Farmaceuci

2281

Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

228101

Farmaceuta

2282

Farmaceuci specjaliści

228201

Farmaceuta - specjalista analityki farmaceutycznej

228202

Farmaceuta - specjalista bromatologii

228203

Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej

228204

Farmaceuta - specjalista farmacji klinicznej

228205

Farmaceuta - specjalista farmacji przemysłowej

228206

Farmaceuta - specjalista farmacji szpitalnej

228207

Farmaceuta - specjalista farmakologii

228208

Farmaceuta - specjalista leku roślinnego

228209

Farmaceuta - specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej

228210

Farmaceuta - specjalista toksykologii

228211

Farmaceuta - specjalista zdrowia publicznego

228212

Farmaceuta - specjalista zdrowia środowiskowego

228290

Pozostali farmaceuci specjaliści

229

Inni specjaliści ochrony zdrowia

2291

Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

229101

Inspektor dozoru jądrowego

229102

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

229103

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

229104

Specjalista zdrowia publicznego

229105

Specjalista zdrowia środowiskowego

229106

Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

229190

Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

2292

Fizjoterapeuci

229201

Fizjoterapeuta

229202

Specjalista fizjoterapii

2293

Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

229301

Specjalista do spraw dietetyki

229302

Specjalista żywienia człowieka

229390

Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

2294

Audiofonolodzy i logopedzi

229401

Audiofonolog

229402

Logopeda

229403

Neurologopeda

229404

Surdologopeda

229490

Pozostali audiofonolodzy i logopedzi

2295

Optometryści

229501

Optometrysta

2299

Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

229901

Epidemiolog

229902

Koordynator badań klinicznych

229903

Kosmetolog

229904

Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym

229905

Psychoterapeuta

229906

Specjalista psychoterapii uzależnień

229907

Specjalista terapii uzależnień

229908

Toksykolog

229909

Psychoonkolog

229910

Psychotraumatolog

229911

Specjalista radiofarmacji

229912

Specjalista inżynierii medycznej

229913

Elektroradiolog

229914

Specjalista do spraw techniki dentystycznej

229990

Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

23

Specjaliści nauczania i wychowania

231

Nauczyciele akademiccy

2310

Nauczyciele akademiccy

231001

Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne

231002

Nauczyciel akademicki - nauki inżynieryjno-techniczne

231003

Nauczyciel akademicki - nauki medyczne i nauki o zdrowiu

231004

Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze

231005

Nauczyciel akademicki - nauki społeczne

231006

Nauczyciel akademicki - nauki ścisłe i przyrodnicze

231007

Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne

231008

Nauczyciel akademicki - sztuka

231090

Pozostali nauczyciele akademiccy

232

Nauczyciele kształcenia zawodowego

2320

Nauczyciele kształcenia zawodowego

232001

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

232002

Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

232003

Nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych

232090

Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego

233

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

2330

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

233001

Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej

233090

Pozostali nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

234

Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

2341

Nauczyciele szkół podstawowych

234101

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

234102

Nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej

234190

Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

2342

Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

234201

Nauczyciel przedszkola

234202

Nauczyciel innych form wychowania przedszkolnego

234290

Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

235

Inni specjaliści nauczania i wychowania

2351

Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

235101

Andragog

235102

Ewaluator programów edukacji

235103

Metodyk edukacji na odległość

235104

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

235105

Nauczyciel doradca metodyczny

235106

Nauczyciel konsultant

235109

Wizytator

235190

Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

2352

Nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

235201

Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)

235202

Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)

235203

Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)

235204

Nauczyciel przewlekle chorych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową

235205

Nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog)

235290

Pozostali nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2353

Lektorzy języków obcych

235301

Lektor języka obcego

2354

Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych

235401

Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych

2355

Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

235501

Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

235502

Instruktor tańca

235503

Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych

235590

Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

2356

Instruktorzy technologii informatycznych

235601

Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych

235690

Pozostali instruktorzy technologii informatycznych

2359

Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

235901

Dydaktyk multimedialny

235902

Egzaminator on-line

235903

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

235904

Nauczyciel bibliotekarz

235905

Instruktor praktycznej nauki zawodu

235906

Nauczyciel logopeda

235907

Nauczyciel nauczania na odległość

235908

Nauczyciel psycholog

235909

Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

235910

Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

235911

Pedagog animacji kulturalnej

235912

Pedagog szkolny

235913

Specjalista do spraw zarządzania w oświacie

235914

Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej

235915

Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235916

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)

235917

Korepetytor

235918

Nauczyciel domowy

235919

Pedagog specjalny

235920

Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

235921

Pedagog

235922

Pedagog mediów

235990

Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

24

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

241

Specjaliści do spraw finansowych

2411

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

241101

Biegły rewident

241102

Specjalista do spraw controllingu

241103

Specjalista do spraw rachunkowości

241104

Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej

241105

Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej

241106

Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej

241107

Kontroler finansowy

241190

Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

2412

Doradcy finansowi i inwestycyjni

241201

Doradca emerytalny

241202

Doradca finansowy

241203

Doradca inwestycyjny

241204

Doradca podatkowy

241205

Doradca do spraw leasingu

241206

Specjalista do spraw tworzenia biznesplanów

241207

Specjalista do spraw zarządzania ryzykiem

241290

Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni

2413

Analitycy finansowi

241301

Analityk giełdowy

241302

Analityk kredytowy

241303

Projektant pakietów usług finansowych

241304

Specjalista bankowości

241305

Specjalista do spraw factoringu

241306

Analityk finansowy

241307

Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

241308

Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych

241309

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

241310

Specjalista do spraw analizy ryzyka ubezpieczeniowego (underwriter)

241311

Analityk inwestycyjny

241390

Pozostali analitycy finansowi

242

Specjaliści do spraw administracji i zarządzania

2421

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

242101

Administrator produkcji filmowej

242102

Koordynator projektów unijnych

242103

Makler nadzorujący

242104

Negocjator biznesowy

242105

Organizator transportu drogowego

242106

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji

242107

Specjalista do spraw konsultingu

242108

Specjalista do spraw logistyki

242109

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)

242110

Specjalista ochrony informacji niejawnych

242111

Inspektor ochrony danych

242112

Analityk biznesowy

242113

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

242114

Specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

242115

Specjalista do spraw przewozów intermodalnych

242116

Specjalista do spraw zarządzania

242190

Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

2422

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

242201

Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

242202

Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

242203

Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii

242204

Audytor / kontroler

242205

Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

242206

Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

242207

Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

242208

Inspektor farmaceutyczny

242209

Inspektor kontroli skarbowej

242210

Inspektor nadzoru bankowego

242211

Inspektor nadzoru budowlanego

242212

Inspektor ochrony danych osobowych

242213

Inspektor rybołówstwa morskiego

242214

Inspektor pracy

242215

Kontroler państwowy

242216

Rzecznik patentowy

242217

Specjalista administracji publicznej

242218

Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych

242219

Specjalista do spraw integracji europejskiej

242220

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu

242221

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu

242223

Specjalista do spraw planowania strategicznego

242224

Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych

242225

Specjalista do spraw zamówień publicznych

242226

Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

242227

Specjalista zarządzania kryzysowego

242228

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży

242229

Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami

242230

Specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego

242231

Specjalista do spraw cudzoziemców

242232

Specjalista do spraw obsługi projektów i programów

242290

Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju

2423

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

242301

Analityk pracy

242302

Doradca EURES

242303

Doradca personalny

242304

Doradca zawodowy

242305

Konsultant do spraw kariery

242307

Specjalista do spraw kadr

242308

Specjalista do spraw kultury firmy

242309

Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

242310

Specjalista do spraw wynagrodzeń

242311

Specjalista do spraw zarządzania talentami

242312

Specjalista integracji międzykulturowej

242313

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników

242390

Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

2424

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

242401

Broker edukacyjny

242402

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

242403

Specjalista do spraw szkoleń

242490

Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

243

Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations

2431

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

243101

Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

243102

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

243103

Menedżer produktu (product manager)

243104

Menedżer marki (brand manager)

243105

Specjalista analizy i rozwoju rynku

243106

Specjalista do spraw marketingu i handlu

243107

Specjalista do spraw reklamy

243108

Specjalista do spraw mediów interaktywnych

243109

Specjalista sprzedaży internetowej

243110

Specjalista do spraw mediów społecznościowych

243190

Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu

2432

Specjaliści do spraw public relations

243201

Specjalista etyki biznesu

243202

Lobbysta

243203

Specjalista do spraw public relations

243290

Pozostali specjaliści do spraw public relations

2433

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

243301

Inżynier sprzedaży

243302

Opiekun klienta

243303

Przedstawiciel medyczny

243304

Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)

243305

Specjalista do spraw sprzedaży

243306

Specjalista zaopatrzenia medycznego

243307

Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej

243308

Specjalista do spraw handlu zagranicznego

243390

Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

2434

Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

243401

Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych

243402

Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych

243490

Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

244

Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

2440

Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

244001

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

244002

Rzeczoznawca majątkowy

244003

Zarządca nieruchomości

244090

Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości

25

Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych

251

Analitycy systemów komputerowych i programiści

2511

Analitycy systemów komputerowych

251101

Analityk systemów teleinformatycznych

251102

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251103

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

251104

Analityk doświadczenia użytkowników (user experience analyst)

251105

Specjalista do spraw integracji technologii informatycznych

251190

Pozostali analitycy systemów komputerowych

2512

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

251201

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

251202

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251203

Specjalista do spraw technologii blockchain

251290

Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

251301

Architekt stron internetowych

251302

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

251303

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

251390

Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514

Programiści aplikacji

251401

Programista aplikacji

251402

Programista aplikacji mobilnych

251403

Projektant interfejsu użytkownika

251404

Specjalista do spraw jakości oprogramowania

251490

Pozostali programiści aplikacji

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251901

Informatyk medyczny

251902

Specjalista zastosowań informatyki

251903

Tester oprogramowania komputerowego

251904

Tester systemów teleinformatycznych

251905

Specjalista systemów rozpoznawania mowy

251906

Inżynier internetu rzeczy

251907

Specjalista do spraw chmury obliczeniowej (cloud computing)

251908

Specjalista do spraw rozwoju sztucznej inteligencji

251909

Specjalista do spraw uczenia maszynowego

251910

Specjalista do spraw wirtualnej rzeczywistości

251911

Specjalista do spraw informatyki przemysłowej

251990

Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

252

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych

2521

Projektanci i administratorzy baz danych

252101

Administrator baz danych

252102

Analityk baz danych (data scientist)

252103

Projektant baz danych

252190

Pozostali projektanci i administratorzy baz danych

2522

Administratorzy systemów komputerowych

252201

Administrator systemów komputerowych

252202

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

252290

Pozostali administratorzy systemów komputerowych

2523

Specjaliści do spraw sieci komputerowych

252301

Analityk sieci komputerowych

252302

Inżynier systemów i sieci komputerowych

252390

Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych

2529

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

252901

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

252902

Specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa

252903

Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

252904

Specjalista do spraw informatyki śledczej

252990

Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

26

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

261

Specjaliści z dziedziny prawa

2611

Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

261101

Adwokat

261102

Prokurator

261103

Radca prawny

2612

Sędziowie

261201

Sędzia

2619

Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

261901

Asystent prawny

261902

Asystent prokuratora

261903

Asystent sędziego

261904

Komornik sądowy

261905

Notariusz

261906

Legislator

261907

Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

261908

Referendarz sądowy

261909

Doradca do spraw odszkodowań

261910

Specjalista do spraw ochrony własności intelektualnej

261911

Analityk kryminalny

261990

Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

262

Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy

2621

Archiwiści i muzealnicy

262101

Archiwista

262102

Muzealnik

2622

Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

262201

Analityk informacji i raportów medialnych

262202

Analityk ruchu na stronach internetowych

262203

Bibliotekoznawca

262204

Broker informacji (researcher)

262205

Menedżer zawartości serwisów internetowych

262206

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

262207

Specjalista zarządzania informacją

262208

Specjalista zarządzania dokumentacją

262290

Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

263

Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych

2631

Ekonomiści

263101

Ekonometryk

263102

Ekonomista

263190

Pozostali ekonomiści

2632

Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych

263201

Archeolog

263202

Etnograf

263203

Kulturoznawca

263204

Socjolog

263205

Antropolog

263206

Kryminolog

263207

Religioznawca

263290

Pozostali archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych

2633

Filozofowie, historycy i politolodzy

263301

Filozof

263302

Historyk

263303

Historyk sztuki

263304

Politolog

263305

Specjalista polityki społecznej

263306

Teolog

263390

Pozostali filozofowie, historycy i politolodzy

2634

Psycholodzy i pokrewni

263401

Psycholog

263402

Psycholog biznesu

263403

Psycholog kliniczny

263404

Psycholog organizacji

263405

Psycholog sportowy

263406

Psycholog wychowawczy

263407

Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych

263408

Grafolog

263409

Specjalista marketingu społecznego

263490

Pozostali psycholodzy i pokrewni

2635

Specjaliści do spraw społecznych

263501

Kurator sądowy

263502

Mediator

263503

Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

263504

Specjalista pracy socjalnej

263505

Specjalista resocjalizacji

263506

Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

263507

Mediator sądowy

263508

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

263509

Specjalista do spraw adopcji

263510

Specjalista komunikacji społecznej

263511

Specjalista do spraw ochrony praw dziecka i rodziny

263590

Pozostali specjaliści do spraw społecznych

2636

Duchowni i osoby konsekrowane

263601

Duchowny religii mojżeszowej

263602

Duchowny religii muzułmańskiej

263603

Duchowny wyznania prawosławnego

263604

Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

263605

Duchowny wyznania ewangelickiego

263606

Zakonnik (bez święceń kapłańskich)

263690

Pozostali duchowni i osoby konsekrowane

264

Literaci, dziennikarze i filolodzy

2641

Literaci i inni autorzy tekstów

264101

Edytor materiałów źródłowych

264102

Pisarz

264103

Poeta

264104

Redaktor wydawniczy

264105

Scenarzysta

264190

Pozostali literaci i inni autorzy tekstów

2642

Dziennikarze

264201

Dziennikarz

264202

Fotoedytor

264203

Krytyk artystyczny

264204

Redaktor programowy

264205

Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy

264206

Krytyk kulinarny

264207

Redaktor serwisu internetowego

264208

Redaktor naczelny

264290

Pozostali dziennikarze

2643

Filolodzy i tłumacze

264301

Filolog klasyczny

264302

Filolog języka nowożytnego

264303

Filolog polski

264304

Tłumacz

264305

Tłumacz przysięgły

264310

Tłumacz języka migowego

264390

Pozostali filolodzy i tłumacze

265

Twórcy i artyści

2651

Artyści plastycy

265101

Artysta fotografik

265102

Artysta grafik

265103

Artysta malarz

265104

Artysta rzeźbiarz

265105

Konserwator dzieł sztuki

265106

Scenograf

265107

Konserwator zabytków architektury

265190

Pozostali artyści plastycy

2652

Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

265201

Instrumentalista

265202

Wokalista

265203

Dyrygent

265204

Kompozytor

265205

Reżyser dźwięku

265206

Muzykolog

265207

Piosenkarz

265290

Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

2653

Choreografowie i tancerze

265301

Choreograf

265302

Tancerz baletowy

265390

Pozostali choreografowie i tancerze

2654

Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

265401

Asystent reżysera filmowego

265402

Operator obrazu

265403

Producent filmowy

265404

Producent teatralny

265405

Producent telewizyjny

265406

Realizator programu telewizyjnego / radiowego

265407

Reżyser filmowy

265408

Reżyser teatralny

265409

Reżyser telewizyjny / radiowy

265410

Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej

265411

Producent muzyczny

265490

Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

2655

Aktorzy

265501

Aktor

265502

Aktor lalkarz

265503

Mim

265590

Pozostali aktorzy

2656

Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni

265601

Komentator sportowy

265602

Konferansjer

265603

Lektor dialogów filmowych i radiowych

265604

Prezenter muzyczny (DJ / didżej)

265605

Prezenter telewizyjny

265606

Spiker radiowy

265690

Pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni

2659

Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

265901

Twórca ludowy

265902

Bloger / vloger

265990

Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

3

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

311

Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

3111

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

311101

Laborant chemiczny

311102

Probierz

311103

Technik analitykS

311104

Technik geodetaS

311105

Technik geofizyk

311106

Technik geologS

311107

Technik hydrolog

311108

Technik meteorolog

311109

Technik metrolog

311190

Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

3112

Technicy budownictwa

311201

Kosztorysant budowlany

311202

Laborant budowlany

311203

Technik architekt

311204

Technik budownictwaS

311205

Technik budownictwa wodnegoS

311206

Technik drogownictwa

311207

Technik dróg i mostów kolejowych

311208

Technik inżynierii środowiska i melioracjiS

311209

Technik urządzeń sanitarnych

311210

Technik renowacji elementów architekturyS

311211

Inspektor budowlany

311212

Inspektor budowy dróg

311213

Inspektor budowy mostów

311214

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

311215

Mostowniczy

311216

Technik budowy drógS

311217

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

311218

Technik inżynierii sanitarnejS

311219

Technik robót wykończeniowych w budownictwieS

311220

Technik budownictwa kolejowegoS

311221

Technik dekarstwaS

311222

Technik montażu i automatyki stolarki budowlanejS

311223

Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczegoS

311290

Pozostali technicy budownictwa

3113

Technicy elektrycy

311302

Technik elektroenergetyk transportu szynowegoS

311303

Technik elektrykS

311304

Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

311305

Technik elektryk samochodowy

311306

Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

311307

Technik energetykS

311390

Pozostali technicy elektrycy

3114

Technicy elektronicy i pokrewni

311401

Diagnosta kolejowy

311402

Instalator systemów alarmowych

311403

Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

311404

Instalator systemów telewizji przemysłowej

311406

Projektant systemów alarmowych

311407

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowymS

311408

Technik elektronikS

311409

Technik elektroniki medycznej

311410

Technik mechatronikS

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznejS

311412

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejS

311413

Technik robotykS

311490

Pozostali technicy elektronicy i pokrewni

3115

Technicy mechanicy

311501

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

311503

Kontroler stanu technicznego pojazdów

311504

Technik mechanikS

311505

Technik mechanik budowy środków transportu

311506

Technik mechanik eksploatacji środków transportu

311508

Technik mechanik maszyn i urządzeń

311509

Technik mechanik obróbki skrawaniem

311510

Technik mechanik precyzyjny

311511

Technik mechanik urządzeń przemysłowych

311512

Technik mechanizacji rolnictwa

311513

Technik pojazdów samochodowychS

311514

Technik utrzymania ruchu

311515

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiS

311516

Technik spawalnictwaS

311517

Kontroler jakości połączeń spawalniczych

311518

Technik pojazdów kolejowychS

311590

Pozostali technicy mechanicy

3116

Technicy technologii chemicznej i pokrewni

311601

Technik papiernictwaS

311602

Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych

311603

Technik technologii chemicznejS

311604

Technik technologii środków farmaceutycznych

311605

Technik technologii środków kosmetycznych

311606

Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

311607

Technik postępowania ze źródłami promieniotwórczymi

311608

Technik izolacji przemysłowychS

311690

Pozostali technicy chemicy i pokrewni

3117

Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

311701

Technik górnictwa odkrywkowegoS

311702

Technik górnictwa otworowegoS

311703

Technik górnictwa podziemnegoS

311704

Technik hutnik

311705

Technik odlewnikS

311706

Technik przeróbki kopalin stałychS

311707

Technik wiertnikS

311708

Technik przemysłu metalurgicznegoS

311709

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyS

311790

Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

3118

Kreślarze

311801

Rysownik geodezyjny

311802

Rysownik kartograficzny

311803

Operator CAD

311890

Pozostali kreślarze

3119

Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

311901

Cechowniczy

311902

Monter urządzeń medycznych

311903

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

311904

Operator badań defektoskopowych

311905

Operator reaktora

311906

Pracownik obsługi bankomatów

311907

Serwisant urządzeń medycznych

311908

Technik akustyk

311909

Technik automatykS

311910

Technik budownictwa okrętowego

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

311912

Technik garbarzS

311913

Technik gazownictwaS

311914

Technik instrumentów muzycznych

311915

Technik normowania pracy

311916

Technik obuwnikS

311917

Technik organizacji produkcji

311918

Technik poligraf

311919

Technik pożarnictwaS

311920

Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

311921

Technik technologii ceramicznej

311922

Technik technologii drewnaS

311923

Technik technologii materiałów budowlanych

311924

Technik technologii odzieży

311925

Technik technologii szkłaS

311926

Technik technologii wyrobów skórzanychS

311927

Technik transportu drogowegoS

311928

Technik transportu kolejowegoS

311929

Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejS

311931

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychS

311932

Technik włókiennikS

311933

Stroiciel fortepianów i pianin

311934

Technik budowy fortepianów i pianin

311935

Technik procesów drukowaniaS

311936

Technik procesów introligatorskichS

311937

Kontroler jakości wyrobów przemysłowych

311939

Technik konserwator urządzeń dźwigowych

311940

Technik urządzeń dźwigowychS

311941

Technik przemysłu modyS

311942

Technik budowy jednostek pływającychS

311943

Technik grafiki i poligrafii cyfrowejS

311944

Technik ceramikS

311945

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianinS

311946

Technik stylistaS

311947

Technik przemysłu jachtowegoS

311990

Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

312

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie

3121

Osoby dozoru ruchu w górnictwie

312101

Osoby dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym

312102

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym

312103

Osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym

312190

Pozostałe osoby dozoru ruchu w górnictwie

3122

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

312201

Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym

312202

Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym

312203

Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym

312204

Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym

312205

Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym

312206

Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym

312207

Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym

312208

Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym

312209

Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym

312210

Mistrz produkcji w poligrafii

312211

Mistrz produkcji w przemyśle odzieżowym

312290

Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

3123

Mistrzowie produkcji w budownictwie

312301

Mistrz produkcji w budownictwie drogowym

312302

Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym

312303

Mistrz produkcji w budownictwie mostowym

312304

Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym

312305

Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym

312306

Mistrz produkcji w budownictwie wodnym

312390

Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie

313

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych

3131

Operatorzy urządzeń energetycznych

313101

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

313102

Elektroenergetyk elektrowni wodnych

313103

Elektroenergetyk nastawni

313104

Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

313105

Maszynista agregatów prądotwórczych

313106

Maszynista turbozespołu parowego

313107

Maszynista turbozespołu wodnego

313108

Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

313109

Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni

313110

Obchodowy bloku

313190

Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych

3132

Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

313201

Operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych

313202

Maszynista chłodni

313203

Maszynista sprężarek

313204

Maszynista wentylatorów w kopalni

313205

Operator (maszynista) stacji pomp

313206

Operator spalarni odpadów komunalnych

313207

Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających

313208

Operator urządzeń oczyszczania ścieków

313209

Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody

313210

Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

313290

Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

3133

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

313301

Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji nawozów sztucznych

313303

Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych

313304

Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych

313305

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

313306

Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i oddzielających

313307

Kontroler (sterowniczy) urządzeń koksowniczych

313390

Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

3134

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

313401

Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

3135

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

313501

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali

313502

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu metali

313503

Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki cieplnej metali

313504

Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych

313505

Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych

313590

Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

3139

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

313901

Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych

313902

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru

313903

Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

313904

Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej

313905

Operator drukarek 3D

313990

Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

314

Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

3141

Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)

314101

Laborant mikrobiologiczny

314102

Laborant biochemiczny

314103

Laborant w hodowli roślin

314104

Laborant w hodowli zwierząt

314190

Pozostali technicy nauk biologicznych

3142

Technicy rolnictwa i pokrewni

314201

Laborant nasiennictwa

314202

Technik architektury krajobrazuS

314203

Technik hodowca koniS

314204

Technik hodowca zwierząt

314205

Technik ogrodnikS

314206

Technik pszczelarzS

314207

Technik rolnikS

314208

Technik rybactwa śródlądowegoS

314290

Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni

3143

Technicy leśnictwa

314301

Technik leśnikS

3144

Technicy technologii żywności

314401

Kontroler jakości produktów spożywczych

314402

Technik przetwórstwa mleczarskiegoS

314403

Technik technologii żywnościS

314404

Technik technologii żywności - cukrownictwo

314405

Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza

314406

Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych

314407

Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska

314408

Technik technologii żywności - przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej

314409

Technik technologii żywności - przetwórstwo fermentacyjne

314410

Technik technologii żywności - przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

314411

Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne

314412

Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie

314413

Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne

314414

Technik technologii żywności - przetwórstwo rybne

314415

Technik technologii żywności - przetwórstwo surowców olejarskich

314416

Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe

314417

Technik technologii żywności - przetwórstwo ziemniaczane

314490

Pozostali technicy technologii żywności

315

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)

3151

Pracownicy służb technicznych żeglugi

315101

Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

315102

Oficer automatyk okrętowy

315103

Oficer mechanik

315104

Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

315105

Technik mechanik okrętowyS

315106

Technik elektroautomatyk okrętowyS

315190

Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi

3152

Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

315202

Bosman portu

315203

Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

315204

Kapitan portu morskiego

315205

Kapitan statku morskiego

315206

Kapitan żeglugi śródlądowej

315207

Kapitan żeglugi przybrzeżnej

315208

Oficer pokładowy

315209

Oficer portu

315210

Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej

315211

Pilot morski

315212

Pilot żeglugi śródlądowej

315214

Technik nawigator morskiS

315215

Technik rybołówstwa morskiegoS

315216

Technik żeglugi śródlądowejS

315217

Szyper

315290

Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

3153

Piloci statków powietrznych i personel pokrewny

315301

Mechanik pokładowy

315302

Nawigator lotniczy

315305

Operator tankowania statków powietrznych

315306

Pilot balonowy

315308

Pilot samolotowy zawodowy / liniowy

315309

Pilot sterowcowy zawodowy

315310

Pilot szybowcowy

315311

Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy

315312

Pilot wiatrakowcowy zawodowy

315314

Skoczek spadochronowy

315316

Technik awionikS

315317

Technik mechanik lotniczyS

315318

Mechanik lotniczy obsługi technicznej

315319

Pilot pionowzlotu

315390

Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny

3154

Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny

315401

Dyspozytor lotniczy

315402

Informator służby informacji powietrznej

315403

Kontroler ruchu lotniczego

315405

Informator lotniskowej służby informacji powietrznej

315406

Technik lotniskowych służb operacyjnychS

315490

Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny

3155

Technicy urządzeń ruchu lotniczego

315501

Technik urządzeń ruchu lotniczego

32

Średni personel do spraw zdrowia

321

Technicy medyczni i farmaceutyczni

3211

Operatorzy aparatury medycznej

321101

Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych

321102

Perfuzjonista

321103

Technik elektroradiologS

321104

Technik sterylizacji medycznejS

321190

Pozostali operatorzy aparatury medycznej

3212

Technicy analityki medycznej

321201

Technik analityki medycznej

3213

Technicy farmaceutyczni

321301

Technik farmaceutycznyS

3214

Technicy medyczni i dentystyczni

321401

Protetyk słuchuS

321402

Technik dentystycznyS

321403

Technik ortopedaS

321490

Pozostali technicy medyczni i dentystyczni

322

Dietetycy i żywieniowcy

3220

Dietetycy i żywieniowcy

322001

Dietetyk

322002

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

322090

Pozostali dietetycy i żywieniowcy

323

Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

3230

Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

323001

Akupunkturzysta

323002

Bioenergoterapeuta

323003

Biomasażysta

323004

Chiropraktyk

323005

Homeopata

323006

Instruktor hipoterapii

323007

Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

323008

Muzykoterapeuta

323009

Naturopata

323010

Osteopata

323011

Refleksolog

323012

Zielarz-fitoterapeuta

323013

Arteterapeuta

323014

PodologS

323090

Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

324

Technicy weterynarii

3240

Technicy weterynarii

324001

Laborant weterynaryjny

324002

Technik weterynariiS

324090

Pozostali technicy weterynarii

325

Inny średni personel do spraw zdrowia

3251

Asystenci dentystyczni

325101

Asystentka stomatologicznaS

325102

Higienistka stomatologicznaS

325190

Pozostali asystenci dentystyczni

3252

Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia

325201

Terapeuta środowiskowy

325290

Pozostali środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia

3253

Optycy okularowi

325301

Optyk okularowy

325302

Technik optykS

325390

Pozostali optycy okularowi

3254

Technicy fizjoterapii i masażyści

325401

Technik fizjoterapii

325402

Technik masażystaS

3255

Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

325501

Edukator ekologiczny

325502

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

325503

Inspektor ochrony radiologicznej

325504

Inspektor ochrony środowiska

325505

Instruktor higieny

325506

Kontroler higieny mięsa

325507

Strażnik ochrony przyrody / środowiska

325508

Technik analizy i monitoringu środowiska

325509

Technik bezpieczeństwa i higieny pracyS

325510

Technik dozymetrysta

325511

Technik ochrony środowiskaS

325512

Weterynaryjny kontroler sanitarny

325513

Inspektor obrony cywilnej

325514

Inspektor sanitarny

325515

Technik gospodarki odpadami

325590

Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

3256

Ratownicy medyczni

325601

Ratownik medyczny

3259

Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

325901

Felczer

325902

Higienistka szkolna

325903

Instruktor terapii uzależnień

325904

Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów

325905

Opiekunka dziecięcaS

325906

OrtoptystkaS

325907

Terapeuta zajęciowyS

325990

Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

33

Średni personel do spraw biznesu i administracji

331

Średni personel do spraw finansowych

3311

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

331101

Dealer aktywów finansowych

331102

Makler papierów wartościowych

331103

Pośrednik finansowy

331104

Pracownik do spraw produktów finansowych

331105

Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych

331190

Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

3312

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

331201

Pracownik do spraw kredytów

331202

Pracownik do spraw pożyczek

331203

Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej

331290

Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

3313

Księgowi

331301

Księgowy

3314

Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

331401

Asystent do spraw statystyki

331402

Technik agrobiznesuS

331403

Technik ekonomistaS

331404

Asystent przetwarzania danych

331490

Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

3315

Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

331501

Gemmolog

331502

Likwidator szkód

331503

Rzeczoznawca

331504

Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

331506

Taksator

331508

Taksator ryzyka działalności firm

331590

Pozostali rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

332

Agenci i pośrednicy handlowi

3321

Agenci ubezpieczeniowi

332101

Agent ubezpieczeniowy

332103

Broker reasekuracyjny

332104

Broker ubezpieczeniowy

332190

Pozostali agenci ubezpieczeniowi

3322

Przedstawiciele handlowi

332201

Ekspozytor towarów (merchandiser)

332202

Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

332203

Przedstawiciel handlowy

332290

Pozostali przedstawiciele handlowi

3323

Zaopatrzeniowcy

332301

Agent do spraw zakupów

332302

Zaopatrzeniowiec

332390

Pozostali zaopatrzeniowcy

3324

Pośrednicy handlowi

332401

Makler giełd towarowych

332402

Makler morski

332490

Pozostali pośrednicy handlowi

333

Pośrednicy usług biznesowych

3331

Spedytorzy i pokrewni

333101

Agent celny

333102

Agent klarujący

333103

Eksploatator portu

333104

Pracownik działu logistyki

333105

Spedytor

333106

Technik eksploatacji portów i terminaliS

333107

Technik logistykS

333108

Technik spedytorS

333109

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Doradca RID)

333190

Pozostali spedytorzy i pokrewni

3332

Organizatorzy konferencji i imprez

333201

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)

333202

Organizator imprez ślubnych

333203

Organizator imprez sportowych

333204

Organizator usług konferencyjnych

333205

Organizator widowni

333290

Pozostali organizatorzy konferencji i imprez

3333

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

333301

Pośrednik pracy

333302

Pracownik agencji pracy tymczasowej

333390

Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia

3334

Agenci i administratorzy nieruchomości

333401

Agent do spraw pozyskiwania gruntów

333402

Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych

333403

Administrator nieruchomości

333404

Doradca do spraw rynku nieruchomości

333490

Pozostali agenci i administratorzy nieruchomości

3339

Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

333901

Menedżer artystyczny

333902

Licytator

333903

Promotor marki (trendsetter)

333904

Sprzedawca reklam internetowych

333905

Tajemniczy klient (mystery shopper)

333906

Technik organizacji reklamy

333907

Technik reklamyS

333990

Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

334

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

3341

Kierownicy biura

334101

Kierownik biura

334102

Kierownik kancelarii tajnej

3342

Sekretarze prawni

334201

Sekretarka w kancelarii prawnej

334290

Pozostali sekretarze prawni

3343

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

334301

Akredytowany asystent parlamentarny

334302

Asystent dyrektora

334303

Asystent parlamentarny

334304

Asystent zarządu

334305

Sekretarz konsularny

334306

Technik administracjiS

334307

Stenograf-protokolant

334390

Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

3344

Sekretarze medyczni i pokrewni

334401

Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych

334402

Sekretarka medyczna

334490

Pozostali sekretarze medyczni i pokrewni

335

Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru

3351

Funkcjonariusze celni i ochrony granic

335101

Funkcjonariusz celny

335102

Funkcjonariusz Straży Granicznej

335103

Urzędnik do spraw imigracji

335104

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej

335190

Pozostali funkcjonariusze celni i ochrony granic

3352

Urzędnicy do spraw podatków

335201

Kontroler rozliczeń podatkowych

335202

Rewident kontroli skarbowej

335203

Urzędnik podatkowy

335290

Pozostali urzędnicy do spraw podatków

3353

Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

335301

Urzędnik ubezpieczeń społecznych

335390

Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

3354

Urzędnicy organów udzielających licencji

335401

Urzędnik do spraw licencji

335402

Urzędnik do spraw paszportów

335403

Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę

335404

Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

335490

Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

3355

Policjanci

335501

Negocjator policyjny

335502

Policjant służby kryminalnej

335503

Technik kryminalistyki

335504

Policjant służby prewencji

335505

Policjant służby wspomagającej

335506

Policjant służby kontrterrorystycznej

335507

Policjant służby spraw wewnętrznych

335508

Policjant służby śledczej

335590

Pozostali policjanci

3356

Funkcjonariusze Służby Więziennej

335601

Funkcjonariusz służby ochrony

335602

Funkcjonariusz służby penitencjarnej

335690

Pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej

3357

Funkcjonariusze służb specjalnych

335701

Funkcjonariusz służb specjalnych

3359

Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

335905

Inspektor kontroli handlu i usług

335906

Rzecznik praw konsumenta

335907

Inspektor do spraw miar i wag

335909

Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego

335990

Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

34

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

341

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

3411

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

341101

Detektyw prywatny

341102

Sekretarka notarialna

341103

Sekretarz sądowy

341190

Pozostały średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

3412

Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

341201

Asystent osoby niepełnosprawnejS

341202

Opiekun osoby starszejS

341203

Opiekun w domu pomocy społecznejS

341204

Opiekunka środowiskowaS

341205

Pracownik socjalny

341206

Pracownik zarządzania kryzysowego

341207

Asystent rodziny

341290

Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

3413

Pracownicy z zakresu działalności religijnej

341301

Pracownik parafialny

341302

Świecki krzewiciel wiary

341390

Pozostali pracownicy z zakresu działalności religijnej

342

Sportowcy, trenerzy i zawody pokrewne

3421

Sportowcy i dżokeje

342101

Dżokej

342102

Zawodnik dyscypliny sportu

3422

Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

342201

Instruktor sportu

342202

Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

342203

Menedżer dyscypliny sportu

342204

Menedżer imprez sportowych

342205

Menedżer sportu

342206

Sędzia sportowy

342207

Trener sportu

342290

Pozostali trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

3423

Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

342301

Instruktor fitness

342302

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

342303

Instruktor jazdy konnej

342304

Instruktor odnowy biologicznej

342305

Instruktor rekreacji ruchowej

342306

Instruktor rytmiki

342307

Instruktor sportów siłowych

342308

Instruktor sportów ekstremalnych

342309

Instruktor sztuki walki

342310

Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu

342311

Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

342390

Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

343

Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

3431

Fotografowie

343101

FotografS

343102

Fotoreporter

343103

Fotosista

343104

Fototechnik

343105

Technik fotografii i multimediówS

343190

Pozostali fotografowie

3432

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

343201

Dekorator sklepów

343202

Dekorator wnętrz

343203

FlorystaS

343204

PlastykS

343205

Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego

343206

Rzeźbiarz w owocach i warzywach

343290

Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

3433

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

343301

Bibliotekarz

343302

Pracownik galerii / muzeum

343303

Technik informacji naukowej

343304

Doradca do spraw zasobów bibliotecznych

343390

Pozostali pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

3434

Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

343401

Organizator usług kateringowych

343402

Szef kuchni (kuchmistrz)

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznychS

343490

Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

3435

Aktorzy cyrkowi i pokrewni

343501

Akrobata

343502

Aktor cyrkowyS

343503

Klaun (clown)

343504

Iluzjonista

343505

Komik

343506

Treser zwierząt cyrkowych

343507

Żongler

343590

Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni

3436

Muzycy i pokrewni

343601

Aktor scen muzycznychS

343602

MuzykS

343603

Organista

343690

Pozostali muzycy i pokrewni

3437

Tancerze

343701

TancerzS

3439

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

343901

Animator kultury

343902

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnejS

343903

Garderobiana

343904

Inspicjent

343905

Kaskader filmowy

343906

Kaskader filmowy - koordynator

343907

Kierownik planu filmowego

343908

Menedżer klubu muzycznego

343909

Oświetlacz filmowy

343910

Pirotechnik

343911

Technik teatralny

343912

Realizator światła

343913

Rekwizytor

343914

Sekretarz planu filmowego

343915

Sufler

343917

Tatuażysta

343918

Charakteryzator

343990

Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

35

Technicy informatycy

351

Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

3511

Operatorzy urządzeń teleinformatycznych

351101

Operator bezprzewodowych sieci komputerowych

351102

Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych

351103

Technik teleinformatykS

351190

Pozostali operatorzy urządzeń teleinformatycznych

3512

Technicy wsparcia informatycznego i technicznego

351201

Konserwator sieci i systemów komputerowych

351202

Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy

351203

Technik informatykS

351204

Technik tyfloinformatykS

351205

Tester gier komputerowych

351206

Pracownik wsparcia informatycznego (help desk)

351290

Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego

3513

Operatorzy sieci i systemów komputerowych

351301

Operator sieci komputerowych

351302

Operator sprzętu komputerowego

351303

Operator systemów komputerowych

351390

Pozostali operatorzy sieci i systemów komputerowych

3514

Technicy sieci internetowych

351401

Administrator stron internetowych

351402

Administrator systemów poczty elektronicznej

351403

Pracownik pozycjonowania stron internetowych

351404

Projektant stron internetowych (webmaster)

351405

Pracownik obsługi kampanii e-mailowych

351406

Technik programistaS

351490

Pozostali technicy sieci internetowych

352

Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

3521

Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

352101

Asystent operatora dźwięku

352102

Asystent operatora obrazu

352103

Asystent techniczny realizatora dźwięku

352104

Asystent techniczny realizatora programu

352105

Imitator efektów dźwiękowych

352106

Kinooperator

352107

Mikser dźwięku

352108

Mikser obrazu

352109

Montażysta dźwięku

352110

Montażysta obrazu

352111

Operator dźwięku

352112

Operator kamery

352113

Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)

352114

Operator radiowych urządzeń transmisyjnych

352115

Operator telewizyjnych urządzeń transmisyjnych

352116

Realizator dźwięku

352117

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

352118

Realizator rekonstrukcji dźwięku

352119

Technik dźwięku

352120

Technik realizacji dźwięku

352121

Technik urządzeń audiowizualnych

352122

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

352123

Technik realizacji nagrańS

352124

Technik realizacji nagłośnieńS

352190

Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

3522

Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

352201

Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej

352202

Operator urządzeń radiokomunikacyjnych

352203

Technik telekomunikacjiS

352290

Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

4

PRACOWNICY BIUROWI

41

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

411

Pracownicy obsługi biurowej

4110

Pracownicy obsługi biurowej

411001

Pracownik kancelarii tajnej

411002

Pracownik do spraw ewidencji ludności

411003

Pracownik biurowy

411004

Technik prac biurowychS

411090

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

412

Sekretarki (ogólne)

4120

Sekretarki (ogólne)

412001

Sekretarka

413

Operatorzy urządzeń biurowych

4131

Operatorzy edytorów tekstu

413102

Operator aplikacji komputerowych

413103

Operator edytorów tekstu

413190

Pozostali operatorzy edytorów tekstu

4132

Operatorzy wprowadzania danych

413201

Operator wprowadzania danych

42

Pracownicy obsługi klienta

421

Pracownicy obrotu pieniężnego

4211

Kasjerzy bankowi i pokrewni

421101

Asystent usług pocztowych

421102

Asystent usług telekomunikacyjnych

421103

Kasjer bankowy

421104

Kasjer walutowy

421105

Kontroler pocztowy

421106

Kontroler rozliczeń pieniężnych

421107

Skarbnik bankowy

421108

Technik usług pocztowych i finansowychS

421190

Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

4212

Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

421201

Bukmacher

421202

Krupier

421203

Pracownik kolektury

421290

Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

4213

Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych

421301

Pracownik instytucji pożyczkowej

421302

Pracownik lombardu

4214

Windykatorzy i pokrewni

421401

Inkasent

421402

Poborca skarbowy

421403

Windykator

421490

Pozostali windykatorzy i pokrewni

422

Pracownicy do spraw informowania klientów

4221

Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

422101

Pracownik biura podróży

422102

Rezydent biura turystycznego

422103

Technik obsługi turystycznej

422104

Technik organizacji turystykiS

422190

Pozostali konsultanci i inni pracownicy biur podróży

4222

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

422201

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

4223

Operatorzy centrali telefonicznych

422301

Operator centrali telefonicznej

422302

Operator numerów alarmowych

4224

Recepcjoniści hotelowi

422401

Recepcjonista hotelowy

422402

Technik hotelarstwaS

4225

Pracownicy biur informacji

422501

Informator ruchu pasażerskiego

422502

Pracownik informacji turystycznej

422590

Pozostali pracownicy biur informacji

4226

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

422601

Pracownik biura przepustek

422602

Recepcjonista

422603

Rejestratorka medyczna

422690

Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

4227

Ankieterzy

422701

Ankieter

422702

Teleankieter

422790

Pozostali ankieterzy

43

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

431

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

4311

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

431101

Asystent do spraw księgowości

431102

Fakturzystka

431103

Technik rachunkowościS

431190

Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

4312

Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

431201

Pracownik do spraw statystyki

431202

Pracownik do spraw ubezpieczeń

431203

Pracownik w biurze maklerskim

431290

Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

4313

Pracownicy obsługi płacowej

431301

Pracownik obsługi płacowej

432

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu

4321

Magazynierzy i pokrewni

432101

Ekspedient wypożyczalni

432102

Inwentaryzator

432103

Magazynier

432104

Pracownik punktu skupu

432105

Pracownik sortowania przesyłek i towarów

432106

Magazynier-logistykS

432190

Pozostali magazynierzy i pokrewni

4322

Planiści produkcyjni

432201

Planista produkcyjny

4323

Pracownicy do spraw transportu

432301

Dyspozytor radiotaxi

432302

Dyspozytor transportu samochodowego

432303

Ekspedytor

432304

Odprawiacz pociągów

432305

Konstruktor rozkładów jazdy

432390

Pozostali pracownicy do spraw transportu

44

Pozostali pracownicy obsługi biura

441

Pozostali pracownicy obsługi biura

4411

Pomocnicy biblioteczni

441101

Pomocnik biblioteczny

4412

Listonosze i pokrewni

441201

Ekspedient pocztowy

441202

Kurier

441203

Listonosz

441290

Pozostali listonosze i pokrewni

4413

Kodowacze, korektorzy i pokrewni

441301

Kodowacz (koder)

441302

Korektor tekstu

441390

Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni

4414

Technicy archiwiści i pokrewni

441401

Archiwista dokumentów elektronicznych

441402

Archiwista zakładowy

441403

Technik archiwistaS

441490

Pozostali technicy archiwiści i pokrewni

4415

Pracownicy działów kadr

441501

Pracownik do spraw osobowych

441502

Pracownik do spraw socjalnych

441590

Pozostali pracownicy działów kadr

4419

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

441901

Asystent do spraw wydawniczych

441990

Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

5

PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY

51

Pracownicy usług osobistych

511

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

5111

Stewardzi

511101

Stewardesa / steward

511102

Steward statku morskiego

511190

Pozostali stewardzi

5112

Konduktorzy i pokrewni

511201

Kierownik pociągu

511202

Konduktor

511203

Konduktor kolei linowej

511204

Kontroler biletów

511205

Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych

511206

Rewizor pociągów

511290

Pozostali konduktorzy i pokrewni

5113

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

511301

Pilot wycieczek

511302

Przewodnik turystyczny górski

511303

Przewodnik turystyczny miejski

511304

Przewodnik turystyczny terenowy

511390

Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

512

Kucharze

5120

Kucharze

512001

KucharzS

512002

Pizzer

512090

Pozostali kucharze

513

Kelnerzy i barmani

5131

Kelnerzy

513101

KelnerS

513102

Technik usług kelnerskichS

5132

Barmani

513201

Barista

513202

Barman

513203

Sommelier

513290

Pozostali barmani

514

Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

5141

Fryzjerzy

514101

FryzjerS

514102

Fryzjer damski

514103

Fryzjer męski (barber)

514104

Perukarz

514105

Technik usług fryzjerskichS

514190

Pozostali fryzjerzy

5142

Kosmetyczki i pokrewni

514202

Kosmetyczka

514203

Manikiurzystka

514204

Pedikiurzystka

514205

Pracownik solarium

514207

Technik usług kosmetycznychS

514208

Wizażystka / stylistka

514290

Pozostałe kosmetyczki i pokrewni

515

Gospodarze obiektów

5151

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

515101

Inspektor hotelowy

515102

Intendent

515190

Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

5152

Pracownicy usług domowych

515201

Gospodyni

515202

Organizator usług domowych

515203

Technik turystyki wiejskiej

515204

Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego /

gastronomicznego

515205

Technik turystyki na obszarach wiejskichS

515290

Pozostali pracownicy usług domowych

5153

Gospodarze budynków

515301

Gospodarz domu

515302

Kościelny

515303

Robotnik gospodarczy

515390

Pozostali gospodarze budynków

516

Pozostali pracownicy usług osobistych

5161

Astrolodzy, wróżbici i pokrewni

516101

Astrolog

516102

Wróżbita

516190

Pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni

5162

Osoby do towarzystwa

516201

Osoba do towarzystwa

5163

Pracownicy zakładów pogrzebowych

516301

Kremator

516302

Organizator usług pogrzebowych

516303

Tanatoprakser (balsamista)

516304

Żałobnik

516305

Pracownik cmentarza

516390

Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych

5164

Opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami

516401

Fryzjer zwierząt (groomer)

516402

Opiekun dzikich zwierząt

516403

Opiekun zwierząt domowych

516404

Trener koni wyścigowych

516405

Treser psów

516406

Zoofizjoterapeuta

516407

Zoopsycholog

516408

JeździecS

516409

Fizjoterapeuta koni

516410

Pracownik do spraw ochrony zwierząt

516411

Pracownik schroniska dla zwierząt

516490

Pozostali opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami

5165

Instruktorzy nauki jazdy

516501

Instruktor techniki jazdy

516502

Instruktor nauki jazdy

516590

Pozostali instruktorzy nauki jazdy

5169

Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

516901

Radiesteta

516902

Asystent osobisty (concierge)

516903

Hostessa

516904

Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)

516990

Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

52

Sprzedawcy i pokrewni

521

Sprzedawcy uliczni i bazarowi

5211

Sprzedawcy na targowiskach i bazarach

521101

Sprzedawca na targowisku / bazarze

521102

Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

5212

Uliczni sprzedawcy żywności

521201

Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia

522

Pracownicy sprzedaży w sklepach

5221

Właściciele sklepów

522101

Antykwariusz

522102

Kioskarz

522103

Właściciel małego sklepu

522190

Pozostali właściciele sklepów

5222

Kierownicy sprzedaży w marketach

522201

Kierownik sali sprzedaży

522202

Kierownik stoiska w markecie

522203

Kierownik kas

522290

Pozostali kierownicy sprzedaży w marketach

5223

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

522301

SprzedawcaS

522302

Sprzedawca w branży mięsnej

522303

Sprzedawca w branży przemysłowej

522304

Sprzedawca w branży spożywczej

522305

Technik handlowiecS

522306

Technik księgarstwaS

522390

Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

523

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

5230

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

523001

Kasjer biletowy

523002

Kasjer handlowy

523003

Kasjer w zakładzie pracy

523090

Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

524

Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni

5241

Modelki i modele

524101

Modelka / model

5242

Demonstratorzy wyrobów

524201

Demonstrator wyrobów

5243

Agenci sprzedaży bezpośredniej

524301

Akwizytor

524302

Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej

524390

Pozostali agenci sprzedaży bezpośredniej

5244

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

524401

Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej

524402

Organizator obsługi sprzedaży internetowej

524403

Sprzedawca na telefon

524404

Telemarketer

524490

Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

5245

Sprzedawcy w stacji paliw

524502

Sprzedawca w stacji paliw

5246

Wydawcy posiłków

524601

Wydawca posiłków / bufetowy

5249

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

524901

Bukieciarz

524902

Doradca klienta

524903

Ekspedient w punkcie usługowym

524905

Ekspedient w stacji obsługi pojazdów

524906

Pośrednik usług medycznych

524990

Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

53

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

531

Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli

5311

Opiekunowie dziecięcy

531102

Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych

531103

Opiekunka dzieci w drodze do szkoły

531104

Opiekunka dziecięca domowa (niania)

531105

Rodzic zastępczy

531106

Prowadzący rodzinny dom dziecka

531107

Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

531108

Dzienny opiekun małego dziecka

531190

Pozostali opiekunowie dziecięcy

5312

Asystenci nauczycieli

531201

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

531202

Asystent nauczyciela przedszkola

531203

Asystent edukacji romskiej

531204

Asystent nauczyciela w szkole

531290

Pozostali asystenci nauczycieli

532

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

5321

Pomocniczy personel medyczny

532102

Opiekun medycznyS

532190

Pozostały pomocniczy personel medyczny

5322

Pracownicy domowej opieki osobistej

532201

Opiekunka domowa

532202

Siostra PCK

532290

Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej

5329

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

532901

Pomoc apteczna

532902

Pomoc dentystyczna

532903

Preparator medyczny

532904

Sanitariusz szpitalny

532905

Zabiegowy balneologiczny

532906

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

532990

Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

54

Pracownicy usług ochrony

541

Pracownicy usług ochrony

5411

Strażacy

541101

Strażak

5412

Strażnicy w zakładach dla nieletnich

541201

Strażnik w zakładzie dla nieletnich

5413

Pracownicy ochrony osób i mienia

541301

Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa

541306

Portier

541307

Pracownik ochrony fizycznej

541312

Strażnik gminny / miejski

541313

Strażnik Straży Marszałkowskiej

541314

Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei

541315

Technik ochrony fizycznej osób i mieniaS

541316

Operator kontroli bezpieczeństwa

541317

Pracownik obsługi monitoringu

541390

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

5419

Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

541902

Ratownik górniczy

541903

Ratownik górski

541904

Ratownik morski

541905

Ratownik pokładowy

541906

Ratownik wodny

541907

Strażnik leśny

541908

Strażnik łowiecki

541909

Strażnik rybacki

541990

Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

6

ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

61

Rolnicy produkcji towarowej

611

Rolnicy produkcji roślinnej

6111

Rolnicy upraw polowych

611101

Kierownik gospodarstwa upraw polowych

611102

Rolnik łąkarz

611103

Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

611104

Rolnik upraw polowych

611190

Pozostali rolnicy upraw polowych

6112

Sadownicy

611201

Kierownik gospodarstwa sadowniczego

611202

Rolnik chmielarz

611203

Sadownik

611290

Pozostali sadownicy

6113

Ogrodnicy

611301

Chirurg pielęgniarz drzew

611302

Kierownik gospodarstwa ogrodniczego

611303

OgrodnikS

611304

Ogrodnik producent nasion

611305

Ogrodnik szkółkarz

611306

Ogrodnik terenów zieleni

611307

Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych

611308

Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych

611309

Ogrodnik - uprawa warzyw polowych

611310

Ogrodnik - uprawy pod osłonami

611311

Producent i zbieracz ziół

611312

Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)

611390

Pozostali ogrodnicy

6114

Rolnicy upraw mieszanych

611401

Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych

611402

Producent żywności ekologicznej

611403

Rolnik upraw mieszanych

611490

Pozostali rolnicy upraw mieszanych

612

Hodowcy zwierząt

6121

Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

612101

Dojarz

612102

Hodowca bydła

612103

Hodowca koni

612104

Hodowca owiec

612105

Hodowca trzody chlewnej

612106

Hodowca zwierząt domowych

612107

Hodowca zwierząt futerkowych

612108

Juhas

612109

Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej

612110

Masztalerz

612111

Hodowca inwentarza mieszanego

612190

Pozostali hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

6122

Hodowcy drobiu

612201

Hodowca drobiu

612202

Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu

612203

Pracownik wylęgarni drobiu

612290

Pozostali hodowcy drobiu

6123

Pszczelarze i hodowcy jedwabników

612301

Hodowca jedwabników

612302

PszczelarzS

6129

Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

612902

Hodowca ptaków

612903

Hodowca zwierząt laboratoryjnych

612990

Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

613

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6130

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

613001

Baca

613002

Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej

613003

RolnikS

613090

Pozostali rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

62

Leśnicy i rybacy

621

Robotnicy leśni i pokrewni

6210

Robotnicy leśni i pokrewni

621001

Drwal / pilarz drzew

621002

Robotnik leśny

621003

Wozak zrywkarz

621090

Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

622

Rybacy

6221

Hodowcy ryb

622101

Hodowca ryb

6222

Rybacy śródlądowi

622201

Rybak śródlądowyS

6223

Rybacy morscy

622301

Rybak rybołówstwa morskiego

63

Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

631

Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

6310

Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

631001

Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

632

Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

6320

Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

632001

Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby

633

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

6330

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

633001

Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

634

Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

6340

Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

634001

Rybak pracujący na własne potrzeby

634002

Zbieracz owoców, ziół i innych roślin

7

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

71

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

711

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

7111

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

711101

Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń

711102

Monter konstrukcji budowlanychS

711103

Renowator zabytków architektury

711104

Robotnik budowlany

711190

Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

7112

Murarze i pokrewni

711201

Monter kamiennych elementów budowlanych

711202

Murarz

711203

ZdunS

711204

Murarz-tynkarzS

711205

Brukarz

711290

Pozostali murarze i pokrewni

7113

Robotnicy obróbki kamienia

711301

KamieniarzS

711390

Pozostali robotnicy obróbki kamienia

7114

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

711401

Betoniarz

711402

Betoniarz-zbrojarzS

711403

Palowniczy

711404

Zbrojarz

711490

Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

7115

Cieśle i stolarze budowlani

711501

CieślaS

711502

Cieśla szalunkowy

711503

Stolarz budowlany

711504

Szkutnik

711505

Monter jachtów i łodziS

711590

Pozostali cieśle i stolarze budowlani

7116

Robotnicy budowy dróg

711602

Dróżnik obchodowy

711603

Monter nawierzchni kolejowejS

711605

Toromistrz

711606

Układacz nawierzchni drogowych

711690

Pozostali robotnicy budowy dróg

7117

Monterzy budownictwa wodnego

711701

Monter budownictwa wodnegoS

7119

Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

711901

Montażysta dekoracji

711902

Monter reklam

711903

Monter rusztowań

711904

Robotnik rozbiórki budowli

711905

Monter ogrodzeń

711906

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczychS

711990

Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

712

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

7121

Dekarze

712101

DekarzS

7122

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

712201

Cykliniarz

712202

Glazurnik

712203

Parkieciarz

712204

Posadzkarz

712290

Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

7123

Tynkarze i pokrewni

712301

Monter ociepleń budynków

712302

Sztukator

712303

Tynkarz

712304

Monter fasad

712390

Pozostali tynkarze i pokrewni

7124

Monterzy izolacji

712401

Monter izolacji budowlanychS

712402

Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych

712403

Monter izolacji przemysłowychS

712404

Termoizoler

712490

Pozostali monterzy izolacji

7125

Szklarze

712501

Monter / składacz okien

712502

Szklarz

712503

Szklarz budowlany

712504

Szklarz pojazdów

712505

Witrażownik

712506

Monter szkła budowlanego

712590

Pozostali szklarze

7126

Hydraulicy i monterzy rurociągów

712601

Hydraulik

712603

Monter instalacji gazowych

712604

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

712605

Monter rurociągów górniczych

712606

Monter rurociągów okrętowych

712607

Monter rurociągów przemysłowych

712608

Monter sieci cieplnych

712609

Monter sieci deszczownianych

712610

Monter sieci gazowych

712612

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

712613

Monter systemów rurociągowychS

712614

Monter urządzeń energetyki odnawialnej

712615

Studniarz

712616

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

712617

Monter instalacji gazów medycznych

712618

Monter sieci i instalacji sanitarnychS

712690

Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów

7127

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

712701

Mechanik urządzeń chłodniczych

712702

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

712703

Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

712790

Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

7129

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

712901

Monter płyt kartonowo-gipsowych

712902

Monter systemów suchej zabudowy

712904

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

712905

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS

712906

Monter stolarki budowlanejS

712990

Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

7131

Malarze budowlani i pokrewni

713101

Malarz-tapeciarz

713102

Malarz budowlany

713104

Szpachlarz

713105

Tapeciarz

713190

Pozostali malarze i pokrewni

7132

Lakiernicy

713201

Lakiernik

713202

Lakiernik proszkowy

713203

Lakiernik samochodowyS

713204

Lakiernik tworzyw sztucznych

713205

Lakiernik wyrobów drzewnych

713206

Malarz-lakiernik samolotowy

713207

Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych

713208

Piaskarz

713290

Pozostali lakiernicy

7133

Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

713301

Alpinista przemysłowy

713302

Czyściciel elewacji budowlanych

713303

KominiarzS

713304

Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli

713390

Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

72

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

721

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

7211

Formierze odlewniczy i pokrewni

721101

Brązownik

721102

Formierz odlewnik

721103

Ludwisarz

721104

Modelarz odlewniczyS

721105

Zalewacz form

721190

Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni

7212

Spawacze i pokrewni

721201

Lutowacz

721202

Operator robotów spawalniczych

721203

Operator zgrzewarek

721204

Spawacz

721209

Zgrzewacz

721290

Pozostali spawacze i pokrewni

7213

Blacharze

721301

BlacharzS

721302

Blacharz budowlany

721303

Blacharz izolacji przemysłowych

721304

Blacharz lotniczy

721305

Blacharz okrętowy

721306

Blacharz samochodowyS

721390

Pozostali blacharze

7214

Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

721401

Monter bram

721402

Monter kadłubów okrętowych

721403

Monter konstrukcji aluminiowych

721404

Monter konstrukcji stalowych

721405

Oczyszczacz konstrukcji stalowych

721406

Monter kadłubów i jednostek pływającychS

721490

Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

7215

Takielarze i monterzy konstrukcji linowych

721501

Monter / konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

721502

Monter konstrukcji linowych stałych

721503

Monter wiertni

721504

Takielarz

721590

Pozostali monterzy konstrukcji linowych

722

Kowale, ślusarze i pokrewni

7221

Kowale i operatorzy pras kuźniczych

722101

KowalS

722102

Kowal wyrobów zdobniczych

722103

Operator pras kuźniczych

722104

Podkuwacz koni

722190

Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych

7222

Ślusarze i pokrewni

722201

Eguterzysta

722202

Płatnerz

722203

Rusznikarz

722204

ŚlusarzS

722205

Ślusarz galanterii metalowej

722206

Ślusarz narzędziowy

722207

Traser

722290

Pozostali ślusarze i pokrewni

7223

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

722301

Frezer

722302

Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem

722303

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

722304

Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli

722305

Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych

722306

Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych

722307

Operator obrabiarek skrawającychS

722308

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

722309

Operator obrabiarek zespołowych

722310

Operator urządzeń do wyważania i centrowania

722311

Strugacz

722312

Szlifierz metali

722313

Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

722314

Tokarz w metalu

722315

Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

722316

Wiertacz w metalu

722317

Operator maszyn do produkcji wyrobów z metalu

722390

Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

7224

Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

722401

Docieracz-polerowacz

722402

Szlifierz-ostrzarz

722490

Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali

723

Mechanicy maszyn i urządzeń

7231

Mechanicy pojazdów samochodowych

723101

Mechanik autobusów

723102

Mechanik ciągników

723103

Mechanik pojazdów samochodowychS

723104

Mechanik samochodów ciężarowych

723105

Mechanik samochodów osobowych

723106

Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)

723107

Mechanik motocyklowyS

723190

Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7232

Mechanicy statków powietrznych i pokrewni

723201

Mechanik płatowców

723202

Mechanik silników lotniczych

723203

Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych

723204

Układacz-konserwator spadochronów

723290

Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni

7233

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

723301

Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników

723302

Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych

723303

Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

723304

Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali

723305

Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

723306

Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

723307

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

723308

Mechanik maszyn rolniczych

723309

Mechanik maszyn szwalniczych

723310

Mechanik-monter maszyn i urządzeńS

723311

Mechanik okrętowy

723312

Mechanik silników spalinowych

723313

Mechanik taboru kolejowego

723314

Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

723315

Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych

723316

Motorzysta wachtowy

723317

Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

723318

Mechanik pojazdów kolejowychS

723390

Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

7234

Mechanicy rowerów i pokrewni

723401

Monter-mechanik rowerów / wózków

73

Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

731

Rzemieślnicy

7311

Mechanicy precyzyjni

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

731103

Mechanik precyzyjnyS

731104

Optyk-mechanikS

731105

Ortopeda mechanik

731106

ZegarmistrzS

731107

AutomatykS

731190

Pozostali mechanicy precyzyjni

7312

Monterzy instrumentów muzycznych

731202

Monter fortepianów i pianin

731205

Monter instrumentów muzycznych

731207

Organomistrz

731208

Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych

731290

Pozostali monterzy instrumentów muzycznych

7313

Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

731301

Bursztyniarz

731303

Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych

731304

Szlifierz-polerowacz wyrobów artystycznych

731305

Złotnik-jubilerS

731390

Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni

7314

Ceramicy i pokrewni

731401

Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej

731402

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

731403

Formowacz ściernic

731404

Formowacz wyrobów ceramicznych

731405

Garncarz

731406

Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych

731407

Odlewnik wyrobów ceramicznych

731408

Sortowacz-brakarz ceramiki

731409

Szkliwierz ceramiki

731410

Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich

731490

Pozostali ceramicy i pokrewni

7315

Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

731501

Formowacz wyrobów szklanych

731502

Hutnik dmuchacz szkła

731503

Krajacz szkła

731504

Ręczny polerowacz szkła

731505

Sortowacz-brakarz szkła

731506

Szlifierz-polerowacz szkła optycznego

731507

Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego

731508

Szlifierz szkła płaskiego

731590

Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

7316

Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

731601

Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

731602

Galwanizer

731603

Giloszer szkła

731604

Grawer szkła

731605

Lustrzarz

731606

Pozłotnik

731607

Rzeźbiarz szkła

731608

Szyldziarz

731609

Zdobnik ceramikiS

731610

Zdobnik szkła

731611

Grawer

731690

Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

7317

Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

731701

Fajkarz

731702

Koszykarz-plecionkarzS

731703

Łubiankarz

731704

Modelarz wyrobów plecionkarskich

731705

Rzeźbiarz w drewnie

731706

Sitarz

731707

Szczotkarz

731708

Trzciniarz

731790

Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

7318

Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

731801

Arkadownik

731802

Dziewiarz

731803

Koronkarka

731804

Plecionkarz

731805

Przędzarz

731806

Przygotowywacz włókna

731807

Renowator tkanin unikatowych

731808

Rękodzielnik wyrobów włókienniczychS

731809

Tkacz

731810

Rękodzielnik wyrobów skórzanych

731890

Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

7319

Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

731901

Pamiątkarz

731902

Wytwórca galanterii

731903

Wytwórca sztucznych kwiatów

731904

Zabawkarz

731905

Metaloplastyk

731990

Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

732

Robotnicy poligraficzni

7321

Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

732101

Fotograf poligraficzny

732102

Fotograf w drukarni filmowej

732103

Giloszer poligraficzny

732104

Grawer poligraficzny

732105

Komputerowy składacz tekstu

732106

Moletownik

732107

Montażysta reprodukcyjny

732108

Operator DTP

732109

Operator fotoskładu

732110

Operator skanera poligraficznego

732111

Rysownik litograficzny

732112

Rytownik

732113

Trawiacz poligraficzny

732190

Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

7322

Drukarze

732201

Drukarz

732202

Drukarz sitodrukowy

732203

Drukarz tkanin

732204

Maszynista maszyn fleksograficznych

732205

Maszynista maszyn offsetowych

732206

Maszynista maszyn typograficznych

732207

Maszynista maszyn wklęsłodrukowych

732208

Operator kserokopiarek

732209

Drukarz fleksograficznyS

732210

Drukarz offsetowyS

732290

Pozostali drukarze

7323

Introligatorzy i pokrewni

732301

Introligator

732302

Introligator galanteryjny

732303

Introligator poligraficzny

732304

Operator maszyn introligatorskich

732305

Operator procesów introligatorskichS

732390

Pozostali introligatorzy i pokrewni

74

Elektrycy i elektronicy

741

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy

7411

Elektrycy budowlani i pokrewni

741101

Elektromonter instalacji elektrycznych

741102

Elektromonter reklam świetlnych

741103

ElektrykS

741104

Elektryk budowlany

741105

Monter instalacji fotowoltaicznych

741190

Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

7412

Elektromechanicy i elektromonterzy

741201

ElektromechanikS

741202

Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowychS

741204

Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

741205

Elektromechanik urządzeń chłodniczych

741206

Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym

741207

Elektromonter (elektryk) zakładowy

741208

Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych

741209

Elektromonter lotniczy

741210

Elektromonter maszyn elektrycznych

741211

Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

741212

Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

741213

Elektromonter okrętowy

741214

Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych

741215

Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych

741216

Elektromonter taboru szynowego

741217

Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających

741218

Elektromonter transformatorów

741219

Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej

741220

Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

741290

Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy

7413

Monterzy linii elektrycznych

741301

Elektromonter linii kablowych

741302

Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć

741303

Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

741304

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

741305

Elektromonter sieci trakcyjnej

741390

Pozostali monterzy linii elektrycznych

742

Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń

telekomunikacyjnych

7421

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

742101

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

742102

Monter-elektronik

742103

Monter-elektronik - aparatura medyczna

742104

Monter-elektronik - aparatura pomiarowa

742105

Monter-elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne

742106

Monter-elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy

sygnalizacyjne

742108

Monter-elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego

742110

Monter-elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej

742113

Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia

742114

Monter mechatronik

742115

Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra

742116

Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra

742117

ElektronikS

742118

MechatronikS

742119

Serwisant urządzeń biurowych

742190

Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych

7422

Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

742201

Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)

742202

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychS

742203

Monter sieci telekomunikacyjnych

742204

Monter-elektronik - instalacja anten

742205

Monter-elektronik - sprzęt komputerowy

742206

Monter-elektronik - urządzenia radiokomunikacyjne

742207

Monter-elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne

742208

Serwisant sprzętu komputerowego

742290

Pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

75

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

751

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

7511

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

751101

Garmażer

751102

Pracownik rozbioru mięsa

751103

Przetwórca rybS

751104

Rozbieracz-wykrawacz

751105

Rzeźnik-wędliniarz

751106

Ubojowy

751107

Wędliniarz

751108

Przetwórca mięsaS

751109

Wędzarz

751190

Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

7512

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

751201

CukiernikS

751202

Dekorator wyrobów cukierniczych

751203

Karmelarz

751204

PiekarzS

751290

Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni

7513

Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

751301

Maślarz

751302

Serowar

751390

Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

7514

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

751401

Młynarz

751402

Przetwórca owoców i warzyw

751490

Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

7515

Klasyfikatorzy żywności i pokrewni

751501

Grzyboznawca

751502

Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

751503

Klasyfikator grzybów

751504

Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

751505

Klasyfikator ryb

751590

Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni

752

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

7521

Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

752101

Impregnator drewna

752102

Manipulant drewna okrągłego

752103

Mygłowacz

752104

Parzelniczy drewna

752105

Sortowacz materiałów drzewnych

752106

Suszarniowy drewna

752190

Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

7522

Stolarze meblowi i pokrewni

752201

Bednarz

752202

Gięciarz drewna

752203

Kołodziej

752204

Renowator mebli artystycznych

752205

StolarzS

752206

Stolarz galanterii drzewnej

752207

Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

752208

Stolarz meblowy

752209

Stolarz modelarz instrumentów muzycznych

752290

Pozostali stolarze meblowi i pokrewni

7523

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

752301

Frezer drewna

752302

Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych

752304

Operator urządzeń do polerowania drewna

752306

Polerowacz wyrobów z drewna

752307

Strugacz drewna

752308

Szlifierz materiałów drzewnych

752310

Tokarz w drewnie

752311

Ustawiacz maszyn do obróbki drewna

752312

Wiertacz w drewnie

752390

Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

753

Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

7531

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

753101

Bieliźniarz

753102

Gorseciarka

753103

Kapelusznik-czapnik

753104

Kożusznik

753105

KrawiecS

753106

KuśnierzS

753107

Modystka

753108

Rękawicznik

753190

Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

7532

Konstruktorzy i krojczowie odzieży

753201

Konstruktor odzieży

753202

Krojczy

7533

Szwaczki, hafciarki i pokrewni

753301

Hafciarka

753302

Parasolnik

753303

Szwaczka ręczna

753304

Wytwórca abażurów

753305

Żaglownik

753390

Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni

7534

Tapicerzy i pokrewni

753401

Bieliźniarz-kołdrzarz

753402

TapicerS

753403

Tapicer meblowy

753490

Pozostali tapicerzy i pokrewni

7535

Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

753501

Garbarz skórS

753502

Garbarz skór bez włosa

753503

Klasyfikator skór

753504

Konserwator skór surowych

753505

Wyprawiacz skór futerkowych

753590

Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

7536

Obuwnicy i pokrewni

753601

Cholewkarz

753602

ObuwnikS

753603

Obuwnik miarowy

753604

Obuwnik ortopedyczny

753606

Szewc

753690

Pozostali obuwnicy i pokrewni

7537

Kaletnicy, rymarze i pokrewni

753701

Bandażysta ortopedyczny

753702

KaletnikS

753703

Rymarz

753790

Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni

754

Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni

7541

Nurkowie

754101

Kierownik prac podwodnych

754102

Nurek

754104

Operator systemów nurkowych

754105

Płetwonurek ratownik

754190

Pozostali nurkowie

7542

Strzałowi i pokrewni

754201

Strzałowy (górnik strzałowy)

754202

Wydawca środków strzałowych

754203

Instruktor strzałowy

754290

Pozostali strzałowi i pokrewni

7543

Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych

754301

Klasyfikator wyrobów przemysłowych

7544

Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów

754401

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

754402

Pracownik ochrony roślin

754490

Pozostali robotnicy zwalczania szkodników i chwastów

7549

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

754901

Monter znaków nawigacyjnych

754902

Monter żaluzji

754903

Pracownik produkcji

754990

Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

8

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

81

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

811

Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni

8111

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

811101

Górnik eksploatacji podziemnejS

811102

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóżS

811103

Sygnalista szybowy

811107

Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu

811108

Operator maszyn urabiających i ładujących

811111

Wydobywca kruszywa i gliny

811112

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyS

811113

Operator systemów odwadniających

811190

Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

8112

Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

811201

Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu

811202

Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud

811203

Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla

811204

Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych

811205

Operator maszyn i urządzeń przeróbczychS

811290

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

8113

Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

811301

Górnik eksploatacji otworowejS

811302

Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych

811303

Operator tarczy drążącej TBM (tunnel boring machine)

811304

Wiertacz studni

811305

WiertaczS

811390

Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

8114

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

811401

Hartowacz betonów i sylikatów

811402

Krajacz materiałów budowlanych

811404

Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych

811405

Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego

811406

Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych

811407

Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych

811408

Pilarz kamienia

811409

Szlifierz kamienia

811490

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

812

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu

8121

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

812101

Ciągacz rur

812102

Hartownik

812103

Operator agregatów do obróbki cieplnej

812104

Operator maszyn do produkcji drutów i prętów

812105

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

812106

Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych

812107

Operator maszyn i urządzeń odlewniczychS

812108

Operator maszyny rozlewniczej

812109

Operator pieców do obróbki cieplnej

812110

Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali

812111

Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali

812112

Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali

812113

Operator urządzeń przygotowania wsadu

812114

Operator urządzeń walcowni

812115

Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni

812116

Piecowy pieca łukowego

812117

Pulpitowy wielkich pieców

812118

Tłoczarz w metalu

812119

Wytapiacz metali nieżelaznych

812120

Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów

812121

Operator maszyn i urządzeń hutniczych

812122

Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznegoS

812190

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

8122

Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

812201

Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok

812202

Operator urządzeń do emaliowania

812203

Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

812204

Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok

812205

Operator urządzeń do platerowania

812206

Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok

812207

Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

812290

Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

813

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych

8131

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

813101

Aparatowy procesów chemicznych

813102

Operator maszyn do produkcji papy

813103

Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych

813104

Operator maszyn zapałczanych

813105

Operator reaktorów i autoklawów

813106

Operator urządzeń destylacyjnych

813107

Operator urządzeń do ekstrakcji

813108

Operator urządzeń do krystalizacji

813109

Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

813110

Operator urządzeń do produkcji cementu

813111

Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych

813112

Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych

813113

Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów

813114

Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych

813115

Operator urządzeń do produkcji katalizatorów

813116

Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych

813117

Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych

813118

Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych

813119

Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych

813120

Operator urządzeń do produkcji ołówków

813121

Operator urządzeń do produkcji sadzy

813122

Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry

813123

Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących

813124

Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych

813125

Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych

813126

Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych

813127

Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych

813128

Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

813129

Operator urządzeń filtrujących

813130

Operator urządzeń granulujących

813131

Operator urządzeń homogenizujących

813132

Operator urządzeń koksowniczych

813133

Operator urządzeń mieszających

813134

Operator urządzeń przemysłu chemicznegoS

813135

Operator urządzeń rozdrabniających

813136

Operator urządzeń sorpcyjnych

813137

Operator urządzeń wyparnych

813138

Operator wirówek

813139

Stokażowy

813190

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

8132

Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

813201

Operator minilabu fotograficznego

813202

Operator urządzeń do obróbki błon i filmów fotograficznych

813290

Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

814

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych

8141

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

814101

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

814102

Operator urządzeń do wulkanizacji

814103

Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych

814104

Wulkanizator

814105

Wulkanizator taśm przenośnikowych

814190

Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

8142

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

814201

Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych

814202

Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

814203

Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych

814204

Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych

814205

Operator urządzeń do cięcia folii i płyt

814206

Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

814207

Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych

814208

Operator wtryskarki

814209

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychS

814290

Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

8143

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

814301

Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych

814302

Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury

814303

Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych

814304

Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych

814305

Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej

814306

Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei

814307

Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru

814308

Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej

814390

Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

815

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

8151

Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

815101

Operator maszyn do przygotowania włókien

815102

Operator maszyn przędzalniczych

815103

Operator przewijarek i skręcarek nitek

815190

Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

8152

Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

815201

Operator maszyn dziewiarskich

815202

Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

815203

Operator maszyn tkackich

815204

Operator maszyn w przemyśle włókienniczymS

815290

Pozostali operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

8153

Operatorzy maszyn do szycia

815301

Szwaczka maszynowa

8154

Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

815401

Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

8155

Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

815501

Operator agregatów natryskowych

815502

Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór

815503

Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór

815590

Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

8156

Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni

815601

Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych

815602

Operator urządzeń kaletniczych

815603

Operator urządzeń montażowych obuwia

815604

Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia

815605

Obuwnik przemysłowy

815690

Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia

8157

Operatorzy maszyn do prania

815701

Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów

815702

Pracownik pralni chemicznej

815790

Pozostali operatorzy maszyn do prania

8159

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

815901

Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin

815902

Operator maszyn tapicerskich

815903

Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży

815904

Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających

815990

Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

816

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

8160

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

816001

Aparatowy produkcji drożdży

816002

Aparatowy produkcji octu

816003

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS

816004

Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty

816005

Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego

816006

Operator urządzeń do produkcji cukru

816007

Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych

816008

Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy

816009

Operator urządzeń do produkcji makaronu

816010

Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych

816011

Operator urządzeń do produkcji pasz

816012

Operator urządzeń do produkcji pieczywa

816013

Operator urządzeń do produkcji piwa

816014

Operator urządzeń do produkcji spirytusu

816015

Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych

816016

Operator urządzeń do produkcji wina

816017

Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych

816018

Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

816019

Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych

816020

Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego

816021

Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż

816022

Operator urządzeń do suszenia zbóż

816023

Operator urządzeń elewatorów zbożowych

816024

Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe

816025

Operator urządzeń przemysłu tytoniowego

816026

Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu

816027

Operator urządzeń do przetwórstwa kawy

816028

Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa

816029

Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego

816030

Operator urządzeń do przetwórstwa ryb

816031

Operator urządzeń do przetwórstwa ziemniaczanego

816090

Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

817

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

8171

Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

817101

Operator kalandrów wyrobów papierowych

817102

Operator linii do belowania makulatury

817103

Operator maszyny odwadniającej celulozę

817104

Operator maszyny papierniczej

817105

Operator maszyny tekturniczej

817106

Operator pergaminiarki

817107

Operator urządzeń bielących masy włókniste

817108

Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych

817109

Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej

817110

Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych

817111

Operator urządzeń do ścierania drewna

817112

Operator urządzeń rębalni drewna

817113

Operator urządzeń rozwłókniających

817114

Operator urządzeń warzelni

817190

Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

8172

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

817201

Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

817202

Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy

817203

Operator pras w produkcji drzewnej

817204

Operator sklejarek płyt stolarskich

817205

Operator skrawarek drewna

817206

Operator spajarek okleiny i łuszczki

817207

Operator strugarek i frezarek do drewna

817208

Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt

817209

Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy

817210

Pilarz

817211

Tartacznik

817212

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnejS

817290

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

818

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych

8181

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

818101

Operator automatów do formowania wyrobów szklanych

818102

Operator maszyn do formowania szkła płaskiego

818103

Operator odprężarek wyrobów szklanych

818104

Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła

818105

Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego

818106

Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych

818107

Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych

818108

Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych

818109

Operator urządzeń do gięcia szkła

818110

Operator urządzeń do hartowania szkła

818111

Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych

818112

Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła

818113

Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych

818114

Operator urządzeń do produkcji termosów

818115

Operator urządzeń przemysłu ceramicznegoS

818116

Operator urządzeń przemysłu szklarskiegoS

818117

Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej

818118

Przygotowywacz mas ceramicznych

818119

Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych

818120

Szlifierz ceramiki

818121

Maszynowy szlifierz-polerowacz szkła

818122

Topiarz fryty

818123

Topiarz mas mineralnych

818124

Topiarz szkła

818125

Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych

818126

Wypalacz wyrobów ceramicznych

818190

Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

8182

Maszyniści kotłów parowych i pokrewni

818201

Maszynista kotła

818202

Maszynista urządzeń nawęglania

818203

Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania

818204

Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania

818205

Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania

818206

Palacz kotłów parowych

818290

Pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni

8183

Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

818301

Operator maszyn kopertujących

818302

Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek

818303

Operator urządzeń pakujących

818304

Operator urządzeń znakujących

818390

Pozostali operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

8189

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

818901

Operator urządzeń do paletyzacji

818902

Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych

818903

Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

818904

Operator maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym

818990

Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

82

Monterzy

821

Monterzy

8211

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

821101

Monter aparatów i przyrządów optycznych

821102

Monter aparatury i urządzeń chemicznych

821103

Monter kotłów i armatury kotłowej

821104

Monter maszyn i urządzeń okrętowych

821105

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

821106

Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych

821107

Monter obrabiarek

821108

Monter płatowców i śmigłowców

821109

Monter pojazdów i urządzeń transportowych

821110

Monter silników spalinowych

821111

Monter sprzętu gospodarstwa domowego

821112

Monter taboru szynowego

821113

Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych

821114

Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych

821115

Monter urządzeń laserowych

821116

Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym

821190

Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

8212

Monterzy sprzętu elektrycznego

821201

Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej

821202

Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

821203

Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych

821204

Monter maszyn elektrycznych

821205

Monter osprzętu elektrotechnicznego

821206

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

821207

Monter wiązek elektrycznych

821290

Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego

8213

Monterzy sprzętu elektronicznego

821301

Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej

821302

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

821303

Monter elektroniki samochodowej

821304

Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

821305

Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

821306

Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych

821390

Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego

8219

Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

821901

Konfekcjoner wyrobów gumowych

821902

Monter mebli

821904

Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów

821905

Monter wyrobów z drewna

821906

Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

821907

Składacz sprzętu spadochronowego

821990

Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

83

Kierowcy i operatorzy pojazdów

831

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni

8311

Maszyniści kolejowi i metra

831101

Kierowca drezyny i wózka motorowego

831102

Kierowca lokomotywy spalinowej

831103

Maszynista pociągu metra

831104

Maszynista

831105

Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra

831106

Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych

831190

Pozostali maszyniści kolejowi i metra

8312

Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

831201

Dróżnik przejazdowy

831202

Dyspozytor ruchu metra

831203

Dyżurny ruchu i stacji metra

831204

Dyżurny ruchu

831205

Manewrowy

831206

Manewrowy metra

831207

Nastawniczy

831208

Operator pociągowy

831209

Rewident taboru

831210

Ustawiacz

831211

Zwrotniczy

831212

Dyspozytor ruchu kolejowego

831290

Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

832

Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli

8321

Kierowcy motocykli

832101

Kurier motocyklowy

832190

Pozostali kierowcy motocykli

8322

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

832201

Kierowca mechanikS

832202

Kierowca samochodu dostawczego

832203

Kierowca samochodu osobowego

832204

Przewoźnik osób

832205

Taksówkarz

832206

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego

832290

Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

833

Kierowcy ciężarówek i autobusów

8331

Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

833101

Kierowca autobusu

833102

Kierowca trolejbusu

833103

Kierujący tramwajem (motorniczy)

833190

Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

8332

Kierowcy samochodów ciężarowych

833201

Kierowca autocysterny

833202

Kierowca ciągnika siodłowego

833203

Kierowca samochodu ciężarowego

833290

Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych

834

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

8341

Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

834101

Kierowca ciągnika rolniczego

834102

Kombajnista (kierowca kombajnu)

834103

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychS

834104

Operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej

834105

Operator maszyn leśnychS

834106

Operator maszyn ogrodniczych

834107

Operator maszyn rolniczych

834108

Operator nasiębiernych ciągników zrywkowych

834109

Operator urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie

834110

Operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych

834111

Operator zrywkowych kolejek linowych

834190

Pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

8342

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

834201

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

834202

Operator maszyn drogowych

834203

Operator maszyn i sprzętu torowego

834204

Operator sprzętu ciężkiego

834205

Operator koparki

834206

Operator koparko-ładowarki

834207

Operator ładowarki

834208

Operator spycharki

834209

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowychS

834290

Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8343

Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

834301

Maszynista doku

834302

Maszynista górniczych maszyn wyciągowych

834303

Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

834304

Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników

834305

Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych

834306

Operator dźwignic linotorowych

834307

Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej

834308

Operator mostu zwodzonego

834309

Operator przenośników

834310

Operator przenośników taśmowych

834311

Operator suwnic (suwnicowy)

834312

Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni

834313

Operator urządzeń ładunkowych silosu

834314

Operator wieżowy przenośnika taśmowego

834315

Operator wywrotnic wagonowych

834316

Operator żurawia jezdniowego

834317

Operator żurawia wieżowego

834390

Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

8344

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

834401

Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

835

Marynarze i pokrewni

8350

Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)

835001

Flisak-retman

835002

Latarnik

835003

Marynarz statku morskiego

835004

Marynarz żeglugi śródlądowej

835005

Sternik żeglugi śródlądowej

835006

Bosman żeglugi śródlądowej

835007

Przewoźnik żeglugi śródlądowej

835090

Pozostali marynarze i pokrewni

9

PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRACE PROSTE

91

Pomoce domowe i sprzątaczki

911

Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

9111

Pomoce domowe i sprzątaczki

911101

Pomoc domowa

911102

Sprzątaczka domowa

9112

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

911201

Łazienkowa

911202

Palacz pieców zwykłych

911203

Pokojowa

911204

Pomoc laboratoryjna

911205

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowejS

911206

Salowa

911207

Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)

911208

Sprzątacz pojazdów

911290

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

912

Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze

9121

Praczki ręczne i prasowacze

912101

Maglarz

912102

Praczka

912103

Prasowaczka ręczna

9122

Czyściciele pojazdów

912201

Czyściciel pojazdów

912202

Operator myjni

9123

Zmywacze okien

912301

Zmywacz okien (czyściciel szyb)

9129

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem

912901

Czyściciel basenów pływackich

912902

Czyściciel dywanów

912903

Zmywacz graffiti

912904

Operator maszyn czyszczących

912990

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

92

Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

921

Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

9211

Robotnicy wykonujący proste prace polowe

921101

Pomocniczy robotnik polowy

9212

Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt

921201

Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt

9213

Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

921301

Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

9214

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

921401

Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

921402

Pomocniczy robotnik szklarniowy

921403

Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym

921490

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

9215

Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie

921501

Pomocniczy robotnik leśny

921502

Pomocniczy robotnik w łowiectwie

921590

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie

9216

Robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury

921601

Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

93

Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

931

Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie

9311

Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

931101

Robotnik górniczy dołowy

931102

Robotnik naziemny w górnictwie

931190

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

9312

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

931201

Grabarz

931202

Kopacz

931203

Meliorant

931204

Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)

931205

Pomocniczy robotnik drogowy

931206

Pomocniczy robotnik mostowy

931207

Pomocniczy robotnik torowy

931290

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

9313

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

931301

Pomocniczy robotnik budowlany

932

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

9321

Ręczni pakowacze i znakowacze

932101

Pakowacz ręczny

932102

Ręczny znakowacz wyrobów

9329

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani

932901

Konserwator części / sprzętu

932902

Lagowacz

932903

Liczarz

932904

Patroszacz ryb

932905

Pomoc krawiecka

932906

Pomocnik ciastkarza

932907

Pomocnik lakiernika

932908

Pomocnik mechanika

932909

Pomocnik mleczarski

932910

Pomocnik piekarza

932911

Pomocniczy robotnik przemysłowy

932912

Robotnik myjący części i zespoły

932913

Sortowacz

932914

Wydawca materiałów

932915

Pracownik pomocniczy krawcaS

932916

Pracownik pomocniczy mechanikaS

932917

Pracownik pomocniczy ślusarzaS

932918

Pracownik pomocniczy stolarzaS

932919

Asystent fryzjera

932920

Pracownik pomocniczy fryzjeraS

932921

Pomocnik elektromontera

932990

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

933

Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe

9331

Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni

933101

Rykszarz

9332

Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta

933201

Dorożkarz

933202

Wozak

9333

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

933301

Ładowacz

933302

Napełniający zbiorniki przenośne

933303

Pracownik przeprowadzkowy

933304

Robotnik magazynowy

933305

Robotnik pracujący na rampie

933306

Robotnik portowy (doker)

933307

Sztauer-trymer

933308

Tragarz

933309

Wagowy

933390

Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

9334

Układacze towarów na półkach

933401

Pracownik obsługi sklepu

94

Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków

941

Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków

9411

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

941101

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

9412

Pomoce kuchenne

941201

Pomoc kuchenna

941202

Zmywacz naczyń

941203

Pracownik pomocniczy gastronomiiS

95

Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach

951

Pracownicy świadczący usługi na ulicach

9510

Pracownicy świadczący usługi na ulicach

951001

Czyściciel butów

951002

Dystrybutor ulotek

951003

Rozlepiacz afiszy

951004

Uliczny zmywacz szyb samochodowych

951090

Pozostali pracownicy świadczący usługi na ulicach

952

Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)

9520

Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)

952001

Uliczny sprzedawca produktów nieżywnościowych / żywności o długim terminie przydatności do spożycia

96

Ładowacze nieczystości i inni pracownicy wykonujący prace proste

961

Ładowacze nieczystości i pokrewni

9611

Ładowacze nieczystości

961101

Ładowacz nieczystości płynnych

961102

Ładowacz nieczystości stałych

961103

Pracownik zbiórki odpadów

961190

Pozostali ładowacze nieczystości

9612

Sortowacze odpadów

961201

Sortowacz surowców wtórnych

961202

Sortowacz odpadów komunalnych

961290

Pozostali sortowacze odpadów

9613

Zamiatacze i pokrewni

961301

Robotnik oczyszczania miasta

961302

Robotnik placowy

961303

Zamiatacz

961390

Pozostali zamiatacze i pokrewni

962

Inni pracownicy wykonujący prace proste

9621

Gońcy, bagażowi i pokrewni

962101

Bagażowy

962102

Boy hotelowy

962103

Dostawca potraw

962104

Dźwigowy (windziarz)

962105

Goniec

962106

Kolporter

962107

Noszowy

962190

Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni

9622

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

962201

Pracownik prac dorywczych

962202

Statysta

962290

Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

9623

Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów

962301

Odczytywacz liczników

962302

Wybieracz monet / żetonów z automatów

9629

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

962901

Bileter

962902

Dozorca

962903

Parkingowy

962904

Szaleciarz

962905

Szatniarz

962906

Woźny

962907

Pracownik obsługi hotelowejS

962908

Pracownik parku rozrywki

962990

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

0

SIŁY ZBROJNE

01

Oficerowie zawodowych Sił Zbrojnych

011

Oficerowie zawodowych Sił Zbrojnych

0110

Oficerowie zawodowych Sił Zbrojnych

011001

Oficer zawodowych Sił Zbrojnych

02

Podoficerowie zawodowych Sił Zbrojnych

021

Podoficerowie zawodowych Sił Zbrojnych

0210

Podoficerowie zawodowych Sił Zbrojnych

021001

Podoficer zawodowych Sił Zbrojnych

03

Szeregowi zawodowi Sił Zbrojnych

031

Szeregowi zawodowi Sił Zbrojnych

0310

Szeregowi zawodowi Sił Zbrojnych

031001

Szeregowy zawodowy Sił Zbrojnych

OBJAŚNIENIA DO STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwana dalej "klasyfikacją", jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Zawód stanowi źródło dochodów i oznacza zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki; specjalność obejmuje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji. Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W klasyfikacji uwzględniono cztery szerokie poziomy kompetencji określone w ISCO-08, jak również poziomy kształcenia określone w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 2013) oraz poziomy wyodrębnione w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), przypisane kwalifikacjom odpowiednim dla większości zawodów w danej grupie (zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)).

Kwalifikacja, zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 2 pkt 8) to "zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący".

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji, poziomy: kompetencji, kształcenia PRK.

Lp.

Nazwa grupy wielkiej

Liczba grup w ramach grupy wielkiej

Liczba zawodów i specjalności

Poziom kompetencji wg ISCO-08

Poziom kształcenia wg ISCED 2013

Poziomy PRK

dużych

średnich

elementarnych

1

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

4

11

31

172

3, 4

3, 4, 5, 6, 7, 8

IV, V, VI, VII, VIII

2

Specjaliści

6

31

99

705

4

5, 6, 7, 8

VI, VII, VIII

3

Technicy i inny średni personel

5

20

87

530

3

3, 4

IV, V

4

Pracownicy biurowi

4

8

27

71

2, 3

3, 4

IV, V, VI

5

Pracownicy

usług

i sprzedawcy

4

13

39

137

2, 3

3, 4

III, IV, V

6

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

3

9

17

54

2

2, 3

II, III, IV

7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

5

14

69

411

2

2, 3

II, III, IV

8

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

3

14

41

349

2

2, 3

II, III, IV

9

Pracownicy wykonujący prace proste

6

11

32

111

1, 2, 3

1, 2, 3

II, III

10

Siły zbrojne

3

3

3

3

2, 3, 4

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

III, IV, V, VI, VII, VIII

RAZEM

43

134

445

2543

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolami cyfrowymi (cyfry arabskie). Analogicznie jak w standardzie ISCO-08 oraz Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO (opartej na ISCO-08) grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże - dwucyfrowym, grupy średnie - trzycyfrowym, grupy elementarne - czterocyfrowym. Symbol sześciocyfrowy (niewystępujący w ISCO-08) przypisano do zawodu lub specjalności w grupach elementarnych.

Wszystkim grupom zawodów/specjalności zostały przyporządkowane poziomy przypisane kwalifikacjom odpowiednim dla większości zawodów w danej grupie PRK oraz Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK), oznaczone cyframi rzymskimi.

Klasyfikowanie wymaga znajomości charakterystyki zarówno grup zawodów, jak i samych zawodów. Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco:

  1. Grupa 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są: planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.

  2. Grupa 2. Specjaliści - grupa ta obejmuje zawody wymagające wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie: nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.

  3. Grupa 3. Technicy i inny średni personel - grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

  4. Grupa 4. Pracownicy biurowi - grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz spełniania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu.

  5. Grupa 5. Pracownicy usług i sprzedawcy - grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych między innymi z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych.

  6. Grupa 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub chowu i hodowli ryb.

  7. Grupa 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.

  8. Grupa 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub za pomocą zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów zgodnie z normami i metodami montażu. Wykonywanie zadań wymaga odpowiedniej wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.

  9. Grupa 9. Pracownicy wykonujący prace proste - grupa ta obejmuje zawody, które wymagają podstawowych umiejętności i wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie.

  10. Grupa 10. Siły zbrojne - w grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi służby stałej i kontraktowej.

Prawidłowe klasyfikowanie wymaga uwzględniania niżej podanych zasad:

  1. Jeżeli poziom wykształcenia pracownika jest niższy lub wyższy w stosunku do usytuowania zawodu w grupie wielkiej, należy brać pod uwagę umiejscowienie zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej, np. zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi pielęgniarki i położne zostały sklasyfikowane w grupie wielkiej 2. Jeżeli pielęgniarka lub położna nie posiada wyższego wykształcenia, także powinna być sklasyfikowana w grupie wielkiej 2.

  2. W przypadkach gdy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach kompetencji, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeżeli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant/architekt systemów teleinformatycznych.

  3. W przypadkach gdy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kompetencji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako malarz-tapeciarz - pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako malarz lub jako tapeciarz.

  4. W przypadkach gdy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi, związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje, powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.

  5. W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są zgodnie z pełnioną funkcją. Dyrektorzy dużych organizacji, którzy jednocześnie są członkami zarządu i podejmują decyzje o charakterze strategicznym, powinni być klasyfikowani bez względu na wielkość organizacji w grupie 1120 - Dyrektorzy generalni i zarządzający. Wszyscy pozostali dyrektorzy i kierownicy (w tym kierownicy liniowi) niebędący jednocześnie członkami zarządu powinni być klasyfikowani w grupach 12 - Kierownicy do spraw zarządzania i handlu, 13 - Kierownicy do spraw produkcji i usług oraz 14 - Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, zgodnie z ich zadaniami, niezależnie od wielkości organizacji.

  6. Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku głównego konstruktora, głównego technologa czy partnera w kancelarii prawniczej, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2.

  7. Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również "pracujący właściciele" są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Zatem osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów usługowych, sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy.

  8. Pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie.

  9. Pracowników zatrudnionych na stanowisku mistrza (na ogół wymagane jest wykształcenie średnie) należy klasyfikować w grupie wielkiej 3 - Technicy i inny średni personel, zgodnie z profilem produkcji przedsiębiorstwa bądź wyuczonym zawodem. Osoby zatrudnione na stanowiskach brygadzistów (z reguły wykształcenie zasadnicze zawodowe) powinny być sklasyfikowane w grupie wielkiej 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w zależności od profilu produkcji przedsiębiorstwa lub wyuczonego zawodu.

  10. W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego, czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane.

  11. W grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń na ich stanowisku pracy, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny.

  12. Zawody lub specjalności, których nie można przyporządkować do konkretnych pozycji, należy klasyfikować w pozycji "....90 ... gdzie indziej niesklasyfikowani", znajdującej się na końcu większości grup elementarnych.

  13. W pozycji, która zawiera znak "/" (i/lub), należy klasyfikować osoby wykonujące jeden ze wskazanych w tej pozycji zawodów.

  14. Dodatkowe określenie w nawiasie umieszczone przy nazwie zawodu należy traktować jako synonim lub odpowiednik często występujący na rynku pracy.

  15. Zawód nie ma płci - użyte w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego oraz nazwy rodzaju żeńskiego tylko w zawodach wyraźnie zdominowanych przez kobiety nie powinny mieć wpływu na klasyfikowanie osób.

  16. W zawodach szkolnictwa branżowego nauczanych w systemie oświaty, oznaczonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy znacznikiem "s", zostały wyodrębnione kwalifikacje zawodowe wskazane w klasyfikacji szkolnictwa branżowego określonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

  17. W zawodach szkolnictwa artystycznego (5), oznaczonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy znacznikiem "s", zostały wyodrębnione specjalności/specjalizacje realizowane w ramach kształcenia w zawodach, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

  18. W grupie zawodów 2310 Nauczyciele akademiccy dokonane zostały zmiany nazw zawodów/specjalności na dziedziny nauki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818) oraz w uzgodnieniu z resortem edukacji i nauki w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

  19. Klasyfikowanie zawodów/specjalności wymaga znajomości charakterystyki, poziomów wyodrębnionych w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), które zostały opisane w kategoriach efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Polska Rama Kwalifikacji, tak jak Europejska Rama Kwalifikacji posiada 8 poziomów, z których każdy przedstawia ogólne wymagania, jakie należy spełnić, by uzyskać kwalifikację na danym poziomie. Zgodnie z Ustawą o ZRK poziomy kwalifikacji cząstkowych przypisuje się na podstawie porównania charakterystyk określonych dla poziomów PRK z efektami uczenia się wymaganymi dla danej kwalifikacji. Natomiast poziomy PRK kwalifikacji pełnych1 wskazano bezpośrednio w Ustawie o ZRK:

  poziom 1 - przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej, szkoły muzycznej I stopnia, sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

  poziom 2 - przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum;

  poziom 3 - przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

  poziom 4 - przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu szkoły średniej i otrzymaniu świadectwa dojrzałości (matura, technikum, szkoła branżowa II stopnia, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia);

  poziom 5 - przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu szkoły policealnej, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz po uzyskaniu świadectwa dyplomowanego specjalisty lub dyplomowanego specjalisty technologa;

  Poziomy 6-8 odnoszą się do kwalifikacji nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego, i tak:

  poziom 6 - przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich oraz studiów inżynierskich);

  poziom 7 - przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

  poziom 8 - przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów III stopnia (doktoranckich) i uzyskaniu dyplomu doktorskiego.

  Poziom 6 lub 7 - przypisuje się kwalifikacjom cząstkowym nadawanym po ukończeniu studiów podyplomowych.

___________________
1 Kwalifikacja pełna - kwalifikacja nadawana wyłącznie w ramach systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego na zakończenie określonych etapów kształcenia, np. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo dojrzałości (matura), dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata (licencjat), dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu doktora nauk - wszystkie kwalifikacje pełne są włączone do ZSK.
Instytut Badań Edukacyjnych, Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji, Warszawa 2020 r.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), art. 8.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60