Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.11.2001 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1550

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 28.01.2012 r.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591, z 1997 r. nr 32, poz. 183, nr 43, poz. 272, nr 88, poz. 554, nr 118, poz. 754, nr 139, poz. 933 i 934, nr 140, poz. 939 i nr 141, poz. 945, z 1998 r. nr 60, poz. 382, nr 106, poz. 668, nr 107, poz. 669 i nr 155, poz. 1014, z 1999 r. nr 9, poz. 75 i nr 83, poz. 931, z 2000 r. nr 60, poz. 703, nr 94, poz. 1037 i nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. nr 102, poz. 1117 i nr 111, poz. 1195) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) ustawa - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

  2) ustawa o kasach - ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. nr 1, poz. 2, z 1999 r. nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. nr 8, poz. 64 i nr 100, poz. 1081),

  3) kasa - spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, o której mowa w art. 2 ustawy o kasach,

  4) działalność podstawowa kasy - działalność kasy określoną w art. 3 ustawy o kasach,

  5) Kasa Krajowa - Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, o której mowa w art. 33 ustawy o kasach.

§ 3. 1. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy netto (nadwyżka bilansowa albo straty bilansowe) kasy składają się:

  1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

  2) wynik operacji finansowych,

  3) wynik operacji nadzwyczajnych,

  4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest kasa, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami z działalności podstawowej kasy oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a kosztami działalności podstawowej i operacyjnej kasy oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi.

3. Przychodami z działalności podstawowej kasy są w szczególności przychody z tytułu odsetek i prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek, opłat za przeprowadzanie na zlecenie członków kasy rozliczeń finansowych oraz usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

4. Kosztami działalności podstawowej kasy są w szczególności koszty z tytułu odsetek od lokat wniesionych przez członków kasy, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz ubezpieczenia oszczędności.

5. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, na które składają się w szczególności przychody z lokat, wkładów i udziałów w Kasie Krajowej, odsetki od operacji z innymi podmiotami oraz zyski ze zbycia inwestycji i aktualizacji wartości inwestycji, a kosztami finansowymi, na które składają się w szczególności koszty odsetek i prowizji od kredytów zaciągniętych w Kasie Krajowej oraz straty ze zbycia i aktualizacji wartości inwestycji.

6. Wynik operacji nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.

§ 4. 1. Kasa sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy oraz na każdy dzień bilansowy. Sprawozdanie finansowe powinno odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą kasy w sposób wiarygodny i rzetelny.

2. Sprawozdanie finansowe kasy obejmuje:

  1) bilans,

  2) rachunek zysków i strat,

  3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Sprawozdanie finansowe kasy spełniającej warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w funduszu własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

4. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności kasy zgodnie z art. 49 ustawy.

5. Zakres informacji zawartych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych określa załącznik nr 1 do ustawy.

6. Informacja dodatkowa zawiera nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny sprawozdania finansowego kasy. Informacja dodatkowa zawiera co najmniej dane określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2002 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Załącznik

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

  1) nazwę i siedzibę kasy,

  2) wskazanie czasu trwania działalności kasy, jeżeli jest ograniczony,

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, podanie powodu, jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres inny niż rok obrotowy,

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez kasę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

  5) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu kas, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

  6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia kasie prawo wyboru.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

  1) zakresu działalności kasy,

  2) informacji o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

  3) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

  4) dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy, ich przyczyn i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

  5) informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

2. Dane i informacje uzupełniające o aktywach i pasywach, a w szczególności o:

  1) szczegółowym zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierającym stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia,

  2) wartości gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego,

  3) wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez kasę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

  4) posiadanych papierach wartościowych, z podaniem emitenta; należy wykazać wartość rynkową papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie,

  5) zobowiązaniach długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 roku,

   b) powyżej 1 roku do 3 lat,

   c) powyżej 3 lat do 5 lat,

   d) powyżej 5 lat,

  6) należnościach długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 roku,

   b) powyżej 1 roku do 3 lat,

   c) powyżej 3 lat do 5 lat,

   d) powyżej 5 lat,

  7) zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

  8) stanie na początek roku obrotowego, zwiększeniach i wykorzystaniu oraz stanie końcowym funduszy, w tym szczególnie zasadniczych funduszy własnych oraz pozostałych funduszy, o ile kasa nie sporządza zestawienia zmian w funduszu własnym,

  9) stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

  10) stanie na początek roku obrotowego, zwiększeniach i wykorzystaniu oraz stanie końcowym funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego,

  11) wysokości nadwyżki bilansowej przekazanej na zwiększenie funduszu zasobowego, propozycjach co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy,

  12) odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego,

  13) grupach zobowiązań zabezpieczających na majątku kasy (ze wskazaniem ich rodzaju),

  14) istotnych pozycjach czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

  15) zobowiązaniach warunkowych, w tym również o udzielonych przez kasę gwarancjach lub poręczeniach, także wekslowych.

3. Informacje dotyczące przychodów i kosztów, a w szczególności o:

  1) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) przychodów z działalności podstawowej,

  2) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) kosztów z działalności podstawowej,

  3) wyniku finansowym osiągniętym na działalności podstawowej,

  4) przychodach na operacjach finansowych (według struktury),

  5) kosztach na operacjach finansowych (według struktury),

  6) wyniku finansowym osiągniętym na operacjach finansowych,

  7) wysokości istotnych odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe wraz z wyjaśnieniem ich przyczyn,

  8) przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu,

  9) głównych pozycjach różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

  10) zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

  11) podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,

  12) poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładach na niefinansowe aktywa trwałe.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych. W przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

5. Zagregowane wielkości dotyczące:

  1) kwoty pożyczek i kredytów udzielonych członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej,

  2) wynagrodzeń wypłaconych członkom zarządu,

  3) zwrotu członkom organów kasy wydatków związanych z prowadzeniem spraw kasy,

  4) przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia (w etatach).

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie kas, należy podać:

  1) nazwę, siedzibę i dzień przyłączenia kasy, która w wyniku połączenia została wykreślona z rejestru,

  2) wartość aktywów netto, według wartości godziwej, kasy przyłączonej na dzień połączenia,

  3) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w funduszach własnych połączonych kas za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

7. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności należy podać opis tych niepewności oraz wskazać, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez kasę działań mających na celu eliminację niepewności.

8. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy kasy, należy ujawnić te informacje.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60