Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia chorobowe »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 742
Dz. U. z 2001 r. nr 64, poz. 653
Dz. U. z 2002 r. nr 37, poz. 343
Dz. U. z 2003 r. nr 147, poz. 1432
Dz. U. z 2005 r. nr 142, poz. 1193
Dz. U. z 2007 r. nr 97, poz. 644
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 9.05.2012 r.

Na podstawie art. 59 ust. 15 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego ubezpieczonemu jest zaświadczenie płatnika składek:

  1) wystawione na druku ZUS Z-3, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,

  2) wystawione na druku ZUS Z-3a, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia - w przypadku ubezpieczonego nie będącego pracownikiem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest:

  1) zaświadczenie płatnika składek, o którym mowa w § 1,

  2) oświadczenie osoby występującej o zasiłek o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

§ 4. Jeżeli zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmuje okres, za który ubezpieczonemu przysługuje:

  1) wynagrodzenie, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  2) zasiłek chorobowy wypłacany przez płatnika składek, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- płatnik składek, po wypłaceniu wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, przekazuje zaświadczenie lekarskie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pozostawiając w aktach potwierdzoną kopię tego zaświadczenia.

§ 5. Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

  1) wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,

  2) określające początkową i końcową datę tej niezdolności.

§ 5a. Przepisu § 5, w zakresie obowiązku przetłumaczenia na język polski, nie stosuje się do zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w językach urzędowych tych państw.

§ 6. Wniosek w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego składany jest na druku ZUS Np-7, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. Dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w § 3 pkt 2.

§ 8 - 11. (skreślone)

§ 12. Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest:

  1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - po porodzie,

  2) zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego - w razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  3) oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka.

§ 13. 1. Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą następuje na podstawie zaświadczenia zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza stwierdzającego przewidywaną datę porodu spełniającego warunki określone w § 5 pkt 1 - za okres przed porodem, albo na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka - po porodzie.

2. Przy ustalaniu okresu zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio § 12 pkt 2 i 3.

§ 14. 1. Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, następuje na podstawie:

  1) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia,

  2) świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

  3) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

2. Dowodami do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w wyniku rozwiązania stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa, są:

  1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,

  2) prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa,

  3) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

§ 15. Do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, w przypadku gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, poza dowodami określonymi w § 12, wymagane jest świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy.

§ 16. 1. Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie następuje na podstawie oświadczenia o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz na podstawie zaświadczenia sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu o:

  1) przysposobienie dziecka,

  2) przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

- zawierającego informację o dacie urodzenia dziecka.

2. W przypadku wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagane jest dodatkowo zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

§ 17. Przyznanie i wypłata zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługującego w razie rozwiązania z pracownicą umowy o pracę w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i niemożności zapewnienia innego zatrudnienia następuje na podstawie:

  1) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia,

  2) świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

  3) zaświadczenia powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia.

Datę urodzenia dziecka dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka.

§ 17a. Skrócenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka następuje na jej pisemny wniosek, po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 17b ust. 1 pkt 2.

§ 17b. 1. Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka, w przypadku skrócenia przez matkę dziecka okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, następuje na podstawie:

  1) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,

  2) zaświadczenia o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego, wystawionego przez płatnika zasiłku, a także w przypadku:

   a) ubezpieczonego będącego pracownikiem - zaświadczenia pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego,

   b) ubezpieczonego prowadzącego działalność pozarolniczą - oświadczenia ojca dziecka o przerwaniu tej działalności,

   c) pozostałych ubezpieczonych - zaświadczenia o przerwaniu działalności zarobkowej.

2. Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka następuje na podstawie dowodów określonych w ust. 1, a w przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka - dodatkowo na podstawie oświadczenia o porzuceniu dziecka.

§ 18. Przyznanie i wypłata zasiłku opiekuńczego następuje po złożeniu przez ubezpieczonego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 19. Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki podczas pobytu za granicą jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, spełniające warunki określone w § 5.

§ 20. Dowodami do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 jest:

  1) oświadczenie ubezpieczonego - w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

  2) decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana na podstawie odrębnych przepisów - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,

  3) zaświadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upoważnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na zwykłym druku - w przypadku:

   a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

   b) pobytu małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

§ 21. W celu uzyskania zasiłku opiekuńczego pozostawanie z chorym członkiem rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym ubezpieczony dokumentuje oświadczeniem.

§ 22. Wypłata:

  1) świadczenia rehabilitacyjnego,

  2) zasiłku chorobowego:

   a) gdy wypłaty dokonuje się w dwóch lub więcej ratach na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego,

   b) z tytułu choroby ubezpieczonego podczas pobytu za granicą,

  3) zasiłku macierzyńskiego,

  4) zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

  5) zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki:

   a) nad dzieckiem w wieku do lat 8,

   b) w czasie pobytu za granicą,

następuje na podstawie asygnaty zastępczej na druku ZUS Z-7, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 23. Wypłata zasiłków jest ewidencjonowana w karcie zasiłkowej na druku ZUS Z-17, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. Ewidencja ta może być prowadzona również w formie zapisu elektronicznego.

§ 24. Zasiłki wypłaca się na podstawie listy wypłat wynagrodzeń lub listy płatniczej sporządzonej na druku ZUS Z-19, której wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 25. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 9, poz. 81).

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Załącznik nr 1

Zaświadczenie płatnika składek. ZUS Z-3

Uwaga od redakcji:
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008 r., sygn. akt SK 16/06, opublikowanym w Dz. U. nr 119, pod poz. 771 powinna ulec zmianie treść pouczenia do pkt 10-13 zaświadczenia ZUS Z-3. Pomimo iż ustawodawca dotąd nie wprowadził takiej zmiany, ZUS na swojej stronie internetowej zamieścił nowy wzór zaświadczenia ZUS Z-3 uwzględniający postanowienia wyroku. Zaktualizowany wzór znajduje się też na naszej stronie internetowej w dziale "Wzory druków".

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

załącznik dostępny jest również w dziale "Wzory druków"

Załącznik nr 2

Zaświadczenie płatnika składek. ZUS Z-3a

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

załącznik dostępny jest również w dziale "Wzory druków"

Załącznik nr 3

Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS Z-21

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 4

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. ZUS Np-7

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
załącznik dostępny jest również w dziale "Wzory druków"

Załącznik nr 5

Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. ZUS Z-15

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
załącznik dostępny jest również w dziale "Wzory druków"

Załącznik nr 6

Zastępcza asygnata zasiłkowa. ZUS Z-7

Kliknij, aby powiększyć obraz
załącznik dostępny jest również w dziale "Wzory druków"

Załącznik nr 7

Karta zasiłkowa. ZUS Z-17

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
załącznik dostępny jest również w dziale "Wzory druków"

Załącznik nr 8

Lista płatnicza. ZUS Z-19

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
załącznik dostępny jest również w dziale "Wzory druków"

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60