Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2011 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 Dz. U. z 2011 r. nr 291, poz. 1708

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.02.2014 r.

Na podstawie art. 85 pkt 3, 4, 5-7, art. 85a oraz art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób i termin zawiadamiania otwartego funduszu o przystąpieniu członka do innego otwartego funduszu;

  2) tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać powiadomienie;

  3) szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy z członkiem oraz wykreślania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych;

  4) szczegółowy sposób ustalania i rozliczania podlegającej zwrotowi nienależnie otrzymanej składki przez otwarty fundusz;

  5) wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

  6) termin i tryb dokonywania wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

  7) zasady współdziałania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych;

  8) sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczania tej wypłaty.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

  2) Zakładzie - oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.);

  3) Komisji Nadzoru - oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. nr 157, poz. 1119, z późn. zm.);

  4) Krajowym Depozycie - oznacza to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

  5) Centralnym Rejestrze Członków - oznacza to prowadzony przez Zakład Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

  6) dotychczasowym funduszu - oznacza to otwarty fundusz, którego członek przystąpił do innego otwartego funduszu;

  7) nowym funduszu - oznacza to otwarty fundusz, do którego przystąpił członek innego otwartego funduszu;

  8) nowym członku - oznacza to osobę fizyczną, która zawarła umowę o członkostwo albo na której nazwisko został otwarty rachunek w trybie art. 128 ustawy, a przynależność tego członka do otwartego funduszu nie została jeszcze potwierdzona zarejestrowaniem w Centralnym Rejestrze Członków;

  9) umowie o członkostwo - oznacza to umowę zawartą między otwartym funduszem a osobą występującą z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu;

  10) rejestrze członków - oznacza to rejestr członków otwartego funduszu, prowadzony przez otwarty fundusz, o którym mowa w ustawie;

  11) koncie ubezpieczonego - oznacza to konto, o którym mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład;

  12) dniu roboczym - oznacza to dzień wyceny, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Otwarty fundusz przekazuje do Zakładu zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu, w formie zestawienia.

2. Zestawienie zawiera następujące dane:

  1) dane osobowe:

   a) imiona i nazwisko,

   b) datę urodzenia,

   c) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL - w miejsce brakującego numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

  2) datę zawarcia umowy o członkostwo, a także godzinę, jeżeli uzyskanie członkostwa nie nastąpiło w trybie art. 128 ustawy.

3.  Otwarty fundusz sporządza osobne zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu dla:

  1) osób, które złożyły oświadczenia o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu;

  2) osób, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu;

  3) osób, które uzyskały członkostwo w funduszu z chwilą otwarcia rachunku w trybie art. 128 ustawy.

4. Zestawienie jest sporządzane w formie elektronicznej.

§ 4. 1. Zestawienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest przekazywane do Zakładu, nie później niż do godziny 1400 szóstego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo lub uzyskaniu członkostwa w trybie art. 128 ustawy.

2. Zestawienie niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 3 i 4 Zakład odrzuca w całości bądź poszczególne jego pozycje. Zakład niezwłocznie informuje otwarty fundusz o odrzuceniu zestawienia w całości lub w części, z podaniem przyczyny.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, otwarty fundusz przekazuje do Zakładu poprawione zestawienie albo poszczególne jego pozycje.

4.  Dane zawarte w zestawieniu są przekazywane w formie elektronicznej.

§ 5. 1. Zakład raz w tygodniu informuje Komisję Nadzoru o zestawieniach otrzymanych od otwartego funduszu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest sporządzana według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia odrębnie dla każdego otwartego funduszu i przekazywana w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia. Informacja ta zawiera:

  1) liczbę zestawień, o których mowa w § 3 ust. 1;

  2) liczbę zgłoszeń ujętych w zestawieniach, o których mowa w § 3 ust. 1, ze wskazaniem liczby zgłoszeń poprawnych formalnie i liczby zgłoszeń błędnych formalnie.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zostaje przekazana w formie elektronicznej.

§ 6. Zakład przyjmuje lub odmawia przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu w drugim dniu roboczym po otrzymaniu zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ale nie wcześniej niż w ósmym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia umowy o członkostwo.

§ 7. 1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, jeżeli:

  1) z przedstawionych danych wynika, że zgłoszona osoba podpisała umowę wcześniej z innym otwartym funduszem, a umowa ta została zgłoszona w terminie;

  2) zgłoszona osoba dokonała zawarcia umowy o członkostwo z więcej niż jednym otwartym funduszem, w tym samym dniu i o tej samej godzinie;

  3) zgłoszenie nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2.

2.  Zakład informuje otwarty fundusz o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, w terminie czterech dni roboczych, podając dane wymienione w § 3 ust. 2, odrębnie dla każdego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

3.  W informacji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu Zakład podaje przyczynę odmowy.

§ 8. 1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu Zakład wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w otwartym funduszu w terminie, o którym mowa w § 6.

2. Jeżeli przyjęte zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu dotyczy osoby wymienionej w zestawieniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Zakład wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w otwartym funduszu po stwierdzeniu, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy, w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

3. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Zakład informuje otwarty fundusz, czy osoba, która zawarła umowę z funduszem, spełnia warunki, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

4. Zakład raz w tygodniu informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia odrębnie dla każdego otwartego funduszu i przekazuje tę informację w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia.

5. Zakład raz na kwartał informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków według stanu na koniec każdego kwartału odrębnie dla każdego otwartego funduszu w podziale na płeć oraz rok urodzenia i przekazuje tę informację w terminie trzech tygodni od zakończenia kwartału.

6. Jeżeli po poinformowaniu otwartego funduszu o niespełnieniu przez osobę, która zawarła umowę z funduszem, warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, Zakład stwierdzi, że w dniu zawarcia umowy istniały faktyczne i prawne podstawy do spełnienia tych warunków, niezwłocznie wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w funduszu, informując o tym fundusz.

7. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 6, zostało dokonane więcej niż jedno zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu, Zakład przyjmuje zgłoszenie dotyczące tej umowy o członkostwo, która została zawarta jako pierwsza po zaistnieniu faktycznych i prawnych podstaw do spełnienia warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, i zgłoszona w terminie.

§ 9. Otwarty fundusz zawiadamia na piśmie osobę przystępującą do otwartego funduszu o odmowie przyjęcia przez Zakład zgłoszenia o zawarciu umowy o członkostwo, z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez otwarty fundusz informacji, o której mowa w § 7 ust. 2, lub informacji o niespełnieniu warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

§ 10. 1. Otwarty fundusz powiadamia Zakład o wycofaniu zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu, w którym została stwierdzona nieważność umowy o członkostwo.

2.  Powiadomienie jest przekazywane w formie elektronicznej i zawiera dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

3. Nie później niż drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania powiadomienia Zakład zawiadamia otwarty fundusz o wstrzymaniu przekazywania składek od dnia przesłania tego zawiadomienia.

4. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania powiadomienia Zakład przekazuje otwartemu funduszowi dane, o których mowa w § 12 ust. 1.

5. O wycofaniu zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu otwarty fundusz zawiadamia na piśmie osobę, której zgłoszenie dotyczyło, nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu, w którym została stwierdzona nieważność umowy.

6.  Nie później niż szóstego dnia roboczego po otrzymaniu powiadomienia Zakład dokonuje zmian odpowiednich zapisów na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków.

7. O dokonaniu zmian zapisów Zakład informuje otwarty fundusz nie później niż szóstego dnia roboczego od ich dokonania.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez Zakład z urzędu, że wpis do Centralnego Rejestru Członków jest nieprawidłowy, Zakład dokonuje wykreślenia tego wpisu.

2. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zawiadamia otwarty fundusz o wykreśleniu wpisu oraz przekazuje dane, o których mowa w § 12 ust. 1.

3. Zawiadomienie o wykreśleniu wpisu jest przekazywane w formie elektronicznej.

4.  Nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zawiadamia o wykreśleniu wpisu osobę, której ten wpis dotyczył.

§ 12. 1. Jeżeli następuje zwrot nienależnie otrzymanej składki, Zakład zawiadamia otwarty fundusz, do którego przekazał składkę, o nominalnej wartości składki przekazanej przez Zakład podlegającej zwrotowi, a także o dacie obciążenia rachunku bankowego Zakładu oraz okresie, za który była przekazana.

2.  W przypadku zwrotu nienależnie otrzymanej składki, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:

  1) wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę podaną przez Zakład w zawiadomieniu;

  2) nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład.

3. W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:

  1) liczbę jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę podaną przez Zakład w zawiadomieniu;

  2) nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład;

  3) dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, według której przeliczono nienależnie otrzymaną składkę w ramach wypłaty transferowej.

4. Jeżeli dokonano więcej niż jednej wypłaty transferowej, Zakład przesyła do pozostałych funduszy, do których nienależnie otrzymana składka była przekazywana w ramach wypłaty transferowej, z wyłączeniem otwartego funduszu, który aktualnie zarządza środkami pochodzącymi z nienależnie otrzymanej składki, zwanego dalej "aktualnym otwartym funduszem", zapytanie o dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, o której mowa w ust. 3 pkt 3.

5.   Odpowiedź na zapytanie, o którym mowa w ust. 4, otwarty fundusz przesyła do Zakładu nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu jego otrzymania.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz informacje, zapytanie i odpowiedź, o których mowa w ust. 2-5, są przekazywane w formie elektronicznej.

7. Jeżeli Zakład przekazał składkę wraz z odsetkami określonymi przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, do odsetek tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-6.

§ 13. 1. W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, Zakład ustala liczbę jednostek rozrachunkowych odpowiadających kwocie nienależnej składki podlegającej zwrotowi.

2.  Ustalając liczbę jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1, Zakład:

  1) przelicza jednostki rozrachunkowe podane w informacji, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 1, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 3;

  2) przelicza kwotę ustaloną w sposób określony w pkt 1 na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki ustalonej przez otwarty fundusz, do którego nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, na dzień przeliczenia składki na jednostki rozrachunkowe w ramach danej wypłaty transferowej.

3.  W przypadku gdy dokonano więcej niż jednej wypłaty transferowej, Zakład ustala liczbę jednostek rozrachunkowych odpowiadających nienależnie otrzymanej składce w sposób określony w ust. 2, przy czym przeliczenia dokonuje się w odniesieniu do każdego otwartego funduszu, do którego nienależnie otrzymana składka była przekazywana w ramach wypłaty transferowej.

4.  Zakład zawiadamia aktualny otwarty fundusz o liczbie jednostek rozrachunkowych do umorzenia, obliczonych zgodnie z ust. 2 i 3, oraz o okresie, za który nienależnie otrzymana składka została przekazana.

5. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, aktualny otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych podanych w tym zawiadomieniu.

6. Zawiadomienie i informacja, o których mowa w ust. 4 i 5, są przekazywane w formie elektronicznej.

§ 14. Otwarty fundusz przesyła do Zakładu w formie elektronicznej informację za poprzedni tydzień o dziennych wartościach jednostek rozrachunkowych w pierwszym dniu roboczym następującym po tym tygodniu.

§ 15. 1. Jeżeli osoba, której zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu zostało wycofane, była zgłoszona przez inne otwarte fundusze i zgłoszenia te zostały przez Zakład odrzucone, z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 pkt 1, nie później niż drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 10 ust. 1, o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia Zakład zawiadamia otwarty fundusz, z którym osoba podpisała umowę najwcześniej i umowa ta została zgłoszona w terminie.

2. Jeżeli osoba wymieniona w zawiadomieniu nie jest stroną umowy o członkostwo otwartego funduszu, do którego zawiadomienie to zostało przekazane, otwarty fundusz zawiadamia o tym Zakład nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2, była zgłoszona jeszcze przez inny otwarty fundusz, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zawiadomienie o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia jest przekazywane w formie elektronicznej.

5. O otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia otwarty fundusz zawiadamia na piśmie członka funduszu, nie później niż siódmego dnia roboczego po jego otrzymaniu.

6. Zakład dokonuje odpowiednich zmian na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków nie później niż ósmego dnia roboczego po dniu wysłania zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do przypadku, o którym mowa w § 11.

§ 16. 1. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do aktualnego otwartego funduszu o kwotę podlegającą zwrotowi, o której mowa w art. 100a ust. 3 i 4 ustawy, ustaloną w oparciu o informację, o której mowa w § 12 ust. 2, a w przypadku gdy otwarty fundusz otrzymał nienależną składkę w ramach wypłaty transferowej w oparciu o informację, o której mowa w § 13 ust. 5, w najbliższym terminie odprowadzania składek po otrzymaniu tej informacji, nie wcześniej jednak niż w dniu dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.

2. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe uzyskane z przeliczenia nienależnie otrzymanej składki według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia poprzedzającego przesłanie informacji, o której mowa w § 12 ust. 2 lub § 13 ust. 5.

3. W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu, do którego nienależnie otrzymana składka została przekazana przez Zakład, o kwotę, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 2.

4. Nie później niż na 2 dni robocze przed dokonaniem pomniejszeń, o których mowa w ust. 1 i 3, Zakład zawiadamia otwarty fundusz o kwocie podlegającej zwrotowi.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, jest przekazywane w formie elektronicznej.

6. W przypadku gdy osoba jest członkiem innego otwartego funduszu, Zakład odprowadza do tego funduszu kwotę, o której mowa w ust. 1 i 3, za okres członkostwa w tym funduszu, nie wcześniej jednak niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków zmian dotyczących funduszu ustalonego zgodnie z § 15.

7. W przypadku wycofania przez otwarty fundusz zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu osoby, dla której Zakład ustala członkostwo zgodnie z § 15, pomniejszenia dokonuje się nie wcześniej niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków zmian dotyczących funduszu ustalonego zgodnie z § 15.

§ 17. 1. Nowy fundusz sporządza zawiadomienie, o którym mowa w art. 84 ustawy, w formie zestawienia danych dotyczących osób, które przystąpiły do nowego funduszu, i doręcza go dotychczasowemu funduszowi przesyłką listową, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata transferowa, o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy.

2. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 18. Wypłata transferowa środków znajdujących się na rachunku członka otwartego funduszu odbywa się w terminach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy.

§ 19. 1. Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli umowa ta została zawarta do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, a nowy fundusz dokona czynności, o których mowa w § 17 ust. 1.

2. Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 17 ust. 1.

3. W przypadku wstrzymania dokonania wypłaty transferowej, z uwagi na złożenie wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcie postępowania z urzędu, wypłaty transferowej dokonuje się:

  1) w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa,

  2) w następnym najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa

- pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 17 ust. 1.

§ 20. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 1 lub art. 131 ust. 1 ustawy, środki przypadające uprawnionemu współmałżonkowi są przekazywane na jego rachunek w otwartym funduszu, w ramach wypłaty transferowej, w najbliższym terminie jej dokonania, jeżeli do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty transferowej zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę do dokonania przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku członka w ramach wypłaty transferowej i zostanie wskazany rachunek, na który mają być przeniesione te środki.

2. W przypadku gdy zawarcie umowy o członkostwo przez byłego współmałżonka z nowym funduszem nastąpi później niż w dwudziestym piątym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa nastąpi w następnym najbliższym terminie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, współmałżonek uprawniony do otrzymania środków wskazuje na piśmie otwarty fundusz, do którego zostanie przekazana wypłata transferowa przysługujących mu środków po byłym współmałżonku.

§ 21. 1. Dotychczasowy fundusz przesyła do Zakładu, w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, sporządzone na podstawie zawiadomień, o których mowa w § 17 ust. 1.

2.  W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1, otwarty fundusz, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa na rzecz współmałżonka uprawnionego do otrzymania środków, przesyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków, z rachunków których mają być przekazane środki.

3.  Imienne wykazy członków, o których mowa w ust. 1, zawierają dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

4. Imienny wykaz członków, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, z rachunku którego nastąpi wypłata transferowa na rzecz uprawnionego współmałżonka, oraz członka, na rachunek którego przeniesione zostaną środki wypłaty transferowej.

§ 22. 1. Imienne wykazy członków, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2, są sporządzane w formie elektronicznej w jedenastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa.

2. Zakład wzywa dotychczasowe fundusze, w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania imiennych wykazów członków, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2, do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności w przypadku stwierdzenia umieszczenia w wykazie członków niezarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Członków, o czym informuje Komisję Nadzoru.

§ 23. 1. Zakład w dziesiątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej:

  1) dokonuje ustalenia zgodności danych osób przystępujących do otwartych funduszy w trybie zmiany otwartego funduszu, które zostały zgłoszone do Zakładu przez nowy fundusz, oraz przez dotychczasowy fundusz w trybie § 21 ust. 1, w przypadku stwierdzenia rozbieżności Zakład wzywa otwarte fundusze do złożenia wyjaśnień, o czym niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru;

  2) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których dokona się wypłata transferowa w związku ze zmianą otwartego funduszu przez członka;

  3) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których dokona się wypłata transferowa, wraz ze wskazaniem danych osobowych członków, na rachunek których wpłyną środki z tytułu wypłaty transferowej;

  4) dokonuje odpowiednich zmian w Centralnym Rejestrze Członków;

  5) przekazuje do Komisji Nadzoru informacje, z zastrzeżeniem, że dotyczą one wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 ustawy oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13 ustawy.

2. Od chwili dokonania przez Zakład zmian w Centralnym Rejestrze Członków Zakład przekazuje składki na rachunek członka w nowym funduszu.

§ 24. 1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia umowy o członkostwo zawartej z nowym funduszem, jeżeli:

  1) członek zmieniający otwarty fundusz nie został objęty przez dotychczasowy fundusz imiennym wykazem członków, o którym mowa w § 21 ust. 1;

  2) osoba, z rachunku której mają być przekazane środki, nie została objęta imiennym wykazem członków, o którym mowa w § 21 ust. 2;

  3) zgłoszenie dokonane przez nowy otwarty fundusz nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2;

  4) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia więcej niż jednej umowy o członkostwo z różnymi otwartymi funduszami w tym samym dniu i o tej samej godzinie;

  5) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem w tym samym dniu, ale przed zawarciem umowy z funduszem, który dokonuje zgłoszenia.

2. Otwarty fundusz nie uwzględnia w zestawieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, osoby, która jest już członkiem otwartego funduszu i zawarła z nim umowę o członkostwo, a następnie zawiadomiła ten fundusz przed dniem dokonania wypłaty transferowej o zawarciu umowy o członkostwo z innym funduszem.

§ 25. 1. Zakład, w ósmym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, przekazuje do Krajowego Depozytu listy, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Krajowy Depozyt przekazuje otwartym funduszom prowadzącym rachunki, z których nastąpi wypłata transferowa, listy, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 i 3, w szóstym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

§ 26. 1. Dotychczasowy fundusz sporządza imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, w terminie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 1100 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Indywidualną kwotę transferową stanowi kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej, obliczona w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

3. Otwarty fundusz, w którym współmałżonek posiada albo posiadał rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata transferowa, sporządza imienne wykazy osób, z rachunków których mają być przekazane środki, wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 1100 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

§ 27. 1. Krajowy Depozyt, na podstawie indywidualnych kwot transferowych otrzymanych od otwartych funduszy, ustala kwoty należności lub zobowiązań dla poszczególnych funduszy oraz przekazuje tę informację do Komisji Nadzoru.

2. Krajowy Depozyt, w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, wzywa otwarte fundusze - w których na mocy rozliczenia wzajemnych zobowiązań między funduszami wartość zobowiązań przekracza wartość należności - do dokonania wpłaty na rachunek i w wysokości wskazanej przez Krajowy Depozyt.

§ 28. 1. Otwarte fundusze dokonują wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, w trzecim dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Towarzystwo zarządzające funduszem, który nie dokonał wpłaty w terminie, jest zobowiązane zapłacić Krajowemu Depozytowi odsetki za opóźnienie, w wysokości odsetek ustawowych, za czas od dnia, o którym mowa w ust. 1, do dnia dokonania tej wpłaty. Zapłaty odsetek dokonuje się łącznie z dokonaniem wpłaty.

§ 29. 1. Jeżeli otwarty fundusz obowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, nie dokona wpłaty najpóźniej w drugim dniu roboczym przed terminem najbliższej wypłaty transferowej pomimo wezwania Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt ponownie dokonuje rozliczenia wypłat transferowych między funduszami, z wyłączeniem rozliczeń otwartego funduszu, który nie dokonał wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, i ponownie ustala kwoty zobowiązań bądź należności poszczególnych funduszy.

2. O fakcie niedokonania przez otwarty fundusz wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, po wezwaniu do tego przez Krajowy Depozyt, Krajowy Depozyt niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru.

§ 30. Rozliczenie wypłat transferowych otwartego funduszu, który nie dokona wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 29 ust. 1, zostanie dokonane w następnym najbliższym terminie.

§ 31. W przypadku nierozliczenia wypłaty transferowej dotychczasowy fundusz jest zobowiązany sporządzić i przekazać imienne wykazy członków, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2 oraz § 26 ust. 1 i 3, przed następnym najbliższym terminem wypłaty transferowej.

§ 32. 1. Dokumenty związane z czynnościami dotyczącymi wypłat transferowych są przekazywane w formie elektronicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone.

§ 33. 1. W ostatnim dniu miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa, Krajowy Depozyt dokonuje transferu środków do otwartych funduszy, w których wierzytelności z tytułu wypłat transferowych od innych otwartych funduszy były większe niż zobowiązania z tego tytułu.

2. Otwarty fundusz prowadzący rachunek, z którego ma nastąpić wypłata transferowa, i jednocześnie prowadzący rachunek, na który ma nastąpić ta wypłata, w przypadkach określonych w rozdziałach 12 i 13 ustawy, dokonuje zapisów na rachunku uprawnionego i rachunku, z którego są przenoszone środki.

3. Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2.

§ 34. Odsetki z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczeń wypłat transferowych przysługują Krajowemu Depozytowi w wysokości 50% wartości tych środków. Pozostała kwota odsetek zostaje podzielona między fundusze proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych przez każdy z nich.

§ 35. W terminie dziesięciu dni od dnia, w którym odbyła się wypłata transferowa, powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje na rachunek bankowy:

  1) Zakładu - kwotę opłaty z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z przystąpieniem członka do nowego funduszu;

  2) Krajowego Depozytu - kwotę opłaty z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wypłaty transferowej.

§ 36. 1. Dotychczasowy fundusz przekazuje byłym członkom funduszu, na rzecz których zrealizował wypłatę transferową, pisemną informację, która zawiera:

  1) numer rachunku członka;

  2) podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków otwartego funduszu;

  3) wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej;

  4) daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy;

  5) pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Informacja jest przesyłana członkom otwartego funduszu w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.*)

________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.04.2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. nr 86, poz. 804, z 2008 r. nr 8, poz. 41, z 2009 r. nr 39, poz. 310 oraz z 2011 r. nr 90, poz. 519), które utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25.03.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 75, poz. 398 i nr 199, poz. 1175).

Załącznik

Zawiadomienie  

Kliknij, aby powiększyć obraz
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60