Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1721
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 23.12.2016 r.

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 711, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "BFG", w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o należnościach zagrożonych, rozumie się przez to należności, w przypadku których opóźnienie w spłacie przekracza 6 miesięcy.

§ 3. 1. Przychodami BFG są środki pochodzące ze źródeł finansowania BFG, określonych w art. 15 pkt 3, 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

2. Kosztami działalności BFG są koszty utrzymania organów BFG i Biura BFG, w tym amortyzacja, którą prezentuje się w rachunku zysków i strat w pozycji "Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

Rozdział 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§ 4. 1. Księgi rachunkowe są prowadzone przez BFG, w jego siedzibie.

2. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz BFG przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty.

Rozdział 3

Ujmowanie i wycena niektórych aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

§ 5. 1. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, stanowiące instrumenty pochodne w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.

2. Dłużne papiery wartościowe oraz akcje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji.

3. Aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

§ 6. 1. Należności i zobowiązania finansowe, w tym kredyty, pożyczki, zrealizowane gwarancje i poręczenia oraz dłużne papiery wartościowe, wycenia się na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia.

2. Akcje notowane na rynku regulowanym wycenia się na dzień bilansowy według wartości godziwej.

3. Akcje nienotowane na rynku regulowanym wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

§ 7. 1. Odpisy aktualizujące wartość należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek, nabytych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji i poręczeń sfinansowanych z funduszu pomocowego zmniejszają fundusz pomocowy. Rozwiązanie odpisów aktualizujących te aktywa ujmuje się jako zwiększenie funduszu pomocowego.

2. Odpisy aktualizujące wartość należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek sfinansowanych z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych zmniejszają fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych. Rozwiązanie odpisów aktualizujących te aktywa ujmuje się jako zwiększenie funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych.

3. Odpisy aktualizujące wartość należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek, zrealizowanych gwarancji i poręczeń oraz innych aktywów finansowych sfinansowanych z funduszu gwarancyjnego kas zmniejszają fundusz gwarancyjny kas. Rozwiązanie odpisów aktualizujących te aktywa ujmuje się jako zwiększenie funduszu gwarancyjnego kas.

4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych sfinansowanych z funduszu stabilizacyjnego zmniejszają fundusz stabilizacyjny. Rozwiązanie odpisów aktualizujących te aktywa ujmuje się jako zwiększenie funduszu stabilizacyjnego.

5. Wynik ze zbycia aktywów finansowych sfinansowanych z funduszu pomocowego, funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, funduszu gwarancyjnego kas lub funduszu stabilizacyjnego odnoszony jest zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1-4.

§ 8. 1. Zmniejszenia wartości akcji poniżej ceny nabycia oraz zwiększenia wartości akcji do poziomu ceny nabycia z niższej wartości bilansowej ujmuje się jako zmniejszenia albo zwiększenia funduszu gwarancyjnego kas lub funduszu stabilizacyjnego odpowiednio do tego, z jakiego funduszu zostało sfinansowane nabycie lub objęcie akcji.

2. Zwiększenia wartości akcji, wycenianych według wartości godziwej, powyżej ceny nabycia oraz zmniejszenia wartości tych akcji do poziomu ceny nabycia z wyższej wartości bilansowej ujmuje się w wyniku z operacji finansowych.

3. Wynik ze zbycia akcji sfinansowanych z funduszu gwarancyjnego kas lub z funduszu stabilizacyjnego odnoszony jest zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 9. 1. Do dnia spełnienia warunku gwarancji obowiązki wynikające z gwarantowania środków pieniężnych stanowią zobowiązania warunkowe BFG.

2. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, równowartość rezerw z tytułu gwarantowania środków pieniężnych ujmuje się w pasywach w pozycji "Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji (wielkość ujemna)".

3. W przypadku gdy wypłata środków gwarantowanych zostanie sfinansowana środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu ochrony środków gwarantowanych, równowartość rezerw ujmuje się w aktywach w pozycji "Należności od banków z tytułu obowiązkowych wpłat na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych".

4. Zobowiązania wobec deponentów ujmuje się w dniu podjęcia przez właściwy organ BFG decyzji o wypłacie środków gwarantowanych.

5. Przy ustalaniu wartości rezerw i zobowiązań wobec deponentów pomija się dyskontowanie.

§ 10. 1. Jeżeli obowiązkowe opłaty roczne banków nie zostaną wpłacone do upływu terminu ich wniesienia, określonego przez Radę BFG, ujmuje się je w aktywach w pozycji "Należności od banków z tytułu obowiązkowych opłat rocznych" oraz w pasywach w pozycji "Fundusz pomocowy", o ile ich wartość może być wiarygodnie ustalona.

2. Jeżeli obowiązkowe opłaty roczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie zostaną wpłacone do upływu terminu ich wniesienia, określonego przez Radę BFG, ujmuje się je w aktywach w pozycji "Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu obowiązkowych opłat rocznych" oraz w pasywach w pozycji "Fundusz gwarancyjny kas", o ile ich wartość może być wiarygodnie ustalona.

3. Jeżeli opłaty ostrożnościowe nie zostaną wpłacone do upływu terminu ich wniesienia, określonego przez Radę BFG, ujmuje się je w aktywach w pozycji "Należności od banków z tytułu opłat ostrożnościowych" oraz w pasywach w pozycji "Fundusz stabilizacyjny", o ile ich wartość może być wiarygodnie ustalona.

§ 11. 1. Wartość należności zgłoszonych do masy upadłości pomniejsza się do chwili ich zapłaty o odpisy aktualizujące ich wartość w wysokości 100%.

2. Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności zgłoszonych do masy upadłości następuje z chwilą spłaty należności i ujmuje się je w pasywach odpowiednio w pozycji "Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości" dla odpisów dotyczących należności od banków lub w pozycji "Fundusz gwarancyjny kas" dla odpisów dotyczących należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

§ 12. 1. Równowartość rezerw na gwarancje i poręczenia udzielone przez BFG z funduszu pomocowego zmniejsza fundusz pomocowy. Rozwiązanie rezerw na te gwarancje i poręczenia ujmuje się jako zwiększenie funduszu pomocowego.

2. Równowartość rezerw na gwarancje, w tym gwarancje całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi lub nabywanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami, i poręczenia udzielone przez BFG z funduszu gwarancyjnego kas zmniejsza fundusz gwarancyjny kas. Rozwiązanie rezerw na te gwarancje i poręczenia ujmuje się jako zwiększenie funduszu gwarancyjnego kas.

3. Równowartość rezerw na gwarancje rekapitalizacyjne udzielone przez BFG z funduszu stabilizacyjnego zmniejsza fundusz stabilizacyjny. Rozwiązanie rezerw na gwarancje rekapitalizacyjne ujmuje się jako zwiększenie funduszu stabilizacyjnego.

§ 13. Wynik finansowy BFG stanowi różnicę pomiędzy przychodami, w tym z tytułu odsetek i prowizji, a kosztami, z uwzględnieniem wyniku z operacji finansowych, w tym z tytułu dywidend, i wyniku z operacji nadzwyczajnych.

Rozdział 4

Roczne sprawozdanie finansowe BFG

§ 14. Roczne sprawozdanie finansowe BFG składa się z:

  1) bilansu;

  2) rachunku zysków i strat;

  3) zestawienia zmian w funduszach własnych;

  4) rachunku przepływów pieniężnych;

  5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 15. Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym BFG określa załącznik do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16. Jeżeli opłaty ostrożnościowe za rok 2013 nie zostaną wpłacone przez banki do końca roku 2013, BFG ujmuje należności z tytułu opłat ostrożnościowych oraz zwiększa fundusz stabilizacyjny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2013, o ile ich wartość może być wiarygodnie ustalona.

§ 17. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego BFG za rok obrotowy rozpoczynający się w roku 2013.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. nr 236, poz. 1631).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załącznik

Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym BFG

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:

  1) nazwę i siedzibę BFG oraz wskazanie podstawy prawnej prowadzenia działalności;

  2) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

  3) wskazanie, czy roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez BFG działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

  4) stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów;

  5) dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym;

  6) dokonane w stosunku do poprzedniego rocznego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej BFG.

Bilans

Aktywa

I. Środki pieniężne

  1. Środki pieniężne w kasie

  2. Środki pieniężne na rachunkach bieżących

  3. Środki pieniężne na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych

  4. Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych

  5. Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

II. Należności od instytucji finansowych

  1. Należności od banków z tytułu:

   a) obowiązkowych wpłat na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych

   b) obowiązkowych opłat rocznych

   c) opłat ostrożnościowych

   d) udzielonych pożyczek z funduszu pomocowego

   e) udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

   f) zrealizowanych gwarancji i poręczeń

   g) nabytych wierzytelności

   h) pozostałych operacji

  2. Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:

   a) obowiązkowych opłat rocznych

   b) udzielonych pożyczek z funduszu gwarancyjnego kas

   c) zrealizowanych gwarancji i poręczeń

   d) nabytych wierzytelności

   e) pozostałych operacji

  3. Należności od pozostałych instytucji finansowych

III. Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

IV. Pozostałe należności i roszczenia

V. Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

  1. Dłużne papiery wartościowe:

   a) banków

   b) Skarbu Państwa

   c) pozostałe

  2. Akcje:

   a) w instytucjach finansowych

   b) w pozostałych jednostkach

  3. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

VI. Wartości niematerialne i prawne

VII. Rzeczowe aktywa trwałe

VIII. Inne aktywa

IX. Rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania

  1. Zobowiązania wobec deponentów

  2. Pozostałe zobowiązania

II. Fundusze specjalne

III. Rozliczenia międzyokresowe

IV. Rezerwy

  1. Rezerwy z tytułu gwarantowania środków pieniężnych

  2. Rezerwy na gwarancje i poręczenia, w tym gwarancje pokrycia strat

  3. Rezerwy na gwarancje rekapitalizacyjne

  4. Rezerwy na świadczenia pracownicze

  5. Pozostałe rezerwy

V. Fundusz statutowy

VI. Fundusz zapasowy

VII. Fundusz pomocowy

  1. Fundusz pomocowy do wykorzystania

  2. Fundusz pomocowy wykorzystany

VIII. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych

  1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

  2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany

IX. Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości

X. Fundusz gwarancyjny kas

  1. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania

  2. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany

XI. Fundusz stabilizacyjny

  1. Fundusz stabilizacyjny do wykorzystania

  2. Fundusz stabilizacyjny wykorzystany

XII. Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji (wielkość ujemna)

XIII. Fundusz z aktualizacji wyceny

XIV. Wynik finansowy

  1. Zysk (wartość dodatnia)

  2. Strata (wartość ujemna)

XV. Zysk (strata) z lat ubiegłych

Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe

I. Zobowiązania warunkowe:

  1. z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

  2. pozostałe zobowiązania (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z gwarantowania środków pieniężnych)

II. Należności warunkowe

Rachunek zysków i strat

I. Przychody z działalności statutowej

  1. Przychody z tytułu odsetek

  2. Przychody z tytułu prowizji

  3. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki wpłat na realizację wypłat gwarantowanych

  4. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki obowiązkowych opłat rocznych lub opłat ostrożnościowych

  5. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w spłatach przez banki pożyczek i odsetek od pożyczek

  6. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązkowych opłat rocznych

  7. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w spłatach przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek i odsetek od pożyczek

II. Koszty realizacji zadań statutowych

  1. Odsetki z tytułu kredytów krótkoterminowych otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego

  2. Odsetki z tytułu pożyczek otrzymanych ze środków budżetu państwa

  3. Pozostałe koszty

III. Wynik działalności statutowej (I - II)

IV. Wynik z operacji finansowych

  1. Papierami wartościowymi

  2. Pozostałych

V. Koszty działalności

  1. Usługi obce

  2. Wynagrodzenia

  3. Ubezpieczenia i inne świadczenia

  4. Pozostałe

VI. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

VII. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

VIII. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

IX. Pozostałe przychody operacyjne

X. Pozostałe koszty operacyjne

XI. Wynik działalności operacyjnej (III + IV - V - VI - VII + VIII + IX - X)

XII. Wynik z operacji nadzwyczajnych

  1. Zyski nadzwyczajne

  2. Straty nadzwyczajne

XIII. Wynik finansowy (XI ± XII)

  1. Zysk (wartość dodatnia)

  2. Strata (wartość ujemna)

Zestawienie zmian w funduszach własnych

I. Fundusze własne na początek okresu (BO)

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

  - korekty błędów

II. Fundusze własne na początek okresu (BO), po korektach

  1.1. Fundusz statutowy na początek okresu

  1.2. Zmiany funduszu statutowego

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  1.3. Fundusz statutowy na koniec okresu

  2.1. Fundusz zapasowy na początek okresu

  2.2. Zmiany funduszu zapasowego

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  2.3. Fundusz zapasowy na koniec okresu

  3.1. Fundusz pomocowy na początek okresu

  3.2. Fundusz pomocowy do wykorzystania na początek okresu

  3.3. Zmiany funduszu pomocowego do wykorzystania

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  3.4. Fundusz pomocowy do wykorzystania na koniec okresu

  3.5. Fundusz pomocowy wykorzystany na początek okresu

  3.6. Zmiany funduszu pomocowego wykorzystanego

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  3.7. Fundusz pomocowy wykorzystany na koniec okresu

  3.8. Fundusz pomocowy na koniec okresu

  4.1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych na początek okresu

  4.2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania na początek okresu

  4.3. Zmiany funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  4.4. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania na koniec okresu

  4.5. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany na początek okresu

  4.6. Zmiany funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystanego

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  4.7. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany na koniec okresu

  4.8. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych na koniec okresu

  5.1. Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości na początek okresu

  5.2. Zmiany funduszu środków odzyskanych z mas upadłości

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  5.3. Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości na koniec okresu

  6.1. Fundusz gwarancyjny kas na początek okresu

  6.2. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania na początek okresu

  6.3. Zmiany funduszu gwarancyjnego kas do wykorzystania

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  6.4. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania na koniec okresu

  6.5. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany na początek okresu

  6.6. Zmiany funduszu gwarancyjnego kas wykorzystanego

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  6.7. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany na koniec okresu

  6.8. Fundusz gwarancyjny kas na koniec okresu

  7.1. Fundusz stabilizacyjny na początek okresu

  7.2. Fundusz stabilizacyjny do wykorzystania na początek okresu

  7.3. Zmiany funduszu stabilizacyjnego do wykorzystania

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  7.4. Fundusz stabilizacyjny do wykorzystania na koniec okresu

  7.5. Fundusz stabilizacyjny wykorzystany na początek okresu

  7.6. Zmiany funduszu stabilizacyjnego wykorzystanego

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  7.7. Fundusz stabilizacyjny wykorzystany na koniec okresu

  7.8. Fundusz stabilizacyjny na koniec okresu

  8.1. Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji (wielkość ujemna) na początek okresu

  8.2. Zmiany funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji (wielkość ujemna)

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  8.3. Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji (wielkość ujemna) na koniec okresu

  9.1. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

  9.2. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  9.3. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

  10.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

   - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   - korekty błędów

  10.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

  10.3. Zmiana zysku (straty) z lat ubiegłych

   a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

   b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

  10.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

  11. Zysk (strata) netto

III. Fundusze własne na koniec okresu (BZ)

Rachunek przepływów pieniężnych 

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto

  II. Korekty razem

   1. Amortyzacja

   2. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

   3. Zmiana stanu rezerw

   4. Zmiana stanu należności, w tym udzielonych pożyczek

   5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem zaciągniętych pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych

   6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

   7. Pozostałe korekty

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy

   1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   2. Zbycie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

   3. Z aktywów finansowych, w tym:

    a) zbycie i wykup aktywów finansowych, z wyłączeniem udzielonych pożyczek

    b) dywidendy

    c) odsetki

    d) inne wpływy z aktywów finansowych

   4. Pozostałe wpływy inwestycyjne

  II. Wydatki

   1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   2. Na aktywa finansowe, w tym:

    a) nabyte aktywa finansowe, z wyłączeniem udzielonych pożyczek

    b) inne wydatki na aktywa finansowe

   3. Pozostałe wydatki inwestycyjne

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

  I. Wpływy

   1. Obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki

   2. Opłaty ostrożnościowe wnoszone przez banki

   3. Obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

   4. Wpłaty z funduszy ochrony środków gwarantowanych dokonywane przez banki

   5. Otrzymane dotacje

   6. Otrzymane kredyty i pożyczki

   7. Pozostałe wpływy finansowe

  II. Wydatki

   1. Wypłata środków gwarantowanych deponentom banków

   2. Wypłata środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

   3. Spłata kredytów i pożyczek

   4. Spłacone odsetki

   5. Pozostałe wydatki finansowe

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)

E. Środki pieniężne na początek okresu

F. Środki pieniężne na koniec okresu (E ± D)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

  1) informacji o znaczących w BFG zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym;

  2) informacji o znaczących w BFG zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty;

  3) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących roku obrotowego, mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego;

  4) informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych rocznego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach, pozycjach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, informacje w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego BFG, w szczególności:

  1) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji II aktywów bilansu, z uwzględnieniem należności zagrożonych i utworzonych odpisów aktualizujących;

  2) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji III, IV i VIII aktywów bilansu;

  3) dane w zakresie zmian rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych BFG, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

  4) informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazywanych w pozycji I.2 pasywów bilansu;

  5) informacje o strukturze funduszy specjalnych wykazywanych w pozycji II pasywów bilansu;

  6) strukturę zobowiązań warunkowych, z podziałem na udzielone gwarancje i poręczenia oraz pozostałe zobowiązania, a także strukturę należności warunkowych;

  7) strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł;

  8) strukturę kosztów;

  9) informacje o proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy;

  10) informacje o:

   a) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez BFG, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody i premie,

   b) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu i Rady BFG, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody i premie,

   c) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umów zlecenia i o dzieło;

  11) inne informacje, które należy uznać za istotne dla zrozumienia rocznego sprawozdania finansowego.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60