Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2009 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 Dz. U. z 2009 r. nr 123, poz. 1019
 Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 11.10.2014 r.

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) algorytm, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";

2) udział w ustalonej dla województwa kwocie Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej środków będących w dyspozycji samorządu województwa, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) sposób ustalania kwot środków z Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów oraz wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej "ministrem".

Istniejące wersje czasowe § 2
2012.01.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
Tekst pierwotny
zmieniony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 123, poz. 1019
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatowe, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, ustala się dla następujących zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 1, 9-14, 16-25, 41, 42, 48, 51 i 53 - dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

2) w pkt 2, 4b, 6, 27, 30, 31-34, 36-38, 43, 49 i 50 - dotyczących finansowania innych fakultatywnych zadań;

3) w pkt 4a - dotyczącym finansowania do dnia 31 grudnia 2013 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw, ustala się dla następujących zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 2, 6, 27, 30, 31, 31a, 33-36a, 38, 43, 49 i 50 - w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, wojewodów, samorządy powiatowe i Ochotnicze Hufce Pracy;

2) w pkt 4 - do wysokości określonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7a ustawy.

3. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie określonych w art. 108 ust. 1 pkt 15, 26, 40, 44 i 46 ustawy, realizowanych przez samorządy województw i powiatów, są przekazywane przez ministra w wysokości faktycznych potrzeb.

4. W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w ust. 1 pkt 1 udział środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 35%.

5. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, mogą zostać przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny.

Istniejące wersje czasowe § 2a
2012.01.01
dodany przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2a. 1. Kwota środków Funduszu Pracy określona w § 2 ust. 4 i 4a, będąca w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

2. Kwota środków Funduszu Pracy określona w § 2 ust. 4b, z przeznaczeniem na finansowanie w województwie zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okresie 21 dni od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

§ 3. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Apn - kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,
Pa - określona w planie Funduszu Pracy kwota środków na realizację w roku budżetowym zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszona o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra, samorządy województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszona o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Ldwn - liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 31 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej "rokiem poprzednim",
Lawn - liczba bezrobotnych do 25. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,
Lpwn - liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, zmniejszona o liczbę bezrobotnych powyżej 50. roku życia (Ldw) oraz bezrobotnych do 25. roku życia (Law), według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,
Wkn - współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla województwa o najniższej stopie bezrobocia, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego, i zwiększony dla pozostałych województw o 0,002 za każdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w województwie ponad stopę bezrobocia w województwie o najniższej stopie bezrobocia,
Won - współczynnik korygujący ustalony jako iloraz liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiatowych urzędach pracy województwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 listopada roku poprzedniego do liczby nowo zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiatowych urzędach pracy województwa,
Pm - planowana na rok budżetowy kwota przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Un -

wskaźnik ustalony jako iloraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w województwie w roku poprzednim na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, powiększonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji w województwie tych projektów, oraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w roku poprzednim na realizację we wszystkich województwach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, powiększonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji we wszystkich województwach tych projektów,

n - oznacza dane województwo.

§ 4. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

Bwn
Ppn = 0,95 × Pi × 
B

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Ppn - kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,
Pi - kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, pomniejszona o kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra, samorządy województw, wojewodów oraz Ochotnicze Hufce Pracy,
Bwn - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,
B - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy ogółem w kraju, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,
n - oznacza dane województwo.

§ 5. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

Kwn = 0,95 × Pb × Lun

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Kwn - kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa,
Pb - kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy województw,
Lun - udział liczby powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiatowych urzędów pracy na terenie kraju, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,
n - oznacza dane województwo.
Istniejące wersje czasowe § 6
2012.01.01
zmieniony przez
Tekst pierwotny
zmieniony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 123, poz. 1019
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie tych zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.

Istniejące wersje czasowe § 7
2012.01.01
zmieniony przez
Tekst pierwotny
zmieniony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 123, poz. 1019
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Minister zawiadamia na piśmie marszałków województw o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw i powiatów.

2. Marszałek województwa zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.

3. Minister zawiadamia na piśmie starostów (prezydentów miast) o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1, realizowanych przez samorządy powiatowe.

Istniejące wersje czasowe § 8
2012.01.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
Tekst pierwotny
zmieniony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 123, poz. 1019
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Rezerwę ministra stanowi:

1) 10% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszonej o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) 5% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

2. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy, w szczególności dla samorządów województw i powiatów, na których terenie:

1) nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy;

2) wystąpiły klęski żywiołowe mające znaczny zasięg i wywołujące poważne skutki;

3) są realizowane programy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;

4) są realizowane projekty pilotażowe;

5) istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

6) są tworzone centra aktywizacji zawodowej i lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne uruchamiane w ramach powiatowych urzędów pracy.

3. Minister, na wniosek starosty (prezydenta miasta), może przyznać dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów specjalnych lub projektów pilotażowych.

4. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty (prezydenta miasta), przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2.

5. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody lub Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację przez te organy zadań określonych ustawą. Kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 5% kwoty rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 9. Minister, na wniosek marszałka województwa, przyznaje samorządom powiatowym dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istniejące wersje czasowe § 10
2012.01.01
uchylony przez
Tekst pierwotny
uchylony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 123, poz. 1019
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), zwiększa ustaloną dla samorządu województwa albo powiatu kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, o kwotę bezpośrednio przekazaną na wyodrębniony rachunek Funduszu Pracy, samorządu województwa lub powiatu przez inne niż dysponent Funduszu Pracy organy, organizacje i inne podmioty, z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

§ 11. Minister może przyznać samorządom województw i powiatów, wojewodom oraz Komendantowi Głównemu Ochotniczych Hufców Pracy dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań określonych ustawą realizowanych przez te organy z niewykorzystanej kwoty na bezpośrednie finansowanie tych zadań przewidzianych w planie, o którym mowa w § 6.

§ 12. 1. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), złożony do dnia 31 października, może zmniejszyć kwotę środków Funduszu Pracy ustaloną dla samorządu województwa lub powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, jeżeli ich wykorzystanie w roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

2. Kwota, o którą zmniejszono środki dla samorządu województwa lub powiatu, na wniosek marszałka województwa, jest przyznawana innemu samorządowi powiatowemu, a w przypadku braku takiej możliwości zwiększa rezerwę, o której mowa w § 8 ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 12a
2012.01.01
dodany przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12a. Na złożony w terminie do dnia 30 września wniosek starosty (prezydenta miasta), zaopiniowany przez marszałka województwa, minister może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty środków ustalonej dla samorządu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, o część kwoty środków ustalonej dla samorządu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, jeżeli jej wykorzystanie w danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

§ 13. Minister może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez samorządy województw i powiatów w następnym roku budżetowym części nieprzewidzianych w planie środków Funduszu Pracy przekazanych w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy przez organy, organizacje i inne podmioty, jeżeli wykorzystanie ich w danym roku nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

Istniejące wersje czasowe § 14
2012.01.01
zmieniony przez
Tekst pierwotny
zmieniony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 123, poz. 1019
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 352
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. W przypadku przekazania w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które nie były przewidziane w planowanych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowanych na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 15. 1. W przypadku powstania po dniu 30 listopada poprzedniego roku nowego lub zmiany obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast) sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy przedstawiają marszałkowi województwa na jego wniosek informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz o proponowanym podziale środków na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. W razie niedokonania w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgodnień, o których mowa w ust. 1, decyzję o przysługujących kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe podejmuje minister, na wniosek marszałka województwa.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone dniu 5.08.2009 r.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.01.2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. nr 18, poz. 114), które utraciło moc z dniem 1.02.2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 6, poz. 33).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60