Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

 Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utracio moc z dniem 2.05.2015 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) typy zezwoleń na pracę;

  2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;

  3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";

  4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy;

  5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest obowiązany przedstawić w trakcie postępowania w sprawie zezwolenia na pracę;

  6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, oświadczeń podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczących spełnienia wymagań określonych w ustawie, wzory informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2 ustawy, oraz zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Określa się następujące typy zezwoleń na pracę:

  1) A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

  3) C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;

  4) D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

  5) E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.

§ 3. 1. Zezwolenie na pracę, zwane dalej "zezwoleniem", jest wydawane na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Zezwolenie jest wydawane na okres oznaczony datami.

4. Wzór zezwolenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

2. Wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Przedłużenie zezwolenia jest wydawane na okres oznaczony datami.

4. Wzór przedłużenia zezwolenia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, starosta:

  1) przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;

  2) niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;

  3) informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;

  4) kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;

  5) dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;

  6) w terminach określonych w art. 88c ust. 2 ustawy wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację zawierającą dane o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.

2. W ofercie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wskazuje na potrzebę uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1.

3. W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

4. Starosta może wydać podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy przez cudzoziemca informację, o której mowa w ust. 1, na podstawie wyników rekrutacji na takie samo stanowisko w oparciu o oferty pracy złożone przez ten podmiot w okresie ostatnich 6 miesięcy.

5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia, przedstawia:

  1) dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

  2) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

  3) umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

  4) kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

  5) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

  6) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

  7) kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

  8) dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

  9) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

  10) informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi -w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;

  11) umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

  12) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

  13) dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;

  14) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

  15) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwoleń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6-13. Informacja starosty, o której mowa w ust. 1 pkt 6, może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o przedłużenie zezwolenia, przedstawia:

  1) dokumenty, o których mowa w ust. 1;

  2) umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;

  3) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

4. W przypadku ubiegania się równocześnie o przedłużenie zezwolenia dla więcej niż jednego cudzoziemca ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, a do wniosku o przedłużenie zezwolenia kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3.

6. Wzór składanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Wnioskodawca potwierdza w drodze oświadczenia na piśmie wypełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1, ust. 6 i art. 88j ust. 1 pkt 4-7 i 9 ustawy.

2. Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy.

§ 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 9. Do wniosków złożonych do dnia 1 sierpnia 2009 r. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi może dołączyć dokument wydany przez starostę na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r. nr 120, poz. 822) zamiast informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r. nr 120, poz. 822).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84
2014.01.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy
Załącznik nr 6

Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60