Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Usługowe prowadzenie ksiąg »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.11.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.11.2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 Dz. U. z 2008 r. nr 216, poz. 1372

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 13.11.2014 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

  2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

- w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Organem prowadzącym postępowanie w sprawach, o których mowa w § 1, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

2. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności stwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie postanowienia.

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się program i długość stażu adaptacyjnego oraz szczegółowy zakres testu umiejętności, które ustalane są indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem istniejących różnic pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę a kwalifikacjami określonymi w przepisach dotyczących uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4. Program stażu adaptacyjnego oraz szczegółowy zakres testu umiejętności ustala się na podstawie:

  1) dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

  2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy, ustalanego na podstawie dostarczonych dokumentów;

  3) wymagań kwalifikacyjnych, od których spełnienia uzależniono możliwość wykonywania zawodu;

  4) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i państwa, w którym wnioskodawca nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu.

§ 3. 1. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia otrzymania tego postanowienia, występuje z pisemnym wnioskiem do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności.

2. Wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 4. 1. Staż adaptacyjny jest odbywany u przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami, zwanego dalej "przedsiębiorcą".

2. Organ prowadzący postępowanie upowszechnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacje o osobach upoważnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Staż adaptacyjny realizowany jest zgodnie z programem, o którym mowa w § 2 ust. 3.

4. Przedsiębiorca zapewnia prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego.

§ 5. 1. Wnioskodawca, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1, składa dokument zawierający zobowiązanie przedsiębiorcy do zorganizowania i przeprowadzenia dla wnioskodawcy stażu adaptacyjnego oraz do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:

  1) rodzaj stosunku prawnego, jaki zostanie nawiązany z wnioskodawcą w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, oraz warunki wynagrodzenia odbywającego staż;

  2) datę, w której zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

  3) okres, na jaki zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

  4) zakres czynności, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, z uwzględnieniem programu, o którym mowa w § 2 ust. 3;

  5) wskazanie opiekuna stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 7;

  6) wysokość kosztów odbywania stażu adaptacyjnego.

§ 6. Staż adaptacyjny może być odbywany na podstawie umowy cywilnoprawnej bez wynagrodzenia albo za wynagrodzeniem albo na podstawie umowy o pracę - na warunkach określonych między wnioskodawcą a przedsiębiorcą.

§ 7. 1. Nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego sprawuje wyznaczony przez przedsiębiorcę opiekun stażu adaptacyjnego, zwany dalej "opiekunem".

2. Opiekunem może być wyłącznie osoba uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zmiana opiekuna może nastąpić na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub opiekuna.

§ 8. 1. Oceny nabytych przez wnioskodawcę podczas stażu adaptacyjnego umiejętności dokonuje w formie opinii opiekun, uwzględniając w szczególności poprawność wykonania powierzonych wnioskodawcy obowiązków zgodnych z programem stażu adaptacyjnego.

2. Po odbyciu stażu adaptacyjnego przez wnioskodawcę opiekun przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zatwierdzoną przez przedsiębiorcę opinię, o której mowa w ust. 1, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

§ 9. 1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego są ustalane przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem stażu adaptacyjnego, na podstawie przewidywanych wydatków związanych ze stażem adaptacyjnym.

2. Do kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego zalicza się w szczególności wydatki związane z realizacją programu stażu adaptacyjnego, w tym wynagrodzenie opiekuna.

§ 10. 1. Opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego w wysokości kosztów, o których mowa w § 9, wnioskodawca uiszcza w terminach i na rachunek bankowy wskazany przez przedsiębiorcę.

2. W przypadku gdy wnioskodawca z nagłych przyczyn losowych nie może rozpocząć w oznaczonym terminie stażu, przedsiębiorca, u którego ma się odbywać staż, zalicza wniesioną opłatę na poczet stażu wyznaczonego w innym terminie albo zwraca opłatę pomniejszoną o poniesione wydatki na pokrycie kosztów organizacyjnych przeprowadzenia stażu.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 11. Test umiejętności przeprowadza Komisja Egzaminacyjna utworzona na podstawie przepisów dotyczących uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zwana dalej "Komisją".

§ 12. 1. O terminie, miejscu przeprowadzenia oraz o wysokości opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności Komisja pisemnie zawiadamia wnioskodawcę, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu umiejętności.

2. Wnioskodawca przed przystąpieniem do testu umiejętności uiszcza opłatę za przeprowadzenie testu umiejętności. Uiszczenie opłaty jest warunkiem dopuszczenia do testu umiejętności.

3. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do testu umiejętności w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do wydania odmownej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2.

§ 13. 1. Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim, w formie pisemnej.

2. Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności.

3. W czasie testu umiejętności wnioskodawca może korzystać z przepisów prawa opublikowanych w dziennikach promulgacyjnych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

4. W czasie trwania testu umiejętności wnioskodawca może opuścić salę jedynie po uzyskaniu zgody Komisji i przekazaniu pracy testowej.

5. Komisja może wykluczyć wnioskodawcę z testu umiejętności, jeżeli podczas jego trwania korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się materiałami pomocniczymi innymi niż określone w ust. 3 lub w inny sposób zakłócał przebieg testu umiejętności. Wykluczenie z testu umiejętności jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny negatywnej.

§ 14. 1. Test umiejętności składa się z nie więcej niż 60 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz 3 zadań sytuacyjnych i trwa nie dłużej niż 3 godziny.

2. Każde pytanie testu jednokrotnego wyboru jest oceniane według następujących zasad:

  1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;

  2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;

  3) brak odpowiedzi - zero punktów.

3. Wynik testu jednokrotnego wyboru stanowi sumę punktów dodatnich, uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe, pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe.

4. Każde zadanie sytuacyjne jest oceniane w skali od 0 do 10 punktów. Ocena zadania sytuacyjnego uwzględnia w szczególności poprawność odpowiedzi, stopień rozwiązania zadania oraz znajomość przepisów prawa.

5. Błędy stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne popełnione przez wnioskodawcę w teście umiejętności nie podlegają ocenie, jeżeli nie wpływają na stopień zrozumienia odpowiedzi.

§ 15. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu jednokrotnego wyboru oraz 60% maksymalnej liczby punktów z zadań sytuacyjnych.

§ 16. Wyniki testu umiejętności ogłaszane są, z wykorzystaniem anonimowego numeru identyfikacyjnego, nadanego w trakcie testu umiejętności, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego przeprowadzenia. Nie później niż w dniu ogłoszenia tych wyników Komisja wysyła uczestnikowi testu umiejętności pisemną informację o uzyskanym przez niego wyniku testu umiejętności.

§ 17. 1. Uczestnik testu umiejętności ma prawo, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników testu umiejętności, pisemnie zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy testowej.

2. Praca testowa udostępniana jest w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w obecności sekretarza i co najmniej jednego członka Komisji.

§ 18. 1. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników testu umiejętności jego uczestnik ma prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę testu umiejętności przez Komisję.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od jego otrzymania. O podjętym rozstrzygnięciu przewodniczący Komisji powiadamia niezwłocznie uczestnika testu umiejętności.

§ 19. Koszty przeprowadzenia testu umiejętności ustala się w sposób przyjęty dla przeprowadzenia egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, nie przekraczając wysokości opłaty za ten egzamin określonej w przepisach dotyczących uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 20. 1. Opłatę za przeprowadzenie testu umiejętności w wysokości kosztów, o których mowa w § 19, wnioskodawca uiszcza na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wnioskodawca, który z ważnych przyczyn losowych lub z winy organu prowadzącego postępowanie nie przystąpił do testu umiejętności w wyznaczonym terminie, może wystąpić do organizatora, wciągu 14 dni od daty wyznaczonego testu umiejętności, z uzasadnionym wnioskiem o zwrot uiszczonej opłaty. Organizator testu umiejętności dokonuje zwrotu opłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem dotyczących działalności Komisji w zakresie sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. nr 282, poz. 2803 oraz z 2006 r. nr 154, poz. 1100), które utraciło moc z dniem 21.10.2008 r. stosownie do art. 39 ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.12.2008 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60