Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.09.2011 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.09.2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

 Dz. U. z 2011 r. nr 198, poz. 1173
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1566

Na podstawie art. 142 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym komitetu wyborczego;

  2) wzór sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  3) wykaz rodzajów dokumentów załączanych do sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 198, poz. 1173
2018.07.20
zmieniony przez
2019.08.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1566
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym obejmuje:

  1) informacje ogólne, które zawierają dane o:

   a) przychodach lub wpływach, na które składają się:

    - środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym komitetu wyborczego, w tym pochodzące z wpłat od osób fizycznych, z odsetek od środków na rachunku bankowym, z kredytów oraz z funduszy wyborczych partii politycznych,

    - wartość innych przychodów lub wpływów,

   b) wydatkach lub kosztach, na które składają się:

    - koszty administracyjne, w tym koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej, koszty telekomunikacyjne, koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyborczego,

    - wydatki poniesione na usługi obce w związku z korzystaniem ze środków masowego przekazu i nośników plakatów, z podziałem na usługi wykonywane przez dzienniki i czasopisma, radio, telewizję, nośniki plakatów, reklamę w Internecie,

    - wydatki poniesione na usługi obce w związku z wykonaniem materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie, z podziałem na plakaty wyborcze, filmy reklamowe i spoty, ulotki i inne wydawnictwa, reklamę w Internecie, inne materiały wyborcze,

    - wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami spotkań wyborczych,

    - wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami podróży i noclegów,

    - pozostałe koszty poniesione na usługi obce,

    - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, nieujęte w tiret 1-6,

    - pozostałe wydatki,

   c) wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

  2) informacje szczegółowe, które zawierają następujące dane:

   a) numer rachunku bankowego, obroty na rachunku bankowym, stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania finansowego,

   b) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby),

   c) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty, dokonane w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą, zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą),

   d) otrzymane kredyty bankowe, spłacone oraz pozostałe do spłacenia, w tym nazwy i siedziby kredytodawców oraz warunki uzyskania kredytu,

   e) zobowiązania niespłacone na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, inne niż z tytułu kredytu, z podaniem imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania lub nazw i siedzib wierzycieli oraz kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty,

   f) fundusze wyborcze, z których pochodzą środki finansowe, wraz z określeniem ich wysokości,

   g) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba podmiotów, które dokonały na rzecz komitetu wyborczego świadczeń niewymienionych w lit. b-d oraz lit. f, wraz z wartością świadczenia, w tym świadczeń określonych w art. 132 § 5 oraz art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_______________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.07.2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 881), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.08.2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. poz. 1127 oraz z 2006 r. poz. 1560), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.08.2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1128 oraz z 2006 r. poz. 1561), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.03.2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 53, poz. 528), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.06.2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 15 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 113, 588, 881 i 889).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.09.2011 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 198, poz. 1173
2018.07.20
zmieniony przez
2019.08.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1566
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 198, poz. 1173
2018.07.20
zmieniony przez
2019.08.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1566
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego

I. Sprawozdanie zawierające opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie jest przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej, chyba że pełnomocnik finansowy, w terminie 30 dni od dnia wyborów, zawiadomił właściwy organ wyborczy, że komitet wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań finansowych zgodnie z art. 142 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

II. Rejestry, o których mowa w art. 140 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy:

  1) rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy,

  2) rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

- przekazywane w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. poz. 1144).

III. Dokumenty umożliwiające weryfikację informacji podanych w sprawozdaniu - ułożone w porządku chronologicznym, począwszy od najwcześniejszego zdarzenia gospodarczego:

  1) dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek komitetu wyborczego;

  2) protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, w tym dokumenty potwierdzające przyjęcie świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 132 § 5 i art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usługi) - np. wykazy zawierające opis świadczenia i dane świadczącego i/lub umowy ze świadczącymi (np. umowy użyczenia) oraz ich oświadczenia (np. potwierdzające zgodę na eksponowanie materiałów wyborczych);

  3) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków;

  4) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych (np. plakatów, ulotek) przez komitet wyborczy;

  5) umowa rachunku bankowego;

  6) umowy kredytu (w przypadku uzyskania kredytu);

  7) umowy poręczenia (w przypadku zawarcia umowy poręczenia);

  8) wykazy zawierające informacje określone we wzorze sprawozdania finansowego, część II - Informacje szczegółowe, pkt II-VII (w przypadku wystąpienia więcej niż dwóch pozycji w danym punkcie);

  9) inne dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60