Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20.12.2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

 Dz. U. z 2020 r. poz. 2366
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1349
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2032
2024.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory dokumentów:

  1) zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) wyrejestrowanie z ubezpieczeń - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9) wyrejestrowanie płatnika składek - o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  10) informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  11) adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia;

  12) imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  13) imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne - o symbolu ZUS RCA cz. II, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

  14) imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - o symbolu ZUS RZA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

  15) imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek - o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

  16) imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej - o symbolu ZUS RPA, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

  17) deklaracja rozliczeniowa - o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 17 do rozporządzenia;

  18) deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie - o symbolu ZUS DRA cz. II, stanowiąca załącznik nr 18 do rozporządzenia;

  19) informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - stanowiąca załącznik nr 19 do rozporządzenia;

  20) informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - stanowiąca załącznik nr 20 do rozporządzenia;

  21) zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - o symbolu ZUS ZSWA, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;

  22) raport informacyjny - o symbolu ZUS RIA, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;

  23) oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - o symbolu ZUS OSW, stanowiące załącznik nr 23 do rozporządzenia,

  24) zgłoszenie umowy o dzieło - o symbolu RUD, stanowiące załącznik nr 24 do rozporządzenia.

2. Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 14-16, dla imiennego raportu cz. II korygującego - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, dla deklaracji rozliczeniowej korygującej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, dla deklaracji rozliczeniowej cz. II korygującej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, dla informacji miesięcznej korygującej dla osoby ubezpieczonej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, dla informacji rocznej korygującej dla osoby ubezpieczonej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, a dla raportu informacyjnego korygującego - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 22.

§ 2. Dokumenty są wypełniane przy użyciu kodów, których wykaz jest określony w załączniku nr 25 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-11 i 21-23, określa się kolor pantone nr 224, pkt 12-16 - kolor pantone nr 158, pkt 17 i 18 - kolor pantone nr 172 oraz pkt 19 i 20 - kolor pantone nr 340.

2. Dokumenty, w postaci papierowej, stanowiące wydruk ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wydruk dokumentu pobranego przy użyciu oprogramowania interfejsowego, albo kopie tych dokumentów mogą być przekazywane bez zachowania kolorów, o których mowa w ust. 1.

§ 4. W przypadku przekazywania dokumentu dotyczącego okresu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 2495 oraz z 2020 r. poz. 81, 102 i 2125), obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.

§ 5. Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzory dokumentów w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.*)

________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 2495 oraz z 2020 r. poz. 81, 102 i 2125), które na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255) utraciło moc z dniem 1.01.2021 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2366
2021.05.16
zmieniony przez
2022.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1349
2023.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2032
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Załącznik nr 2

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2366
2021.05.16
zmieniony przez
2022.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1349
2023.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2032
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych
ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych
Załącznik nr 4

ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
Załącznik nr 5

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Załącznik nr 6

ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Załącznik nr 7

ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
Załącznik nr 8

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
Załącznik nr 9

ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek

ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek
Załącznik nr 10

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
Załącznik nr 11

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek
ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek
Istniejące wersje czasowe zał. nr 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2366
2022.01.01
zmieniony przez
2022.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1349
2023.05.01
zmieniony przez
2023.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2032
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 12

 
ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
Załącznik nr 13

ZUS RCA cz. II Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne

ZUS RCA cz. II Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne
Istniejące wersje czasowe zał. nr 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2366
2022.01.01
uchylony przez
2022.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1349
2023.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2032
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 14

 
(uchylony)

Załącznik nr 15

ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
Załącznik nr 16

ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej

ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej
ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2366
2022.01.01
zmieniony przez
2022.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1349
2023.05.01
zmieniony przez
2023.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2032
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 17

 
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa
Załącznik nr 18

ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie

ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie
Załącznik nr 19

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Załącznik nr 20

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
Załącznik nr 21

ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Załącznik nr 22

ZUS RIA Raport informacyjny

ZUS RIA Raport informacyjny
ZUS RIA Raport informacyjny
ZUS RIA Raport informacyjny
ZUS RIA Raport informacyjny
ZUS RIA Raport informacyjny
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: ZUS RIA - Raport informacyjny
Załącznik nr 23

ZUS OSW Oświaczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych

ZUS OSW Oświaczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych
Załącznik nr 24

RUD Zgłoszenie umowy o dzieło

RUD Zgłoszenie umowy o dzieło
RUD Zgłoszenie umowy o dzieło
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: ZUS RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło
Istniejące wersje czasowe zał. nr 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2366
2022.01.01
zmieniony przez
2022.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1349
2022.07.29
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
2023.02.08
zmieniony przez
2023.08.05
zmieniony przez
2023.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2032
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 25

 
Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów

I. Kod tytułu ubezpieczenia - składa się z 6 znaków, oznaczających:

  1) podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki)

  2) ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak)

  3) stopień niepełnosprawności (1 znak)

1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem:

  01 10 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

  01 11 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

  01 12 - osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia

  01 13 - pracownik, za którego płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

  01 20 - pracownik młodociany

  01 24 - były pracownik mianowany lub były urzędnik służby cywilnej, z którym został rozwiązany stosunek pracy, pobierający świadczenie pieniężne za okres po ustaniu zatrudnienia

  01 25 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 1, str. 83), zwanego dalej "rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72" albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Rady (WE) nr 987/2009"

  01 26 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

  02 00 - osoba wykonująca pracę nakładczą

  02 13 - osoba wykonująca pracę nakładczą, za którą płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

  03 10 - członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną

  03 20 - osoba wykonująca pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędąca jej członkiem i wynagradzana według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydat na członka spółdzielni

  04 11 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług 

  04 17 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu 

  04 21 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług

  04 24 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

  04 26 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

  04 28 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

  04 30 - osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej, której składki finansuje budżet państwa

  04 31 - osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę, od której składki finansuje budżet państwa

  05 10 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, osoba prowadząca niepubliczną bądź publiczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu

  05 11 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz osobą fizyczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

  05 12 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

  05 13 - osoba niepełnosprawna, która po raz pierwszy podjęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

  05 20 - twórca

  05 30 - artysta

  05 40 - osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

  05 43 - wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług

  05 44 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu 

  05 45 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu 

  05 70 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

  05 72 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

  05 80 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego

  05 81 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego 

  05 90 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu

  05 92 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu

  06 10 - poseł lub senator pobierający uposażenie

  07 10 - stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

  07 20 - stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniom społecznym

  08 00 - osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

  09 00 - osoba pobierająca dodatek solidarnościowy

  09 10 - osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, osoba pobierająca świadczenie integracyjne

  09 11 - osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium

  09 20 - osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy lub inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący oraz osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych

  09 40 - osoba zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne

  09 41 - osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  09 42 - osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

  10 10 - duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru 

  10 11 - duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy oraz od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru, należną za okres do dnia 31 marca 2004 r.

  10 12 - duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru

  10 20 - duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, będący członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru

  10 50 - alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant i juniorysta, podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

  11 10 - żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia

  11 11 - osoba odbywająca służbę zastępczą

  11 14 - funkcjonariusz w służbie kandydackiej oraz kandydat na żołnierza zawodowego

  11 20 - żołnierz zawodowy

  11 30 - funkcjonariusz Policji

  11 31 - funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

  11 32 - funkcjonariusz Straży Granicznej

  11 33 - funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej

  11 34 - funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej

  11 35 - funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa albo Straży Marszałkowskiej 

  11 40 - funkcjonariusz Służby Więziennej

  11 50 - osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie

  11 51 - osoba pobierająca uposażenie rodzinne

  11 52 - osoba pobierająca uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężne o takim samym charakterze

  11 53 - żołnierz lub funkcjonariusz, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zwolnieniem ze służby lub utratą prawa do emerytury bądź renty

  12 11 - osoba przebywająca na urlopie wychowawczym 

  12 40 - osoba pobierająca zasiłek macierzyński

  12 50 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność 

  12 60 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca 

  12 70 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą 

  12 80 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna

  12 90 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu

  13 10 - osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu innego niż kolejowy 

  13 20 - osoba pobierająca zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia 

  13 21 - osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu kolejowego 

  13 22 - osoba pobierająca świadczenie socjalne w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  14 22 - świadczeniobiorca, za którego jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek opłacać składki 

  14 30 - osoba pobierająca świadczenie wspierające

  14 31 - osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

  14 32 - osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

  14 33 - osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym

  18 11 - student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  18 12 - doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

  18 13 - doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  18 23 - student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  18 30 - słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

  19 00 - osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

  19 10 - osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  20 10 - sędzia

  20 20 - prokurator, ławnik sądowy, aplikant Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  20 30 - sędzia lub prokurator, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego

  21 10 - dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  22 10 - kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

  22 30 - osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu 

  22 40 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu 

  22 41 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu 

  22 42 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

  22 50 - osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  23 30 - małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  24 10 - osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub wolontariusz, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  25 00 - emeryt lub rencista zamieszkały, lub osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę

  25 01 - emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę

  25 10 - emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  25 11 - emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  26 00 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

  26 01 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  27 00 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

  27 01 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  30 00 - osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń 

  50 00 - inny tytuł do ubezpieczeń

2. Ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty:

  0 - osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty

  1 - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury

  2 - osoba, która ma ustalone prawo do renty

3. Stopień niepełnosprawności:

  0 - osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek

  1 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

  2 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

  3 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

  4 - osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

II. Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa - składa się z 2 znaków:

  01 - małżonek

  11 - dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka

  21 - wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

  30 - matka

  31 - ojciec

  32 - macocha

  33 - ojczym

  40 - babka

  41 - dziadek

  50 - osoby przysposabiające osoby ubezpieczone

  60 - inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

III. Kod pracy w szczególnych warunkach - składa się z 3 znaków zgodnych z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, z których:

  - w polu pierwszym należy wpisać numer załącznika (1)

  - w polu drugim i trzecim należy wpisać numer rodzaju pracy:

   01 - prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu

   02 - prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych

   03 - prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze

   04 - prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy)

   05 - prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco

   06 - prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych

   07 - prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych

   08 - prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła

   09 - prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach

   10 - prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych

   11 - prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów

   12 - prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych

   13 - prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych

   14 - prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu

   15 - prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie

   16 - prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi

   17 - prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych

   18 - prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych

   19 - prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych

   20 - prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych

   21 - prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku

   22 - prace rybaków morskich

   23 - prace na statkach żeglugi morskiej

   24 - prace na morskich platformach wiertniczych

   25 - prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy

   26 - prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego

   27 - prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu ziemnego

   28 - prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)

   29 - prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)

   30 - prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych

   31 - prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

   32 - prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem

   33 - prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór

   34 - prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową

   35 - prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0°C

   36 - prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych

   37 - prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym

   38 - prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym

   39 - prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych

   40 - prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów

IV. Kod pracy o szczególnym charakterze - składa się z 3 znaków zgodnych z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, z których:

  - w polu pierwszym należy wpisać numer załącznika (2)

  - w polu drugim i trzecim należy wpisać numer rodzaju pracy:

   01 - prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor)

   02 - prace kontrolerów ruchu lotniczego

   03 - prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska

   04 - prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich

   05 - prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów

   06 - prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra)

   07 - prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei

   08 - prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym

   09 - prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych

   10 - prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

   11 - prace operatorów reaktorów jądrowych

   12 - prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne, oraz dźwignic portowych lub stoczniowych

   13 - prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego

   14 - prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego

   15 - prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu

   16 - prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną

   17 - prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem

   18 - prace członków zespołów ratownictwa medycznego

   19 - prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego)

   20 - prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych

   21 - prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

   22 - prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

   23 - prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

   24 - prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru

V. Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia składa się z trzech znaków:

  01R - Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

  02R - Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

  03R - Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie

  04R - Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

  05R - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi

  06R - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

  07R - Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

  08R - Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

  09R - Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

  10R - Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

  11R - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku

  12R - Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

  13R - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

  14R - Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

  15R - Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

  16R - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

VI. Kod stopnia niepełnosprawności

  0 - osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności

  1 - osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

  2 - osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

  3 - osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

  4 - osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

VII. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - składa się z 3 znaków: 

  100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia

  500 - zgon osoby ubezpieczonej

  600 - inna przyczyna wyrejestrowania

  700 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 

  800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

VIII. Kod rodzaju uprawnienia - składa się z 2 znaków:

  11 - wpis do ewidencji, na listę lub do rejestru

  31 - koncesja

  32 - zezwolenie

  34 - decyzja

  40 - uprawnienie inne niż wymienione wyżej

IX. Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika - składa się z 3 znaków:

  111 - zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności

  115 - postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego

  117 - zgon płatnika składek

  210 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

  211 - wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy

  311 - decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych 

  350 - wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych 

  600 - inna przyczyna wyrejestrowania

X. Typ identyfikatora:

  P - PESEL

  N - NIP 

  R - REGON

  1 - dowód osobisty

  2 - paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE

XI. Kod świadczenia/przerwy - składa się z 3 znaków:

  1. Przerwa w opłacaniu składek: 

   111 - urlop bezpłatny

   121 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

   122 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

   131 - urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

   151 - okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku

   152 - okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

  2. Rodzaj świadczenia:

   212 - zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego

   214 - zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego

   215 - wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego

   216 - wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego

  3. Rodzaj świadczenia i przerwy:

   311 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

   312 - zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego

   313 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

   314 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

   315 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

   316 - wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego

   317 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

   318 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

   319 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

   320 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

   321 - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

   322 - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

   323 - wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego

   324 - wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego

   325 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

   326 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

   327 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

   328 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

   329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

   331 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

   332 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

   335 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

   336 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

   337 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

   338 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

   339 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

   340 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

   350 - inne świadczenia/przerwy

XII. Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów:

  1 - dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  3 - dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną

  5 - dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

  6 - dla deklaracji składanych do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek

XIII. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

  1 - w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony

  2 - w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek

  3 - w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

XIV. Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego:

  1) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego 

      02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

  2) w przypadku:

   a) powiatowych urzędów pracy, za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,

   b) wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,

   c) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, za które opłacane są składki,

   d) banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

   e) innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłat emerytury lub renty z zagranicy,

   f) instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokonującej wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

   g) centrum integracji społecznej za osoby pobierające świadczenie integracyjne, 

    51 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

    52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

  3) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:

   51 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

   52-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

  4) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne:

   70 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

   71-79 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

  5) w przypadku deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy, składanych przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:

   80 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

   81-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

  6) w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia:

   01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc

   02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01 

   40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc 

   41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40

   51 - dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc

   52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51

  7) w przypadku płatników składek zobowiązanych do sporządzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za osobę sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

   40 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

   41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego Numer imiennego raportu miesięcznego powinien być zgodny z numerem deklaracji rozliczeniowej, do której jest dołączony

XV. Kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy/ stosunku służbowego - składa się z 3 znaków, z których wpisana w polu 3 litera:

  - R - oznacza ustanie stosunku pracy/stosunku służbowego w wyniku jego rozwiązania

  - W - oznacza ustanie stosunku pracy/stosunku służbowego w wyniku jego wygaśnięcia

  20R - bez wypowiedzenia, przez pracownika w związku przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

  21R - w wyniku nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy, zaproponowanych przez pracodawcę z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części

  22R - na mocy porozumienia stron

  23R - wypowiedzenie przez pracodawcę

  24R - wypowiedzenie przez pracownika

  25R - bez wypowiedzenia przez pracodawcę, naruszenie obowiązków pracowniczych

  26R - bez wypowiedzenia przez pracodawcę, popełnienie przestępstwa

  27R - bez wypowiedzenia przez pracodawcę, utrata koniecznych uprawnień

  28R - z upływem czasu, na który była zawarta umowa o pracę

  29R - z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta umowa

  30R - ze skróconym okresem wypowiedzenia, z przyczyn niedotyczących pracowników

  31R - przywrócenie do pracy i zatrudnienie u innego pracodawcy

  32R - bez wypowiedzenia przez pracodawcę, niezdolność do pracy dłuższa niż 3 mies.

  33R - bez wypowiedzenia przez pracodawcę, wyczerpanie okresu zasiłkowego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

  34R - bez wypowiedzenia przez pracodawcę, usprawiedliwiona nieobecność dłuższa niż 1 mies.

  35R - bez wypowiedzenia przez pracownika, orzeczenie o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na zdrowie

  36R - bez wypowiedzenia przez pracownika, naruszenie obowiązków przez pracodawcę

  37R - w przypadkach określonych w przepisach szczególnych, innych niż określone w części XVI

  38R - powołanie u innego pracodawcy

  39R - odwołanie

  40R - odwołanie bez wypowiedzenia

  41R - wygaśnięcie mandatu

  42R - z pracownikiem młodocianym w związku z orzeczeniem lekarskim o pracy zagrażającej zdrowiu

  43R - z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowe zwolnienie- porozumienie stron

  44R - z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowe zwolnienie - wypowiedzenie

  45R - z przyczyn niedotyczących pracownika, indywidualne zwolnienie - wypowiedzenie

  46R - z przyczyn niedotyczących pracownika, indywidualne zwolnienie - porozumienie stron

  47W - brak powrotu do pracy po zakończeniu stosunku pracy z wyboru

  48W - śmierć pracownika

  49W - śmierć pracodawcy

  50W - tymczasowe aresztowanie

  51W - powołanie do zawodowej służby wojskowej

  52W - brak powrotu do pracy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej

  53W - w przypadkach określonych w przepisach szczególnych, innych niż określone w części XVI

XVI. Kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego - składa się z 3 znaków

  400 - art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  401 - art. 231 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  402 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  403 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  404 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  405 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  406 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  407 - art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  408 - art. 30 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 lutego 2016 r.

  409 - art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  410 - art. 48 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  411 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  412 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  413 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  414 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  415 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  416 - art. 683 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  417 - art. 70 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  418 - art. 70 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  419 - art. 73 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  420 - art. 201 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  421 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

  422 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

  423 - art. 74 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  424 - art. 631 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  425 - art. 632 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  426 - art.66 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  427 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

  428 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

  429 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  430 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  431 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  432 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  433 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  434 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  435 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  436 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  437 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  438 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  439 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  440 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  441 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  442 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  443 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 8a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  444 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 8a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  445 - art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

  446 - art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

  447 - art.71 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  448 - art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

  449 - art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

  450 - art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

  451 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  452 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  453 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  454 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  455 - art. 20 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  456 - art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  457 - art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  458 - art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  459 - art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  460 - art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

  461 - art. 225 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

  462 - art. 225 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

  463 - art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

  550 - inna niż określona w kodach od 400 do 463 - podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego

XVII. Kod pracy w szczególnych warunkach, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1) 5 pierwszych znaków jest zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z których:

   - w polu pierwszym wpisujemy nazwę wykazu (A lub B)

   - dwa następne znaki to numer działu w wykazie podany cyframi arabskimi

   - dwa znaki dalsze to numer rodzaju pracy w dziale

  2) 6 i 7 znak to kod dotychczasowych przepisów zarządzeń i uchwał resortowych według następującej listy:

   01 - zarządzenie nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 1983 r.

   02 - zarządzenie nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r.

   03 - zarządzenie nr 41 Ministra Finansów z dnia 17 maja 1985 r.

   04 - zarządzenie nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 sierpnia 1983 r.

   05 - zarządzenie nr 19 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 listopada 1986 r.

   06 - zarządzenie nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985 r.

   07 - zarządzenie nr 64 Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1983 r.

   08 - zarządzenie nr 50 Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 13 grudnia 1983 r.

   09 - zarządzenie nr 26 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1983 r.

   10 - zarządzenie nr 33 Ministra Łączności z dnia 16 maja 1983 r.

   11 - zarządzenie nr 28 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 lipca 1986 r.

   12 - zarządzenie nr 37 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 października 1983 r.

   13 - zarządzenie nr 48 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 1983 r.

   14 - zarządzenie nr DK 4-1000-1/84 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 czerwca 1984 r.

   15 - zarządzenie nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1988 r.

   16 - zarządzenie nr 11/86 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1986 r.

   17 - zarządzenie nr 51/83/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 1983 r.

   18 - zarządzenie nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987 r.

   19 - zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1983 r.

   20 - zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 maja 1983 r.

   21 - zarządzenie nr 9 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 4 lipca 1983 r.

   22 - zarządzenie nr 11 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 lipca 1988 r.

   23 - zarządzenie nr 24 Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 15 sierpnia 1983 r.

   24 - zarządzenie nr 24 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Norm i Jakości z dnia 6 czerwca 1983 r.

   25 - uchwała nr 64/83 Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" z dnia 25 lipca 1983 r.

   26 - uchwała nr 184 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 20 maja 1983 r.

   27 - uchwała nr 80/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z dnia 30 czerwca 1983 r.

   28 - uchwała nr 38 Zarządu "Społem" Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców z dnia 11 lipca 1983 r.

   29 - Uchwała nr 106 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów z dnia 20 lipca 1983 r.

   30 - uchwała nr 16/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z dnia 27 czerwca 1983 r.

   31 - uchwała nr 14/84 Zarządu Centrali i Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich z dnia 23 marca 1984 r.

   32 - zarządzenie nr 21 Prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" z dnia 21 października 1983 r.

   33 - uchwała nr 41/83 Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego z dnia 28 września 1983 r.

   34 - zarządzenie nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 1983 r.

   35 - zarządzenie nr 20 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 czerwca 1983 r.

   36 - zarządzenie nr 12/83 Naczelnego Redaktora Polskiej Agencji Prasowej PAP z dnia 31 maja 1983 r.

   37 - uchwała nr 22 Zarządu "Cepelii" Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego z dnia 1 czerwca 1983 r.

   38 - zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 1983 r. (zmienione zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 5/87 z dnia 7 października 1987 r. i nr 1/90 z dnia 1 sierpnia 1990 r.)

   39 - uchwała nr 62 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych z dnia 15 lipca 1983 r.

   40 - zarządzenie nr 24 Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 15 lipca 1988 r.

   41 - uchwała Prezydium Zarządu Stowarzyszenia "PAX" z dnia 28 grudnia 1983 r.

   42 - uchwała nr 19/84 Zarządu Centralnego Związku Budowlanych Spółdzielni Pracy z dnia 24 kwietnia 1984 r.

   43 - uchwała nr XXVIII/193/84 Zarządu Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 15 marca 1984 r.

   44 - zarządzenie nr 17 Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 2 sierpnia 1985 r.

   45 - zarządzenie nr 1/89 Ministra - Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 6 stycznia 1989 r.

   46 - uchwała nr 24 Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z dnia 14 czerwca 1983 r.

   47 - zarządzenie nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 lutego 1989 r.

  3) 8 i 9 znak jest to numer określający stanowisko pracy jako punkt w pozycji rodzaj pracy - określony w wykazie szczegółowym stanowiącym załącznik do uchwały lub zarządzenia resortowego, stosowanego przez płatnika składek na podstawie odrębnych przepisów.

XVIII. Kod pracy w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Przy ustalaniu tego kodu nie stosuje się systemu oznaczeń określonego dla kodów wykorzystujących układ wykazów A i B z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i zarządzeń resortowych.

Kod ten składa się z 9 znaków:

  000320301 - pracownik organów kontroli państwowej

  000320302 - pracownik organów administracji celnej

  pracownik /ubezpieczony/ wykonujący działalność twórczą lub artystyczną:

  032030301 - tancerz

  032030302 - akrobata

  032030303 - gimnastyk

  032030304 - ekwilibrysta

  032030305 - kaskader

  032030306 - solista wokalista

  032030307 - muzyk grający na instrumentach dętych

  032030308 - treser zwierząt drapieżnych

  032030309 - artysta chóru

  032030310 - żongler

  032030311 - komik cyrkowy

  032030312 - aktor teatru lalek

  032030313 - aktorka

  032030314 - dyrygentka

  032030315 - muzyk grający na instrumentach smyczkowych

  032030316 - muzyk grający na instrumentach perkusyjnych

  032030317 - muzyk grający na instrumentach klawiszowych

  032030318 - operator obrazu filmowego

  032030319 - fotografik

  000320304 - dziennikarz zatrudniony w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy

  000320305 - nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską, wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

  000320307 - pracownik jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60