Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.04.2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

 Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie obowiązywało do dnia 31.12.2013 r.

Na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, wzór zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Starosta organizuje przygotowanie zawodowe dorosłych w sposób zapewniający racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych przeznaczanych na ten cel przez:

  1) upowszechnianie informacji o zasadach organizowania przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) diagnozowanie potrzeb osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy pod względem uczestnictwa w programie przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) planowanie działań w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych;

  4) pozyskiwanie od pracodawców propozycji utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowych, w przypadku gdy dostarczają one uczestnikom wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych;

  6) nabór i kwalifikowanie osób uprawnionych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;

  7) zawieranie i realizację umów w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych;

  8) nadzorowanie przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;

  9) dokonywanie wyboru instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;

  10) badanie jakości, skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 3. Starosta w celu zwiększenia zainteresowania udziałem podmiotów, które mogą realizować przygotowanie zawodowe dorosłych, upowszechnia informację o zasadach jego organizacji, w szczególności przez zamieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie powiatowego urzędu pracy.

§ 4. Starosta w celu wyłonienia uczestników przygotowania zawodowego dorosłych diagnozuje potrzeby osób uprawnionych, w szczególności przez analizowanie:

  1) dokumentacji potwierdzającej poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, okres pozostawania bez pracy;

  2) zaleceń określonych przez doradców zawodowych dotyczących skierowania do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) wniosków o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 5. 1. Starosta w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczanych na realizację przygotowania zawodowego dorosłych sporządza roczny plan jego realizacji, zawierający w szczególności prognozowaną:

  1) liczbę tworzonych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) liczbę uczestników przygotowania zawodowego dorosłych w podziale na praktyczną naukę zawodu dorosłych i przyuczenie do pracy dorosłych;

  3) wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, jest upowszechniany przez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie powiatowego urzędu pracy i na stronie internetowej tego urzędu.

3. Plan, o którym mowa w ust. 1, może być aktualizowany stosownie do bieżących potrzeb, z uwzględnieniem dostępnych środków Funduszu Pracy.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Starosta, w celu utworzenia jak największej liczby miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, uwzględniając potrzeby rynku pracy, inicjuje tworzenie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności przez informowanie o zasadach jego organizacji i popularyzację efektywnie realizowanych projektów przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia, zawierający w szczególności:

  1) dane pracodawcy: firmę, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania;

  2) liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) informacje określone w § 10 ust. 1 pkt 1-5;

  4) imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczonego przez pracodawcę;

  5) informację o proponowanym sposobie uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej przewidzianej programem przygotowania zawodowego dorosłych, niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;

  6) listę proponowanych instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;

  7) wykaz wydatków, które będzie ponosił pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, pracodawca dołącza:

  1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

  2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

4. Starosta upowszechnia planowaną listę miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych, ustaloną z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, w szczególności przez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie powiatowego urzędu pracy.

5. Starosta albo pracodawca w razie potrzeby występuje do komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej o przeprowadzenie egzaminu czeladniczego dla uczestników przygotowania zawodowego dorosłych prowadzonego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych, o którym mowa w art. 53c ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą".

6. W przypadku przygotowania zawodowego dorosłych prowadzonego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych kończącego się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53c ust. 2 ustawy, lub przygotowania zawodowego dorosłych prowadzonego w formie przyuczenia do pracy dorosłych kończącego się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53d ust. 3 ustawy, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, starosta przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych informację, w której podane są:

  1) liczba uczestników;

  2) nazwa i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w zakresie których jest prowadzone przygotowanie zawodowe dorosłych, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także oznaczenie tych kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach;

  3) planowany termin zakończenia przygotowania zawodowego.

7. Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy na pokrycie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dla uczestników przygotowania zawodowego dorosłych ustalonych w sposób oraz w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 7. 1. Jeśli kształcenie teoretyczne umożliwiające zdobycie wiedzy teoretycznej będzie realizowane w instytucji szkoleniowej wpisanej do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, starosta, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych, przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które ma na celu wyłonienie tej instytucji.

2. Starosta ustala kryteria wyboru instytucji szkoleniowej, o której mowa w ust. 1, w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia przy konkurencyjnej cenie.

3. Kryteria wyboru, o których mowa w ust. 2, mogą uwzględniać:

  1) zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy;

  2) kwalifikacje kadry dydaktycznej;

  3) dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb kształcenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;

  4) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia;

  5) metody sprawdzenia efektów kształcenia;

  6) kwotę należności dla instytucji szkoleniowej;

  7) posiadanie przez instytucję szkoleniową akredytacji kuratora oświaty na kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych;

  8) posiadanie przez instytucję szkoleniową wdrożonego systemu zapewniania jakości w usługach szkoleniowych, w szczególności opartych na normie ISO 9001:2008.

§ 8. Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego lub na wniosek specjalisty do spraw rozwoju zawodowego.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Starosta, w porozumieniu z wybranym pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, uzgadnia szczegółowe warunki umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Starosta zawiera z wybranym pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określającą w szczególności:

  1) formę przygotowania zawodowego dorosłych oraz nazwę zawodu, którego przygotowanie zawodowe dotyczy;

  2) datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) dane opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w tym imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko;

  4) rodzaj egzaminu i wskazanie instytucji, która go przeprowadzi;

  5) należność dla instytucji szkoleniowej z tytułu kształcenia teoretycznego umożliwiającego zdobycie wiedzy teoretycznej;

  6) wykaz wydatków, które może ponieść pracodawca w związku z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych, wraz ze sposobem ich dokumentowania oraz wysokość i terminy wypłaty refundacji dokonywanej przez starostę na podstawie art. 53i ustawy;

  7) wysokość jednorazowej premii ze środków Funduszu Pracy wypłacanej pracodawcy po spełnieniu warunków określonych w art. 53j ustawy i termin płatności;

  8) zobowiązanie stron umowy do należytej realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  9) ustalenia stron umowy w zakresie sposobu postępowania w przypadku zmiany opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy;

  10) wymiar nieobecności na zajęciach przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiający uczestnikowi realizację programu, wyrażony udziałem procentowym maksymalnej dopuszczalnej liczby godzin nieobecności na zajęciach w stosunku do całkowitej liczby godzin zajęć przewidzianych programem.

2a. Starosta przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, ustala z wybraną instytucją, w której może być przeprowadzony egzamin, możliwość przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego.

3. Do umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych dołącza się w formie załączników wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych ze wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca i daty urodzenia, program przygotowania zawodowego dorosłych oraz wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych, stanowiące jej integralną część.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Program przygotowania zawodowego dorosłych zawiera w szczególności:

  1) określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania;

  2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także oznaczenie tych kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, lub nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy;

  3) wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy;

  4) wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;

  5) wymagania dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych stawiane uczestnikom;

  6) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz wymiar godzin, z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej;

  7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

  8) sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Program przygotowania zawodowego dorosłych może zawierać wykaz materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć, w szczególności umożliwiających kształtowanie umiejętności zgodnych z wymaganiami pracodawców, w tym dotyczących wprowadzania nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii.

3. Program przygotowania zawodowego dorosłych może mieć strukturę modułową.

4. Pracodawca i instytucja szkoleniowa prowadzą dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności:

  1) listy obecności, dziennik zajęć zawierający wykonywane zadania praktyczne i tematykę zajęć teoretycznych;

  2) wyniki sprawdzianów okresowych;

  3) wyniki i protokół z wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony;

  4) rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 11. 1. Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych:

  1) zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej realizacji;

  3) zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  4) zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

  5) przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznaje uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;

  6) przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;

  7) zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;

  8) niezwłocznie informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  9) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;

  10) umożliwia staroście wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, pracodawca przekazuje staroście.

§ 12. 1. Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż określony w art. 53e ust. 1 ustawy.

2. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.

§ 13. Instytucja szkoleniowa:

  1) realizuje zajęcia zgodnie z programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności na zajęciach, podpisywane przez uczestników;

  4) wydaje uczestnikowi, który ukończył zajęcia teoretyczne, zaświadczenie zawierające zakres zrealizowanych zajęć przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) dostarcza staroście i pracodawcy kopię zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4.

§ 14. 1. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową starosta rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

2. Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, starosta kieruje uczestnika do innego pracodawcy w celu umożliwienia mu ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 15. 1. Osobie kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych starosta wydaje pisemne skierowanie.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) datę wystawienia skierowania;

  2) imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia osoby kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) wskazanie formy przygotowania zawodowego dorosłych, nazwy zawodu oraz kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, których przygotowanie zawodowe dotyczy;

  4) nazwę i adres pracodawcy, do którego jest kierowana osoba w celu odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych oraz wymiar nieobecności na zajęciach, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 10;

  6) nazwę i adres instytucji szkoleniowej, która przeprowadzi kształcenie teoretyczne umożliwiające zdobycie wiedzy teoretycznej, o ile kształcenie teoretyczne nie będzie odbywało się u pracodawcy;

  7) wskazanie rodzaju egzaminu i instytucji, która przeprowadzi egzamin po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  8) informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w przygotowaniu zawodowym dorosłych.

3. Osoba kierowana do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych potwierdza pisemnie odbiór skierowania.

4. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie wymaga pozytywnej opinii doradcy zawodowego.

5. Skierowanie traci ważność w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach uniemożliwiającej realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych albo w przypadku nienależytego wywiązywania się uczestnika z nałożonych obowiązków.

6. Utrata ważności skierowania następuje z dniem:

  1) następującym po dniu, w którym upłynęła liczba godzin nieobecności na zajęciach powodująca przekroczenie wymiaru, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 10;

  2) wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia starosty o utracie ważności skierowania w związku ze stwierdzonym nienależytym wywiązywaniem się uczestnika z nałożonych obowiązków, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

7. W przypadku utraty ważności skierowania z powodów określonych w ust. 5 pracodawcy przysługuje refundacja poniesionych wydatków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 6.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych:

  1) bierze udział w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;

  3) stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;

  3a) na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego dorosłych składa w instytucji wskazanej do przeprowadzenia egzaminu wniosek o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie, a w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wniosku składanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej dołącza deklarację dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu, zawierającą:

   a) imię (imiona) i nazwisko uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,

   b) datę i miejsce urodzenia uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,

   c) numer PESEL uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

   d) adres zamieszkania uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,

   e) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie której uczestnik zamierza zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach;

  4) przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;

  5a) po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego - jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

  6) okazuje staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych odpowiednio: świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

§ 17. Do zadań opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych należy w szczególności:

  1) zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy;

  4) współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy.

§ 18. Starosta w ramach nadzoru, w celu zapewnienia jakości realizacji przygotowania zawodowego dorosłych:

  1) analizuje dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, o której mowa w § 10 ust. 4;

  2) wizytuje zajęcia realizowane w ramach programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców oraz w instytucji szkoleniowej;

  3) analizuje wyniki ankiet, o których mowa w § 16 pkt 5.

Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. 1. Starosta dokonuje analizy skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych, ustalając w szczególności:

  1) liczbę i odsetek osób, które rozpoczęły oraz które ukończyły program przygotowania zawodowego dorosłych i zdobyły odpowiednie świadectwo, dyplom lub zaświadczenie, według formy przygotowania zawodowego dorosłych, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy i przynależności do poszczególnych grup ryzyka na rynku pracy;

  2) liczbę i odsetek osób, o których mowa w pkt 1, zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych, według formy przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) koszt ponownego zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1, liczony jako stosunek poniesionych kosztów przygotowania zawodowego dorosłych do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych, według formy przygotowania zawodowego dorosłych;

  4) przeciętny czas trwania programu przygotowania zawodowego dorosłych, według formy przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Starosta upowszechnia informacje o efektywności przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności wśród organów publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, instytucji szkoleniowych oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką kształcenia ustawicznego dorosłych.

Rozdział 3

Sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii

§ 20. 1. Pracodawca składa wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, o której mowa w art. 53i ustawy, zwany dalej "wnioskiem o dokonanie refundacji wydatków", do powiatowego urzędu pracy.

2. Do wniosku o dokonanie refundacji wydatków pracodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

3. Wniosek o dokonanie refundacji wydatków zawiera:

  1) wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imion, nazwisk, miejsca i daty urodzenia;

  2) okresy uczestnictwa oraz formę realizowanego przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) kwoty poniesionych wydatków na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz kwoty należnej refundacji;

  4) wskazanie rachunku bankowego pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe.

§ 21. 1. Pracodawca składa wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, o której mowa w art. 53j ustawy, zwany dalej "wnioskiem o wypłatę premii", do powiatowego urzędu pracy.

2. Do wniosku o wypłatę premii pracodawca dołącza dokumenty, o których mowa w art. 53j ust. 6 ustawy.

3. Wniosek o wypłatę premii zawiera:

  1) wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imion, nazwisk, miejsca i daty urodzenia;

  2) okresy uczestnictwa oraz formę realizowanego przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) wskazanie rachunku bankowego pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe.

§ 22. 1. Refundacja i premia, o których mowa w § 20 i 21, udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów:

  1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),

  2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6)

- i jest udzielana zgodnie z przepisami tych rozporządzeń.

2. Pomoc, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez pracodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

  1) 200 tys. euro - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą;

  2) 100 tys. euro - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

3. Pomoc, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa otrzymanej w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dokonanie refundacji wydatków lub wniosku o wypłatę premii spowodowałaby przekroczenie:

  1) maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 30 tys. euro;

  2) skumulowanej kwoty pomocy dla rybołówstwa określonej dla Polski zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.

Istniejące wersje czasowe § 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 23. (uchylony)

§ 24. Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych na rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę, w terminach określonych w umowie, o której mowa w § 9 ust. 2.

§ 25. Pracodawca korzystający z refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Rozdział 4

Kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych

§ 26. 1. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

2. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie co najmniej:

  1) wykształcenia średniego;

  2) 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia;

  3) rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Rozdział 5

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. Po zakończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych starosta kieruje uczestnika na egzamin sprawdzający do komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej lub instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę, wpisanej do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, wyłonionej z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych, zwanej dalej "instytucją egzaminującą".

§ 28. 1. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, o którym mowa w § 27, instytucja egzaminująca powołuje komisję, w której skład wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków.

2. Przewodniczący kieruje pracą komisji, ustala tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz zatwierdza teoretyczne i praktyczne zadania egzaminacyjne przygotowane przez członków komisji.

3. Przewodniczącym komisji może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do zakresu kształcenia, z którego jest przeprowadzany egzamin sprawdzający.

4. W przypadku braku możliwości powołania na przewodniczącego komisji osoby z wykształceniem wyższym przewodniczącym komisji może być osoba posiadająca wykształcenie średnie oraz minimum 5-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobyte w trakcie przyuczenia.

5. Członkami komisji mogą być osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobyte w trakcie przyuczenia.

6. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

7. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przebiegu egzaminu sprawdzającego, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

  1) imię i nazwisko osoby zdającej egzamin sprawdzający;

  2) datę i miejsce urodzenia osoby zdającej egzamin sprawdzający;

  3) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego;

  4) skład komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzający;

  5) tematy teoretycznych i praktycznych zadań egzaminacyjnych;

  6) wykaz kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych na egzaminie sprawdzającym;

  7) informację o wyniku egzaminu sprawdzającego.

Istniejące wersje czasowe § 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 29. (uchylony)

§ 30. 1. Osoba, która zdała egzamin sprawdzający, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 31. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16.04.2009 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 61, poz. 502
2013.08.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności

Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60