Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2003 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1586
Dz. U. z 2004 r. nr 285, poz. 2850
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składanego w postaci dokumentu pisemnego, zwanego dalej "dokumentem płatniczym", stanowiący wraz z objaśnieniami załącznik do rozporządzenia.

2. Parametry techniczne dokumentu płatniczego określa Polska Norma PN-F-01101 "Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Wzory formularzy bankowych - Wzór polecenia przelewu wpłaty gotówkowej (WP)".

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 149, poz. 981 oraz z 2003 r. nr 56, poz. 503 i nr 89, poz. 827).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Załącznik

Wzór bankowego dokumentu płatniczego

Kliknij, aby powiększyć obraz

OBJAŚNIENIA DO BANKOWEGO DOKUMENTU PŁATNICZEGO

  NAZWA POLA SPOSÓB WYPEŁNIANIA
01  Nr rachunku bankowego ZUS Należy wpisać: 
1)w przypadku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - w dwóch pierwszych kratkach liczbę 83 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 1;
2)w przypadku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - w dwóch pierwszych kratkach liczbę 78 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 2;
3)w przypadku opłacania należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w dwóch pierwszych kratkach liczbę 73 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 3.
Wpłat należności z tytułu składek w związku z realizacją tytułu wykonawczego lub zajęcia przez urząd skarbowy, komornika sądowego lub dłużnika zajętej wierzytelności oraz wpłat należności przez syndyka upadłości z tytułu składek za okres przed dniem ogłoszenia upadłości dokonuje się na wskazany przez ZUS rachunek bankowy właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. 

Dokument płatniczy składa się z dwóch odcinków - dla banku zleceniodawcy i dla zleceniodawcy.

02 W/P Nie wypełniać - pole przeznaczone dla instytucji obsługującej wpłaty składek.
03 Kwota Należy wpisać kwotę, rozdzielając złote i grosze przecinkiem. Jeśli nie ma groszy, wpisuje się dwa zera,

np. kwotę 1.565 zł należy zapisać:

W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.

04 Nr rachunku bankowego płatnika/kwota słownie W przypadku dokonywania płatności w formie polecenia przelewu należy wpisać numer rachunku bankowego płatnika składek w postaci podanej przez instytucję obsługującą wpłaty składek, np.

"stary" numer rachunku bankowego lub 

"nowy" numer rachunku bankowego /w standardzie NRB/.

W przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek wpisuje się numer rachunku bankowego wpłacającego.

Płatnicy składek, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, dokonujący płatności w formie wpłaty gotówkowej wpisują kwotę słownie,

np. kwota 156 zł 89 gr może być zapisana:

Dla kwoty słownie można używać skrótów, opisując każdą cyfrę osobno trzema pierwszymi literami i oddzielając je od siebie gwiazdkami, np. kwota 156 zł 89 gr może być zapisana: 

W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki. 

05 Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika Należy wpisać odpowiednio, drukowanymi literami:

1) nazwę skróconą płatnika składek

lub

2) nazwisko i imię płatnika składek.

Dane powinny być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS. Należy uwzględniać odstępy i znaki rozdzielające, np.

lub 

W przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek wpisuje się nazwę skróconą lub nazwisko i imię wpłacającego, wskazane przez ZUS w wydanej decyzji.

W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.

06 NIP płatnika Należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek), np.

W przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucje obsługujące wpłaty składek wpisuje się NIP właściwego płatnika składek, wskazany przez ZUS w wydanej decyzji. 

W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki. 

07  Typ drugiego identyfikatora  Należy wpisać:
1)N - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się numer NUSP;
2)R - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się numer REGON;
3)P - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się PESEL;
4)cyfrę 1 - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się serię i numer dowodu osobistego;
5)cyfrę 2 - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się serię i numer paszportu.
W przypadku gdy płatnikowi składek nie nadano drugiego identyfikatora, pole pozostaje puste. 
08  Drugi identyfikator płatnika  Należy wpisać:
1)numer NUSP nadany płatnikowi składek przez ZUS;
2)numer REGON płatnika składek - jeżeli ZUS nie nadał płatnikowi składek numeru NUSP, a płatnik ma nadany numer REGON;
3)numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli płatnikowi składek - osobie fizycznej - nie nadano numeru NUSP i REGON.
Numery identyfikatorów wpisuje się bez odstępów i znaków rozdzielających;
4)drugi identyfikator właściwego płatnika składek wskazany przez ZUS w wydanej decyzji - w przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek.
W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki. 

W przypadku gdy płatnikowi składek nie nadano drugiego identyfikatora, pole pozostaje puste. 

09 Typ wpłaty Należy wpisać oznaczenie typu wpłaty, używając następujących liter:
A -jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
B -jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
D -jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
E -jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych,
M -jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/,
S -jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/,
T -jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności,
U -jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego.
10 Nr deklaracji
1) jeżeli w polu 09 wpisano S lub M - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej, stosując następujące oznaczenia:
a) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej,

02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01,
b) w przypadku zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej:

40 - dla deklaracji rozliczeniowej:

- składanej za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca,

- składanej za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca,

41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40,
c)

w przypadku:


- powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,

- wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

- banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

- innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

- instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej:

  51 - dla deklaracji rozliczeniowej,

  52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51,
d) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:

51 - dla deklaracji rozliczeniowej,

52-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51,
e) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego:

70 - dla deklaracji rozliczeniowej,

71-79 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 70,
f) w przypadku deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc kalendarzowy, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:

80 - dla deklaracji rozliczeniowej, 


81-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 80;
2) jeżeli w polu 09 wpisano S lub M - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, jeżeli wpłata dotyczy składki za ten miesiąc, należy wpisać 01;
3) jeżeli w polu 09 wpisano S lub M - w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia, należy wpisać:

01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,

02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01,

40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,

41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40,

51 - dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,

52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51;
4) jeżeli w polu 09 wpisano A, B, D, E, T lub U - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51,70 lub 80 właściwy dla: decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, decyzji lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek, decyzji lub umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny albo tytułu wykonawczego.
W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.
11 Deklaracja Należy wpisać (cyframi arabskimi podając dwie cyfry miesiąca, np. 01 - dla stycznia, 12 - dla grudnia oraz cztery cyfry roku, np. 2003):
1)jeżeli w polu 09 polecenia przelewu/wpłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wpisano A lub B - miesiąc i rok, którego dotyczy błędnie sporządzony dokument rozliczeniowy lub płatniczy;
2)jeżeli w polu 09 wpisano S - miesiąc i rok wykazany w deklaracji rozliczeniowej złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego wpłata dotyczy;
3)jeżeli w polu 09 wpisano M - miesiąc i rok bieżąco złożonej deklaracji rozliczeniowej lub deklaracji rozliczeniowej za wybrany miesiąc wcześniejszy z okresu, za który dokonywana jest wpłata. Wskazanie deklaracji jest równoznaczne z dyspozycją płatnika składek co do kolejności pokrywania zobowiązań;
4)jeżeli w polu 09 wpisano S lub M - miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, a wpłata dotyczy składki za ten miesiąc;
5)jeżeli w polu 09 wpisano T - miesiąc i rok terminu, do którego odroczono wpłatę;
6)jeżeli w polu 09 wpisano U - miesiąc i rok wyznaczonego terminu raty;
7) jeżeli w polu 09 wpisano D lub E - miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, podany w decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty lub w tytule wykonawczym.
W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.
12 Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego Należy wpisać:
1)jeżeli w polu 09 wpisano A, B lub D - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty;
2)jeżeli w polu 09 wpisano E - numer tytułu wykonawczego;
3)jeżeli w polu 09 wpisano T - numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek;
4)jeżeli w polu 09 wpisano U - numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny.
W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60