Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.01.2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 690
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
2023.10.14 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 25d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej "refundacją składek", osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, niepełnosprawnemu rolnikowi oraz rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, zwanych dalej "wnioskodawcami";

  2) termin składania i wzór wniosku, o którym mowa w art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku;

  3) wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2015.10.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.04.20
zmieniony przez
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę refundacji składek:

  1) osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, o symbolu Wn-U-G, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanego dalej "wnioskiem Wn-U-G";

  2) niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, o symbolu Wn-U-A, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwanego dalej "wnioskiem Wn-U-A".

2. Do wskazania części lub całości informacji wymienionych w załącznikach wnioskodawca może dodatkowo stosować fotokody, w tym kody QR, umieszczone powyżej górnej krawędzi bloku informacyjnego formularza lub na odwrocie formularza, oznaczenia lub etykiety ułatwiające identyfikację dokumentu, w tym etykiety dźwiękowe i etykiety pisane alfabetem Braille'a, których zastosowanie nie wyłącza uznania wniosku Wn-U-G ani wniosku Wn-U-A za zgodny ze wzorem określonym w ust. 1.

3. Wnioski Wn-U-G oraz wnioski Wn-U-A pozbawione tła, wypełnień (tint) lub linii obramowań uznaje się za zgodne ze wzorem określonym w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2014.06.30
zmieniony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2015.10.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Refundacja składek jest udzielana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2014.06.30
uchylony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2014.06.30
uchylony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2015.10.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.04.20
zmieniony przez
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają wniosek Wn-U-A w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2014.06.30
zmieniony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2015.10.01
zmieniony przez
2016.07.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G:

  1) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

   a) pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,

   b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

   c) numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

  2) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;

  3) upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

2. Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przesyłają do Funduszu wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-A:

  1) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

   a) imię i nazwisko wnioskodawcy,

   b) numer PESEL i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

  2) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika;

  3) kopię decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, zawierającego wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia, wystawionego:

   a) do dnia 31 grudnia 1990 r. przez urząd gminy albo

   b) przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

  4) upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 oraz w ust. 3, do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

3. Wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G lub wnioskiem Wn-U-A, składanym po ustanowieniu osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem, wnioskodawca przesyła do Funduszu zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem, a także jej numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile z nich korzysta.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2016.07.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Wnioskodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek Wn-U-G lub wniosek Wn-U-A otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego.

2. Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-G lub wniosek Wn-U-A w formie elektronicznej opatruje te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), albo uwierzytelnia je certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

3. Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

4. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 2:

  1) rejestruje w programie informatycznym certyfikat, o którym mowa w ust. 2;

  2) niezwłocznie informuje Fundusz o:

   a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,

   b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

§ 9. Terminy do złożenia wniosku Wn-U-G i wniosku Wn-U-A przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2011.03.08
zmieniony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2015.10.01
zmieniony przez
2016.07.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Po otrzymaniu wniosku Wn-U-G lub wniosku Wn-U-A Fundusz:

  1) sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym oraz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje wnioskodawcę o uznaniu wniosku za kompletny i prawidłowo wypełniony albo informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących wniosku i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;

  2) ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;

  3) ustala kwotę przysługującej refundacji składek;

  4) przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;

  5) wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, Fundusz nie bierze pod uwagę zastosowanych fotokodów, oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w związku z wnioskowaniem o refundację składek.

§ 11. Wnioskodawca korzystający z refundacji składek przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

§ 12. Przepisów § 7 i § 8 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do wnioskodawców, którzy po raz pierwszy przekazali wymagane informacje przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 13. Refundacji składek na warunkach i w trybie określonym w rozporządzeniu udziela się, począwszy od składek opłaconych:

  1) za miesiąc styczeń 2009 r. - przez osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą;

  2) za I kwartał 2009 r. - przez niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Istniejące wersje czasowe § 13a
2021.06.29
dodany przez
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
2023.10.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13a. 1. Refundacja składek stanowiąca pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

2. Refundacja składek stanowiąca pomoc de minimis w sektorze rolnym, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, jest udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r.

3.*) Refundacja składek stanowiąca pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

______________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2209), ust. 3 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, weszło w życie z dniem 14.10.2023 r. z mocą od 30.06.2023 r.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2014.06.30
zmieniony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2021.06.29
uchylony przez
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. (uchylony)

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21.01.2009 r.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.12.2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1754 oraz z 2008 r. poz. 382 i 1304), zachowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1652).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2011.03.08
zmieniony przez
2014.06.30
zmieniony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2015.10.01
zmieniony przez
2016.07.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2018.06.28
zmieniony przez
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.04.20
zmieniony przez
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wn-U-G. Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Wn-U-G. Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Objaśnienia do formularza Wn-U-G

Objaśnienia do formularza Wn-U-G

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2011.03.08
zmieniony przez
2014.06.30
zmieniony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2015.10.01
zmieniony przez
2016.07.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2018.06.28
zmieniony przez
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wn-U-A. Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Wn-U-A. Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika Wn-U-M o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników

Objaśnienia do formularza Wn-U-A

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60