Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1294

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) algorytm, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";

  2) sposób ustalania kwot środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

  3) wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej "ministrem".

§ 2. 1. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w danym roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatów, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, ustala się dla następujących zadań określonych w art. 108:

  1) ust. 1 pkt 1, 9-14, 16-22, 22b, 22c, 22f-22i, 24a, 25, 41, 48, 51 i 52 ustawy - dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

  2) ust. 1 pkt 2, 4b, 6, 27, 30, 31-34, 36-38, 43, 49, 50 i 58 ustawy - dotyczących finansowania innych fakultatywnych zadań;

  3) ust. 1 pkt 22j ustawy - dotyczącym finansowania kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o których mowa w art. 69a ustawy;

  4) ust. 1g-1i ustawy - dotyczących finansowania wynagrodzeń, nagród, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w danym roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw, ustala się dla następujących zadań określonych w art. 108 ust. 1:

  1) pkt 2, 6, 27, 30, 31, 31a, 33-36a, 38, 43, 49 i 50 ustawy - w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, wojewodów, samorządy powiatów i Ochotnicze Hufce Pracy;

  2) pkt 4 ustawy - do wysokości określonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7a ustawy;

  3) pkt 22d ustawy - dotyczącym finansowania kosztów zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy;

  4) pkt 22j ustawy - dotyczącym finansowania kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o których mowa w art. 69a ustawy, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra i samorządy powiatów.

§ 3. 1. W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 ustala się kwotę środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości wynikającej z umowy, o której mowa w art. 109 ust. 7 ustawy.

2. Jeżeli łączna wysokość kwot środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ustalonych zgodnie z ust. 1, różni się od kwoty środków Funduszu Pracy określonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego odpowiednio zmieni wysokość tych kwot tak, aby ich łączna wysokość odpowiadała kwocie określonej w ustawie budżetowej na dany rok.

3. Kwota środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pomniejsza kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, która jest dzielona pomiędzy samorządy powiatów na zasadach określonych w art. 109 ust. 8 ustawy.

4. Kwota środków Funduszu Pracy określona w ust. 2, będąca w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatów w okresie 1 miesiąca od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

§ 4. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowanych przez samorządy powiatów, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Apn - kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,
Pa - określona w planie Funduszu Pracy łączna kwota środków na realizację w danym roku budżetowym zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszona o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra, samorządy województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz rezerwę ministra,
Bn - średnia miesięczna liczba bezrobotnych, według stanu na koniec miesiąca, zarejestrowanych w danym województwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej "rokiem poprzednim",
Kn - współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla województwa o najniższej średniej stopie bezrobocia z okresu 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego i zwiększony dla pozostałych województw o 0,002 za każdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w województwie ponad stopę bezrobocia w województwie o najniższej stopie bezrobocia,
Sn - średnia miesięczna liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w województwie pomniejszona o średniomiesięczną liczbę osób rejestrujących się w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego po zastosowaniu działań aktywizacyjnych powiązanych z subsydiowaniem kosztów zatrudnienia, w tym wyposażenia stanowisk pracy i finansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej,
En - średnia miesięczna liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych pomniejszona o średniomiesięczną liczbę osób rejestrujących się po zastosowaniu działań aktywizacyjnych o charakterze edukacyjnym (szkolenie, staż oraz przygotowanie zawodowe dorosłych) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego,
Nn - średnia miesięczna liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w związku z podjęciem pracy niesubsydiowanej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego po zastosowaniu działań urzędów pracy niemających charakteru edukacyjnego oraz niezwiązanych z subsydiowaniem zatrudnienia,
n - dane województwo.

§ 5. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, realizowanych przez samorządy powiatów, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

Bwn
Ppn = 0,95 × Pi × 
B

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Ppn - kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w danym roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,
Pi - kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, pomniejszona o kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra, samorządy województw, wojewodów oraz Ochotnicze Hufce Pracy,
Bwn - średnia miesięczna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego, liczona ze stanów na koniec każdego miesiąca,
B - średnia miesięczna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy ogółem w kraju, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego, liczona ze stanów na koniec każdego miesiąca,
n - dane województwo.

§ 6. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie w województwie zadań wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

Kwn = 0,95 × Pb × Lun

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Kwn - kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa,
Pb - kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy województw,
Lun - udział liczby powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiatowych urzędów pracy na terenie kraju, według stanu na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego,
n - dane województwo.

§ 7. Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.

§ 8. Marszałek województwa, w terminie 7 dni od dnia dokonania podziału, o którym mowa w § 3 ust. 4, zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów.

§ 9. 1. Rezerwę ministra stanowi:

  1) 10% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra i Ochotnicze Hufce Pracy;

  2) 5% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

2. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy w szczególności dla samorządów powiatów na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

3. Minister może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Minister może przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację:

  1) programów specjalnych oraz Programu Aktywizacji i Integracji, na wniosek starosty (prezydenta miasta);

  2) projektów pilotażowych, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta).

5. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy.

6. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta) zaopiniowany przez marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz zadań wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2.

7. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody lub Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację przez te organy zadań określonych w ustawie. Kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 5% kwoty rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 10. Niewykorzystana kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na bezpośrednie finansowanie, realizowanych przez samorządy województw i powiatów, wojewodów oraz Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, zadań określonych w ustawie oraz przewidzianych w planie, o którym mowa w § 7, zwiększa rezerwę, o której mowa w § 9 ust. 1, w zakresie, w jakim kwota ta nie została przyznana przez ministra na dodatkowe finansowanie przez te organy realizacji zadań określonych w ustawie.

§ 11. W przypadku zmniejszenia przez ministra, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta) złożony do dnia 31 października danego roku budżetowego, kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej dla samorządu województwa lub powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, ze względu na brak możliwości ich wykorzystania lub jeżeli ich wykorzystanie byłoby nieefektywne, kwota, o którą zmniejszono środki, zwiększa rezerwę, o której mowa w § 9 ust. 1, w przypadku braku możliwości jej przyznania, na wniosek marszałka województwa, innemu samorządowi powiatu.

§ 12. W przypadku zmniejszenia przez ministra, na wniosek marszałka województwa, kwoty środków Funduszu Pracy, ustalonej na podstawie art. 109 ust. 2b ustawy dla samorządu województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, kwota, o którą zmniejszono środki dla samorządu województwa ze względu na brak możliwości ich wykorzystania w danym roku budżetowym, zwiększa rezerwę, o której mowa w § 9 ust. 1.

§ 13. 1. W przypadku przekazania w trakcie roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które nie były przewidziane w planowanych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowanych, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w § 9 ust. 1.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wydatkowane na zasadach określonych w § 9 ust. 2-6 po spełnieniu wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 14. Kwota środków, o którą zwiększono, w trakcie roku budżetowego, po spełnieniu wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki Funduszu Pracy na zadania określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1, zwiększa kwotę rezerwy, o której mowa w § 9 ust. 1.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.**)

__________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26.09.2014 r.
**) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 352), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60