Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia rodzinne »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.04.2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

 Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 854

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 30.09.2006 r.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 35, poz. 305 i nr 64, poz. 593) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, przez:

  1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem";

  2) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej "Kasą";

  3) inne organy emerytalne lub rentowe oraz inne podmioty wydające decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych, zwane dalej "inną jednostką".

§ 2. Zakład, Kasa oraz inna jednostka realizujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą", wszczęły postępowanie lub wydały decyzję w sprawach o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wobec:

  1) osób bezrobotnych oraz pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,

  2) osób, którym do dnia wejścia w życie ustawy zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przyznawały i wypłacały ośrodki pomocy społecznej,

  3) osób pobierających przed dniem wejścia w życie ustawy zasiłek wychowawczy,

  4) osób pobierających przed dniem wejścia w życie ustawy zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy,

  5) osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31 marca 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,

  6) osób, którym są wypłacane za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

  7) osób sprawujących mandat posła i senatora,

  8) osób, którym po dniu wejścia w życie ustawy ustalone zostało prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,

  9) osób, o których mowa w art. 50 ust. 4 ustawy,

przekazują dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 czerwca 2004 r.

§ 3. 1. Zakład, Kasa oraz inna jednostka, które przed dniem 1 września 2005 r. wszczęły postępowanie lub wydały decyzje w sprawach o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, przekazują dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 września 2005 r.

2. W przypadku gdy Zakład wszczął postępowanie lub wydał decyzje w sprawach o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wobec osób zatrudnionych u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, Zakład przekazuje dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 września 2006 r.

§ 4. 1. Zakład, Kasa oraz inna jednostka, które przed dniem 1 września 2005 r. wszczęły postępowanie lub wydały decyzje w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, przekazują dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 września 2005 r.

2. W przypadku gdy Zakład wszczął postępowanie lub wydał decyzje w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wobec osób zatrudnionych u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, Zakład przekazuje dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 września 2006 r.

3. W przypadku gdy nastąpiła zmiana podmiotu realizującego świadczenia rodzinne, Zakład, Kasa oraz inna jednostka, które wszczęły postępowanie lub wydały decyzje w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, dokumentację dotyczącą tych spraw przekazują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 5. 1. Przekazywanie dokumentacji w sprawach o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz świadczenia rodzinne następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w szczególności:

  1) wskazanie jednostki przekazującej dokumentację;

  2) wskazanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby;

  3) numer w ewidencji spraw oraz numer decyzji o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze albo świadczenia rodzinne;

  4) listę osób, które nienależnie pobrały zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, w tym: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

  5) podpisy i pieczęcie przekazującego dokumentację i przyjmującego tę dokumentację.

§ 6. 1. W przypadku gdy nastąpiło przekazanie dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych albo świadczeń rodzinnych, Zakład, Kasa oraz inna jednostka wskazują osobie, której dokumentacja dotyczy, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do którego dokumentacja została przekazana.

2. W przypadku gdy osoba, wobec której wszczęte zostało postępowanie lub wydana została decyzja w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zmieniła miejsce zamieszkania, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje dokumentację w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

§ 7. W przypadku gdy Zakład, Kasa oraz inna jednostka realizujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze lub świadczenia rodzinne stwierdzą po upływie terminów przekazania dokumentacji, o których mowa w rozporządzeniu, wystąpienie nieprawidłowości we wcześniej przyznanych zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych lub świadczeniach rodzinnych, przekazują dokumentację dotyczącą tych spraw niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie o nienależnie pobrane świadczenie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60